Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 7. Організована злочинність
Читайте также:
 1. Організована злочинність
 2. Організована злочинність і злочинне суспільство
 3. Організована злочинність на Україні
 4. ТЕМА 10. Професійна злочинність.
 5. ТЕМА 12. Насильницька злочинність.
 6. ТЕМА 15. Екологічна злочинність.
 7. ТЕМА 16. Необережна злочинність.
 8. ТЕМА 17. Пенітенціарна злочинність.
 9. ТЕМА 18. Наркотизм і злочинність.
 10. ТЕМА 8. Корупційна злочинність.
 11. ТЕМА 9. Рецидивна злочинність.

Організована злочинність — це особливе суспільне небезпечне яви­ще, "верхівка злочинності". В основі виокремлення цього виду злочин­ності лежить характер і ступінь взаємодії злочинців при здійсненні про­типравної діяльності. Вона проходить на підставі згуртування осіб, роз­межування між ними злочинних ролей, ієрархічності системи взаємовід­носин. Чим вищий рівень організованості у групі, тим більше управлінські функції відділяються від безпосередньо виконавчих. Орга­нізатори можуть ставити загальні завдання, визначати лінію поведінки, забезпечувати систему координації дій різних учасників, їх безпеку.

Злочинні об'єднання, залежно від рівня їх стійкості, професійності, сфери діяльності, правового становища у легальних структурах суспіль­ства тощо, можна розділити на такі види: 1) проста організована група; 2) структурована організована група; 3) організоване злочинне; 4) банда; 5) мафіозне об'єднання.

З кримінологічної точки зору, злочинна організація передусім харак­теризується певною структурою, в якій виділяються: а) ієрархічність; б) розподіл ролей і функцій; в) наявність "нормативних приписів"; г) самофінансування; д) систематична злочинна діяльність.

На сучасному етапі вітчизняна організована злочинність характери­зується такими основними ознаками:

1) виражена організаційно-управлінська структура, чітка ієрархія, наявність спільних для всіх членів групи норм поведінки, санкцій і зао­хочень;

2) плановий і законспірований характер злочинної діяльності, загаль­на мета, орієнтування на отримання значних матеріальних ресурсів у ре­зультаті приватизації державної власності та прибутків від тіньового обі­гу капіталів при мінімальному ризику;

3) система заходів щодо нейтралізації всіх форм соціального контро­лю з використанням розвідки і контррозвідки: виявлення планів органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, підкуп їх співробітників, проникнен­ня на посади в державні структури;

4) наявність великих фондів (як у гривнях, так і в іноземній валюті), що дає можливість вкладати гроші у різні сфери діяльності, у тому числі нелегальної, з метою отримання надприбутків, контролю в своїх інтере­сах відповідних ринків, засобів масової інформації, матеріальної підтрим­ки членів групи та їхніх родичів, оплати послуг адвокатів тощо;

5) розмежування сфер впливу — кооперація організованих злочин­них угруповань у різних галузях господарства, створення "чорного рин­ку" товарів та послуг (незаконний обіг наркотиків, зброї, порнобізнес, проституція);

6) активне поширення членами організованої злочинності криміналь­ної субкультури, особливо серед молодого покоління.Основними видами злочинної діяльності кримінальних угруповань є незаконний обіг наркотиків, зброї, , нелегальне ввезення на територію України автотранспортних засобів, порнобізнес та сутенер­ство, зловживання в сфері приватизації державного майна, банківсько-кредитній системі, фіктивне підприємництво.

Варто також зазначити, що організована злочинність внаслідок бага­тьох факторів характеризується високою латентністю. Тому офіційна кримінально-правова статистика відображає лише надводну частину цього айсбергу.

Студенти мають знати, що організована злочинність склалася об'єктивно на ґрунті серйозних соціально-економічних, політичних, ідеологічних, моральних, правових та інших проблем, що виникають у суспільстві. Це не просто новий вид злочинності, а особливе суспільно-негативне явище, тісно пов'язане з ті­ньовою економікою і корупцією.

