Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

X. Структурна перебудова національної економіки

Співвідношення, які відбивають взаємозв'язки та взаємозалежності між окремими частинами економіки в процесі її розвитку, характеризуються поняттямструктури економіки.

Залежно від характеру елементів та змісту економічних явищ, зв'язки між якими відображаються в пропорціях, на макроекономічному рівні розрізняють такі основні види структурних співвідношень: відтворювальні, соціальні, галузеві, регіональні, зовнішньоекономічні.

Відтворювальні пропорції характеризують співвідношення: між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання, між заміщенням використаних засобів виробництва та новоствореною вартістю, між споживанням та нагромадженням, між виробничими галузями та інфраструктурою.

Визначальна роль у структурній характеристиці економіки належить галузевій структурі. Основу галузевої структури сьогодні становлять макропропорції між секторами економіки, між групами галузей, що мають однакові економічні характеристики.

Територіальне розміщення основних елементів того чи того міжгалузевого комплексу, різноманітність цих елементів, а також їхні зв'язки з певною геосистемою країни (геосистема включає системи розміщення населення, техніко-економічну та соціальну інфраструктуру, системи природокористування та захисту природи) формують економічну основу регіональної структури економіки.

Важливою характеристикою економічної системи є її соціальна структура. Соціальна структура відображає розподіл народного господарства за формами власності, за рівнем доходів певних верств населення.

Своєрідним дзеркалом стану економіки є структура зовнішньої торгівлі. Для індустріальне розвинутих країн характерна висока питома вага експорту промислової продукції, особливо кінцевої, з високим технологічнимрівнем, наукомісткої.

Важливим компонентом національної економічної стратегії України є стратегія структурних перетворень.

Стратегія структурних перетворень − система право­вих, політичних, економічних, фінансових заходів, спрямова­них на зміну пропорцій капіталу, зайнятості та національ­ного продукту для збалансування економічної системи відпо­відно до потреб суспільства.Економічне зростання забезпечують радикальні структурні зру­шення, які охоплюють:

· визначення національних, політичних, внутрішніх і зовнішніх економічних пріоритетів, які гарантували б самофінансування України на найближчу перспективу і партнерську співпрацю з усіма країнами світу;

· створення інституційних умов для надходження прямих ка­піталовкладень і ефективного функціонування підприємств;

· зміну якості основного капіталу, мислення та якості тру­дового капіталу, якості й структури обігового капіталу;

· встановлення оптимальних міжгалузевих пропорцій і розмі­щення продуктивних сил.

Розв'язання цього комплексу проблем потребує узгодженого політичного, економічного, правового та фінансового функціону­вання усіх гілок влади.

Вихідним пунктом і серцевиною процесу макроекономічної структурної переорієнтації є перехід від вертикальної до горизон­тальної промислової політики.

Вертикальна промислова політика − правові, органі­заційні, економічні заходи уряду країни щодо управління і ре­гулювання економіки від вищої інстанції до нижчої; управ­лінські рішення мають директивний характер і обов'язкові до виконання нижчою інстанцією.

Економічні методи є дієвіші, а горизонтальні взаємозв'язки ви­робників прискорюють рух ресурсів, товарів, фінансів та ін.

Горизонтальна промислова політика − правові, органі­заційні, економічні заходи влади, спрямовані на забезпечення умов економічної свободи підприємств, підприємців, бізнес­менів, встановлення між ними взаємовигідних виробничих, фінансових, торговельних зв'язків.

Сутність цієї політики в тому, що уряд не надає підприємствам безпосередньої допомоги (субсидій тощо), а створює рівні умови для їхньої діяльності. Свої позиції на ринку виробники повинні за­войовувати в конкурентній боротьбі.

Соціальний комплекс національної економіки забезпечує виробництво товарів і послуг для населення. Його реструктуризація має передбачати забезпечення платоспроможності потенційних покупців житла та покупців послуг; капіталовкладень в дану сферу; підвищення стандартів та якості послуг.

Споживчий ринок в Україні формується на засадах і принципах функціонування ринкової економіки: приватної власності на засоби виробництва і на товари споживчого ринку; ринкового розподілу товарів, робіт і послуг, тобто предметів реалізації на споживчому ринку.

Факторами зростання споживчого попиту є стимулювання продуктивної праці, підвищення грошових доходів і коефіцієнта оборотності грошей.

Реструктуризація доходів населення має передбачати:збільшення доходів за рахунок зростання обсягу виробництва і заробітної платні перевищення темпів зростання обсягу виробництва над темпами зростання доходів перевищення темпів зростання доходів грішми над темпами зростання споживчих цін пропорційне зростання обсягів виробництва національного продукту до обсягу і структури потреб населення.

Головним напрямом реструктуризації підприємств базових комплексів є підприємизація − створення на базі великих комплексних виробництв підприємств, які орієнтуються на попит їхньої продукції на ринку і на прибутки.

При реструктуризації сільськогосподарського сектора і приведен­ня його у відповідність з вимогами ринкового механізму визначальними є вартісні показни­ки задіяних факторів виробництва та його результати. Головна вимога − оцінка реальних витрат виробництва продукції і її варто­сті за цінами ринку.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 723; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.