Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціальні функції культури

Внутрішня і зовнішня детермінація культури.

Внутрішня детермінація культури виявляється у спадкоємстві, тобто культура у культурі. в

К↔К

Спадкоємність – це не тільки використання накопиченого досвіду, але й вплив досвіду на культуру майбутнього на основі внутрішньої логіки і відношень самостійності культури.

 

Зовнішня детермінація культури – культура не може існувати й розвиватися поза соціальної детермінації (технічної, соціальної, економічної, політичної).

в

К↔С

Культура Др. Греції←Рабство

Культура Відродження←Зародження капіталістичних відношень

Економіка, матеріальне виробництво детермінують явища культури, а роблять культуру люди.

Людина діє під тиском внутрішніх спонукань, але самий процес його творіння відбувається у певних суспільних умовах та відповідає певним суспільним потребам, а самі потреби залежать від матеріальних відношень людей. Не під кожним явищем та процесом у культурі є економічні причини, шукати їх – це значить виражати позицію не історичного матеріалізму, а економічного матеріалізму.

Будь-який зовнішній вияв культури-господарська діяльність чи наука, архітектура, література, мистецтво є проявом міри розвитку людини.

Гуманістична, людино-творча сутність культури розкривається через пізнання її соціальних функцій:

1. Пізнавальна функція культури полягає в тому, що культура дає можливість людині краще й глибше пізнати навколишній світ, себе і суспільство. Зрозуміло, що для забезпечення запитів суспільства та перетворення дійсності у потрібному напрямку люди повинні мати певну суму відомостей про речі, явища, а також про самих себе. Це втілюється в таких елементах культури, як знання, трудові навички, звичаї і закони логіки. Їх засвоєння допомагає оволодіти нагромадженим досвідом людства, орієнтуватися у навколишньому як природному, так і соціальному середовищі. Тому кожний етап пізнання є своєрідною сходинкою розвитку людини.

2. Суспільно-перетворювальна функція культури визначається тим, що культура слугує цілям перетворення природи, суспільства і людини. Культура є знаряддям перетворювальної діяльності людей в інтересах задоволення невпинних потреб суспільства. Здійсненню цієї функції сприяють засоби праці, наукові дослідження та багато інших форм і продуктів творчих зусиль людини.

3. Виховна і нормативна функція культури полягає у формуванні певного типу особистості, а також у регулюванні поведінки людей через систему норм і правил, відповідно до вимог суспільства. Існують завжди, наприклад, норми поведінки на виробництві, у побуті, сім’ї, у міжособистісних стосунках. Такі норми закріплюються в юридичних актах, кодексах моралі, статутах.4. Комунікативна функція зводиться до передавання історичного досвіду поколінь через культурну спадковість та формування на цій основі різноманітних типів і способів спілкування між людьми (мова, обряди, засоби виробництва, предмети споживання, побуту). Вона пов’язана з тим, що культура є засобом спілкування між людьми, обміну інформацією, матеріальними цінностями. Вирішенню цих завдань сприяє мова, засоби зв’язку, транспорту, книговидавництво, кіно, радіо, телебачення і особливо в наш час – комп'ютерні засоби, Інтернет.

5. Цілісно-орієнтаційна функція реалізується через систему цінностей і норм, які є регулятором суспільних відносин, культурно-духовними орієнтирами на кожному етапі розвитку суспільства.

6. Інтегративна функція культури проявляється у здатності об’єднувати людей незалежно від їх світоглядної орієнтації, національної чи расової належності, а народи – у світову цивілізацію.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1755; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.