Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інновації в рекламі продукції на національному і регіональному рівнях
Читайте также:
 1. Аналіз прибутку від реалізації продукції і послуг
 2. Визначення перспективних інструментів просування інновацій на регіональному ринку
 3. Випуску продукції
 4. Виробничий логістичний сервіс на етапі розробки нової продукції
 5. Довідка 1. Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.
 6. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА. ОХОРОНА ПРИРОДИ НА ДЕРЖАВНОМУ І МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНЯХ
 7. Загальна характеристика і класифікація продукції та послуг підприємства
 8. Класифікація технічних систем по ієрархічних рівнях склад-ності
 9. Конкурентоспроможність продукції, її основні параметри та показники
 10. Методи та механізми інвестування в продуктові інновації
 11. Методика розрахунку вартісних показників продукції

Стратегічні маркетингові рішення з різним рівнем лояльності до торговельної марки

Практичні аспекти стратегічного управління виведенням і просуванням нового товару на ринок

Оптимізація продажу на основі аналізу показників мерчандайзингу

Інновації в рекламі продукції на національному і регіональному рівнях

КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЕМА 6

Сучасні світові тенденції в галузі рекламних технологій характери­зуються можливістю широкого вибору носіїв інформації. Значної популярності набула радіореклама, друкована реклама, розміщен­ня оголошень у періодичних виданнях тощо. Але жоден з цих засо­бів не має такого впливу на споживача, як реклама на телебаченні [1]. Телевізор є невід'ємною частиною життя сучасної людини і має неабиякий вплив. Саме тому неможливо заперечувати перспектив­ність таких рекламних носіїв, як плазмові та рідкокристалічні ек­рани, які все частіше можна побачити в громадських місцях.

В Україні відеоекрани в супермаркетах та громадських місцях з'явилися досить недавно, тоді як зарубіжні країни вже мають значний досвід роботи в цій галузі. Світова практика визначає такий вид рекламної діяльності як INDOOR VIDEO.

INDOOR VIDEO - мультимедійний ресурс, який являє собою інформаційну аудіо-відеосистему, за допомогою якої здійснюється трансляція рекламних роликів з локального сервера комп'ютера.

INDOOR VIDEO реклама - відеореклама на моніторах та пла­змових панелях в найбільш відвідуваних громадських місцях (ма­газинах, торговельних комплексах, піцеріях, ресторанах, аеропо­ртах, вокзалах, метро, аптеках тощо).

Для реклами в супер- та гіпермаркетах, спеціалізованих ма­газинах доцільно використовувати визначення IN-STORE TV ре­клама (з англ. store - лавка, магазин). Для зручності в побуті вжи­вають термін відеореклама.

Реклама на відеоекранах об'єднала в собі переваги традиційної телевізійної реклами, радіо-реклами, зовнішньої реклами, POS-матеріалів та промо-акцій. Законодавчо реклама на моніторах закрі­плена як «реклама на місці продажу». IN-STORE TV являє собою інформаційну аудіо-відеосистему, яка містить плазмові або рідко­кристалічні екрани, що об'єднані в єдину мережу. Крім рекламних відеороликів, програма транслює також розважальну інформацію - у режимі нон-стоп: музичні кліпи, розважальне відео, місцеві новини, анонси кінотеатрів тощо [2].

Відеоекрани встановлені в місцях найбільш зручного та ефек­тивного сприйняття інформації - у зоні касового обслуговуван­ня, відділах продажу популярних товарів, в місцях найбільш ак­тивного пересування відвідувачів.

Якщо для України та Росії INDOORVIDEO-реклама - це реклама нового тисячоліття, то для Європи та США вона - звичайне явище.Цільова аудиторія реклами в супермаркетах величезна, особливо в США (за даними Premier Retail Networks, що володіє Wal-Mart TV Network, її програми тільки в супермаркетах мережі Wal-Mart щомі­сяця переглядають близько 120 млн споживачів). Американська ком­панія The Egg Factory розпочала впровадження нової технології му­льтимедійної реклами IntelliMat - цифровий дисплей, вбудований у підлогу (екрая розміром 90 х 120 см, монітор піднятий над поверхнею підлоги приблизно на 1 см), що показує рекламні ролики покупцям магазинів. Електронний «килим» портативний і може легко оновлю­ватися через Інтернет [3].

Ціна за одну хвилину ефірного часу для нашої країни становить в середньому 0,75-1,5 дол. США. Середня тривалість рекламного ролика 20-40 секунд. Продовольчі супермаркети відвідують різні ві­кові та соціальні групи населення, але в основному це найбільш ак­тивна та платоспроможна частина жителів міста. Найбільш ефектив­ним розміщенням вважається періодичність виходу ролика кожні 10-20 хвилин. Основним показником, до якого апелюють виробни­ки реклами для того, щоб обґрунтувати вартість відеореклами є по­казник витрат на тисячу контактів з цільовою аудиторією - СРТ (cost point per thousand). Середня вартість рекламної кампанії на місяць в одному магазині становить близько 400-600 дол. США, при цьому витрати на тисячу контактів становлять лише 2,5 дол. США. Таким чином, вартість розміщення такої реклами значно нижча, ніж зов­нішньої реклами на щитах і реклами в ЗМІ [2].

За статистикою, покупець проводить у супермаркеті в серед­ньому 20-40 хвилин, тому він має можливість побачити або при­наймні почути рекламу кілька разів. За рахунок цього підвищу­ється ефективність звернення. У середньому через один супермар­кет проходить від 50 до 150 тисяч покупців за місяць. Рекламна інформація постійно супроводжує споживача під час перебуван­ня в супермаркеті, тому розміщувати рекламу вигідно не лише виробникам продуктів харчування а й іншим компаніям.

Основним конкурентом відеореклами в супермаркетах є міс­цеві телеканали. Але, як показує практика регіональні канали не користуються великою популярністю серед населення. Реальна ве­личина контактної аудиторії місцевого телебачення значно ниж­ча ніж та, яку пропонує реклама на екранах в супермаркетах. До того ж відвідувачі супермаркетів не мають змоги перемкнути ка­нал під час рекламних блоків.

Як правило, компанія, що надає такий вид рекламних послуг, пропонує клієнту виготовлення ролика. Його вартість при цьому становить у середньому 150 дол. США.

Звичайно, як і будь-який рекламний ресурс, відеореклама в су­пермаркетах має свої позитивні та негативні риси для виробників рекламних послуг, підприємств-замовників рекламних послуг, спо­живачів рекламної інформації, а також стосується регіональних та національних інтересів. Аналіз переваг та недоліків IN-STORE TV-реклами на різних рівнях її впливу подається у табл. 6.1.

Але на шляху розвитку індустрії відеореклами в Україні існує багато перешкод на всіх рівнях. Проблеми розвитку наведені в табл.6.2.

Аналіз перешкод на шляху впровадження INDOOR VIDEO реклами в систему маркетингових комунікацій в Україні пока­зав, що головною проблемою є новизна такого ресурсу та відсут­ність відповідного досвіду (ураховуючи національні та регіональні відмінності, використання зарубіжного досвіду не завжди доці­льне). Невирішеним залишається велике коло питань щодо доці­льності впровадження відеореклами з боку виробників реклами та ефективності її використання рекламодавцями.

Таблиця 6.1.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.