Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗАНЯТТЯ 1

Fu

ТЕМА: Анатомія і медицина. Кафедра анатомії ІФДМУ, її до­сягнення. Екскурсія по кафедрі. Анатомічна термінологія. Осі та площини людського тіла. Будова хреб­­ця.

Актуальність теми: Знання основ анатомічних знань, поняття про осі і площини має велике значення для лікарів при подальшому вивченні різних розділів антомії. Вивчення анатомічної будови хребців створює базу для встановлення особливостей будови різних відділів хребців, вад їх розвитку.

Навчальні цілі заняття:

1. ЗНАТИ:

а) основи знань про анатомію людини як фундаментальну науку в медицині;

б) методику вивчення предмету анатомії людини;

в) загальні відомості з історії анатомії;

г) історію кафедри анатомії людини ІФДМУ;

д) правила внутрішнього розпорядку на кафедрі, її приміщень;

е) наукові проблеми і основні наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФДМУ;

є) основні анатомічні терміни;

ж) основні осі і площини людського тіла;

з) загальну будову хребця;

к) точки скостеніння хребця.

 

2. ВМІТИ:

а) орієнтуватися в осях і площинах людського тіла;

б) зробити аналіз різних рухів довкола вертикальної, сагітальної і фронтальної осей;

в) на препаратах і муляжах показати основні складові частини хребця.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2 Вивчіть:

а) предмет анатомія людини і її практичне значення для медицини;

б) основні досягнення кафедри анатомії ІФДМУ;

в) основні анатомічні терміни що вказують положення та напрям частин тіла та основні рухи;

г) осі та площини людського тіла;

д) загальну будову хребця;

е) розвиток хребця.

2. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Предмет анатомії людини, походження терміну.

2. Основні розділи і підрозділи анатомії.

3. Методологічні основи анатомії.

4. Рівні структурно-системної організації живого.

5. Основні методи дослідження в анатомії.

6. Етапи розвитку анатомічної науки.

7. Історія розвитку, наукові проблеми та наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФДМУ.8. Назвати основні анатомічні терміни.

9. Перерахувати осі та площини людського тіла.

10.Які рухи можливі довкола вертикальної, сагітальної і фронтальної осей?

11.Класифікація хребців, справжні і несправжні хребці..

12.Загальна будова хребця.

13. Шляхи та етапи розвитку хребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову хребця. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

Немає

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворому потрібно зігнути руку в ліктьовому суглобі. Навколо якої осі відбувається даний рух?

A. Фронтальної

B. Сагітальної

C. Горизонтальної

D. Вертикальної

E. -

 

2. Жінці необхідно розігнути руку в ліктьовому суглобі. Навколо якої осі відбувається даний рух?

A. Фронтальної

B. Сагітальної

C. Горизонтальної

D. Вертикальної

E. –

 

3.Чоловіку потрібно здійснити відведення руки в плечовому суглобі. В якій площині можна здійснити даний рух?

A. В фронтальній

B. В сагітальній

C. В горизонтальній

D. В вертикальній

E. –

 

4. Хворому потрібно здійснити згинання руки в плечовому суглобі. В якій площині можна здійснити даний рух?

A. В сагітальній

B. В фронтальній

C. В горизонтальній

D. В вертикальній

E. –

 

5. Хворому потрібно здійснити згинання ноги в кульшовому суглобі. В якій площині можна здійснити даний рух?

A. В сагітальній

B. В фронтальній

C. В горизонтальній

D. В вертикальній

E. –

 

6. Рентгенологічно встановлено сколіоз хребта. Сколіоз це вигин:

A. Вбік

B. Допереду

C. Дозаду

D. -

E. –

 

7. Рентгенологічно встановлено лордоз шийного відділу хребта. Сколіоз це вигин:

A. Допереду

B. Вбік

C. Дозаду

D. -

E. –

 

8. Рентгенологічно встановлено, що хребець немає таких відростків:

A. Перпендикулярних

B. Остистих

C. Суглобових

D. Поперечних

E. –

 

9. У хворого передом відростків хребця. Які відростки є в хребці?

A. Остисті, суглобові, поперечні

B. Остисті, суглобові, поперечні, перпендикулярні

C. Остисті, поперечні, перпендикулярні

D. Остисті, суглобові, перпендикулярні

E. Остисті

 

10. У хворого перелом хребця. Які частини є в хребці?

A. Тіло, остисті, суглобові, поперечні відростки

B. Остисті, суглобові, поперечні відростки

C. Остисті, поперечні, перпендикулярні відростки, тіло

D. Остисті, суглобові, перпендикулярні відростки, тіло

E. Остисті відростки, тіло

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

 

Додаткова:

6.В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7.П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8.Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9.Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10.І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12.Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13.Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 374; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.