Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ела­с­ти­ч­ні во­ло­к­на де­р­ми
Ко­ла­ге­но­ві во­ло­к­на де­р­ми.

Тка­нин­ні ба­зо­фі­ли у пу­х­кій во­ло­к­ни­с­тій спо­лу­ч­ній тка­ни­ні вла­с­ної пла­с­ти­н­ки шлу­н­ка.

За­ба­р­в­лен­ня: азур ІІ і ео­зи­ном. Збі­ль­шен­ня × 900 (іме­р­сія).

Ци­то­пла­з­ма клі­тин за­по­в­не­на ве­ли­кою кі­ль­кі­с­тю гра­нул ма­ли­но­во­го ко­льо­ру. Зве­р­ніть ува­гу на те, що у де­яких клі­тин ци­то­пла­з­ма гра­нул не ­мі­с­тить (деграну­ля­ція); во­ни зна­хо­дять по­руч з клі­ти­но­ю.

За­ба­р­в­лен­ня за ме­то­ди­кою Мал­ло­рі. Збі­ль­шен­ня × 100.

Ко­ла­ге­но­ві во­ло­к­на фо­р­му­ють про­с­то­ро­ву сі­т­ку, забарвлені у си­ній ко­лір.

  Різновиди сполучної тканини
За­ба­р­в­лен­ня ор­се­ї­ном. Збі­ль­шен­ня × 100.

Ела­с­ти­ч­ні во­ло­к­на за­ба­р­в­ле­ні у ко­ри­ч­не­вий ко­лір.

 

 


Дже­ре­ла ін­фо­р­ма­ції

А. Ос­но­в­ні:

1. Гі­сто­ло­гія лю­ди­ни. О.­ Д­.­ Лу­цик, А. Й. Іва­но­ва, К. С. Ка­бак, Ю.Б.Чайков­сь­кий. Ки­їв: «Кни­га –плюс»,2003.- С.161-182, 184-185.

2. Гі­сто­ло­гія лю­ди­ни. О.­ Д­.­ Лу­цик, А. Й. Іва­но­ва, К. С. Ка­бак. Львів: Мир, 1993. – С. 77-90, 92-93.

3. Гі­сто­ло­гі­я. Под ре­да­к­ци­ей В. Г. Ели­се­е­ва и со­авт. М., 1983.

4. Уль­т­ра­стру­к­ту­ра клі­тин і тка­нин. На­вча­ль­ний по­сі­б­ник-ат­лас. К.С.Вол­ков, Н.В. Па­се­ч­ка. Те­р­но­піль: Укр­ме­д­к­ни­га, 1997.

Б. До­да­т­ко­ві:

1. Хэм, Д. Ко­р­мак. Ги­с­то­ло­гия. М., Мир, 1983, т. 2.

2. Аль­бом-по­сі­б­ник з гі­сто­ло­гії, ци­то­ло­гії та ем­б­рі­о­ло­гії, ч.1. Головаць-кий А.С., Па­ла­па В. Й. – Ужго­род, 1997.А.­

3. Ат­лас по ги­с­то­ло­гии и эм­б­ри­о­ло­ги­и. И.­ В­.­ А­л­ма­зов, Л. С. Су­ту­лов. М., 1978.

4. Ги­с­то­ло­гия, ци­то­ло­гия и эм­б­ри­о­ло­ги­я. Ат­лас. Под ре­да­к­ци­ей О.В.Вол-ко­вой, Ю.­ К­.­ Е­ле­ц­ко­го. М., 1996.

5. Бы­ков В.Л. Ци­то­ло­гия и об­щая ги­с­толо­ги­я. СО­ТИС, Са­н­кт-Пе­те­р­бург, 1999.

6. Ги­с­то­ло­гия (вве­де­ние в па­то­ло­гию). Уче­б­ник для сту­де­н­тов вы­с­ших уче­б­ных ме­ди­ци­н­с­ких за­ве­де­ний. Под ре­да­к­ци­ей Э.­Г­.­У­лу­м­бе­ко­ва, Ю.А.Че­лы­ше­ва. ГЭ­О­ТАР, М., 1997.

