Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТПНА 1 страница
Розділ 1. Менеджмент у фармації
Змістовий розділ 1

Менеджмент як наука та практика управління організацією

Конкретні цілі:

Трактувати теоретичні знання про історичні аспекти розвитку управлінської теорії, становлення менеджменту як соціально-економічного вчення, характеристику процесів і рівнів управління на основі загальнонаукових підходів. Аналізувати форми організації управління фармацією ца сучасному етапі та зарубіжні механізми управління.

Вивчити поняття організації як об ’єкта управління, класифікувати внутрішні перемінні та надавати характеристики складових внутрішнього середовища підприємств фармації.

Досліджувати вплив факторів зовнішнього середовища на підприємства фармацевтичного профілю.

Пояснювати критерії успішної діяльності підприємств, напрями ефективної організації праці, систему методів управління у фармації.

Досліджувати вплив ефективної організації праці на економічні показники діяльності фармацевтичних підприємств, організаційний вплив на колектив підприємства чи підрозділу, а також визначати функціональні обов ’язки працівників фармацевтичних організацій.

Складати функціонально-посадові інструкції.

Обгрунтовувати етапи стратегічного планування, вміти використовувати організаційні методи, елементи мотивації та контролю як функцій управління в фармацевтичній практиці.

Аналізувати види, підходи та моделі прийняття управлінських рішень з метою підвищення ефективності роботи фармацевтичних організацій. Обгрунтовувати етапи управлінських рішень та вимоги до них.

Пояснювати та практично використовувати сутність, елементи, етапи, форми комунікативного процесу, характеристику засобів інформаційного обміну та набути знання і вміння щодо способів підвищення ефективності комунікацій.

Застосовувати методичні принципи діловодства, використовувати теоретичні знання при виконанні організаційних документів:

Сформувати теоретичні знання та вміння, які необхідні для раціонального використання сучасних технічних засобів та інформаційних технологій у процесі накопичення, використання та обміну фармацевтичною інформацією

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту

Значення і поняття менеджменту. Еволюція управлінської теорії: курс управління Д. Вартона, суть теорії Ф. Тейлора, школа адміністративного управління Л. Файолм, школа «людських відносин» Е. Мейо. Тенденції в теорії управління кінця ХХ-початку XXI ст. Особливості менеджменту у фармації. Підходи до управління: підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні, процесний, системний, ситуаційний. Процес управління. Рівні управління: інституціональний, управлінський, технічний. Управління фармацевтичною системою на сучасному етапі. Зарубіжні моделі управління: американська, японська та європейська. 

Тема 2. Організацій як об’єкт управління

Поняття організації в теорії менеджменту, вимоги до організації. Загальні риси організації: ресурси, залежність від внутрішнього та зовнішнього середовища, необхідність управління, розподіл праці. Внутрішні змінні аптечних підприємств та їх взаємозв’язок. Цілі та завдання фармацевтичних і аптечних підприємств. Види цілей та категорії завдань. Структура організації. Вимоги щодо організаційних структур. Технології. Люди. Основні аспекти людської перемінної та індивідуальні характеристики особистості. Зовнішнє середовище організації. Загальні характеристики зовнішнього середовища: взаємозв’язок факторів, складність, рухомість, невизначеність. Фактори прямої дії зовнішнього середовища: законодавчі акти та державні органи, що регулюють діяльність фармацевтичних організацій в Україні; споживачі фармацевтичної продукції; постачальники; конкуренти. Середовище непрямої дії. Вплив зовнішніх факторій на діяльність фармацевтичних підприємств. Середовище організацій, що діють на міжнародному рівні. Експорт, імпорт, ліцензування, спільні підприємства, прямі капіталовкладення - засоби проникнення на міжнародні ринки.

 

Тема 3. Менеджмент та успішне управління

Складові успішної діяльності фармацевтичної організації. Ефективна організація праці в аптечних підприємствах. Діяльність керівника. Вимоги до успішного менеджера. Самоменеджмент. Функції і організація роботи завідувача аптеки. Система методів управління. Методи безпосереднього та непрямого впливу. Влада. Лідерство. Підходи до поняття суті лідерства. Класифікація форм влади. Соціально-психологічні стилі керівництва колективами фармацевтичних підприємств та аптек. Багатомірні стилі управління. Ситуаційні моделі лідерства.

