Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Напряженность электрического поля в диэлектрике 4 страница
<variant> ойын

<variant> еңбек

<variant> көру

 

<question1> Жеткіншектердің жетекші іс-әрекеті -

<variant> қарым-қатынас

<variant> Заттарменен айлалы әрекет жасау

<variant> оқу

<variant> еңбек

<variant> көру

<question1> Жасөспірімдердің жетекші іс-әрекеті -

<variant> мамандық таңдау

<variant> Заттарменен айлалы әрекет жасау

<variant> оқу

<variant> еңбек

<variant> көру

 

<question1> Нәрестелерде көрініс беретін шартсыз рефлекстер -

<variant> барлық жауап дұрыс

<variant> түшкіру

<variant> жөтелу

<variant> қорғаныс

<variant> бағдарлау

 

<question1> ХIХ 2 жартысында пайда болған психологияның саласы -

<variant> жас ерекшелік

<variant> зоопсихология

<variant> эксперименталды психология

<variant> арттерапия

<variant> диангостика

 

 

<question1> Э.Эриксон жасты неше кезеңге бөледі -

<variant> 8

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<variant> 3

<question1> Д.Б.Эльконин жасты кезеңдерге бөлгенде қандай мәселені негіз етіп алды -

<variant> жетекші іс-әрекет

<variant> оқу әрекеті

<variant> еңбек әрекеті

<variant> ойын әрекеті

<variant> қарым-қатынас

 

 

<question1>Ұжым ретінде топты бағалау критерииі бола алмайды -

<variant>Топ мүшелерінің саны

<variant> Қоғам мақсатына топ мақсаттарының сәйкестілігі.

<variant> Топ мүшелерінің ұжымдық құндылықтары мен мақсаттарын қабылдауы

<variant> Қоғамдық функцияларды орындауы

<variant>Қарым-қатынас функцияларды орындауы

 

<question1>Мектеп оқушысының жетекші іс әрекеті -

<variant>Оқу

<variant>Ойын

<variant>Заттық қимыл әрекет

<variant>Жеке басты қарым – қатынас

<variant>кәсіптік оқу

<question1>Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың қандай әдістері мен тәсілдері тиімді -

<variant>Ойын әдісі

<variant>тәрірибелік<variant>Сөзбен

<variant>Көрнекі

<variant>мәселені – іздеу

<question1>Бір жас кезеңінен екінші жас кезеңіне өту -

<variant>Біркелкі және дағдарыспен

<variant>біркелкі

<variant>Үзілістермен

<variant>Динамикалы

<variant>дағдарыспен, дамумен

<question1>«Жаңа құрылым» , «дамудың әлеуметтік жағдайы», «жақын даму аймағы» деген түсініктер кімнің концепциясына жатады -

<variant>Л.С. Выготский

<variant>П.Я. Гальперин

<variant>А.И. Леонтьев

<variant>Д.Б. Эльконин

<variant>В.В. Давыдов

<question1>Әр жас кезеңіне тән дамудың ішкі процестері мен сыртқы жағдайының ерекше үйлесімі -

<variant>дамудың әлеуметтік жағдайы

<variant>Жаңарыс

<variant>Онтогенез

<variant>жетекші іс - әрекет

<variant>Сензитивтік кезең

<question1>Жеткіншек оқушының есінің қай түрі басым дамыған -

<variant>Сөз логикалық есі, мағыналық есі

<variant>сөз - логикалық, мағынылық

<variant>Эмоциялық

<variant>Бейнелік есі

<variant>Ес

<question1>Сөйлеу процесінің қызметі қандай -

<variant>Адамның ойының мазмұнын сыртқа дыбыс арқылы немесе графикалық белгілер арқылы жеткізеді.

<variant>Пікір алысу процесінде жеке адамның белгілі бір күйде болуы

<variant>Заттар мен құбылыстарды жан-жақты танып білу

<variant>Болмыстағы заттар мен құбылыстардың жалпы, мәнді және өзіндік белгі қасиеттерін бейнелеуі

<variant>Шындықты қайта бейнелеу.

