Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Генезис категорії ризиків банківської діяльності
Сутність ризику полягає в можливості відхилення отриманого результату від запланованого як у позитивний, так і в негативний бік. Крім того, необхідно враховувати, що ризик може виявлятися у вигляді упущеної можливої вигоди, тобто ризику непрямого фінансового збитку від недоотримання прибутку.Банківські ризики, як і ризики в інших видах комерційної діяльності, перш за все пов'язують з фінансовими втратами, що виникають у випадку їх реалізації.Провідним принципом у роботі банків є прагнення до одержання якомога більшого прибутку, що обмежується ймовірністю зазнати збитків: чим більший ризик, тим більше шансів отримати прибутки. Іншими словами, ризик - це вартісне вираження ймовірної події, що веде до отримання додаткових прибутків або несення незапланованих втрат.

З метою здійснення банківського нагляду Національний банк виділив дев'ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації,
юридичний ризик та стратегічний ризик. Ці категорії не є взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може наражати банк на декілька ризиків. Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком Під час оцінки кредитного ризику доцільно розрізняти
індивідуальний та портфельний кредитний ризик. Портфельний кредитний ризик виявляється у зменшенні вартості активів банку. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів банку. Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику, притаманний ризик країни, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою країни позичальника. Ризик ліквідностівизначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів..Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Валютний ризик можна поділити на:ризик трансакції; ризик перерахунку з однієї валюти в іншу ,економічний валютний ризик. Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з операцій маркетмейкерства, дилінгу і прийняття позицій в іноземних валютах, цей ризик розглядається у рекомендаціях щодо ринкового
ризику. Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик) полягає в тому, що величина еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які
використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту. Економічний валютний ризик полягає в змінах конкурентоспроможності банку або його структур, що входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів. Операційно-технологічний ризик- це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду. Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення.Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: Ресурси, необхідні для реалізації бізнес-стратегій, можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії і обміну інформацією, операційні системи, мережі надання послуг та продуктів і управлінський потенціал та можливості. Внутрішні характеристики організації мають оцінюватися з точки зору впливу економічних, технологічних, конкурентних,
наглядових та інших змін зовнішнього середовища. 32. Сутність та чинники виникнення економічних ризиків в банківській діяльності.

Важливим питанням в теорії банківських ризиків є дослідження чинників, що спричинили виникнення банківських ризиків. Цілком зрозуміло, що банківські ризики виникають, зокрема тому, що неможливо повністю реалізувати своєчасне та вичерпне виконання прийнятої стратегії. Це пов’язано з негативними впливами складної множини суперечливих чинників. Величезна кількість різноманітних чинників ризику приводить до появи ризиків, якими обтяжені практично всі сфери банківської діяльності. Аналізуючи ризики вітчизняних комерційних банків на сучасному етапі, необхідно враховувати насамперед: кризовий стан економіки, що виражається не лише фінансовою нестійкістю багатьох підприємств, в тому числі і банків, а й знищенням величезної кількості господарських зв’язків; постійну нестійкість політичного становищ незавершеність формування банківської системи; відсутність чи недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією; інфляцією; багато інших факторів.Фактично чинники, які спричиняють виникнення ризику можна поділити на контрольовані та неконтрольовані. Під контрольованими потрібно розуміти ті чинники, які підпадають під вплив управлінських рішень зі сторони банку. До неконтрольованих чинників, якими як правило є зовнішні чинники відносяться всі чинники обумовлені об’єктивною появою випадкових подій. При цьому всі зовнішні чинники взагалі не залежать від діяльності працівників банку. За наявності повної та достовірної інформації багато чинників банківських ризиків є визначеними і можуть бути відомі з достатньо високим рівнем точності. Якщо інформація є неповна або недостовірна, то чинники можна характеризувати як невизначені. Виявлення та оцінювання таких чинників потребує застосування спеціальних методичних підходів, зокрема методів математичної статистики та теорії нечітких множин. У реальній практиці чинники банківських ризиків здебільшого мають змішаний характер.

Тобто, під чинниками банківських ризиків розумітимемо умови та обставини, які призводять до виникнення тих чи інших ризиківу діяльності банківських установ.

Отже, під факторами банківських ризиків ми розумітимемо чинники і навпаки. На нашу думку, варто було б класифікувати чинники банківського ризику за рівнями їх утворення, тобто в першу чергу поділити чинники виникнення банківських ризиків на макроекономічні та мікроекономічні.

Внутрішні чинники перебувають під контролем банку або є об’єктивними стохастичними (випадковими) характеристиками складників банківської установи. Хоча у реальній практиці чинники виникнення банківських ризиків здебільшого мають змішаний характер. Варто зауважити, що зважаючи на природу банківських ризиків множина ідентифікованих чинників не може бути остаточною та вичерпною, адже все навколо постійно змінюється, життя не стоїть на місці, це і спричиняє постійну появу якихось нових чинників, що спонукають до появи ризиків. Тому систематизація чинників ризику повинна будуватися таким чином, щоб залишалась можливість її постійного поповнення новими чинниками, а також їх узгодженість між собою. Кількість банківських ризиків, які виникають в діяльності банківських установ прямо пропорційно залежить від кількості операцій, які виконує банк

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.41.203
Генерация страницы за: 0.008 сек.