 

Тема 4. Функції управління. Управління процесом-прийняття рішень

Планування як функція управління. Стратегічне планування, його сутність та етапи. Вимоги до цілей. Види стратегічних альтернатив. Поняття тактики, політики, процедур, правил. Кількісні та якісні критерії оцінки стратегічного плану. Організаційний процес: формування і розвиток організаційної структури підприємств фармацевтичного профілю, послідовність розробки організаційної структури. Види організаційних структур: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, дивізіональна, матрична. Еволюція концепцій мотивації. Змістовні та процесуальні теорії мотивації: ієрархія потреб за А. Маслоу; теорія потреб Д. Мак-Клеланда; двохфакторна теорія Ф. Герцберга; теорія К.Альдерфера; теорія Д. Мак-Грегора; теорія очікування Врума; теорія справедливості Адамса; модель Портера-Лоулера. Мотивація в систем фармацевтичних та аптечних підприємств. Сутність, види, етапи контролю діяльності організації. Складові успішного контролю. Загальна характеристика управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень. Підходи, моделі (фізична, аналогова, математична), методи прийняття рішень. Етапи прийняття і реалізації управлінського рішення. Делегування повноважень та відповідальність.

 

Тема 5. Комунікативні процеси в управлінні

Поняття і види комунікацій. Основні елементи та етапи комунікативного процесу. Перешкоди в організаційних та міжособистісних комунікаціях та способи їх подолання. Форми і організація ділового спілкування. Організація ділових нарад та ділових бесід. Ділові переговори та організація прийому відвідувачів. Специфіка ділового спілкування провізора (фармацевта) з клієнтом.

Поняття, призначення та класифікація документів як джерела управлінської інформації. Роль діловодства в управлінні. Документообіг фармацевтичних організацій. Етапи документообігу: складання та оформлення ділових паперів, їх реєстрація та контроль виконання. Зберігання документів. Облік і розгляд пропозицій, заяв і скарг. Сучасні технічні засоби в управлінні. Менеджмент та інформатика: автоматизовані системи управління та інформаційно-управлінські системи у фармації, основні напрями використання АСУ в системі охорони здоров’я та в фармації, підходи до проектування ІУС, автоматизоване робоче місце. Можливості використання АРМ в діяльності аптечних підприємств.

 

Змістовий розділ 2
Менеджмент і підприємництво.

Управління трудовими ресурсами та персоналом організації

Конкретні цілі:

Пояснювати завдання, функції та особливікті підприємницької діяльності.

Ідентифікувати суб'єкти, об'єкти, організаційно-правові форми підприємницької діяльності у фармації.

Аналізувати законодавчі акти, що регулюють підприємницьку діяльність в сфері фармації.

Обгрунтовувати планування підприємницької діяльності та розробляти елементи бізнес-плану.

Складати підприємницьку угоду, використовувати теоретичні знання для проведення аналізу економічної ефективності діяльності фармацевтичних організацій.

Пояснювати поняття ризику, класифікувати збитки та застосовувати заходи зниження ризиків.

Трактувати поняття трудових ресурсів та персоналу організації, використовувати знання в фармацевтичній практиці.

Узагальнювати принципи формування і розвитку трудових ресурсів, знати структуру фармацевтичної освіти в Україні.

Класифікувати конфлікти та вміти відзначати причини їх виникнення. Визначати та застосовувати методи виходу з конфліктної ситуації.

Сформувати теоретичні знання стосовно методів і форм законодавчого регулювання трудових відносин в організації.

Застосовувати знання Кодексу законів про працю України у вирішенні практичних ситуацій.

Вміти проводити оцінку ефективності діяльності організації та управління.

