Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Завдання 1.Вказати відмінності між менеджером та підприємцем за вказаними ознаками
Завдання 1.Вказати відмінності між менеджером та підприємцем за вказаними ознаками. Результати оформити у вигляді таблиці.

Відмінності між менеджером та підприємцем

 

Ознаки Характерні особливості
Менеджера Підприємця
Формальний статус    
Виробничо-господарська орієнтація    
Здійснення задуманого    
Залучення ресурсів    
Матеріальні інтереси    
Відношення до побудови організації    

 

Завдання 2.Згідно з рівнями управління вказати, до яких його ланок належать перелічені нижче посади керівників у структурі фармацевтичного об’єднання облас­ного рівня. До складу об’єднання входять: апарат управління, аптечний склад, фарма­цевтична фабрика, аптеки. Посади керівників:

§ завідувачі аптек, що підпорядковуються ЦРА;

§ голова ради підприємства;

§ завідувач центральної районної аптеки;

§ завідувач відділу обласного фармацевтичного об’єднання;

§ старший провізор;

§ генеральний директор обласного фармацевтичного об’єднання;

§ завідувачі відділів аптек;

§ заступники завідувачів відділів аптек;

§ завідувач аптечного складу;

§ завідувач відділу отруйних лікарських засобів аптечного складу;

§ заступники генерального директора обласного фармацевтичного об’єднання;

§ заступник завідувача аптечного складу;

§ директор фармацевтичної фабрики;

§ майстер фармацевтичного фабрики;

§ завідувач відділу кадрів фармацевтичного об’єднання.

Представити у вигляді таблиці.

 

Рівні управління Групи керівників Посади
       

 

Завдання 3.Завідувач виробничої аптеки в умовах зростаючої конкуренції приймає рішення з метою покращення медикаментозного забезпечення населення та одержання прибутків відкрити ряд структурних підрозділів: аптечний пункт в дитячій поліклініці та 2 аптечних кіоски, забезпечивши їх комп’ютерами та модемним зв’язком. Описати внутрішні змінні аптеки до і після реструктуризації. Результати представити у табличній формі.

 

Аптека Цілі Структура Завдання Технології Люди
До реструктуризації          
Після реструктуризації          

 

Завдання 4. Охарактеризувати етапи життєвого циклу організації. Результати представити у табличній формі. При цьому використати такі елементи:

вихід на ринок;

впровадження нових технологій, колективне преміювання;делегування повноважень;

жорстке керівництво;

за рахунок колективізму;

забезпечення виживання;

забезпечення прискореного зростання і, як правило, повне захоплення своєї частини ринку;

забезпечити стабільність;

закріплення на ринку чи його окремих сегментах;

зародження бюрократизму;

збалансоване, систематичне зростання і формування індивідуального іміджу;

зберегти досягнуті результати;

здебільшого однією особою;

інвестування розвитку на засадах самофінансування;.

короткочасний прибуток і прискорене зростання;

оновлення колективу і цілей;

панування бюрократизація на всіх етапах управління;

перехід від комплексного до диференційованого менеджменту;

планування прибутку і збільшення платні;

планування прибутку, збільшення платні;

подальше розширення сегментів ринку, орієнтація на регіональну і галузеву диверсифікацію;

прагнення до максимального збільшення прибутку;

розділення і кооперація, премія за індивідуальний результат;

суттєве оновлення форм, видів та напрямів діяльності;

участь в прибутках.

 

Етапи життєвого циклу Мета Основне завдання Керівництво Організація праці
Народження        
Дитинство        
Юність        
Зрілість        
Старіння        
Відродження        

 

Завдання 5. Вкажіть послідовність етапів реєстрації фармацевтичного підприємства і одержання дозволу на початок роботи.

 

№ з.п. Назва етапу Державний орган
   
   
   
   
   
   

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН   ЗМІСТ ЕТАПУ
1. Органи МВС   1. Відкриття рахунку в банку
2. Банк   2. Взяття на облік як платника податків
3. Орган державної реєстрації   3. Державна реєстрація фармацевтичного підприємства
4. ДПА   4. Отримання дозволу на право виготовлення печаток і штампів
5. Пенсійний фонд  
6. Фонди соціального страхування   5. Реєстрація фармацевтичного підприємства
7. Орган державної статистики   6. Дозвіл на початок роботи
8.Санітарно-епідеміологічна служба    
9. Служба пожежного нагляду    
10. Державний комітет України по нагляду за охороною праці    

 

Завдання 6. На підставі вивчення Закону України “Про господарські товариства” та Господарського кодексу України охарактеризувати основні види господарських товариств. Представити у вигляді таблиці, за даними дайджеста журналу “Провизор” та цінника журналу “Аптека” навести приклади різних видів господарських товариств у фармації (по п'ять назв), зробити висновок.

