Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і топографія кісток вільного відділу кінцівки
Будова і топографія кісток плечового поясу.

Тема: Будова і топографія периферичного відділу скелета.

Лекційне заняття №8.

Периферичний скелет — скелет передньої і задньої кінцівок. Його поділяють на від­діл поясів і вільний відділ. Відділ поясів з'єднує кінцівки з тулубом.

Скелет передньої кінцівки має плечовий (або грудний) пояс і вільний відділ.

Плечовий пояс складається у свійських ссавців тільки з однієї пластинчастої кістки трикутної форми — лопатки (scapula), яка з допомогою м'язів прикріплюється до стін­ки грудної клітки. Верхній розширений кінець лопатки є її основою і доповнюється ло­патковим хрящем (cartilago scapulae), а нижній кінець є її вершиною, де розміщена суглобова западина для утворення плечового суглоба з плечовою кісткою (мал.).

Лопатка має латеральну та медіальну поверхні, дорсальний, краніальний і каудаль­ний краї, краніальний, каудальний і вентральний кути. Латеральна поверхня лопатки роз­ділена поздовжнім гребенем — остю лопатки (spina scapulae) на передосну і заосну ямки. У нижній частині ость лопатки закінчується відростком — акроміоном. На се­редині ості розміщений бугор ості лопатки. На медіальній поверхні лопатки є підлопатко­ва ямка й зубчаста шорсткість, де прикріплюються м'язи. На суглобовому куті лопатки, крім суглобової западини, є ще горб лопатки, коракоїдний відросток і шийка лопатки.

У коня лопатковий хрящ досить широкий, бугор ості добре розвинений, акроміона немає, коракоїдний відросток розвинений добре.

У свиней лопатка коротка й широка. Бугор ості досить добре розвинений і нахиле­ний до заосної ямки. Акроміона також немає.

До вільного відділу передньої кінцівки входять довгі й короткі трубчасті кістки: пле­чова, кістки передпліччя, зап'ястя, п'ясті і фаланги пальців.

Мал. Лопатки: А рогатої худоби; Б—В — коня (з латерального і медіального боків); Г — свині; 1 — надлопатковий хрящ; 2 — шийний кут; 3 — передосна ямка; 4 — ость лопатки; 5 — шийка лопатки; 6 — акром іон (акроміальний відросток); 7 — горб лопатки; 8 — спинний кут; 9 — заосна ямка; 10 — суглобова западина; 11 — горб ості лопатки; 12 — зубчаста шорсткість; 13 — підлопаткова ямка; 14 — коракоїдний відросток

 

 

Плечова кістка — os humeri (brachii) має тіло — діафіз і два кінці проксималь­ний і дистальний епіфізи. На проксимальному епіфізі кістки є голівка з шийкою для зчленування з лопаткою в плечовому суглобі. Латерально і медіально від голівки висту­пають м'язові горби: великий і малий, між ними — міжгорбовий жолоб.

У коня м'язові горби невисокі і роздвоєні, міжгорбовий жолоб також роздвоєний. На дистальному кінці є суглобовий блок для зчленування з кістками передпліччя в лік­тьовому суглобі. Позаду суглобового блока знаходиться ліктьова ямка, обмежена над-виростками і призначена для прикріплення м'язів, що діють на передню лапу, а попе­реду вінцева ямка. Дистальніше від великого горба розміщена дельтоподібна

шорсткість для прикріплення дельтоподібного м'яза. На медіальній поверхні діафіза є круг­ла шорсткість для

прикріплення великого круглого м'яза.

Мал. Плечова кістка (ліва):

А — корови; Б — коня; В — свині; Г — собаки; 1 — малий горб; 2 — міжгорбовий блоковий жолоб; З — великий горб; 4 — шорсткість для заосного м'яза; 5 — дельтоподібна шорсткість; 6 — гребінь; 7 — гребінь розгинального надвиростка; 8 - медіальний надвиросток; 9 — блок; 10 — гребінь великого горба; 11 — синовіальна ямка; 12 — судинний отвір; 13 — округла шорсткість; 14 — голівка плечової кіст­ки; 15 — ліктьова лінія; 16 — латеральний надвиросток; 17 — середній блоковий горб

Кістки передпліччя (ossa antebrachii) — дві кістки, що міцно зрослися між собою: променева (radius) і ліктьова (ulna, рис. 29).