Значною мірою організована злочинність пов'язана з найважливішим сектором тіньової економіки — "чорним" ринком товарів і послуг. "Чор­ний" ринок у загальному плані — це сукупність економічних відносин, які складаються при протиправному обміні товарами та послугами, що задовольняють потреби населення.

Однією з важливих властивостей організованої злочинності є здат­ність швидко змінювати свій профіль (диверсифікація). Суттєвим чинником організованої злочинності є політична неста­більність у суспільстві. Організованій злочинності сприяє й те, що протиправна поведінка стала елементом способу життя багатьох верств населення. Відбувається переоцінка соціальних цінностей, кримінально-правові заборони стають все менш дієвими, а деякі форми злочинної поведінки сприймаються як нормальна ділова активність. Чинником існування організованої злочинності є й те, що вона — при недоліках боротьби з нею — здатна до самодетермінації, справляє зворот­ній негативний вплив на обставини, що її обумовлюють, у тому числі на економіку, соціальну ситуацію, політику, духовну сферу тощо.

Окремо слід вказати на прорахунки (й дуже істотні) в стратегії і так­тиці боротьби з організованою злочинністю. По-перше, недооцінювався і практично не враховувався стан цієї злочинності, незадовільно аналізу­валися результати боротьби з нею та не визначалися пріоритетні напря­ми протидії їй, не здійснювалося програмно-цільове планування та його належне ресурсне забезпечення. По-друге, оперативні підрозділи та слідчі апарати органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, вико­ристовували застарілі методи викриття й розслідування злочинів органі­зованих угруповань, обліку та звітності про результати своєї роботи. По-третє, на сьогоднішній день немає досконалої правової бази боротьби з цією злочинністю, у той час як кримінальна ситуація змінюється стрім­кими темпами. По-четверте, недостатньо використовуються запобіжні заходи, спрямовані на усунення детермінантів злочинності. По-п'яте, професійна підготовка співробітників правоохоронних органів не повною мірою відповідає вимогам часу, серед них збільшується кількість моло­дих фахівців, які не мають відповідного досвіду. Разом з тим, ватажки організованої злочинності ведуть цілеспрямовану роботу, спрямовану на дискредитацію правоохоронців, прагнуть за підкуп залучити до своїх ма­хінацій окремих їх представників.

До недоліків у правоохоронній діяльності, які сприяють існуванню організо­ваної злочинності, належать:

Ø неготовність деяких підрозділів і служб діяти в умовах суттєвої зміни кримінологічної ситуації, яка відображає процеси консолідації, кооперування і професіоналізації кримінального світу;

Ø недостатньо цілеспрямований пошук осіб — можливих учасників організованого злочинного угруповання, в тому числі у місцях виконан­ня покарань;

Ø слабка оперативна робота з контролю за діяльністю лідерів зло­чинних угруповань, недосконалі тактичні прийоми документування їх діяльності;

Ø недостатнє технічне забезпечення правоохоронних органів, а також випадки зради з боку окремих правоохоронців.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Поняття організованої злочинності та організованої групи і її ознаки.

2. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

3. Детермінанти організованої злочинності.

4. Поняття транснаціональної організованої злочинності.

5. Відмивання „брудних” грошей злочинними організаціями.

6. Протидія організованій злочинності.

7. Мафія. Історія виникнення.

8. Співвідношення мафії і організованої злочинності.

9. Традиційні схеми відмивання „брудних” грошей

Література:

1. Токарев А.Ф. Основные понятия криминологии. – М., 1989

2. Зелінський А.Ф. Кримінологія –Х.; 2000

3. Джужа О.М. Курс кримінології. Підручник в 2-х томах. –К.;2001

4. Гуров А.И. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия.-Киев, 1988

5. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы.-М.,1993

6. Организованная преступность. Круглий стол.-М., 1989

7. Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.-М., 1983

8. Закалюк А.П. Прогнозирование предупреждения индивидуального преступного поведения.-М., 1986

9. Конвенція ООН проти транснаціональної організованної злочинності.-Палермо, 2000

10. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. –М., 1990

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 235; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.005 сек.