Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Поняття про договір

Акт

Фінансово-облікова документація відзначається високим рівнем стандартизації та є документами сурової звітності, на підставі якого порушують адміністративно-судову чи кримінальну, судову справу. Вона має різновиди: акт, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна та ін. Ми розглядаємо акт.

Це офіційний документ правової чинності, що констатує ( підтверджує ) певні факти , події, пов’язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств чи їх структурних підрозділів .

Для об’єктивного відображення (фіксування ) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом .

Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції.

Акти поділяються на законодавчі та адміністративні.

Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.

Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається :

1. Приймання — передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.

2. Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об’єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.

3. Проведення випробовувань нової техніки чи обладнання.

4. Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.

5. Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей – ревізія.

6. Нещасний випадок( травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).

7. Зміна керівництва.

Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівництвом закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну справу.

Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості:1. Автор документа – підпорядкування міністерству(якщо є), повна назва установи, закладу, відомства(ліворуч, якщо є п.2, в іншому разі – посередині).

2. Затвердження – посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).

3. Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

4. Місце укладання(праворуч).

5. Назва документа( посередині з великої літери) та номер.

6. Заголовок («про...»)

Констатуюча частина

7. Текст:

- підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);

- якщо акт укладено комісією , то замість слова «присутні» пишуть «голова комісії» з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);

- виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.

8. Кількість примірників акта й місце їх зберігання.

9. Додатки до акта ( кількість примірників і сторінок).

10. Підписи голови, членів комісії, присутніх( у разі потреби) та розшифрування підписів.

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта, він ознайомлений.

Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду . Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші і додавати до акта.

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.

Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.

 

Могилів-Подільський Затверджую

технологічно-економічний Директор коледжу

коледж К.М. Іванов

«___» ________2010 р.

АКТ №

 

10.04.2010 м. Могилів-Подільський

 

Передання матеріальних цінностей однією матеріально-відповідальною особою іншій.

Підстава: наказ по коледжу №43 від 6 квітня 2010р.

 

Складений комісією:

голова комісії завідуюча денним відділенням Зайцева Н. І.

Члени комісії:

лаборант Вовк В. А.

викладач дисципліни «Бухгалтерський облік» Гур’єва І. В.

 

10.04.10р. комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Гур’євій І. В. такі матеріальні цінності:

· магнітофон «SONY – 245»;

· комп’ютер „CELERON - 510”.

Акт складений у трьох примірниках:

Перший примірник — бухгалтерії;

Другий примірник — Гур’євій І. В.;

Третій примірник — Зайцевій Н. І.

 

Голова комісії підпис Зайцева В.І.

Члени комісії підписи Вовк В.А.

Гур’єва І.В.

 

 

АКТ

про технічний стан вагона (контейнера)

 

Складено ________ ______________________________ р.

Станція, залізниця _____________________________________________

(штемпель станції)

Цей акт складено про те, що наслідок огляду пред'явленого

вагона, контейнера N _______________________________ установлено:

Вагон ____________ вісний вантажопідйомністю _________________ т,

тип вагона

Контейнер ______________________ збудований __________________ р.

на заводі _______________________________________________________

Час і місце ремонту вагона:

капітального ________________________________________________

деповського _________________________________________________

Час і місце ремонту контейнера:

капітального ________________________________________________

планово-поточного ___________________________________________

Виявлена несправність ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Причина виникнення несправності __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Висновок про можливість втрати, псування вантажу внаслідок

указаної вище несправності ______________________________________

_________________________________________________________________

Підписи: Начальник вагонного депо (його заступник) ______________

Начальник пункту технічного обслуговування _____________

Вагонний майстер _______________________________________

Начальник станції (його заступник) _____________________

Начальник вантажного району ____________________________

Завідувач контейнерного відділення _____________________

Завідувач сортувальної платформи _______________________

Примітки:

1. При зазначенні причин несправності необхідно відобразити характер пошкодження, тобто чи має воно сліди свіжого походження або пошкодження старе, унаслідок висихання обшивки кузова чи порушення технології ремонтних робіт, а також відобразити обставини, що засвідчують зроблений висновок.

2. Акт підписують два працівники: вагонної служби і станції.Найменування інших посад закреслюються.

 

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі договори: поставки купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції позики, наймання житлового приміщення, підряду.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

 1. Назву документа;
 2. Зазначення місця укладання й дати;
 3. Вступну частину (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);
 4. Зміст договору;
 5. Термін виконання договору;
 6. Кількісні та якісні показники продукції;
 7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;
 8. Порядок виконання роботи;
 9. Порядок розрахунків між сторонами;
 10. Додаткові умови до договору;
 11. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;
 12. Порядок і місце розв'язання суперечок;
 13. Загальний термін дії договору;
 14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір;
 15. Власноручні підписи сторін;
 16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.