У коня променева кістка довга і добре розвинена, на її проксимальному кінці виді­ляється голівка з суглобовою поверхнею у вигляді ямки. З краніального боку голівки ви­ступає променева шорсткість для закріплення сухожилля двоголового м'яза. На дис­тальному епіфізі цієї кістки знаходиться суглобовий блок для зчленування з кістками за­п'ястя. Ліктьова кістка розвинена тільки в своїй верхній частині, на проксимальному епіфізі має ліктьовий відросток з ліктьовим горбом, півмісяцевою вирізкою та гачкопо-дібним відростком. У жуйних тварин ця кістка розвинена вздовж усього передпліччя, на дистальному кінці має грифелеподібний відросток і суглобову ділянку для з'єднання з кістками зап'ястя. У свиней та собак добре розвинені обидві кістки передпліччя, при­чому у собак вони з'єднані рухомо.

Скелет передньої лапи, або кисті, у тварин складається з кісток зап'ястя, п'ясті і кісток пальців (Мал.).

Кістки зап'ястя (ossa carpi) це два ряди коротких асиметричних кісток, які з'єднуються з променевою кісткою, кістками п'ясті і утворюють зап'ястний суглоб. Вер­хній ряд складається з трьох основних зап'ястних — променевої, проміжної і ліктьової.

Мал... Схема будови кісток кисті:

А — собаки; Б — свині; В — великої рогатої худоби; Г — коня; а — кістки зап'ястя; б — кістки п'ясті; в — кістки пальців; / — перший палець; // — другий палець; III — третій палець; IV — четвертий палець; V— п'ятий палець. 1 — ліктьова кістка; 2 — ліктьова; 3 — додаткова, 4 — четверта і 5 — п'ята зап'ястні кістки; 6 — п'ята і 7 — четверта п'ясткові кістки; 8 — кістка проксимальної фаланги пальців (путова); 9 — кістка середньої фаланги пальців (вінцева); 10 — кістка дистальної фаланги пальця (копитова, або ратична); 11 — променева кістка; 12 — променева; 13 — проміжна; 14 — перша; 15 — друга і 16 — третя зап'ястні кістки; 17 — перша; 18 — друга і 19 — третя п'ясткові кістки

та однієї додаткової (сезамоподібної) кісток; нижній ряд — з трьох коротких кісток: 2-ї, 3-ї і 4-ї + 5-ї зап'ястних кісток.

 

 

Кістки п'ясті (ossa metacarpalia) — довгі трубчасті, на нижньому кінці мають блок з гребенем для зчленування з першою фалангою в путовому суглобі. Кількість кісток п'ясті може бути 1—5. У коня розвинена тільки третя п'ясткова кістка, друга і четверта кістки нерозвинені, їх називають грифельними кістками.

У жуйних тварин третя й четверта п'ясткові кістки зростаються в одну кістку, п'ята кістка залишається у вигляді рудимента, а першої і другої немає.

У свиней добре розвинені третя й четверта п'ясткові кістки, друга й п'ята розвинені значно менше, а перша — недорозвинена. У собаки розвинені всі п'ять п'ясткових кісток.

Кістки пальців (ossa digitorum) складаються з трьох фаланг: перша фаланга — путова кістка, друга — вінцева, третя — копитова в коня, ратицеві копитцеві кістки в свині та жуйних. Крім цих кісток є ще три додаткові (сезамоподібні) кістки. У коня роз­винений тільки третій палець. Позаду копитової кістки коня розміщена сезамоподібна (човникова) кістка. У жуйних тварин добре розвинені третій і четвертий пальці, другий і п'ятий висячі і містять по дві невеликі безформні кісточки. У свиней розвинуті другий, третій, четвертий і п'ятий пальці: III і IV — основні, II і V — висячі.

Інд. Самостійна робота студентів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3758; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.