Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Положення

 

Положення – це правовий акт, що встановлює основі правила підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення складають переважно при створені нових підприємств або установ. Ці документи можуть бути як типовими так і індивідуальними.

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на основі типових і затверджуються керівниками підприємств, організацій установ. Розглянути правові акти розробляються високо кваліфікованими спеціалістами. В цьому передує велика робота по вивченню різних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Положення може мати такі реквізити: герб, найменування виду документа, назву установи, дату, місце видання, заголовок, гриф затвердження, текст. Текст звичайно складається з таких розділів:

1.Загальні положення.

2. Власність і кошти підприємства.

3. Виробничо господарська діяльність.

4. Права та обов’язки підприємства або його підрозділів.

5. Структура управління.

6. Реорганізація і ліквідація установи, організація підприємств.

В першому розділі вказують цілі, що послужили підставою для створення підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв’язки з іншими організаціями, підрозділами.

У другому-вказуються основні та обігові кошти, порядок придбання власності, амортизовані відрахування та їх призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників та службовців, житловий фонд, службові приміщення, порядок розпорядження надлишками невикористаних обігових коштів.

В останніх розділах регламентується виробничо господарська діяльність підприємства, визначаються завдання за якістю вироблюваної продукції. У залежності від специфіки діяльності можуть відображати хід капітального виробництва, винахідництва і реалізації, стан матеріального забезпечення, трудовий режим, порядок розподілу житлової площі, організація соціального страхування, оплата кредитів та інші.

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створюваних комісій, груп і тому подібні. 

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

23 January, 2009

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом Директора

МПП „___________________"

№ ______ від „_____"___________200__р.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

ТА КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

 

Малого приватного підприємства

„_________" Київ - 200__

 

Зміст

1. Загальні положення

2. Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства

3. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації Підприємства

4. Порядок видачі працівниками документів, відомостей, передача інформації, яка становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства контрагентам, клієнтам та державним органам

5. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

 

1. Загальні положення

 

1.1 Це Положення розроблене на підставі ст. 36 Господарського кодексу України, ст.30 Закону України „Про інформацію" та визначає основи захисту виробничої, господарської, підприємницької та іншої діяльності МПП „_____________" (далі по тексту - „Підприємство"), а також порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства.

Під комерційною таємницею в цьому Положенні розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Під конфіденційною інформацією в цьому Положенні розуміються відомості, які перебувають у володінні, користування, розпорядженні Підприємства та поширюються відповідно до передбачених цим Положенням умов.

1.2 Дія цього Положення спрямована на запобігання можливому економічному збитку як для Підприємства, так і його контрагентів і поширюється на будь-яких осіб, яким комерційна таємниця або конфіденційна інформація Підприємства стала відома через їх службову чи іншу діяльність.

1.3 Вимоги і правила, викладені в цьому Положенні, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства.

2. Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства

2.1 Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, визначаються Директором Підприємства з урахуванням інтересів підприємства та вимог чинного в Україні законодавства.

2.1.1 До відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, належать:

а) собівартість продукції;

б) розмір торгівельної націнки;

в) обсяги виробництва продукції;

г) поточні і перспективні плати виробництва; стратегія Підприємства;

д) відомості про постачальників, продавців та покупців продукції Підприємства;

е) відомості про виробниче обладнання;

є) відомості про способи придбання і реалізації продукції Підприємства;

ж) відомості про види діяльності Підприємства.

2.1.2 Технологічна інформація:

а) відомості про характер та особливості технології виробництва продукції Підприємства;

б) відомості про обладнання, яке використовується Підприємством в процесі виробництва продукції.

2.1.3 Відомості про управління Підприємством:

а) відомості про способи та засоби управління Підприємством;

б) відомості про засновників Підприємства;

в) відомості про внутрішню структуру Підприємства.

2.1.4 Відомості про фінанси Підприємства:

а) відомості про систему оплати праці;

б) відомості, що розкривають показники фінансового плану;

г) майнове становище, кількість і вартість товарних запасів;

д) відомості про баланс Підприємства;

е) відомості про стан банківських рахунків Підприємства;

є) відомості про рівень доходів Підприємства.2.1.5 Відомості про плани Підприємства:

а) відомості про плани розширення або згортання виробництва продукції та їхніх техніко-економічних обґрунтувань;

б) відомості про план закупівель, продажу та інвестицій.