 

Характеристика функціонування основних видів господарських товариств та приватного підприємства

 

Характеристики Товариство Приватне підприємство
акціонер-не з обмеже-ною від-повідаль ністю з додатко- вою відпові дальністю повне командитне
1.Установча угода            
2. Статут            
3.Статутний фонд            
4.Розподіл капіталу підприємства            
5. Управління            
6.Виконавчий орган            
7.Ступінь матеріальної відповідальності власників            
8.Характер розподілу доходів            
9.Вилучення власниками долі Капіталу            
10. Приклади            

 

З­авда­ння 7. П­ок­аз­ати пр­оцес р­е­ал­із­ації ко­н­кр­е­тної ф­у­н­кції м­ен­ед­жм­е­нту (упра­влі­ння технол­ог­і­чною л­ін­ією з в­ир­о­бн­и­ц­тва с­у­п­оз­ит­ор­іїв) шл­яхом з­аст­ос­ува­ння з­аг­ал­ьних ф­у­н­кцій.

Р­езул­ьт­ати оф­о­рм­ити в та­бл­и­чній ф­о­рмі.

 

Конкретна функція менеджменту Реалізація конкретної функції менеджменту шляхом застосування загальних
   

 

З­авда­ння 8.Пр­оан­ал­із­ув­ати з п­огл­ядуі­єр­а­рх­ії п­отреб А. М­а­слоу, які п­отр­еби
пр­аці­вн­ика з с­ер­е­дньої ф­а­рм­ац­е­вт­и­чною осв­ітою н­ам­аг­аєт­ься з­ад­ов­ол­ьн­ити о­рг­ан­із­ація, якщо пр­аці­вник к­ор­и­ст­уєт­ься бе­зк­о­шт­о­вн­ими об­ід­ами та опл­ач­еним о­рг­ан­із­ац­ією стр­ах­овим м­ед­и­чним п­ол­ісом, а т­акож з­ао­чно зд­об­уває в­ищу ф­а­рм­ац­е­вт­и­чну осв­іту.

З­авда­ння 9. О­бґрунт­ув­ати р­ег­ул­ю­ючі з­ах­оди, за ум­ови, що на ф­а­рм­ац­е­вт­и­чн­ому пі­дпр­иє­м­с­тві ві­дп­ов­і­дно до ро­зр­о­бл­ен­ого в к­ер­у­ючій с­и­ст­емі те­хн­ол­ог­і­чн­ого пр­оц­есу зді­й­сн­юєт­ься впр­ов­адже­ння н­ової те­хн­ол­ог­і­чної л­інії з в­ир­о­бн­и­ц­тва м­азей. У пр­оц­есі зді­й­сне­ння к­о­н­тр­олю в к­ер­ов­аній с­и­ст­емі в­ия­вл­ено в­ис­окий пр­оцент бр­аку, п­она­дн­о­рм­ове в­ик­ор­и­ста­ння с­ир­ов­ини (л­іка­рс­ькі су­бст­а­нції, м­аз­ева о­сн­ова).

Р­езул­ьт­ати оф­о­рм­ити в та­бл­и­чній ф­о­рмі.

 

Управлінське рішення(приймається в керуючій системі) Виконанняуправлінського рішення в керованій системі Контролювання(виявлення недоліків, відхилень, неточностей тощо) Регулювання (усунення відхилень, недоліків, неточностей)
       

 

 

З­авда­ння 10. Від­тво­ри­ти кон­текс­т­ну ді­а­г­ра­му ді­ло­вих про­це­сів оп­то­вої фа­р­ма­це­в­­ти­ч­ної фі­р­ми і по­да­ти її ко­ро­т­ку ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку.

 
 

 

 

 


При цьо­му ви­ко­ри­с­та­ти та­кі еле­ме­н­ти:

1. До­кументац­ія щод­о ­л­ікі­в (дв­іч­і­).

2. Замо­вл­е­ння­ поку­пці­в.­

3. З­ам­овлення­ п­о­ст­ачальникам­.­

4. І­нф­о­рм­а­ція пр­о фарма­цев­тичн­и­й ­ринок­.­

5. Інфра­стр­ук­тура ­фі­рми.

6. Лі­карські­ з­асо­би (д­віч­і)­.

7. Нео­бх­ідні лік­арс­ь­кі­ засо­би­ за досту­пн­им­и­ ціна­м­и в найко­ротші­ т­е­рміни.

8. Оп­лата ­пок­уп­ці­в.­

9. Оплата­ ­по­стачал­ь­никам.­

10. П­ер­сонал­ фір­м­и.­

11. Поса­дов­і інст­ру­кц­ії.

12. Пот­ре­би­ спожи­ва­ч­ів.

13. Пропо­зи­ці­ї поку­пця­м.­

14. П­ро­позиції поста­ч­ал­ь­ників­.

15. С­танда­рти­ л­ог­іст­ичного ­обслуг­ов­ув­а­ння.

16. ­Уг­од­и­.

 

Завдання 11. Відмовляючись від запровадження механізму делегування повноважень, менеджер своє небажання аргументував таким чином: “Краще я робитиму це сам. Тоді я буду впевнений у результаті”. Вкажіть, у чому типова помилка менеджера.

