Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тести для самоперевірки. Питання для перевірки знань
Питання для перевірки знань

1. Вплив типу виробництва на методи його організації та вироб­ничо-організаційну структуру.

2. Способи збільшення серійності (масовості) виробництва.

3. Вибір та економічне обґрунтування способу поєднання опе­рацій технологічного процесу за конкретних умов виробницт­ва.

4. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі ро­боти з його впровадження.

5. Гнучкі виробничі системи, умови їхнього застосування та ефективність.

6. Об'єктивна необхідність та соціально-економічна ефек­тивність деконцентрації виробництва як форми розвитку мало­го й середнього бізнесу.

7. Сучасні проблеми конверсії підприємств та організацій військово-промислового комплексу України.

8. Удосконалення чинної системи одиничних і загальних показ­ників якості продукції щодо збільшення об'єктивності відобра­ження якості та спрощення самої системи.

9. Необхідність і методологія визначення оптимального рівня якості продукції.

10. Конкурентоспроможність продукції: сутнісна характеристи­ка, оцінка, способи забезпечення.

11. Економічно-правове обґрунтування змісту й кількості держав­них (національних) стандартів на продукцію підприємств.

12. Аналітична оцінка технічного рівня та якості найважливі­ших видів продукції підприємств ключових галузей народного господарства України.

13. Узагальнення зарубіжного досвіду в галузі управління які­стю продукції і можливості його використання за створення сертифікованих систем якості на підприємствах України.

14. Система державного нагляду за якістю продукції, що виго­товляється на підприємствах України.

1. До відомих типів виробництва належать:

а) одиничний;

б) потоковий;

в) масовий;

г) індивідуальний.

2. Виробничі процеси поділяються на основні, допоміжні та обслу­говуючі за такою ознакою:

а) перебігом у часі;

б) обсягом продукції, що виробляється;

в) номенклатурою продукції, що виробляється;

г) функціональним призначенням.

3. Технологічні процеси, яким притаманна пов'язана з виготовлен­ням виробів певної форми циклічність (і ці вироби обчислюють­ся в натуральних одиницях), називаються:а) циклічними;

б) дискретними;

в) безперервними;

г) натуральними.

4. Виробництво, яке характеризується такими показниками, як кое­фіцієнт закріплення операцій (понад 40) і рівень спеціалізації ус­таткування (універсальний), належить до типу:

а) одиничного;

б) серійного;

в) масового;

г) дискретного.

5. Серед параметрів потокової лінії виокремлюється:

а) коефіцієнт змінності;

б)ритм;

в) довжина конвеєра;

г) тривалість виробничого циклу.

6. Швидкість руху конвеєра можна обчислити, знаючи:

а) ритм і кількість робочих місць для кожної технологічної опе­рації;

б) ритм і такт;

в) такт і відстань між виробами;

г) такт і загальний обсяг виробництва за робочу зміну.

7. Операції на безперервній потоковій лінії вважаються синхронізо­ваними, коли:

а) довжина робочої зони вздовж конвеєра дорівнює відстані між двома сусідніми виробами;

б) тривалість кожної операції кратна такту потокової лінії;

в) швидкість руху конвеєра прямо пропорційна його такту;

г) предмети передаються для обробки не поштучно, а транспорт­ними партіями.

8. Усуспільнення виробництва через збільшення розмірів підприєм­ства, зосередження на них процесів виробництва, робочої сили, засобів виробництва називається:

а) комбінуванням:

б) диверсифікацією:

в) кооперуванням:

г) концентрацією.

9. Виробничі процеси поділяються на дискретні та безперервні за та­кою ознакою:

а) технологічним призначенням;

б) перебігом у часі;

в) ступенем складності виконуваних робіт;

г) величиною коефіцієнта закріплення операцій.

10. Частка продукції інших галузей (непрофільних видів) у загальному її обсязі характеризує такий рівень виробництва на підприємстві:

а) диверсифікації;

б) спеціалізації;

в) конверсії;

г) комбінування.

11. Виробничий процес, який здійснює працівник за допомогою ма­шин, називається:

а) автоматичним;

б) автоматизованим;

в) механізованим;

г) машинним.