,

Тема 6. Менеджмент і підприємництво

Господарська та підприємницька діяльність. Принципи та організаційні форми підприємництва. Види та форми підприємницької діяльності. Державна реєстрація та ліцензування підприємництва. Особливості підприємницької діяльності у фармації. Етапи організації фармацевтичного (аптечного) підприємства Етапи підприємницької угоди. Державне регулювання та дерегулювання підприємницької діяльності. Створення та діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, командитних та акціонерних товариств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: асоціація, корпорація, концерн, консорціум. Планування підприємницької діяльності. Розробка бізнес-плану. Підприємницький ризик і шляхи його зниження. Види збитків. Банкрутство. Ліквідація підприємницької діяльності. Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності. Види зовнішньоекономічної підприємницької діяльності. Бізнес і соціальна відповідальність. Форми виявлення соціальної відповідальності підприємця .Етика бізнесу.

 

Тема 7. Управління трудовими ресурсами та персоналом організації,

Групова динаміка і керівництво. Управління конфліктами. Характеристика трудових ресурсів та персоналу організації. Проблеми зайнятості кадрів. Служби зайнятості населення в Україні. Кадровий менеджмент. Контролінг персоналу. Кадровий маркетинг. Планування трудових ресурсів. Набір і відбір персоналу. Рух і облік кадрів. Плинність кадрів. Ротація фармацевтичних кадрів. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні, підвищення кваліфікації провізорів. Кваліфікаційні рівні системи вищої освіти. Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації. Групова динаміка в системі фармацевтичних та аптечних підприємств. Формальні та неформальні групи. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи. Управління конфліктами, поняття конфлікту і причини його виникнення, типи конфліктів та методи управління ними. Зміни всередині організації га управління ними. Природа стресу, засоби його зниження.

 

Тема 8. Трудові відносини в умовах ринку

Кодекс законів України про працю. Основні трудові права та обов’язки працівників. Колективний договір: зміст, реєстрація, контроль за виконанням зобов’язань. Трудовий договір. Контракт. Підстави для припинення трудового договору. Трудова книжка. Робочий час і час відпочинку. Правове регулювання заробітної плати. Гарантійні та компенсаційні виплати. Трудова дисципліна. Охорона праці працівників підприємств фармацевтичного профілю. Правове регулювання праці жінок та праці молоді. Індивідуальні трудові спори. Нагляд та контроль: за дотриманням законодавства про працю. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення. Трудовий стаж, його значення, види, порядок обчислення. Трудові відносини в зарубіжних країнах: колективний договір, зобов’язання працівників та роботодавців, види трудових договорів та дисциплінарні санкції.

 

Тема 9. Оцінка ефективності діяльності організації та управління

Оцінка діяльності організації: критерії економічної ефективності, підходи до вивчення організаційної ефективності. Показники платоспроможності підприємства: абсолютна ліквідність, проміжне покриття, поточна ліквідність. Ділова активність, показники оцінки прибутковості господарської діяльності. Ефективність управління організацією: підходи та механізми, складові ефективного управління, корпоративна культура. Критерії та підходи (поведінковий, композиційний, множинний) до оцінки ефективності управління.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1

«МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»

1.Правління ВАТ “Луганський хіміко-фармацевтичний завод” розробляє довготривалі та перспективні плани, встановлює стратегічні цілі підприємства. Представником якого рівня управління в ієрархії менеджменту є голова правління:

A інституційний рівень

B управлінський рівень

C технічний рівень

D товарний рівень

E збутовий рівень

2.Директора фармацевтичної фірми “Helychrisum” колеги вважають гарним організатором, достатньо жорстким та вимогливим до підлеглих. За останні роки підприємство стрімко нарощує обсяги виробництва продукції, а керівник особисто формулює задачі та контролює результати діяльності окремих підрозділів. Який стиль керівництва притаманний директору:

A Директивний.

B Дистанційний.

C Ліберальний.

D Делегуючий.

E Анархічний.

3.Директор фармацевтичної фірми “Фітофарм”, що останнім часом вимушена зменшувати обсяги виробництва та скорочувати товарний асортимент, не тільки не виявляє організаторських здібностей, але майже не цікавиться і практично не регулює діяльність підприємства. Визначте стиль керівництва, притаманний директору підприємства.

A Ліберальний.