 

Завдання 12. Подати у вигляді схеми та описати комунікаційні зв’язки і можливі перепони, що виникають між провізором аптеки і пацієнтом-відвідувачем при виконанні функціональних обов’язків щодо безрецептурного відпуску ліків.

 

Завдання 13. Визначити рівень виконання документів організацією, якщо за аналізований період їх надійшло 67, а виконано – 52.

Завдання 14.Підприємства “Медтехніка” та “Медсервіс” виготовляють та постачають на ринок вироби медичного призначення.

Проведіть оцінку ефективності управління підприємствами “Медтехніка” та “Медсервіс” за попередній рік, якщо відомі наступні дані:

 

Кількість персоналу та показники діяльності Назва підприємства
„Медтехніка” „Медсервіс”
Загальна чисельність працівників:
- з них управлінського персоналу, чол.
Загальні витрати на управління, грн 94 450 102 300
Величина основних активів по балансу підприємства за рік, грн 128 000 130 500
Обігових активів, грн 1 100 200 985 600
Дохід від реалізації виробів медичного призначення, грн 1 105 720 1 120 400

 

Зробіть висновки.

 

Завдання 15.Комерційний директор виробничої фармацевтичної фірми “Омега” отримав інформацію про те, що їх конкуренти планують в кінці другого кварталу наступного року випустити на ринок імуностимулюючий препарат В рослинного походження, аналогічний препарату А, що його виробляє “Омега”. Комерційний директор дав усне розпорядження завідувачу відділом маркетингу розробити заходи щодо підтримання і стимулювання збуту їхнього препарату. Завідувач відділом передоручив це завдання працівникові відділу, який відповідає за препарат А. Відповідальний за препарат-імуностимулятор, знаючи, що препарат А добре відомий на ринку і характеризується високими обсягами збуту, проігнорував розпорядження завідувача відділу. Проте після виходу препарату В на ринок обсяги збуту препарату А скоротилися майже вдвічі. На фірмі “Омега” назрів конфлікт. Визначте причини, тип конфлікту за результатами, змістом, а також запропонуйте способи вирішення конфлікту. Результати оформіть у табличній формі.

 

Причини конфлікту  
Суб’єкти конфлікту  
Об’єкт конфлікту  
Тип конфлікту за:  
- результатами  
- змістом  
Способи вирішення конфлікту  

 

 

Завдання 16.Санітарка-мийниця аптеки „Ехінацея” Прокопенко А.М. 25 серпня написала заяву про звільнення з 1 вересня, мотивуючи це тим, що вона вступила на денну форму навчання до вузу. Завідувач аптекою відмовив Прокопенко А.М. звільнити її з 1 вересня, аргументуючи це тим, що попередити його потрібно було за 2 тижні напередодні, бо через виробничу необхідність санітарку-мийницю нема ким замінити. Чи є в цьому випадку порушення КЗпП України? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 17.Провізор аптеки „Адоніс” Васлюк Н.С. за сумісництвом працює в аптечному кіоску аптеки „Фарма”. У вересні місяці вона попросила завідувача аптеки „Фарма” надати їй з 1 жовтня щорічну відпустку, мотивуючи це тим, що її відпустка за місцем основної роботи починається 1 жовтня. Завідувач аптеки надати відпустку відмовив, аргументуючи це тим, що в їх аптечному кіоску Васлюк Н.С. працює тільки 5 місяців. Обґрунтуйте, є чи ні порушення трудового законодавства у цьому випадку?

 

Завдання 18.Провізор аптечного пункту фірми „Медфарм” Колісниченко В.Є. перебувала у щорічній відпустці з 1 по 31 липня. Вийшовши на роботу 1 серпня, її повідомили, що Колісниченко В.Є. звільнена із займаної посади 25 липня у зв’язку із скороченням штату фірми. Чи є в цьому випадку порушення КЗпП України? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 19.Складіть резюме для інженера-технолога фармацевтичного виробництва у функціональному форматі, коли відомо наступні дані:

Корнійчук Тарас Іванович, у червні 1996 р. закінчив Національну фармацевтичну академію України (м. Харків) за спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів” (кваліфікація “Інженер-технолог”). Після закінчення вищого навчального закладу працював з 08.1996 до 08.1997 рр. оператором установки капсулювання заводу “Фармація” ВАТ “Концерн Стирол” на дільниці з виробництва твердих лікарських форм. Пізніше – з 08.1997 до 03.1998 рр. лаборантом-мікробіологом мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості фірми “Стиролфарм”. Далі – з 03.1998 по 02.1999 рр. спеціалістом сектору стратегічних досліджень, прогнозування та захисту інтелектуальної власності. З 02.1999 р. по теперішній час працює інженером біофармацевтичного науково-дослідного центру компанії “Стиролбіофарм” ВАТ “Концерн Стирол” у секторі рідких стерильних лікарських засобів.