12. Об'єднання різнорідних виробництв, пропорційність між ними, техніко-економічна та організаційна єдність виробництва, єдине енергетичне господарство, спільні допоміжні та обслуговуючі ви­робництва — це ознаки такої форми суспільної організації вироб­ництва:

а) концентрації;

б) комбінування;

в) конверсії;

г) кооперування.

13. Для спеціалізації виробництва характерним є:

а) підвищення якості продукції порівняно зі звичайними підпри­ємствами;

б) змістовна праця, значний простір для творчої ініціативи пра­цівників;

в) використання коштів не тільки для підтримки і розвитку ос­новного бізнесу підприємства, а й для освоєння нових видів продукції, створення нових виробництв;

г) зменшення витрат на виробництво продукції за рахунок вищо­го рівня механізації та автоматизації праці.

14. Визначте помилкові твердження:

а) диверсифікація характеризує істотне або повне перепрофілювання всього виробничого потенціалу підприємства на вироб­ництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринково­го середовища;

б) виробничий цикл — це інтервал часу від початку до завер­шення процесу виготовлення продукції. Він обчислюється для одного виробу або певної їх кількості, що виготовляються од­ночасно;

в) принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтоване вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні ро­біт у важких або шкідливих умовах;

г) розрізняють три основні форми комбінування: подетальну, предметну і технологічну.

15. Для одиничного типу виробництва характерні:

а) широка номенклатура продукції, що випускається;

б) застосування статистичного контролю при перевірці якості продукції;

в) малий обсяг випуску однакових виробів;

г) наявність висококваліфікованого персоналу.

16. Необхідність оперативної адаптації виробничого процесу до змі­ни організаційно-технічних умов виробництва сформульована у принципі:

а) гомеостатичності;

б) гнучкості;

в) прямоточності;

г) автоматичності.

17. Визначте помилкові твердження:

а) концентрація — це процес зосередження випуску певних видів продукції на окремих підприємствах;

б) такт потокової лінії — це інтервал часу, за який з лінії сходять вироби, що пересуваються один за одним;

в) принцип безперервності виробничого процесу передбачає од­ночасне виконання окремих операцій і процесів;

г) технологічний цикл за тривалістю коротший від виробничого.

18.Конкурентоспроможність продукції визначається такими показниками:

а) ціна та якість продукції;

б) витрати та собівартість;

в) якість обслуговування;

г) збалансованість попиту й пропозиції.

19. Абсолютний рівень якості продукції — це:

а) обчислення одиничних показників якості;

б) врахування перспективних досягнень у галузі науки, техніки, технології;

в) визначення якісних характеристик продукції та їх порівняння з відповідними характеристиками виробів-еталонів;

г) визначення якісних показників продукції без їх порівняння з показниками аналогічних виробів.

20. Рівень якості, який відповідає мінімальним витратам на вироб­ництво і експлуатацію продукції, називається:

а) економічним;

б) балансним;

в) оптимальним;

г) мінімальним.

21. Метод оцінки якості, який ґрунтується на використанні технічних засобів контролю і реєстрації, називається:

а) об'єктивним;

б) суб'єктивним;

в) технічним;

г) лабораторним.

22. До одиничних показників якості належать:

а) ергономічні;

б) економічні;

в) естетичні;

г) еталонні.

23. Документ, який засвідчує високий рівень якості продукції і її відповідність вимогам стандартів, називається:

а) еталоном якості;

б) сертифікатом;

в) атестатом;

г) стандартом.

24. Продукція поділяється на сорти, марки і класи згідно із значення­ми таких показників:

а) узагальнених;

б) експертних;

в) комплексних;

г) розрахункових.

14. Показником якості продукції, що відображує ступінь економіч­них вимог до виробника продукції і придбання її споживачем, є:

а) рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів;

б) термін безаварійної роботи;

в) обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами при сезонно­му розпродажу;

г) пристосованість виробів до використання в екстремальних умовах.

15. Об'єктом державного нагляду за якістю продукції є:

а) хімічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин;

б) харчова продукція, імпортована із зарубіжних країн;

в) напівфабрикати, які підприємство виготовляє для власних потреб;

г) фармацевтичні препарати.

16.3а характером контрольних операцій внутрішньовиробничий контроль на підприємстві поділяється на такі види:

а) візуальний;

б) геометричний;

в) статистичний;

г) летючий.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 809; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.