B Демократичний.

C Директивний.

D Авторитарний.

E Автократичний.

4.На оптовій фармацевтичній фірмі “Медфарм” впроваджена система стимулювання праці менеджера, що реалізується нарахуванням бонусів за високі показники збуту з наступним матеріальним заохоченням. Таким чином, керівництво фірми використовує функцію управління:

A Мотивація.

B Організація.

C Контроль.

D Делегування.

E Планування.

5.Завідувач аптекою передав свої повноваження щодо формування асортименту, визначення обсягів, номенклатури та термінів закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення заступнику. Така дія в теорії менеджменту називається:

A Делегування повноважень.

B Планування повноважень.

C Контроль повноважень.

D Організація повноважень.

E Знищення повноважень.

6.Якому із стилів управління характерні такі риси: високий ступінь централізації повноважень і структуризації роботи підлеглих; обмеження свободи підлеглих, щодо прийняття рішень, орієнтація на дотримання підлеглими численних правил та інструкцій.

A авторитарний.

B демократичний.

C спільний.

D ліберальний.

E безпосередній.

7.Керівник фармацевтичного підприємства “Азалія” в своїй роботі використовує різні види контролю. Контроль, який здійснюється на вході в систему організації до початку роботи і реалізується через правила, процедури тощо, відноситься до:

A Попереднього контролювання

B Поточного контролювання

C Завершального контролювання

D Децентралізованого контролювання

E Централізованого контролювання

8.Фармацевтическая организация осуществляет свою деятельность в условиях сложной внешней среды. Какой из факторов непосредственно влияет на работу организации?

A Законы и государственные органы

B Политические факторы

C Состояние экономики

D Международные события

E Социокультурные факторы

9. Який стиль поведінки в конфліктній ситуації передбачає часткове задоволення інтересів обох сторін шляхом взаємних поступок, зважаючи на усі „за” і „проти”?

A Стиль компромісу

B Стиль співпраці

C Стиль домінування

D Стиль конкуренції

E Стиль ухилення

10. Руководители фармацевтических организаций используют принципы и функции менеджмента для эффективного управления. Какое из приведенных определений наиболее полно характеризует понятие “менеджмент”?

A Совокупность принципов, методов, средств и форм управления хозяйственными организациями с целью повышения эффективности их работы и увеличения прибыли в условиях рыночных отношений

B Политика обеспечения принятия решений в организации

C Процесс влияния на достижение целей фирмы

D Концепция управления производственной и сбытовой деятельностью предприятия

E -

11.Эффективность работы заведующего аптекой зависит от использования самоменеджмента. Из представленного выберите одну из составляющих самоменеджмента заведующего аптекой:

A Организация рабочего места

B Обеспечение наличия ассортимента лекарственных средств в аптеке

C Деловые контакты с государственными и контролирующими органами

D Текущий контроль за работой провизоров аптеки

E Прием и увольнение сотрудников

12.Организационная форма объединения, при которой отдельная компания не имеет производственных предприятий, а владеет контрольным пакетом акций других предприятий, благодаря чему осуществляет контроль за их деятельностью. Такая форма объединения носит название:

A Холдинг

B Конгломерат

C Синдикат

D Картель

E Трест

13.Провизор аптеки уволен из-за несоответствия занимаемой должности. Укажите основания для увольнения, относящиеся к личности работника, но не вызванные его виной.

A Состояние здоровья, препятствующее выполнению работы, при дополнительных условиях

B Рассовая принадлежность

C Вероисповедание, религиозные взгляды

D Профсоюзная принадлежность

E Верного ответа нет

14.Руководитель оптовой фармацевтической фирмы с целью эффективного мотивирования торгового персонала и установления вознаграждения использует современные теории. Укажите одну из групп теорий мотивации:

A Процессуальные

B Структурные

C Первичные

D Вторичные

E Системные

15.Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:

A Діагностика проблеми.

B Визначення альтернатив

C Оцінка альтернатив.

D Вибір альтернатив.

E Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень.

16.У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки?