За час професійної діяльності у складі робочої групи розробляв технологічні та технічні регламенти на виробництво твердих лікарських форм, а також стандарти підприємства, які прикладаються до технічного регламенту на виробництво лікарських засобів. Крім того, оволодів умінням аналізувати сучасний світовий та вітчизняний фармацевтичні ринки з урахуванням статистичних даних, які характеризують демографічні фактори, структуру захворюваності, рейтингові позиції найбільш перспективних лікарських засобів, враховуючи сучасні методи профілактики та терапії захворювань.

Корнійчук Т.І. закінчив шестимісячні комп'ютерні курси та має досвід користування Internet, операційними системами Windows 2000, MS DOS, офісним пакетом програм MS Office 2000, зокрема текстовим редактором Microsoft Word 2000 та електронними таблицями Microsoft Excel 2000; вивчав курси виробничого планування, контролю якості, виробничого контролю, конструювання машин. Вільно володіє українською, російською, англійською та польською мовами.

З 2001 р. Корнійчук Т.І. є членом товариства “Український червоний хрест”. Його інтереси - колекціонування антикваріату та гра в гольф. Адреса проживання Корнійчука Т.І. наступна: м. Київ, вул. акад.Філатова 7, кв.12. Телефон: 432-48-95, E-mail: tarask2003@ukr.net.

 

Завдання 20.Складіть схеми спіральної ротації провізора аптеки на посаді завідувача відділом та гвинтової ротації від посади провізора-аналітика до завідувача аптеки.

 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Рішення завдання 1. Відмінності між менеджером та підприємцем

 

Ознаки Характерні особливості
Менеджера Підприємця
Формальний статус Є найманою робочою силою, залученою на певних умовах для здійснення управлінської діяльності Започатковує певну справу, відкриває підприємство, виступає в ролі власника, інвестора, засновника тощо, який використовує свої або позичені фінансові кошти та інші ресурси
Виробничо- господарська орієнтація Зорієнтований на виконання плану і досягнення ефективності наявних у його розпорядженні ресурсів Зорієнтований на пошук нових можливостей
Здійснення задуманого Приймає рішення та докладає усіх зусиль для його виконання Ризикує, тобто може замінити ідею, яка виявилась нежиттєздатною
Залучення ресурсів Залучає ресурси з метою забезпечення роботи підрозділів, тому зацікавлений у нагромадження та накопичуванні фондів Залучає ресурси для досягнення встановленої мети, виявляє гнучкість, використовує оренду, кредит, лізинг тощо  
Матеріальні інтереси Отримує за свою роботу заробітну плату Виступає власником або розпорядником ресурсів і майна організації, бере участь у прибутках, отримує дивіденди
Відношення до побудови організації Використовує ту організаційну структуру управління, яка склалась і має ієрархічну природу Віддає перевагу горизонтальним організаційним структурам, які опираються на неформальні зв’язки

Рішення завдання 2.

 

Рівні управління Групи керівників Посади
Інституційний рівень Керівники вищої ланки управління Генеральний директор обласного фармацевтичного об’єднання Заступники генерального директора фармацевтичного об’єднання Голова Ради підприємства Директор фармацевтичної фабрики
Управлінський рівень Керівники середньої ланки управління Завідувач відділом обласного фармацевтичного об’єднання Завідувач відділу кадрів фармацевтичного об’єднання Завідувач аптечним складом Заступник завідувача аптечним складом Завідувач центральної районної аптеки Завідувачі аптек, що підпорядковуються ЦРА
Технічний рівень Керівники низової ланки управління (операційні управлінці) Завідувач відділом отруйних лікарських засобів аптечного складу Майстер фармацевтичної фабрики Завідувачі відділів аптек Заступники завідувачів відділів аптек Старший провізор

 

Рішення завдання 3.

Аптека Цілі Структура Завдання Технології Люди
До реструк-туризації Якісне безперебійне обслуговування населення і ЛПЗ Відділ рецептурно-виробничий разом з ГЛЗ і запасів. Відділ безрецептурного відпуску Робота з людьми; робота з предметами (сировина, матеріали, обладнання); робота з інформацією Індивідуальне, дрібносерійне виробництво Зав.аптеки, його заступники – зав. відділами, заст.зав. відділами, провізори, провізор-аналітик, фармацевти, фасувальник, санітарка
Після реструктуризації Якісне безпе-ребійне обслу-говування населення і ЛПЗ. Розширення ринку збуту ЛЗ. Наближення лікарського забезпечення до населення та ЛПЗ. Збільшення рентабельності аптеки та підвищення її конкуренто-здатності Нема поділу на відділи в аптеці, але є структурні підрозділи: аптечний пункт та аптечні кіоски Робота з людьми; робота з предметами (сировина, матеріали, обладнання); особливо зростає роль інформаційної роботи Індивідуальне, дрібносерійне виробництво, посередницька технологія, комп”ютери, модемний зв”язок Зав.аптеки, його заступники – зав. відділами, заст.зав. відділами, провізори, провізор-аналітик, фармацевти, фасувальник, санітарка, зав. аптечним пунктом, зав. аптечними кіосками

 

Рішення завдання 4.

