Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Банкрутство підприємства, фінансово-економічні передумови та наслідки його виникнення. ЧГПі = Рфі +Рна+ Рцмк + Ов +Одив + ІН – Пфі – Пна –Пцмк – ІП + Рнзп

ЧГПф = Нвк + Потр +ІН –Ппог –Вдив –ІП + Рнзп

ЧГПі = Рфі +Рна+ Рцмк + Ов +Одив + ІН – Пфі – Пна –Пцмк – ІП + Рнзп

ЧГПо = Пзд + Ана + З + ФРкр + ФРнод + ВСв + ОА + ВМП + ПЗ + ДМП – СВ – СПпр + РКнзп

ЧГПопр = РП + ІНо – Втм – ВПо – ЗПау – ПП – ІВ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від: 1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; 2) рівня реалізаційних цін.

Кількість реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки та залежить від обсягу виробництва товарної продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги продукції з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки.

Прямий вплив на розмір виручки справляє рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і пропозиція на ринку.

На окремі види продукції, роботи і послуги держава встановлює фіксовані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від прейскурантних цін.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та інш.).

Регульовані ціни встановлюються шляхом регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності (хлібобулочні вироби, продукти дитячого харчування, тощо).

Вільні ціни – це ціни, які складаються на ринку під впливом попиту і пропозиції, або за домовленістю сторін – постачальників і покупців. Встановлюючи вільні ціни за основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (АЗ) для підакцизної продукції і податок на додану вартість (ПДВ).Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

1) ціна виробника продукції (оптова):

Ц = С + П,

де С – собівартість продукції; П – прибуток.

2) ціна продукції з ПДВ (оптово-відпускна):

Ц = С + П + ПДВ

3) ціна продукції з АЗ і ПДВ (оптово-відпускна підакцизної продукції):

Ц = С + П + АЗ + ПДВ

* повна роздрібна ціна:

 

Ц = С + П + АЗ + ПДВ + ТН,

 

де ТН – торгова надбавка роздрібного підприємства.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків (ПДВ, АЗ), зборів (з обороту – для підприємств, що сплачують), знижок.

Інший операційний дохід. До його складу входять доходи: від реалізації іноземної валюти; інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); операційної оренди; операційної курсової різниці; у вигляді одержаних пень, штрафів, неустойок; у вигляді відшкодувань раніше списаних активів, кредиторської заборгованості; у вигляді одержаних грандів, субсидій.

Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно за відповідну плату або здійснювати фінансовий лізинг.

Лізинг – це форма довгострокової оренди, яка передбачає передачу права користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою строк.

Є два види лізингу (оренди): операційний і фінансовий. Операційний лізинг укладається, як правило, на період, менший за амортизаційний період майна. Після закінчення договору оренди об’єкт лізингу повертається лізингодавцеві або знову здається в оренду.

!Дохід від реалізації і інший операційний дохід утворюють загальну суму надходжень (доходів) від операційної діяльності підприємства.

Дохід від участі в капіталі. До даного виду відносяться доходи від: інвестицій в асоційовані підприємства; спільної діяльності; інвестицій в дочірні підприємства.

Інші фінансові доходи. До даної групи відносяться доходи у вигляді дивідендів одержаних; відсотків одержаних.

Інші доходи. В цю групу входять доходи від: реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів; неопераційної курсової різниці; безкоштовно отриманих активів.

До інвестиційної діяльності відноситимуться операції по придбанню необоротних активів через фінансовий лізинг.

Фінансовий лізинг передбачає виплату постачальнику (лізинговій фірмі) вартості обладнання, яке замовлене орендатором, і передачу його в оренду. За фінансового лізингу строк оренди обладнання відповідає строку його амортизації. Лізингодавець протягом чинності договору повертає собі всю вартість майна й отримує прибуток від лізингової операції. Після закінчення строку дії договору орендатор може викупити об’єкт лізингу за залишковою вартістю, або повернути його лізингодавцеві, або укласти новий договір оренди. Сума лізингової плати, як правило, є фіксованою і вноситься однаковими частинами протягом усього терміну дії договору.

!Дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи утворюють загальну суму надходжень (доходів) від інвестиційної діяльності.

Надходження від фінансової діяльності підприємства можна віднести до зовнішніх. Вони формуються з: надходжень власного капіталу (наприклад, розміщення додаткової емісії акцій); отриманих позик.

В залежності від виду діяльності певні грошові потоки мають особливості в механізмі їх формування. На теперішній час механізм формування грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбивається в одній з форм фінансової звітності, а саме в Звіті про рух грошових коштів(форма №3), яка затверджена Національними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку.

Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО 7) існують особливості при визначенні чистого грошового потоку від операційноїдіяльності. Він може визначатися із застосуванням прямого та непрямого методів.

Прямий методспрямовано на отримання розміру як валового, так і чистого грошового потоку підприємства. При використанні цього методу послідовно наводяться всі основні види надходжень та видатків грошових коштів, різниця між якими і дає обсяг чистого грошового потоку від операційної діяльності (ЧГПопр.):де РП –сума коштів, що отримана від реалізації продукції,ІНо –сума інших надходжень від операційної діяльності,Втм –сума витрат на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів у постачальників,ВПо –витрати на оплату праці операційному персоналу, ЗПау – сума заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу, ПП –сума податкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів,ІВ –сума інших виплат грошових коштів внаслідок здійснення операційної діяльності.

Непрямий метод (саме його застосовано у Національних положеннях бухгалтерського обліку) передбачає визначення суми чистого грошового потоку від операційної діяльності шляхом послідовного коригування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, який наведено у звіті про фінансові результати.

Принципова формула, за якою здійснюється розрахунок чистого руху (чистого грошового потоку) від операційної діяльності (ЧГПо)згідно з цим методом наступна:

де Пзд –прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

Ана - амортизація необоротних активів;

З– зміна суми забезпечень (розділ пасиву балансу);

ФРкр– фінансовий результат від неопераційних курсових різниць;

ФРнод– фінансовий результат від неопераційної діяльності (прибуток або збиток від володіння та реалізації фінансових інвестицій, продажу основних засобів, нематеріальних активів, інші прибутки та збитки від інвестиційної та фінансової діяльності;

ВСв – витрати на сплату відсотків(витрати по відсотках, нарахованих протягом звітного періоду);

ОА– зміна оборотних активів (зміна балансу у статтях оборотних активів, крім статей ”Грошові кошти та їх еквіваленти”,”Поточні фінансові інвестиції”);

ВМП– зміна витрат майбутніх періодів;

ПЗ– зміна поточних зобов’язань;

ДМП –зміна доходів майбутніх періодів;

СВ –сплачені відсотки ;

СПпр –сплачені податки з прибутку;

РКнзп –рух коштів внаслідок надзвичайних подій.

 

По інвестиційній діяльностічистий грошовий потік(ЧГПі)визначається так:

 

 

де Рфі –реалізація фінансових інвестицій;

Рна -реалізаціянеоборотних активів;

Рцмк -реалізація ціліснихмайнових комплексів;

Ов та Одив -отримані відсотки та дивіденди відповідно;

ІН –інші надходження;

Пфі, Пна, Пцмк –придбання фінансових інвестицій, необоротних активі та цілісних майнових комплексів відповідно;

ІП- інші платежі;

Рнзп –рух коштів від надзвичайних подій.

По фінансовій діяльностімеханізм формування чистого грошового потоку (ЧГПф)наступний:

 

де Нвк -надходження власного капіталу;

Потр- отримані позики (довго та короткострокові кредити і позики);

ІН – інші надходження (безповоротнє цільове фінансування);

Ппог –погашені позики (виплати основного боргу по кредитах та позиках);

Вдив –виплачені дивіденди власникам;

ІП– інші платежі;

Рнзп –рух коштів від надзвичайних подій.

 


ТЕМА 8 БАНКРУТСТВО та ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВа

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 580; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.