Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Досягнення експериментальної психології сьогодні отримують широке практичне застосування в різних сферах людської діяльності від дошкільної психології та

Досягнення експериментальної психології сьогодні отримують широке практичне застосування в різних сферах людської діяльності від дошкільної психології та педагогіки до космонавтики. Розвиток теоретичних схем і конкретних методик експериментальної психології найтіснішим чином пов’язаний із загальним прогресом теоретичного пізнання, що здійснюється найбільш інтенсивно на перетині соціальних, біологічних та технічних наук.

Мета вивчення дисципліни – навчити студента забезпечувати проведення досліджень психічних явищ використовуючи експериментальні методи.

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. Теоретичний блок розкриває логіку наукового психологічного дослідження та його специфіку в різних областях психології, дає уявлення про методи психологічного дослідження, зокрема експерименту.

Під час практичної та самостійної роботи відпрацьовуються конкретні вміння і навички проведення наукового, в значній мірі експериментального дослідження, в різних галузях психологічної науки.

До кожної теми додається план лекцій, практичних або семінарських занять, а також запитання для самостійної роботи студентів та рекомендована література.

 

вимоги до знань і умінь студентів

 

Студенти повинні знати:

- об’єкт, предмет, методи, новітні розробки та напрями досліджень в галузі експериментальної психології;

- логіку та нормативи наукового психологічного дослідження;

- методологію проведення експериментального дослідження в різних сферах психології.

 

Студенти повинні вміти:

- розробляти, планувати, організовувати та координувати проведення наукового психологічного дослідження;

- володіти навичками проведення експериментального дослідження в різних галузях психологічної науки.

- застосовувати набуті знання в своїй професійній науковій та практичній діяльності.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Поточний і рубіжний контроль знань та умінь студентів здійснюється засобом письмових контрольних робіт, рефератів, аналізом практичних завдань після вивчення окремих тем, колоквіумів – після вивчення розділу.Підсумковий контроль знань студентів – залік, екзамен, як завершальна стадія у вивченні даної дисципліни.

“Зараховано” – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі незначні неточності.

“Не зараховано” – виставляється, якщо студент не володіє більшістю питань програми, не орієнтується в основних поняттях.

 

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

“Відмінно” виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв'язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

“Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв'язання задачі обов'язкове.

“Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв'язанні практичного завдання.

“Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 280; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.