Етапи життєвого циклу Мета Основне завдання Керівництво Організація праці
Народження забезпечення виживання вихід на ринок здебільше однією особою прагнення до максимального збільшення прибутку
Дитинство короткочасний прибуток і прискорене зростання закріплення на ринку чи його окремих сегментах жорстке керівництво планування прибутку, збільшення платні
Юність забезпечення прискореного зростання і, як правило, повне захоплення своєї частини ринк інвестування розвитку на засадах самофінансування. перехід від комплексного до диференційованого менеджменту планування прибутку і збільшення платні.
Зрілість збалансоване, систематичне зростання і формування індивідуального іміджу подальше розширення сегментів ринку, орієнтація на регіональну і галузеву диверсифікацію делегування повноважень, зародження бюрократизму розділення і кооперація, премія за індивідуальний результат
Старіння зберегти досягнуті результати забезпечити стабільність панування бюрократизація на всіх етапах управління участь в прибутках
Відродження суттєве оновлення форм, видів та напрямів діяльності оновлення колективу і цілей за рахунок колективізму впровадження нових технологій, колективне преміювання

Рішення завдання 5.

№ з.п. Назва етапу Державний орган
Орган державної реєстрації Державна реєстрація фармацевтичного підприємства
ДПА   Реєстрація фармацевтичного підприємства
Орган державної статистики
Пенсійний фонд
Фонди соціального страхування
Органи МВС Отримання дозволу на право виготовлення печаток і штампів
Банк Відкриття рахунку в банку
ДПА Взяття на облік як платника податків
Санітарно-епідеміологічна служба Дозвіл на початок роботи
Служба пожежного нагляду
Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Рішення завдання 6.

Характеристика функціонування основних видів

господарських товариств та приватного підприємства

Характеристики Товариства Приватне підприємство
акціонерне з обмеже-ною від-повідаль ністю з додатко- вою відпові дальністю повне командитне
1.Установча угода Створюється і функціонує, фіксується при реєстрації відсутня
2. Статут Створюється і функціонує, фіксується при реєстрації відсутній
3.Статутний фонд Мінімальний розмір встановлений законодавством   Будь-якої величини
1250 мін.з/п. 100 мін.з/п.
4.Розподіл капіталу підприємства Розділений на акції   Розділений на частки Належить власнику
5. Управління Загальні збори акціонерів Загальні збори засновників Здійснюється тільки учасниками Власник
6.Виконавчий орган Правління Дирекція або директор Власник або найнятий директор
7.Ступінь матеріальної відповідальності власників В межах належних акцій В межах належної частки В межах належної частки і майна в кратному розмірі до частки Солі-дарна відпові-даль-ність всім майном Солідарна відповідаль-ність всім майном учасників і в межах частки - вкладників Необмежена  
8.Характер розподілу доходів Дивіденди на акції За згодою між партнерами За бажанням власника
Їх права та обов”язки закріплені в статуті Їх права та обов”язки закріплені в установчому договорі
9.Вилучення власниками долі капіталу Шляхом продажу належних їм акцій   За згодою між партнерами За бажанням власника
10. Приклади -ЗАТ “Велмед” (м.Київ) -ЗАТ “Фарма” -ВАТ “Ексімед” (м.Київ) -ЗАТ “Фармнатур” (м.Одеса) -ВАТ “Хімфарм завод “Червона зірка” -“Ново-фарм” (м.Донецьк) -“Вітекс” (м.Одеса) -“Аксіс” (м.Івано-Франківськ) -“Львів-Фарм” (м.Львів) “Тріофарм”, (м.Харків) - “Ремеді ЛТД” – аптечний склад (м.Терно-піль) - - - - “Адоніс” (Сумська обл). - “Соломія-сервіс ” (м.Львів) - “Біофарм” (Київська обл.) -“Алтей” (м.Черкаси) -“Квантум Сатіс” (Дніпропетро-вська обл.)
               

У фармації найрозповсюдженішими організаційно-правовими формами здійснення підприємницької діяльності є: товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства (відкриті та закриті) і приватні підприємства. У аналізованих джерелах зовсім не зустрічались товариства з додатковою та повною відповідальністю, а також командитні товариства.

 

Р­іше­ння з­авда­ння 7.

Конкретна функція менеджменту Реалізація конкретної функції менеджменту шляхом застосування загальних
Управління технологічною лінією з виробництва супозиторіїв 1. Планування роботи технологічної лінії. 2. Створення необхідних підрозділів (основних виробничих бригад, ремонтної бригади) та призначення посадових осіб (майстра, технолога тощо). 3. Розробка систем матеріального та морального стимулювання працівників, праця яких пов’язана з технологічною лінією. 4. Контролювання результатів роботи (процента браку, якості продукції, продуктивності праці тощо). 5. Регулювання шляхом усунення виявлених у процесі контролювання недоліків.

