Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Напряженность электрического поля в диэлектрике 3 страница
<question1>Берілген мысалда қандай зерттеу әдіс көрсетілген? Оқушының зейінінің ауытқуын анықтау үшін арифметикалық тапсырма мен қатар басқа да жаққа назар аударылуы Ұсынылады -

<variant>эксперимент

<variant>тесттік-тапсырма

<variant>бақылау

<variant>іс-әрекет нәтижесін талдау

<variant>жазбаша сұрау

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін объектісі -

<variant>бала

<variant>жануар

<variant>өсімдік

<variant>олигофрен балалар

<variant>психопаттар

<question1> Нәрестелік кезеңге тән ерекшеліктер -

<variant>Барлық жауабы дұрыс

<variant>уілдеу

<variant>Былдырлау

<variant>бірінші ойлау элементтері

<variant>бірінші сөздердің пайда болуы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін объектісі -

<variant>төменгі сынып оқушылар пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Жас ерекшелік психологиясының зерттейтін объектісі-

<variant>жеткіншектер пихологиясы

<variant>оқыту психологиясы

<variant>тәрбиелеу психологиясы

<variant>мұғалімдер психологиясы

<variant>мүгедектер психологиясы

<question1>Сезімдерді еске қалдыру естің қай түріне жатады -

<variant>Эмоциялық

<variant>Қозғалыс

<variant>Оперативтік

<variant>Сөз-логикалық

<variant>Образдық

<question1>Зейіннің көлемін анықтау үшін қолданылатын лабораториялық аспап -

<variant>Тахистоскоп.

<variant>Аудиометр

<variant>Эстезиометр

<variant>Хропоскоп

<variant>Этограф

 

<question1>Адамның мінез-құлқын басқаратын -

<variant>Ерік

<variant>Нышан

<variant>Қабілет

<variant>Ес

<variant>Рефлекс

 

<question1>Бір іс-әрекетті орындауға табиғи белсенділік -

<variant>Нышан

<variant>Данышпандылық

<variant> Талант

<variant> Қабілет

<variant>Қасиет

<question1>Психоаналитикалық теорияның негізін қалаушы -<variant> З.Фрейд

<variant> К.Хорни

<variant> А.Адлер

<variant> Э.Фром

<variant> К.Юнг

<question1>Естің ассоциациялық теориясының авторы -

<variant> Аристотель

<variant> Спиноза

<variant> Торндайк

<variant> Павлов

<variant> Декарт

 

<question1>Адамгершілік сезімге жататындар -

<variant>Борыш сезімі

<variant>Сенушілік (сенім)

<variant> Белсенділік

<variant> Құмарлық

<variant>Таң қалу

<question1>Жоғары сезімді көрсет -

<variant>Адамгершілік

<variant>Мақсаткерлік

<variant> Ыза

<variant> Өзімшілдік

<variant> Шыдамдылық

 

<question1>Ойлау – бұл...

<variant>Жалпы және жанама шындықтың бейнеленуімен сипатталатын танымдық іс-әрекет

<variant> Әртүрлі түйсіктердің саналы синтезі

<variant> Обьективтік заттары қасиеттерінің бейнеленуі

<variant>Мінез-құлық бағдарламасын құру әдісі.

<variant>Заттардың толығымен және олардың қасиеттерін бейнелеу.

<question1>Мінездің физиологиялық негізі -

<variant>Темперамент

<variant> Нышандар

<variant> Анализаторлар

<variant>Рецептор

<variant>Сигнал системалары.