 

 

За­нят­тя 14

 

Те­ма: Щіль­на во­ло­к­ни­с­та спо­лу­ч­на тка­ни­на. Хря­що­ві тка­ни­ни.  
Ме­та: 1. Зна­ти кла­си­фі­ка­цію, дже­ре­ла роз­ви­т­ку, ріст, фі­зі­о­ло­гі­ч­ну і репаратив­ну ре­ге­не­ра­цію, роз­та­шу­ван­ня та роль в ор­га­ні­з­мі щіль­ної во­ло­к­ни­с­тої (офо­р­м­ле­ної і не­офо­р­м­ле­ної) спо­лу­ч­ної та хря­що­вої тканин. 2. Ви­вчи­ти бу­до­ву і умі­ти іде­н­ти­фі­ку­ва­ти на гі­сто­ло­гі­ч­них пре­па­ра­тах не­офо­р­м­ле­ну спо­лу­ч­ну і рі­но­з­ви­д­но­с­ті щіль­ної офо­р­м­ле­ної сполучної тка­ни­ни, хря­що­ву тка­ни­ну і її рі­з­но­ви­д­но­с­ті. 3. Зна­ти мі­к­ро­ско­пі­ч­ну і суб­мі­к­ро­ско­пі­ч­ну бу­до­ву клі­тин хря­що­вої ткани­ни. 4. Умі­ти «чи­та­ти» гі­сто­ло­гі­ч­ні пре­па­ра­ти та еле­к­т­ро­нні фо­то­гра­фії щіль­ної офо­р­м­ле­ної і не­офо­р­м­ле­ної спо­лу­ч­них і хря­що­вої тка­нин.

 

 

Про­фе­сій­не орі­є­н­ту­ван­ня сту­де­н­тів

Ха­ра­к­те­р­ною озна­кою щіль­них спо­лу­ч­них тка­нин є пе­ре­ва­ж­ний вміст у скла­ді їх між­клі­тин­ної ре­чо­ви­ни во­ло­к­ни­с­тих стру­к­тур, в пе­р­шу чер­гу колагенових во­ло­кон, які за­без­пе­чу­ють мі­ц­ніть і амо­р­ти­за­цій­ні вла­с­ти­во­с­ті, тоб­то ви­ко­нан­ня ме­ха­ні­ч­ної і опо­р­ної фу­н­к­цій. Щіль­на во­ло­к­ни­с­та спо­лу­ч­на тка­ни­на (ра­зом із хря­що­вою і кі­с­т­ко­вою) скла­да­ють ос­но­ву опо­р­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту ор­га­ні­з­му лю­ди­ни. Без су­хо­жи­л­ків, фасцій, зв’я­зок, мем­бран, кі­с­ток та хря­щів бу­ло б не­мо­ж­ли­вим пе­ре­мі­щен­ня ор­га­ні­з­му в про­с­то­рі і вза­га­лі здій­с­нен­ня будь-яких ру­хів. То­му знан­ня бу­до­ви та ві­ко­вих змін цих тка­нин є не­об­хід­ним для май­бу­т­ніх лі­ка­рів, зо­к­ре­ма при лі­ку­ван­ні ос­тео­ар­т­ро­зів, остеопорозів, фі­зіо­­ло­гі­ч­них і па­то­ло­гі­ч­них пе­ре­ло­мів то­що.

 

Ба­зо­вий рі­вень знань та умінь

1. Вчен­ня про клі­ти­ну та не­клі­тин­ні стру­к­ту­ри (ци­то­ло­гія).

2. Гі­сто­ге­нез (ем­б­рі­о­ло­гія).

3. Ре­ге­не­ра­ція (ци­то­ло­гія, за­га­ль­на гі­сто­ло­гія).

 

Роз­по­діл ча­су:

1) те­о­ре­ти­ч­ний роз­бір ма­те­рі­а­лу – 25 хв.,

2) ви­ко­нан­ня прак­ти­ч­ної ро­бо­ти – 60 хв.,

3) пе­ре­ві­р­ка і під­пис ри­су­н­ків – 5 хв.

 

Про­гра­ма са­мо­стій­ної під­го­то­в­ки сту­де­н­тів

I. Про­чи­тай­те та ви­вчіть ма­те­рі­ал на стор. 183-184, 187-193 у підручнику «Гі­сто­ло­гія лю­ди­ни» під ре­да­к­ці­єю Лу­ци­ка О. Д. та ін., 2003 р. та у кон­с­пе­к­ті ле­к­ці­ї.

II. Дай­те від­по­ві­ді на та­кі за­пи­тан­ня:

1. Щіль­на во­ло­к­ни­с­та спо­лу­ч­на тка­ни­на. За­га­ль­на мор­фофу­н­к­ці­о­на­ль­на ха-ра­к­те­ри­с­ти­ка, кла­си­фі­ка­ці­я.

