Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТПНА 2 страница
E Міжрівневі комунікації

35.Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення по удосконалюванню господарсько-фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення:

A Діагностика проблеми.

B Визначення альтернатив

C Оцінка альтернатив.

D Вибір альтернатив.

E Формулювання обмежень прийняття рішень.

36.Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:

A Мотивації

B Планування

C Організації

D Контролю

E Заохочення

37.Завідувач аптеки для впливу на колектив працівників та окремих виконавців вирішив використати різні методи менеджменту. Які з них належать до соціально-психологічних методів менеджменту?

A План покращання умов праці на фармацевтичному підприємстві.

B Матеріальні стимули, які базуються на використанні посадових окладів, доплат,

надбавок, премій тощо.

C Процес нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту.

D Процес розподілу повноважень між керівниками технічного рівня управління.

E -

38.За результатами атестації на визначення знань та практичних навичок працівнику відмовлено в присвоєнні звання “провізор загального профілю”. Чи може дана особаобіймати посаду провізора?

A Не може

B Може за додаткових умов

C Її, без згоди, працевлаштовують на посаду фармацевта

D Її переводять на роботу в іншу організацію

E -

39.Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень відноситься до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення(

A Виявлення та оцінка альтернатив розв”язання проблеми

B Управління неформальною групою

C Контролювання та регулювання

D Застосування теорії очікувань

E Делегування повноважень

40.Руководитель аптечного предприятия хочет улучшить работу. Процесс побуждения себя

и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации называется:

A Мотивацией

B Организацией

C Планированием

D Прогнозированием

E Контролем

41.Однією з функцій менеджменту є мотивування. Мотив визначається як:

A усвідомлене спонукання до певних дій

B те, що людина вважає цінним для себе

C відчуття певного дискомфорту, нестачі чого-небудь

D психологічні якості людей, які дозволяють засвоювати певні знання

E -

42.Провізор-інтерн після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Впродовж якого часу йому повинні оформити трудову книжку?

A п’яти днів

B тижня

C одного дня

D одного місяця

E шести місяців

43.Одним из важных шагов в развитии управленческой мысли было разделение всего процесса управления на основные функции: планирование, организация, мотивация и контроль. Кто был основателем этой теории:A А.Файоль

B Д.Вартон

C Ф.Тейлор

D Е.Мейо

E М.Фоллет

44.Тактика является одной из составляющих реализации стратегического плана. Какое из перечисленных определений тактики является верным?

A краткосрочная стратегия, которая согласовывается с общими долгосрочными планами

B рассматривается как кодекс законов организации

C разработанный свод стандартов и критериев

D описывает способ действий в конкретной ситуации

E -

45.Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці на фармацевтичному підприємстві. Що утворюється в результаті вертикального поділу праці?

A Технічний, управлінський та інституційний рівні управління.

B Виробничі підрозділи.

C Управлінські служби.

D Неформальні групи.

E Схематичне зображення організації.

46.Підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. Ким здійснюється реєстрація підприємництва?

A виконавчим комітетом міської (районної) ради народних депутатів

B державною податковою інспекцією

C Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення

D органами статистики

E Банком

 

47.Процес, пов’язаний зі складанням документів, їх обробкою, проходженням, зберіганням, називається діловодством. Якщо вся документація проходить через єдиний центр організації – канцелярію, то така система діловодства має назву

A Централізована

B Децентралізована

C Змішана

D Референтна

E Спеціальна

48.При влаштуванні на роботу завідувач аптеки ознайомлює провізора з посадовою інструкцією. Такий вид комунікацій називається:

A низхідною

B висхідною

C зовнішньою

D неформальною

E невербальною

49.Сукупність організаційних, розпорядчих, дисциплінарних способів впливу керівника на виконавців відноситься до таких методів менеджменту:

A адміністративних

B технологічних

C соціально-психологічних

D економічних

E галузевих

50.Відповідно до чинного законодавства, на підставі медичного висновку жінкам надається допологова відпустка у зв’язку з вагітністю тривалістю:

A 70 календарних днів до пологів;

B 50 календарних днів до пологів;

C 40 календарних днів до пологів;

D 30 календарних днів до пологів;

E 80 календарних днів до пологів.