<question1>Детерминизм принципін енгізген ғалым -

<variant>Демокрит

<variant> Аристотель

<variant> Вундт

<variant> Аристотель

<variant>Вольф

<question1>Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер -

<variant>Сұрақ- жауап әдісі

<variant> Талдау

<variant>Эксперимент

<variant> Іс-әрекеттің құрылымдарын зерттеу

<variant> Бақылау

<question1>Зейін түрлерін атаңыз -

<variant>Ырықты, ырықсыз, үйреншікті

<variant> Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту

<variant>Ұғым, пікір, ой қорытындысы

<variant>Көру, есту,иіс сезу, дәм сезу

<variant>Сезгіштік, иллюзия, адаптация

<question1>Психологиялық танымдық үрдістеріне жатпайтыны -

<variant> Сезім

<variant> Ойлау

<variant>Сөйлеу

<variant>Ес

<variant>Түйсік

<question1>Психологиялық танымдық үрдістеріне жатпайтыны -

<variant> Социометрия

<variant>Тест

<variant> Байқау

<variant> Ойын

<variant> Әңгіме

<question1>Қандай ерекшелік адамды жеке индивид ретінде сипаттамайды -

<variant>Жынысы

<variant> Темперамент

<variant> Дене бітімі

<variant>Мінез

<variant>Жасы

<question1>Темпераменттің физиологиялық негізін алғаш рет ашқан кім ?

<variant>Павлов И.П.

<variant> Гиппократ

<variant>Леонтьев Н.С.

<variant> Выготский Л.С.

<variant> Петровский А.В.

<question1>Алғашқы экспериментальды психологиялық лабораторияны ашқан -

<variant> В.Вундт

<variant> Х.Вольф

<variant> У.Джеймс

<variant> Г.Эбингауз

<variant> Т.Гоббс

<question1>Ес процестері -

<variant> Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту.

<variant> Индукция, дедукция, ой қорытындылары, ұмыту.

<variant> Көңіл, аффект, қайта жаңғырту, стресс.

<variant>Сезгіштік, иллюзия, адаптация

<variant> Жалпылау, салыстыру, абстракциялау, нақтылау

<question1>Алғашқы эксперименттік лаборатория қай жылы ашылды -

<variant>1879ж.

<variant> 1900ж.

<variant> 1897ж.

<variant> 1889ж.

<variant> 1899ж.

<question1>Жеке тұлға ретіндегі адамның тұрақты ерекшеліктерінің жиынтығы -

<variant> Мінез

<variant>Ойлау

<variant Ерік

<variant> Эмоция

<variant> Сезім

<question1>Холерик қай типке жатады -

<variant> Күшті тип, Ұстамсыз

<variant> Баяу, күшті тип

<variant> Әлсіз тип

<variant> Аралас тип

<variant> Күшті, ширақ, қозғалғыш

<question1>Қайталауы көп, жалықтыратын, қарапайым істерді атқаруға бейім темперамент -

<variant>Меланхолик

<variant>Атлетик

<variant> Сангвиник

<variant> Астеник

<variant> Холерик

 

<question1>Тіл көмегімен қарым-қатынас вербальды коммуникация -

<variant>Сөйлеу

<variant> Пікір

<variant> Ой қорытындысы

<variant> Ойлау

<variant> Просемика

 

 

<question1>Көлемі, бөлінуі, концентрациясы, тұрақтылығы, ауысуы, жеке тұлғаның қасиеттері -

<variant> Зейінде

<variant>Ойда

<variant>Қабылдауда

<variant>Түйсікте

<variant>Есте.

<question1>Ауызша сөйлеу нҰсқасының ішінен қайсысы диалогқа жатады -

<variant> Әңгіме

<variant> Дауыстап оқу

<variant> Дәріс

<variant> Баяндама

<variant>Ауызша есеп

<question1>Депрессия бұл -

<variant>Көңіл-күйдің төмендеуі

<variant> Нышан

<variant> Қиял

<variant>Іскерлік

<variant> Эмоция

 

<question1>Д.В. Эльконин баланың затпен әрекет етуін қандай түрде бөледі -

<variant>Құралдық, заттық

<variant> Механикалық, техникалық

<variant>Жай

<variant> Меңгеру

<variant> Күрделі

<question1>Ертедегі грекше психологияны аударғанда -

<variant> Жан туралы ғылым

<variant> Сана туралы ғылым

<variant> Тану туралы ғылым

<variant> Өмір туралы ғылым

<variant> Ақыл және жан

<question1>Олигофренопсихологиясы нені зерттейді -

<variant> Ақыл-есі кем балаларды

<variant> Соқыр және нашар көретін адамдарды

<variant> Адам және жануарлар психикасын салыстыра зерттейді.