2. Мор­фофу­н­к­ці­о­на­ль­на ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка щіль­ної офо­р­м­ле­ної во­ло­к­ни­с­тої спо­лу­ч­ної тка­ни­ни та її рі­з­но­ви­­дів (фа­с­ції, зв’я­з­ки, апо­не­в­ро­зи, мем­бра­ни, су­хо­жи­л­ки). Спі­ль­ні ри­си та від­мін­но­с­ті в бу­дові і фу­н­кці­їі.

3. Хря­що­ві тка­ни­ни, їх кла­си­фі­ка­ці­я. Фу­н­к­ці­о­на­ль­не зна­чен­ня і роз­мі­щен­ня в ор­га­ні­з­мі. За­га­ль­ний план бу­до­ви.

4. Бу­до­ва охря­с­тя і йо­го зна­чен­ня в ро­с­ті і ре­ге­не­ра­ції хря­що­вої тка­ни­ни.

5. Вла­с­не хрящ. Бу­до­ва між­клі­тин­ної ре­чо­ви­ни; осо­б­ли­во­с­ті об­мі­ну ре­чо­вин.

6. Мі­к­ро­ско­пі­ч­на і суб­мі­к­ро­ско­пі­ч­на бу­до­ва хо­н­д­ро­ци­тів і хо­н­д­ро­б­ла­с­тів.

7. Бу­до­ва і фу­н­к­ції рі­з­них ти­пів хря­ща – гі­а­лі­но­во­го, ела­с­ти­ч­но­го і волокнисто­го.

8. Гі­сто­ге­нез хря­що­вої тка­ни­ни.

9. Ріст та ві­ко­ві змі­ни хря­щів.

III. По­ка­жіть та­кі стру­к­ту­ри:

А. На гі­сто­ло­гі­ч­них пре­па­ра­тах:

су­хо­жи­лок:

· пу­ч­ки I і II і ви­щих по­ряд­ків,

· яд­ра фі­б­ро­ци­тів,

· ен­до­те­н­ди­ній,

· пе­ри­те­н­ди­ній,

· епі­те­н­ди­ній;

хрящ:

охря­с­тя:

· зо­в­ні­ш­ній шар,

· вну­т­рі­шній шар;

вла­с­не хрящ:

· зо­ни по­ве­р­х­не­во­го, про­мі­ж­но­го і гли­бо­ко­го хря­ща,

· хо­н­д­ро­ци­ти,

· ізо­ген­ні гру­пи хо­н­д­ро­ц­итів,

· хря­що­ві ка­п­су­ли,

· ос­но­в­на ре­чо­ви­на,

· ела­с­ти­ч­ні во­ло­к­на.

 

Б. На еле­к­т­ро­нних мі­к­ро­фо­то­гра­фі­ях:

хо­н­д­ро­цит:

· яд­ро,

· ци­то­пла­з­ма,

· хря­що­ва ка­п­су­ла,

· хо­н­д­ро­му­ко­їд (амо­р­ф­ний ком­по­нент між­клі­тин­ної ре­чо­ви­ни),

· хо­н­д­ри­но­ві во­ло­к­на (ко­ла­ге­но­ві фі­бри­ли),

· хо­н­д­ро­цит,

· хо­н­д­ро­ци­ти у скла­ді ізо­ген­ної гру­пи.

 

Ілю­с­т­ра­ти­в­ний ма­те­рі­ал:

· таб­ли­ці і схе­ми,

· гі­сто­ло­гі­ч­ні пре­па­ра­ти,

· еле­к­т­ро­но­гра­ми.

 

Прак­ти­ч­на ро­бо­та

I. За­ма­лю­ва­ти під сві­т­ло­вим мі­к­ро­ско­пом:

Пре­па­рат № 24: су­хо­жи­лок, по­здо­в­ж­ній зріз.

Пре­па­рат № 25: гі­а­лі­но­вий хрящ.

Пре­па­рат № 26: ела­с­ти­ч­ний хрящ.

 

II. Роз­гля­ну­ти і ви­вчи­ти еле­к­т­ро­нні мі­к­ро­фо­то­гра­фії:

(но­ме­ри еле­к­т­ро­нних фо­то­гра­фій по­да­ні згі­д­но До­да­т­ків у Аль­бо­мі-посібникові, ч. І):

66. гі­а­лі­но­ва хря­що­ва тка­ни­на.

67. ізо­ген­на гру­па хря­що­вих клітин.

 

III. Роз­гля­ну­ти де­мон­стра­цій­ні пре­па­ра­ти:
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1014; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.