<question1>Сөйлеудің кешеуілдеп дамуы -

<variant>Бразифазия

<variant>афазия

<variant>амнезия

<variant>абстракция

<variant>апраксия

<question1>Адамның әсемдікті, сұлулықты қабылдау арқылы туатын сезім -

<variant>эстетикалық

<variant>интеллектуалды

<variant>моральдық

<variant>астеникалық

<variant>Фрустрациялық

<question1>Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер қалай аталады -

<variant>стеникалық

<variant>стресс

<variant>аффект

<variant>астеникалық

<variant>Дистресс

<question1>Алыптар бейнесін құрудағы қажетті қиял тәсілі -

<variant> Гипербола

<variant> Нақтылау

<variant> Агглютинация

<variant> Біріктіру

<variant>Типтік бейнелер

<question1>Зейін түрлері -

<variant> Ырықты, ырықсыз, үйреншікті

<variant> Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту

<variant> Ұғым, пікір, ой қорытындысы

<variant> Көру, есту,иіс сезу, дәм сезу

<variant> Сезгіштік, иллюзия, адаптация

<questions>Психологиялық танымдық үрдістеріне жатпайтыны-

<variant> Сезім

<variant> Ойлау

<variant>Сөйлеу

<variant>Ес

<variant>Түйсік

<question1>Қабілет дегеніміз –бұл...

<variant> Жеке тұлғаның индивидуальдық ерекшеліктері

<variant> Білім, дағды, ебдейлік

<variant> Нышан

<variant> Эффект

<variant> Данышпандылық

<question1>Қабілет дамуының табиғи алғы шарттары -

<variant> Нышандар

<variant> Білім

<variant> Дағды

<variant> Тәжірибе

<variant> Шеберліктер

<question1>Тұлға аралық қатынасты зерттеуде қандай әдіс неғұрлым тиімді болады -

<variant> Социометрия

<variant> Тест

<variant> Байқау

<variant> Ойын

<variant> Әңгіме

<question1>Идеалды «Мен» бейнесі дегеніміз -

<variant>Адам қайталайтын қасиеттер жиынтығы

<variant> Позитивті «Мен» концепция

<variant> Адекватты өзін-өзі бағалау

<variant> Адам қолданатын бейімделу әдістері

<variant>Өзін-өзі бағалаудың жоғары деңгейі

<question1>Топтың әрекетті қоғамдық мақсатын меңгерген топ -

<variant>Ұжым

<variant> Корпорация

<variant>Бандиттік топ

<variant> Кездейсоқ топ

<variant> Топ

 

Рассмотрим диэлектрическую пластинку, заполняющую плоский конденсатор (рис.14.5) и находящуюся, следовательно, в практически однородном внешнем поле .

В результате поляризации на гранях диэлектрика, обращенных к пластинам конденсатора, концы молекулярных диполей окажутся нескомпенсированными соседними диполями. Поэтому на правой грани, обращенной к отрицательной пластине конденсатора, окажется избыток положительного заряда с некоторой поверхностной плотностью . На противоположной стороне диэлектрика . Эти так называемые поляризационные, или связанные заряды не могут быть переданы соприкосновением другому телу без разрушения молекул диэлектрика, т.к. они обусловлены самими поляризованными молекулами. Возникновение поляризованных зарядов приводит к возникновению дополнительного электрического поля , направленного против внешнего поля . Результирующее электрическое поле Е внутри диэлектрика равно

(14.2)

Для определения применим формулу вычисления напряженности конденсатора

(14.3)

Свяжем с вектором поляризации Р. Для этого определим полный дипольный момент (во всем объеме) диэлектрика. Осуществим это двумя способами:

С одной стороны Р по определению дипольный момент единицы объема и если умножим на V, получим полный дипольный момент

(14.4)

где S - площадь пластины конденсатора.