51.На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:

A Автоматизована система управління

B Автоматизоване робоче місце

C Автоматизована навчально-контролююча система

D Інформаційно-управлінська система

E Автоматизована інформаційно-пошукова система

 

52.Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?

A Етика бізнесу

B Фармацевтична етика

C Фармацевтична деонтологія

D Етика керівника

E Етика підлеглого

53.Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?

A Посадовою інструкцією

B Внутрішнім трудовим розпорядком

C Кодексом законів про працю

D Всі відповіді вірні

E Вірної відповіді немає

54.Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання заяви?

A 10 днів

B 5 днів

C 3 дня

D 1 тиждень

E 1 місяць

55. Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до

роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?

A плинність кадрів

B ротація кадрів

C підвищення на посаді

D вербування кадрів

E підвищення кваліфікації

56.Діяльність керівника пов”язана з прийняттям управлінських рішень, які спрямовані на

досягнення цілей організації. Які з наведених рішень не відносяться до таких, що класифікують за способом обгрунтування?

A стандартні

B інтуїтивні

C рішення, що базуються на висновках

D раціональні

E вірної відповіді немає

57.В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що

передбачає створення рівнів управління та ієрархію підлеглості?

A Вертикальний розподіл праці

B Горизонтальний розподіл праці

C Вертикально-горизонтальний розподіл праці

D Діагональний розподіл праці

E -

58.При утверждении правил внутреннего трудового распорядка, на начальном этапе создания аптечного предприятия стоит вопрос о длительности перерыва предоставляемого работникам в течение рабочего дня. Какой должна быть продолжительность перерыва согласно КЗоТ Украины?

A не более 2 часов

B не более 1 часа

C не менее 3 часов

D 2,5 часа

E -

59.В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. При цьому рівні управління утворюються за рахунок:

A Вертикального розподілу праці

B Горизонтального розподілу праці

C Вертикально-горизонтального розподілу праці

D Діагонального розподілу праці

E Шахового розподілу праці

60.В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Виберіть характерну ознаку американської моделі управління:

A Швидка оцінка і просування на посаді

B Групові форми контролю

C Колективна відповідальність

D Повільне просування на посаді

E Підвищена увага до „людського фактора”

61. Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію:

A Стан економіки

B Кадри

C Технологія

D Мета

E Структура

62.Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб, що не досягли 18 років.

A не встановлюється

B встановлюється тільки зі згоди виробника.

C встановлюється на 1 місяць

D встановлюється на 1 рік

E встановлюється на 6 місяців

63.Аптека № 121 подає документи для отримання ліцензії на впровадження певних видів

господарської діяльності. Назвіть орган ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами?

A Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення;

B Державний фармакологічний центр;

C Науково – експертний фармакологічний центр;

D Державна інспекція по контролю за якістю лікарських засобів;

E Державна акціонерна компанія „Ліки України”.

64.Фармацевтическая фирма “Пфайзер” стремится предложить рынку наилучший качественный товар по высокой цене, которая должна покрыть издержки на научно-исследовательские разработки и производство высококачественной продукции. Несмотря на высокую цену, товар находит своих покупателей. Какие цели ценообразования ставит фирма?

A Завоевание лидерства по качеству продукции;

B Обеспечение выживаемости фирмы;

C Сохранение существующего положения;

D Увеличение доли рынка;

E Увеличение ассортимента фирмы.

65.При організації акціонерного товариства між засновниками виникла дискусія стосовно матеріальної відповідальності. Яка, на Вашу думку, матеріальна відповідальність у членів акціонерного товариства?

