Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аудиторські перевірки

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Залучення кваліфікованих ресурсів

Використання певних стандартів і досвіду

Чітка специфікація

Без чіткого уявлення про те, що має бути досягнуто, команда проекту дезорієнтована. Специфікація — це документ, у якому зафіксовані всі технічні параметри і вимоги споживачів до якості продукту проекту. Можна специфікувати кінцевий і проміжний продукти. Що нижче рівень, за яким продукт специфікований, то легше здійснювати контроль.

Чим більше досвіду накопичено компанією, тим адекватнішими є стандарти і специфікації за проектом. Американським інсти­тутом проектного менеджменту (РМІ) розроблені стандарти про­ектів і робочих пакетів, які пройшли випробування на практиці і відомі своєю здатністю забезпечити відповідний результат згідно з вимогами специфікації.

Якщо люди, які працюють над здійсненням проекту, мають відповідний досвід і навики, лише тоді вони можуть забезпечити досягнення вимог специфікації відповідно до встановлених стан­дартів. Це стосується й основного персоналу, зайнятого у реалі­зації проекту, й обслуговуючого. Звичною практикою має бути проведення строгого відбору членів команди проекту.

Використання аудиторських перевірок може забезпечити впе­вненість у тому, що створений за проектом продукт чи надані по­слуги відповідають вимогам споживачів. Але це може мати й протилежний ефект у тому разі, якщо кількість аудиторських пе­ревірок і аудиторів буде завеликою.

9.2 Система управління якістю проекту

Сучасний менеджмент якості проекту базується на таких ос­новних принципах:

• якість — це не самостійна функція управління, а невід'єм­ний елемент проекту в цілому;

• якість — це те, чого очікує споживач;

• відповідальність за якість проекту має бути адресною;

• підвищувати якість можна лише зусиллями всіх працівників;

• контролювати завжди ефективніше процес, аніж результат (продукт);

• політика в галузі якості і програма забезпечення якості ма­ють бути частиною загального плану проекту.

Управління якістю проекту включає всі роботи, які належать до загальної функції управління, визначають політику у сфері за­безпечення якості, завдання та відповідальність і реалізують їх такими засобами, як планування якості, контроль та вдоскона­лення в межах системи забезпечення якості. На рис. 9.1 подані основні складові управління якістю проекту.Рис. 9.1.– Структура системи управління якістю проекту.

Планування якості— це визначення того, які стандарти яко­сті потрібно застосувати до даного проекту і як домогтися відпо­відності їм.

Забезпечення якості— це оцінка загального виконання проекту на регулярній основі для підтвердження того, що проект задовольняє стандарти якості.

Контроль якості— це відслідковування певних результатів з по проекту для встановлення того, чи відповідають вони стандар­там якості, і для визначення шляхів усунення причин незадовіль­ного виконання.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.