Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок. 1. Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем має комплексний характер і перебуває на межі
Читайте также:
 1. Висновок
 2. Висновок
 3. ВИСНОВОК
 4. Висновок
 5. Висновок
 6. ВИСНОВОК
 7. Висновок
 8. Висновок
 9. Висновок
 10. Висновок
 11. Висновок
 12. Висновок

1. Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем має комплексний характер і перебуває на межі філософії, політології, соціології, правознавства, психології, педагогіки, демографії, економіки, статистики тощо.

2. Кримінологія належить до класу суспільних наук.

3. Кримінологія є частиною кримінального права.

4. Кримінологія - самостійна наука, яка перебуває на межі соціології і права.

5. Кримінологія - загальнотеоретична наука про злочинність.

6. Кримінологія - самостійна галузь юридичної науки, складова частина системи юридичних наук (Г.А. Аванесов, І.І. Карпець та ін.).

7. Комплексний характер кримінології визначає і безліч її зв’язків з іншими як суспільними, так і природничими науками.

8. Кримінологія є самостійною, комплексною загальнотеоретичною наукою про злочинність.

9. Кримінологія, як і будь-яка наука, має свою систему.

10. Система кримінології перебуває у прямій залежності від її предмета, відображає його структуру.

11. Система науки кримінології базується на двох підставах: предметі дослідження (а) вчення про злочинність; б) вчення про детермінацію злочинів; в) вчення про особу злочинця та жертву злочинів; г) вчення про засоби протидії злочинності) і рівні узагальнення науково-практичної інформації (Загальна і Особлива (спеціальна) частини).

 

 

Загальний висновок

1. Етимологічне поняття“кримінологія” означає вчення про злочин (від лат. crsmen - злочин та грец. logos - слово, вчення).

2. Кримінологія - це комплексна наука про злочинність, її сутність та історичні форми прояву, детермінанти, стан, структуру і динаміку, особу злочинця, жертву злочину, а також про засоби протидії злочинності та іншим, пов’язаним з нею, антисоціальним проявам.

3. Предмет кримінології: злочинність як соціально-правове явище; особа злочинця; причини та умови (детермінанти) злочинності; попередження злочинності.

4. Кримінологія вивчає інші елементи, які не входять до предмета: прогнозування злочинності, а також планування заходів протидії їй; кримінальна-правова статистика; методика вивчення злочинності; супутні злочинності негативні соціальні явища; жертва злочину; суїцидальна поведінка (проблема самогубства).

5. Основними завданнями кримінології є: здобуття достовірних знань про те, що становить її предмет; виявлення та аналіз факторів (чинників), які детермінують (обумовлюють) злочинність; встановлення процесу формування особи злочинця та жертв злочинів; розробка засобів протидії злочинності та запобігання злочинній поведінці з боку окремих осіб.

6. Функції кримінології: а) описова; б) пояснювальна; в) прогностична; г) практично-перетворювальна.7. Наукова достовірність досліджень та їх результатів значною мірою залежить від методологічної бази.

8. Під методологією слід розуміти систему певних теорій, які виступають як керівний принцип, знаряддя наукового аналізу, засіб реалізації вимог цього аналізу.

9. В основі методології лежить загальний метод пізнання - діалектичний та історичний матеріалізм.

10. Методи: конкретно-соціологічні; статистичні; історико-порівняльний метод; психолого-педагогічні методи; метод системного аналізу.

11. Комплексний характер кримінології визначає і безліч її зв’язків з іншими як суспільними, так і природничими науками.

12. Система науки кримінології базується на двох підставах: предметі дослідження (а) вчення про злочинність; б) вчення про детермінацію злочинів; в) вчення про особу злочинця та жертву злочинів; г) вчення про засоби протидії злочинності) і рівні узагальнення науково-практичної інформації (Загальна і Особлива (спеціальна) частини).

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аванесов Г.А. Криминология. - М.: Академия МВД СССР, 1984.

2. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии. - Минск, 1983.

3. Гаврилишин А.П., Михайлов А.Е. Учебно-методические материалы к лекции. Тема: “Понятие, предмет, задачи, метод и система криминологии”. - К., 1992.

4. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. Джужи О.М. - 1, К., 2000.

5. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

6. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2003. - 400 с.

7. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф. Іванов., О.М. Джужа. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 264 с.

8. Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. - Харьков, 1996.

9. Зелинский А.Ф. Криминология. - Харьков, 2000.

10. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. - М., 2000.

11. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Зминова. - М., 1995.

12. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - М., 1997.

13. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М., 1998.

14. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора А.И. Долговой. - М., 1999.

15. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М., 2000.

16. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. Л. О. Иванова - М., 1994.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 296; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.84.236.168
Генерация страницы за: 0.002 сек.