Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Порядок передачі товару

Відомості про товар.

Предмет договору.

ДОГОВІР

 

м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. З, далі іменована "Про­давець", та Охріменко В'ячеслав Григорович, що про­живає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, да­лі іменований "Покупець", уклали цей договір пре таке:

1. Продавець продав, а Покупець .купив житловий бу­динок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівсь­кої області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ді­лянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, ко­лодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка — ... (... прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лю­того 1990 року, і проданий Покупцеві за ... (... пропи­сом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони ви­плачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ді­лянка.

Договір складено у двох примірниках: один збері­гається у державній конторі, а другий видано Покуп­цеві.

Г. П. Бойко (підпис) В. Г. Охріменко (підпис)

ДОГОВІР купівлі-продажу
м. Київ “____” ____________ 200___р.

 

Сторони:

Продавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони,та

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Покупець____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 1.1. Продавець зобов’язується передати товар, що є у його власності, у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

2.1. Найменування_______________________________________.

2.2. Кількість товару.

2.2.1. Одиниця виміру кількості товару _________________.

2.2.2. Загальна кількість товару ________________________.

2.3. Асортимент _________________________________________.

2.4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати___________ (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

Підтвердженням якості товару, є ______________________.

2.5. Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту ___виготовлення (отримання товару покупцем/ експлуатації) становить __________.

2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю_________________________, визначається за ___ (технічні умови та ін)

2.7. Тара та пакування.

2.8. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.

 

3.1. Продавець зобов’язаний:

- передати товар Покупцю у повному обсязі протягом ___ днів з моменту __ оплати (укладання договору _______________________________________(місце передачи товару).

- забезпечити покупця такими документами щодо товару _______________________________________________.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати /, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 3. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення
 4. Бюджетные трансферты, порядок их предоставления и перечисления.
 5. В Предисловии к положениям МСФО кратко излагаются . цели и порядок деятельности Комитета по МСФО, а также разъясняется порядок применения международных стандартов.
 6. В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом
 7. Взаимозачет средств по финансированию в счет погашения недоимки по платежам в бюджет, порядок их проведения и причины их отмены
 8. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
 9. ВИДЫ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
 10. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур
 11. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур.
 12. Виды прибыли, порядок расчета. Распределение и использование прибыли.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.