<variant> Патологиялық өзгеріске ұшыраған адамдарға

<variant> Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды

<question1>Адам психикасы дегеніміз не -

<variant>Шындықтың бейнеленуі

<variant> Тірі өмір мен заттар әлемімен өзара байланысының жоғарғы формасы

<variant> Жүйке жүйесінің дамуы

<variant> Адамның белсенділік қызметі

<variant> Адамның ақпаратты алуға қабілеттілігі

 

<question1> Темперамент типіне жататындар -

<variant>Флегмативті

<variant> Генофильді

<variant> Эгофильді

<variant> Либертіфильді

<variant> Дигнитофильді

<question1>Ұмыту –

<variant> Есте бұрыннан қалыптасқан қайта жаңғыртулардың мүмкін еместігі

<variant>Бұрынғы жаңалық бекітілуінің жақындығы

<variant> Тұрақты еместердің қалыптасуы

<variant> Жеке тұлғаның интеллектуальдық деңгейінің төмендеуі

<variant>Материалды өңдеу кезіндегі таңдау

<question1>Қысқа мерзімде бұрқ етіп ашулану -

<variant> Аффект

<variant> Стресс

<variant> Құмарлық

<variant> Эмоция

<variant> Көңіл күй

 

<question1>Адамдардың ойлауы немен байланысты -

<variant>Тілмен, сөзбен

<variant>Ғылыммен

<variant>Қиялмен

<variant>Инстинкпен

<variant>Дінмен

 

<question1>Адамның танымдық белсенділігін ұйымдастырушы әрекет түрі -

<variant>Оқу

<variant>Еңбек

<variant>Мінез-құлық

<variant>Қарым-қатынас

<variant>Ойын

<question1>Тұлға белсенділігі неден байқалады -

<variant>Мақсат қою мен оған жеткізу әдістерінен

<variant>Қарым-қатынасынан

<variant>Өмірлік позициясынан

<variant>Эмоциональдық күйінен

<variant>Қылықтарынан

<question1>Адамды іс-әрекетке жетелейтін -

<variant>Мотив

<variant>Стимул

<variant>Инстинкт

<variant>Рефлекс

<variant>Гипноз

<question1>Іс-әрекеттің негізгі түрлері -

<variant>Оқу, ойын, еңбек

<variant>Құрастыру, жолсыру

<variant>Әрекет, операция

<variant>Құрылыс, бейнелеу өнері

<variant>Көркемөнер, ән.

<question1>Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг қаласында В.Вундт қай жылы ашты?

<variant>1879

<variant>1889

<variant>1878

<variant>1868

<variant>1857

<question1>Су перісі, кентавр бейнесін жасауда естің қандай қабылдауы жатады -

<variant>Агглютинация

<variant>Типизация

<variant>Конкретизация

<variant>Өткірлену

<variant>Гиперболизация

<question1>Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі -

<variant>Қоршаған орта

<variant>Өткен әулет тәжірибесі

<variant>Нәсілдік белгіліер

<variant>Гендік бағдарлама

<variant>Жаратылыстан тыс күш

<question1>Жас ерекшелігі психологиясының зерттейтіні -

<variant>Адамның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін

<variant>Адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары

<variant>Адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар

<variant>Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері

<variant>Адамдардың мінез-құлқы мен психикасының тұқымқуалаушылық механизмдерін

<question1>Психологияның негізгі бөлімі -

<variant>Жалпы психология

<variant>Еңбек психология

<variant>әскери психология

<variant>Клиникалық психология

<variant>Инженерлік психология

<question1>Психика туралы түсінік төмендегілердің алғаш қайсысымен байланысты болды -

<variant>Анимизммен

<variant>Ми психикасымен

<variant>Биопсихизммен

<variant>Нейропсихизммен

<variant>Пансихизммен

<question1>Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз -

<variant>Қайта құру

<variant>Шығармашылық

<variant>Галлюцинация

<variant>Ерікті

<variant>Еріксіз

<question1>Педагогикалық психология зерттейді -

<variant>Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін

<variant>Адамның түрлі өмір сүру кезеңдегі даму ерекшеліктерін

<variant>Адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды

<variant>Адамның мінез-құлқы мен психикасының тұқымқуашылық механизмдерін

<variant>Адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтарын

<question1>«Псюхе» ұғымы келесі мағынаны білдіреді:

<variant>Жан

<variant>Сана

<variant>Ойлау

<variant>Іс-әрекет

<variant>Мінез-құлық

 

<question1>Симпатия – антипатияны зерттеу негізгі әдісі -

<variant>Социометрия

<variant>Референтометрия

<variant>Ұжымның бірлігі

<variant>Мотивацияны зерттеу тұлғааралық таңдау ядросы

<variant>Лидер типі

<question1>Оқушылардың қабілеттіліктерін сырттай зерттеу әдісі сұрақтарға жауап беруді өтінеді -

<variant>Бақылау

<variant>Анкета

<variant>Тест

<variant>Эксперимент

<variant>әңгімелесу

<question1>Түс көру, бұл –

<variant>Пассивті ырықсыз қиял

<variant>Акцентуация

<variant>Белсенді қайта жасау қиялы

<variant>Тежелу

<variant>Белсенді шығармашылық қиял

<question1>Психология саласына экспериментті тұңғыш енгізген кім -

<variant>Неміс ғұламасы В.Вундт

<variant>Грек ойшылы Демокрит

<variant>Неміс ғалымы Гельмгольц

<variant>Орыс ғалымы Сеченов

<variant>Батыс ойшылы Аквинский

<question1>Зерттеуші зерттеу әдісінде жасанды түрде жағдай туғызады -

<variant>Эксперимент

<variant>Еңбек өнімінің анализі

<variant>Интроспекция

<variant>Бақылау

<variant>Интерпретация

<question1>Психоанализдің зерттеу негізі -

<variant>Санадан тыс құбылыс

<variant>Ассоциация

<variant>Бейне

<variant>Жүйке

<variant>Жүріс-тұрыс

<question1>Психологиядағы биогенетикалық бағыттың көзқарасы бойынша даму факторы -

<variant>Тұқымқуалаушылық

<variant>Тәжірибе

<variant>Оқыту

<variant>Қоршаған орта

<variant>Филогенез

 

<question1>Психологиялық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

<variant>Психология

<variant>Философия

<variant>Медицина

<variant>Тарих

<variant>Социология

 

<question1> Ұйымдастырушылық әдіске жататындар -

<variant> салыстыру, лонгитюд, комплексті

<variant> эксперемент

<variant> бақылау

<variant> сапалық және сандық талдау

<variant> барлық жауап дұрыс

<question1> Эксперимент түрлері -

<variant> табиғи, лабараториялық.

<variant> іштей, сырттай

<variant> араласа, араласпай

<variant> ұзақ және қысқа мерзімді

<variant> барлық жауап дұрыс

 

<question1> Қанша жастағы бала тәуелсіз бола алады -

<variant> 3

<variant> 13
<variant> 5

<variant> 6

<variant> 1

<question1> Қай ғалым бала өмрінің алғашқы күнінен бастап әлеуметтік ситуацияның терең ықпал ететінін айтты -

<variant> Л С Выготский

<variant> Сеченов
<variant> Вунт

<variant> Немов

<variant> Лазурский

 

<question1> Өзінің ақыл ой шешімдерінде бала кімдерге қарап бағдар алады -

<variant> үлкендерге

<variant> табиғатқа
<variant> қоғамға

<variant> жануарларға

<variant> айналаға

<question1> Нәрестенің жетекші іс-әрекеті -

<variant> Сезімдік эмоциялық қарым-қатынас

<variant> ойын

<variant> оқу

<variant> еңбек

<variant> көру

 

<question1> Сәбилердің жетекші іс-әрекеті -

<variant> Заттарменен айлалы әрекет жасау

<variant> ойын

<variant> оқу

<variant> еңбек

<variant> көру

<question1> Балдырғандардың жетекші іс-әрекеті -

<variant> ойын

<variant> Заттарменен айлалы әрекет жасау

<variant> оқу

<variant> еңбек

<variant> көру

<question1> Бастауыш сынып оқушыларының жетекші іс-әрекеті -

<variant> оқу

<variant> Заттарменен айлалы әрекет жасау

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 77; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.038 сек.