A у комісію з трудових суперечок (КТС)

B у профспілковий комітет

C до керівництва вищих органів управління фармслужбою на обласному рівні

D у МОЗ України

E до арбітражного суду

 

17. Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного бізнесу це відноситься:

A Пряме володіння

B Прямий експорт

C Ліцензування

D Виробництво лікарських засобів за контрактом

E Спільне підприємство

18.Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

A Мотивації

B Планування

C Організації

D Контролю

E Координації

19. Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це

A Етика

B Деонтологія

C Етикет

D Соціальна відповідальність

E Культура

 

20. До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації?

A Управлінського

B Фармацевтичного

C Наукового

D Розпорядчого

E Довідково-інформаційного

21.Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є правомірними в даній ситуації

A Керівник підписує акт і направляє скаргу у вищу організацію

B Керівник не підписує акт

C Керівник підписує акт, але письмово складає заперечення до акту

D Правильної відповіді немає

E -

22.Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну

A Дозволяється

B Лише після закінчення випробовувального терміну

C Не дозволяється

D Дозволяється, як виняток

E Як правило, не дозволяється

 

23. Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?

A 1 рік

B 2 роки

C 3 роки

D за згодою сторін

E не регламентується

24.При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:

A 18 років

B 20 років

C 22 років

D 19 років

E 21 року

25.На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

A структурний

B процесний

C системний

D ситуаційний

E підхід з позицій виділення різних шкіл

26.Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу відносяться дані комунікації:

A зовнішні

B внутрішні

C вертикальні

D межрівневі

E горизонтальні

27.Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих органів влади для державної реєстрації підприємства?

A Картку зі зразками підписів директора і головного бухгалтера

B Реєстраційну картку

C Платіжний документ, що свідчить про сплату реєстраційного збору

D Документ, що підтверджує сплату власником внеску до статутного фонду

E Установчі документи

28.Фармацевтичне підприємство після реєстрації повинно відкрити рахунок у банку. Який з перелічених нижче документів не є підставою для відкриття рахунку в банку підприємством – юридичною особою?

A Копія установчого договору

B Свідоцтво про державну реєстрацію

C Заява на відкриття рахунку, підписана керівником та головним бухгалтером

D Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік

E Картка із зразками підписів осіб, які будуть підписувати і розпоряджатися фінансовими документами

29.Провізор після закінчення вузу приступив до роботи у відділі збуту оптової фармацевтичної фірми. Які основні завдання цього функціонального підрозділу суб’єкта господарювання?

A Він вирішує задачі, кому, скільки і на яких умовах реалізувати лікарські засоби.

B Ним вирішуються задачі, в кого, на яких умовах і коли закупити лікарські засоби.

C Він вирішує задачі, які ліки закупити, скільки закупити і чим зацікавити можливого покупця.

D Ним вирішуються задачі, в кого закупити і як реалізувати лікарські засоби.

E Він вирішує задачі, які ліки і на яких умовах закупити.

30.Комунікації – це процес обміну інформацією. Комунікації між відділами і підрозділами організації це:

A Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації

B Зовнішні організаційні комунікації

C Неформальні організаційні комунікації

D Внутрішні вертикальні організаційні комунікації

E Міжрівневі комунікації

31.В теории менеджмента процесс контроля, независимо от его видов, подразделяется на три этапа. Какое из представленных утверждений не относится к этапам процесса контроля?

A выбор метода контроля

B сравнение результатов со стандартами и выявление отклонений

C разработка стандартов и критериев

D изменение стандартов и корректировка действий

E -

32.В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку японської моделі управління:

A Колективна відповідальність

B Індивідуальний процес прийняття рішень

C Швидка оцінка і просування на посаді

D Чітко формалізована структура управління

E Короткотермінова зайнятість

33.Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата:

A з 22.00 год. до 6.00 год.

B з 23.00 год. до 7.00 год.

C з 24.00 год. до 8.00 год.

D з 20.00 год. до 9.00 год.

E з 21.00 год. до 9.00 год.

34.На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА № 8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це:

A Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації

B Зовнішні організаційні комунікації

C Неформальні організаційні комунікації

D Внутрішні вертикальні організаційні комунікації

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.071 сек.