Р­іше­ння з­авда­ння 8.

 

Т­е­орія А. М­а­слоу б­аз­уєт­ься на б­іх­ев­і­ор­и­ст­и­чній д­о­к­тр­ині, то­бто на в­ивче­нні п­ов­ед­і­нки л­юдей, т­ому:

1. Бе­зк­о­шт­о­вні об­іди з­ад­ов­ол­ьн­яють п­отр­ебу в їжі, то­бто п­е­рви­нну п­отр­ебу пр­аці­в­н­ика.

2. Стр­ах­овий м­ед­и­чний п­оліс з­абе­зп­ечує пр­аці­вн­ику р­ег­ул­я­рне пр­ох­одже­ння
пр­оф­іл­а­кт­и­чних о­бст­ежень, а при н­ео­бхі­дн­о­сті (хв­ор­обі) – в­ис­ок­ояк­і­сне л­ік­ува­ння,
то­бто о­рг­ан­із­ація у д­ан­ому в­ип­а­дку ор­і­є­нт­уєт­ься на п­отр­еби пр­аці­вн­ика в бе­зп­еці та з­ах­ищ­ен­о­сті (п­е­рви­нна п­отр­еба).

3. З­ао­чне н­авча­ння за пр­огр­амою сп­ец­і­ал­ьн­о­сті “Ф­а­рм­ац­ія”, яке опл­ачує о­рг­ан­із­ація, дає м­о­жл­ивість пр­аці­вн­ику зд­об­ути в­ищу осв­іту і с­уча­сн­ішу ф­ах­ову пі­дг­от­о­вку. У т­акий сп­осіб пр­аці­вник з­ад­ов­ол­ьнить свою п­отр­ебу в с­ам­ор­е­ал­із­ації, с­ам­ос­тв­е­рдже­нні (вторинна п­отр­еба).

З і­нш­ого б­оку, бе­зк­о­шт­о­вні об­іди, стр­ах­овий м­ед­и­чний п­оліс і з­ао­чне н­авча­ння задовольняють п­отр­ебу в п­ов­азі ч­ерез в­изна­ння з б­оку к­ер­і­вн­и­ц­тва ф­а­рм­ац­е­вт­и­чної о­рг­ан­із­ації (вт­ори­нна п­отр­еба).

 

Р­іше­ння з­авда­ння 9.

 

Управлінське рішення(приймається в керуючій системі) Виконанняуправлінського рішення в керованій системі Контролювання(виявлення недоліків, відхилень, неточностей тощо) Регулювання (усунення відхилень, недоліків, неточностей)
Впровадження нової технологічної лінії для виробництва мазей Відповідно до розробленого в керуючій системі технологічного процесу здійснюється впровадження нової технологічної лінії та виробництво продукції за її допомогою У процесі здійснення контролю у керованій системі виявлено високий процент браку, понаднормове використання сировини (лікарські субстанції, мазева основа) За каналами зворотного зв’язку інформація про брак та перевикористання сировини надходить у керуючу систему, де опрацьовується і аналізується. На цих засадах керуюча система готує нове управлінське рішення щодо удосконалення окремих технологічних процесів на новій технологічній лінії, яке спрямовується у керовану систему

 

Рішення завдання 10.

 

При­кл­ад поб­уд­ови ко­н­те­кс­т­но­ї­ діагр­а­ми ді­ло­вих процес­ів оптової фа­р­мацевтично­ї фірми­ поданий­ ­на рисунку. ­ Я­к вид­но ­з його даних­, ­гол­овна ­біз­не­с-фун­кц­ія фірми­ ви­з­на­чена ­як­ необхідн­і ­лі­к­арськ­і­ з­асоби за до­ступни­ми­ цінам­и в найк­ор­о­тш­і терміни.­ ­Пр­и ­ц­ьо­м­у вход­ами про­цес­у є і­нф­о­рмація ­про фарм­ац­ев­ти­чни­й р­ин­ок­,­ п­о­треби ­пок­упців (аптек ­і ліку­ва­л­ьно­-профі­ла­кт­ичних ­зак­ла­ді­в)­, їх оп­лат­а,­ коме­рц­ійні пр­опо­зи­ції­ ­постачал­ьн­ик­і­в,­ лікарськ­і ­за­соби і­ с­упровідна ­їх док­ум­ен­тація до них,­ а­ ­виходам­и ­п­роц­есу – ком­ерцій­ні ­пр­оп­оз­иції по­куп­ця­м, за­мо­влення ­й о­пл­ата­ ­постачал­ьн­ик­а­м,­ л­ікарс­ьк­і засо­би­ і ­супров­ідна­ д­о­ку­мен­тація­.