2.1.6 Інші відомості:

а) відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Підприємства;

б) зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін в яких виступає Підприємство;

в) відомості щодо обладнання приміщень Підприємства охоронною сигналізацією та місця її встановлення;

г) інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю Підприємства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди Підприємству, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

2.2 Не можуть становити комерційної таємниці Підприємства:

а) установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;

б) інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

в) дані, необхідні для перевірки обчислення й сплати податків та інших обов'язкових платежів;

г) відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну платню в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

д) документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

е) інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров"ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

є) документи про платоспроможність;

ж) відомості про участь посадових осіб Підприємства в кооперативах, підприємствах, спілках, об'єднаннях підприємств та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю.

Відомості, зазначені в п.а) конфіденційною інформацією.

Відомості, зазначені в пп. б) - ж) є обмежено конфіденційною інформацією.

 

3. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації Підприємства

3.1 Будь-яка особа, яка за характером своєї діяльності має доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, зобов'язана під особистий підпис ознайомитись із цим Положенням та підписати Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, за формою, що встановлена у Додатку № 1 до цього Положення.

3.2 Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, можуть бути надані посадовими особами Підприємства органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством, за їх належним чином оформленою вимогою тільки після обов'язкового погодження з директором Підприємства.

3.3 Доступ працівників Підприємства до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, є правомірним у нижчезазначених випадках:

3.3.1 Працівник призначений наказом директора Підприємства на відповідну посаду і згідно зі своїми функціональними обов'язками повинен мати доступ до документів і відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

3.3.2 Працівник ознайомився і засвоїв вимоги цього Положення.

3.3.3 Працівник ознайомився зі змістом статей Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства.

3.4 Доступ осіб, що не є працівниками Підприємства, до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, є правомірним тільки за нижчезазначених умов:

3.4.1 Така особа має письмово оформлені повноваження, що відповідно до чинного в Україні законодавства дозволяються йому знайомитися з відомостями, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, у конкретному випадку.

3.4.2 Така особа отримала згоду Директора Підприємства на ознайомлення з відомостями, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

3.5 Інші випадки доступу (ознайомлення) до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, є несанкціонованими.

3.6 При виявленні несанкціонованого доступу до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, будь-якої особи кожен працівник зобов'язаний негайно довести цей факт до відома Директора.

3.7 Видача документів, відомостей, передача інформації, що містять комерційну таємницю та які є конфіденційними, третім особам (юридичним або фізичним) здійснюється в порядку, передбаченому розділом 4 даного положення.

3.8 Директор Підприємства наділений правом відмовити будь-якій особі у доступі до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, якщо у нього виникатимуть обґрунтовані підозри у ймовірності протиправного використання інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства.

Така відмова може бути оскаржена у встановленому законодавством України порядку.

4. Порядок видачі працівниками документів, відомостей, передача інформації, яка становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства контрагентам, клієнтам та державним органам

4.1 В разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті, ICQ) на інформацію, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, від контрагентів, клієнтів і державних органів, працівник зобов'язаний:

а) з'ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність отримання такої інформації (з чим пов'язаний таким запит; обсяг інформації, яка повинна міститися у відповіді);

б) повідомити про такий запит керівника, який повноважний прийняти рішення про надання такої інформації (призначається Наказом), або Директора;

в) отримати згоду керівника, зазначеного у пп.а) п.4.1., або Директора на надання інформації;

г) погодити з керівником, зазначеним у пп. а) п.4.1. зміст і обсяг інформації, яка буде надаватися;

д) надавати тільки ту інформацію, доступ до якої працівник має у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків (перелік такої інформації затверджується Наказом );

є) у разі відсутності можливості отримати згоду керівника, який повноважний прийняти рішення про надання такої інформації, або Директора, працівник зобов'язаний:

- в найкоротші строки повідомити зазначених вище посадових осіб про надходження запиту;

- записати координати особи, яка звернулась з запитом, і отримати від неї обґрунтування необхідності отримання такої інформації та її обсяг.

5. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

5.1 Працівники Підприємства у випадку розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю Підприємства, підлягають негайному звільненню з дотриманням порядку, передбаченого Кодексом законів про працю України.

5.2 Будь-яка особа, винна у розголошенні відомостей, що становлять комерційну таємницю Підприємства, може бути притягнута до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності на умовах та в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

5.3 Працівник Підприємства несе кримінальну відповідальність відповідно до чинного кримінального законодавства України у випадку здійснення умисних дій з незаконного зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю (або конфіденційної інформації комерційного характеру), з метою їхнього розголошення або іншого використання

5.4 Працівник Підприємства несе кримінальну відповідальність відповідно до чинного кримінального законодавства України у випадку умисного розголошення комерційної таємниці без згоди її власника.

5.5 У випадку, якщо діями працівника із збирання та розголошення комерційної таємниці Підприємства були нанесені збитки, такий працівник зобов'язаний повною мірою відшкодувати всі збитки, пов'язані з його незаконними діями.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 262; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.