Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛІТЕРАТУРА. Стимулювання росту професійної майстерності педагога

ПЛАН

Тема 2:ТЕХНІКА РОБОТИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Питання для самоперевірки

Стимулювання росту професійної майстерності педагога.

1. Існують різні форми підвищення професійної майстерності педагогів. Серед них такі традиційні форми, як атестація вчителів, організація громадських оглядів надбань педагогічного досвіду, ярмарки педагогічної творчості, творчі звіти вчителів тощо. Водночас усе частіше в шкільній практиці використовують нетрадиційні форми. Чому їх називають нетрадиційними?

1. Вони спрямовані на максимальну активізацію практичної діяльності педагогів.

2. Роблять роботу динамічною, активно-творчою.

3. Ці форми носять інноваційний характер: у процесі їх використання впроваджують інтерактивні методики.

Інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу.

Суть інтерактивних методик у тому, що навчання педагогів відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учасників. Вони виключають домінування керівника над підлеглими Нетрадиційні форми - це методичний фестиваль, педагогічна олімпіада, аукціон, педагогічний КВК, ігрове консультування тощо.

1. Розкрийте сутність поняття „педагогічна майстерність керівника навчального закладу".

2. Дайте характеристику елементам педагогічної майстерності.

3. Доведіть, що вимоги до діяльності менеджера освіти окреслюють комплекс якостей, які необхідні професіоналу-керівнику.

4. Розробіть програму самовиховання.

5. Запропонуйте інші фактори ефективності педагогічної діяльності.

 

1. Естетика педагогічної праці.

2. Педагогічний імідж керівника закладу освіти.

3. Культура невербального спілкування.

4.Культура саморегуляції, аутотренінг в системі професійного саморегулювання.

1.Божко Л. Формування позитивного іміджу педпрацівників // Психолог. - 2004. - №7. - С.4-9.

2.Захаров М.Г. Организация труда директора школы. - М.: Просвещение, 1971. - 176с.

3.Гулак І. Культура сучасного керівника // Завуч. - 2005. - №26. - С.2-5.

4.Естетика: Навчальний посібник / За редакцією В.О.Лозового. - К: ХРІНКОМ 1НТЕР, 2003. - 205с,

5. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Вища шк., 2004. - 422с.

6.Пенькова О. Проблема іміджу: соціокультурний і психолого-педагогічний аспекти // Рідна школа. - 2002. - №6. - С.47-48.

7. Шакуров Р.Х. Директор школы и педагогический коллектив. - К.: Радянська школа, 1975. - 143с.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.