 

 
 

 


Контекстна діаграма бізнес-процесів оптової фармацевтичної фірми

 

­П­оря­до­к вик­онання п­ро­це­су­ ре­гла­ме­нт­у­єт­ь­ся зам­овл­еннями а­пт­ек і ­л­іку­вал­ьн­о-профіла­кт­ичних ­з­ак­ла­д­ів­,­ угода­м­и купівлі-п­род­аж­у ­мі­ж ­оптовою­ ф­а­рм­ацевтичн­ою фір­мо­ю ­т­а ­поста­ча­л­ьн­и­ка­ми і ­пок­уп­ця­ми,­ а тако­ж ­ст­ан­дарта­ми л­о­гі­с­тичного о­бс­луговув­ан­ня ­і поса­до­вими ­інс­трукці­я­ми­. Як меха­ніз­м ви­к­он­ання ­п­роцесу виступає персонал та інфраструктура фірми.

 

Рішення завдання 11.

Менеджер боїться втратити контроль над процесом виконання конкретних робіт, позаяк ризикує втратити контроль над ситуацією в цілому, а в кінцевому результаті – владу. Страх втрати влади ґрунтується в першу чергу на непевності менеджера у власних силах і у відсутності довіри до підлеглих. Така ситуація найчастіше характерна для організацій з авторитарним стилем керівництва. Можлива вона і в силу особистісних особливостей характеру менеджера. Однак делегувати повноваження без довіри неможливо. Саме віра в компетентність і добрі наміри підлеглого дозволяють делегувати йому повноваження. Зрештою, менеджер проробляє таку процедуру щоразу, коли довіряє своє життя водію таксі, фінанси – банкіру, а здоров’я – лікарю.

 

Рішення завдання 12.

Як видно з даних рисунку, з боку відвідувача аптеки до провізора комунікаційний зв’язок здійснюється через його скарги на стан здоров’я, надання інформації про наявність хронічних захворювань, перенесені хвороби, операції, травми, інші стани (вагітність, клімакс, гіпо- та гіпертензія, алергія, підвищена чутливість до ліків тощо), соціальні дані, зокрема про економічну ситуацію. Зворотний же зв’язок полягає у деталізації потреб відвідувача провізором аптеки.

Від провізора аптеки до відвідувача надходить інформація стосовно оптимального вибору безрецептурного лікарського засобу, про його дію, побічні ефекти та умови раціонального прийому, попередження про особливості взаємодії конкретного лікарського препарату з іншими лікарськими засобами, їжею, алкоголем і нікотином, про можливий несприятливий вплив лікарського засобу на функції органів і систем людини, а в разі потреби – про необхідність відвідати лікаря для встановлення діагнозу і призначення адекватного й оптимального лікування. Зворотній зв’язок полягає у деталізації відвідувачем аптеки окремих аспектів інформації, наданої провізором.

зворотній зв’язок “провізор-відвідувач”

 
 

 


Скарги та інші дані про пацієнта

Відвідувач аптеки   Провізор аптеки

Навчання пацієнта правильному

застосуванню безрецептурного препарату

 

зворотній зв’язок “відвідувач-провізор”

 

Можливими перепонами комунікаційного процесу “відвідувач аптеки – провізор аптеки” є: недовіра пацієнта провізору внаслідок його статі, віку, зовнішнього вигляду та/або особливостей поведінки, семантичні бар’єри, невербальні перепони, відсутність належної уваги до відвідувача, зневажання фактами, стереотипи мислення, складність повідомлення та відсутність доступної для пацієнта інформації тощо.

 

Рішення завдання 13.

Для того, щоб визначити рівень виконання документів організації, розраховують коефіцієнт виконання (К) і ступінь виконання (Ст).

де Д. в. – кількість документів, виконаних протягом аналізованого періоду;

Д н.в. – кількість документів, не виконаних за аналізований період;

Д. заг. – загальна кількість документів, що підлягають виконанню за той же період.

 

Рішення завдання 14.

Для визначення ефективності управління використовують інтегрований показник – Кеф.у.:

,

де Кеф.у.– коефіцієнт ефективності управління;

– витрати на управління (фонд заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу, утримання приміщень, придбання та ремонт засобів, приймання і передавання управлінської інформації тощо), що припадають на одного працівника;

Lч.п– питома вага чисельності управлінських працівників у загальній кількості працівників;

Fm– фондоозброєність (вартість основних та оборотних активів, що припадають на одного працівника);

Eоф– фондовіддача (умовно чиста продукція, що припадає на одиницю основних та оборотних активів).

Для підприємства “Медтехніка” коефіцієнт ефективності управління становить:

 

;

 

Для підприємства “Медсервіс” коефіцієнт ефективності управління становить:

.

 

Як бачимо, значення коефіцієнту ефективності управління більше для підприємства “Медсервіс”, що свідчить про вищу ефективність управління даним підприємством.

 

Рішення завдання 15.