С другой стороны рассмотрим диэлектрик как большой диполь, у которого с одной стороны заряд , а с другой и расстояние d. Отсюда

14 Электри́ческая инду́кция (электри́ческое смеще́ние) — векторная величина, равная сумме вектора напряжённости электрического поля и вектораполяризации. В СИ: D = ε 0 E + P {\displaystyle \mathbf {D} =\varepsilon _{0}\mathbf {E} +\mathbf {P} } .

 

 

Поток вектора электрического смещения. Теорема Остроградского –Гаусса для вектора Аналогично потоку для вектора ( ) можно ввести понятие потока для вектора ( ). Пусть произвольную площадку S пересекают линии вектора электрического смещения под углом α к нормали (рис. 4.11). В однородном электростатическом поле Теорему Остроградского-Гаусса для вектора получим из теоремы Остроградского-Гаусса для вектора : , т. к. , то . Рис. 4.11 Теорема Остроградского–Гаусса для :
  (4.4.1)  

Поток вектора через любую замкнутую поверхность определяется только свободными зарядами, а не всеми зарядами внутри объема, ограниченного данной поверхностью. Это позволяет не рассматривать связанные (поляризованные) заряды, влияющие на и упрощает решение .многих задач. В этом смысл введения вектора .

16 . Заряженные частицы называются свободными, они могут перемещаться под действием электрического поля. Вещество является проводником, если содержащиеся в нем свободные заряды способны перемещаться по всему объему вещества. Например, металлы, растворы кислот, солей и щелочей и многие другие вещества.

Проводни́к — вещество, среда, материал, хорошо проводящие электрический ток[1][2].

В проводнике имеется большое число свободных носителей заряда, то есть заряженных частиц, которые могут свободно перемещаться внутри объёма проводника и под действием приложенного к проводнику электрического напряжения создают ток проводимости[3]. Благодаря большому числу свободных носителей заряда и их высокой подвижности значение удельной электропроводности проводников велико.

С точки зрения электродинамики проводник — среда с большим на рассматриваемой частоте значением тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ >> 1)[4], в такой среде сила тока проводимости много больше силы тока смещения. При этом под идеальным проводником (сверхпроводником) понимают среду с бесконечно большим значением tgδ, прочие проводники называют реальными или проводниками с потерями.

Проводниками называют также части электрических цепей — соединительные провода[5], металлические шины и др.

Среди наиболее распространённых твёрдых проводников известны металлы, полуметаллы, углерод (в виде угля и графита). Пример проводящих жидкостей при нормальных условиях — ртуть, электролиты, при высоких температурах — расплавы металлов. Пример проводящих газов — ионизированный газ (плазма). Некоторые вещества, при нормальных условиях являющиеся изоляторами, при внешних воздействиях могут переходить в проводящее состояние, а именно проводимость полупроводников может сильно варьироваться при изменении температуры, освещённости, легировании и т. п.

Микроскопическое описание проводников связано с электронной теорией металлов. Наиболее простая модель описания проводимости известна с начала прошлого века и была развита Друде.

Проводники, в которых преобладает электронная проводимость, обусловленная движением электронов, относят к проводникам первого рода. К проводникам второго рода относят проводники с ионной проводимостью (электролиты).

19 Конденсатор -- система двух проводников (обкладок) , разделенных слоем диэлектрика.
Емкость -- физическая величина, равная отношению заряда одного из проводников к напряжению между ними : C=q/U, Единица Фарад, 1Ф= 1Кл/1В
Емкость плоского конденсатора определяется площадью проводников S, расстоянием между ними d и свойствами диэлектрика e : C=e0*e*S/d. е0- электрическая постоянная.

20
ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

Конденсатор - это система заряженных тел и обладает энергией.
Энергия любого конденсатора:

где С - емкость конденсатора
q - заряд конденсатора
U - напряжение на обкладках конденсатора
Энергия конденсатора равна работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин конденсатора вплотную,
или равна работе по разделению положительных и отрицательных зарядов , необходимой при зарядке конденсатора.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 59; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.86
Генерация страницы за: 0.025 сек.