A В межах належних їм акцій

B У межах подвійної суми вкладів

C Внесками до статутного фонду і належним їм майном

D У межах вкладів

E Необмежена і солідарна

66.Новостворена ринкова структура, при якій орган управління – збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура(

A Товариство з обмеженою відповідальністю

B Командитне товариство

C Товариство з необмеженою відповідальністю

D Акціонерне товариство закритого типу

E Акціонерне товариство відкритого типу

67.Три учредителя создают хозяйственное общество по оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Каким будет данное общество?

A Корпоративным

B Унитарным

C Государственным

D Коммунальным

E Индивидуальным

68.При регистрации субъекта хозяйствования в органы регистрации необходимо представить учредительные документы. Учредительными документами субъекта ведения хозяйства являются:

A Решение о его образовании, учредительный договор, устав

B Трудовой договор

C Коллективный договор

D Договор купли-продажи

E Договор мены

 

69.Провизор по собственному желанию хочет расторгнуть бессрочный договор по причине перевода мужа в другую местность. В каком виде и в какой срок он должен предупредить заведующего аптекой

A В письменном виде за две недели

B В письменном виде за одну неделю

C В письменном виде за один месяц

D В письменном виде за пять дней

E В письменном виде за два дня

70. Регулирование производственных, трудовых и социально-экономических отношений

на аптечном предприятии между руководителем и трудовым коллективом осуществляется на основе:

A Коллективного договора

B Трудового договора

C Корпоративного кодекса

D Контракта

E Устава

71.Учредители желают открыть аптеку по розничной реализации лекарственных средств. Какой способ осуществления предпринимательской деятельности предусмотрен в этом случае:

A Разрешительный

B Нормативный

C Свободный

D Ограниченный

E Явочно-нормативный

72.Діяльність організації залежить від різних факторів. Які фактори належать до внутрішнього середовища організації?

A здібності, кваліфікація та обдарованість працівників

B стан економіки

C інфраструктура

D державні органи влади

E споживачі

73.Угроза, что возникает при каких-либо формах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацию, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов. Что понимается под этим понятием?

A Предпринимательский риск

B Материальный убыток

C Трудовый убыток

D Потеря времени

E Финансовыые убытки

74.У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню

управління відповідає функція безпосереднього контролю за діяльністю провізора з

виготовлення ліків?

A Технічний.

B Інституційний.

C Управлінський.

D Адміністративний.

E Бюрократичний.

75.Під час відпуску безрецептурного препарату стало зрозуміло, що хворий не сприймає

словесну інформацію провізора аптеки. Як називаються комунікаційні перепони, при яких слова або символи можуть мати різне значення для відправника та отримувача інформації?

A Семантичні бар’єри.

B Зневажання фактами.

C Невербальні перепони.

D Нерозуміння важливості повідомлення.

E Стеоретипи мислення.

76.Провізор влаштовується на робота в оптове фармацевтичне підприємство на посаду завідувача аптечного складу. Який термін випробування не вимагає узгодження з комітетом профспілки при прийомі його на роботу?

A До трьох місяців.

B До одного місяця.

C До двох місяців.

D До чотирьох місяців.

E До шести місяців.

77.Провізор-аналітик аптеки хоче взяти частину відпустки весною, а частину - влітку. За яких умов допускається поділ відпустки на частини?

A При умові, що її основна частина становитиме не менше 14 днів

B При умові, що її основна частина становитиме не менше 10 днів

C При умові, що її основна частина становитиме не менше 12 днів

D При умові, що її основна частина становитиме не менше 16 днів

E При умові, що її основна частина становитиме не менше 18 днів

78.Який стиль керівництва характеризується особливою поступливістю керівника, який

надає підлеглому ініціативу у формуванні цілі та готовий прийняти її без заперечень?

A Ліберальний стиль

B Демократичний стиль

C Бюрократичний стиль

D Колегіальний стиль

E Комбінований стиль

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 53; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.047 сек.