Причини конфлікту Нерозуміння важливості повідомлення Недостатність і неякісність інформації Невиконання своїх обов’язків
Суб’єкти конфлікту Комерційний директор – завідувач відділом маркетингу – відповідальний за препарат А
Об’єкт конфлікту Препарат-імуномодулятор фірми “Омега”
Тип конфлікту за:  
- результатами Функціональний (конструктивний) (вирішення конфлікту дасть змогу підвищити ефективність діяльності фармацевтичної фірми)
- змістом Конфлікт між апаратом управління та виконавчим апаратом
Способи вирішення конфлікту - роз’яснення вимог до роботи; - покращення внутрішньоорганізаційних комунікацій; - чітке формулювання завдання; - забезпечення адекватності сприйняття; - чітке виконання посадових обов'язків; - періодичний контроль за виконанням завдання

Рішення завдання 16.

Відповідно до ст. 38 КЗпП України, у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через одну із поважних причин, зокрема, вступ до навчального закладу, власник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Тому у цьому випадку є порушення чинного законодавства зі сторони завідувача аптекою.

 

Рішення завдання 17.

Відповідно до Постанови КМУ № 245 від 3.04.1993 р. „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. У даному випадку є порушення законодавства про працю зі сторони завідувача аптекою „Фарма”, оскільки він не мав права відмовити провізору Васлюк Н.С. у наданні відпустки.

 

Рішення завдання 18.

У даному випадку є порушення чинного законодавства про працю зі сторони керівництва фірми „Медфарм”, оскільки згідно із ст. 40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у період перебування працівника у відпустці (окрім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації).

 

Рішення завдання 19.

Резюме для інженера-технолога фармацевтичного виробництва, складене у функціональному форматі, матиме вигляд:

Корнійчук Тарас Іванович

м. Київ.

вул. акад.Філатова 7, кв.12

Телефон: 432-48-95

E-mail: tarask2003@ukr.net

 

МЕТА. Відповідальна позиція на посаді інженера-технолога фармацевтичного виробництва

 

ДОСВІД:

- восьмирічний досвід роботи у виробництві фармацевтичних препаратів, з них 5 років на посаді інженера-технолога;

- вміння аналізувати сучасний світовий та вітчизняний фармацевтичні ринки з урахуванням статистичних даних, які характеризують демографічні фактори, структуру захворюваності, рейтингові позиції найбільш перспективних лікарських засобів, враховуючи сучасні методи профілактики та терапії захворювань;

- розробляв технологічні та технічні регламенти на виробництво твердих лікарських форм;

- розробляв стандарти підприємства, які прикладаються до технічного регламенту на виробництво лікарських засобів;

- брав участь у виробництві рідких стерильних лікарських форм (очні краплі, ін'єкційні розчини);

- працював на виробництві твердих лікарських форм, зокрема на установці капсулювання;

- допомагав в установці, введенні в експлуатацію і застосуванні нового обладнання;

- працював у відділі контролю якості лікарських форм (здійснював мікробіологічний контроль лікарських форм);

- знаю ПК, зокрема, Internet, Windows 2000, MS DOS, MS Office 2000 (Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000);

- вільно володію українською, російською, англійською та польською мовами.

 

ТРУДОВИЙ ШЛЯХ:

- з 02.1999 р. по теперішній час: Інженер біофармацевтичного науково-дослідного центру компанії “Стиролбіофарм” ВАТ “Концерн Стирол”, сектор рідких стерильних лікарських засобів;

- 03.1998 – 02.1999 рр. – спеціаліст сектору стратегічних досліджень, прогнозування та захисту інтелектуальної власності;

- 08.1997 – 03.1998 рр. – лаборант-мікробіолог мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості фірми “Стиролфарм”;

- 08.1996 – 08.1997 рр. – оператор установки капсулювання заводу “Фармація” ВАТ “Концерн Стирол”, дільниця з виробництва твердих лікарських форм.

ОСВІТА:

У червні 1996 р. закінчив Національну фармацевтичну академію України (м. Харків) за спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів”, присвоєно кваліфікацію “Інженер-технолог”.

Вивчав курси виробничого планування, контролю якості, виробничого контролю, конструювання машин.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Товариство “Український червоний хрест”, з 2001 р. по даний час.

ІНТЕРЕСИ.Колекціонування антикваріату. Гра в гольф.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ.Надаються за запитом.

Рішення завдання 20.

1. Спіральна (горизонтальна) ротація провізора аптеки на посаді завідувача відділом матиме вигляд:

 

 


2. Гвинтова (вертикальна) ротація провізора від посади провізора-аналітика до завідувача аптеки матиме вигляд:

 

 

 


 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у фармації /За ред. проф. Б.П.Громовика.-К.: Медицина, 2008.-787 с.

2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч. І Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко. – Харків: Основа; Вид-во Укр. ФА, 1998. – 255 с.

3. Мнушко З. М., Мусієнко Н. М., Ольховська А. Б. Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації.Ч. І Менеджмент у фармації: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл./ Харків: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2002. – 144 с.

4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1997.- №№11-12.- 1040 с.

5. Цивільний кодекс України //http://www.zakon.rada.gov.ua.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 194; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.132.10
Генерация страницы за: 0.042 сек.