Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

От 18 ноября 201З г. N 68Зн
Модельдеудегі алып тастау операциялары.

Бөлшектерден формақұраушы элементтерді алып тастау командалары Меню Операции Вырезать орналасқан , ал операция басқыштары бөлшекті редактрлеу панелінде орналасқан. Элементттерді алып тастаудың сипаттамасын беру талабы алып тастау тәсілі:

\Элементті алып тастау

\Қиылысу элементі

Вырезать алып тастау:

\Сығумен алып тастау.

\Айналдырумен алып тастау.

\Кинематикалық алып тастау.

\Қималар бойынша алып тастау.

Модельдеу теориясының негізгі сұрақтары.

«Модель» және «модельдеу» сөздері бүгінгі күнде кең пайдалануда. Бүгінгі күні кең тараған «модель» сөзі (латын сөзі modulus –шара, өлшеуіш, үлгі шама деген мағына береді) алғашында тек қана ғылыми термин ретінде пайда болған. Энциклопедияда модель сөзіне берілген анықтама бойынша бұл – белгілі нысанның немесе нысандар жүйесінің (айтылмыш модельдің түпнұсқасы) орнына белгіленген шарттар бойынша «орынбасары» немесе «өкілі» ретінде қолданылатын бейне (шартты немесе ойдағы сурет, сипатамма, нобай, сызба, кесте, жоспар, карта және т.б.) немесе түп бейне (үлгі).

Ақпараттану ғылымында объекттің моделін – объект туралы кейбір ақпаратты кодталған мәтін түрінде сипаттау арқылы түсіндіреді.

Ал компьютерлер үшін игерілген программалау тілдерін «әмбебап модельдеу жүйелері» деп қарастыруға болады.

Техникадағы ақпаратты модельдер. Ақпараттық модельдеу әдістері компьютерлік дерекқорларды (мысалы, ER-модельдері) семантикалық жобалау үшін және де компьютер желілерінде мәлімет тарату үрдістерін сипаттау үшін жасалған болатын. Мифологиялық (ақпараттық-логикалық, information-logical) немесе жай ғана ақпараттық деп ақпараттық нысандардың жиынтығын, олардың атрибуттарының және өзара байланыстарын анықтайтын пәндік облыстың модельдерін атайды.

КОМПАС жүйесінің интерфейсі және құжаттар түрлері.

компас жүйесінің интерфейсі
Ағымды команда параметрін орнату үшін қасиеттер панелін қолданамыз. Хабарлама жолда компас жүйесімен қолданушы арасында диалог жүргізіледі. Компактный панель панельдер арасында ауысу үшін керек. Байлану сызбаның дəлдігін білу үшін қажет.КОМПАС жүйесі қолданушығаобъектіні оңай енгізуге, түзетуге мүмкіндік беретін құралдармен жабдықталған.

КОМПАС бағдарламасы келесі команда арқылы іске қосылады: іске қосу – бағдарламалар – Аскон – КОМПАС

Тақырып қатарында бағдарлама версиясының нөмірі, ағымдағы құжаттың аты жүйе терезесін басқаратын батырмалар орналасады.

Түр құрал – саймандар панелінде ағымдағы құжаттың көрінісін баптайтын батырмалар орналасады.

КОМПАС жүйесіндегі құжаттар:

- Сызба

- Фрагмент

- Мәтіндік құжат

- Спецификация

- Сборка

- Деталь

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ"

КонсулыантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23, внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта, содержится в пункте 16 новой редакции Правил.

 

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по работе с семьей".

2. Установить, что профессиональный стандарт "Специалист по работе с семьей" применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

 

Министр М.А.ТОПИЛИН

 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 18 ноября 2013 г. N 683н

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 63; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.126.144
Генерация страницы за: 0.029 сек.