Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для розв’язання. 12.1.Обсяг партії оброблюваних деталей — 3 шт

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

12.1.Обсяг партії оброблюваних деталей — 3 шт. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша — 2 хв.; друга — 1 хв.; третя — 3 хв.; четверта — 2,5 хв. Кожна операція здійснюється на од­ному виді металообробних верстатів. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному їх поєд­нанні.

12.2.Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при па­ралельному їх поєднанні, якщо обсяг партії оброблюваних дета­лей — ЗО шт. Деталі передаються поштучно з однієї технологічної операції на іншу. Технологічний процес обробки охоплює чотири операції, норма часу на виконання кожної з яких така: першої — 2 хв.; другої — 4 хв.; третьої — 1 хв.; четвертої — 3,5 хв. Кожна технологіч­на операція виконується на одному верстаті.

12.3.Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з 6 шт. при послідовному та паралельному поєднанні техно­логічних операцій, якщо тривалість виконання операцій така: t1 = 6 хв.; t2 = 2 хв.; t3 = 3 хв.; t4 = 8 хв.; t5 = 11 хв.; t6 = 7 хв.; t7 = 4 хв. Кожна технологічна операція виконується на одному верстаті.

12.4. За даними таблиці визначити тривалість технологічного опе­раційного циклу обробки партії деталей із 100 шт. за умови послідов­ного та паралельного поєднання технологічних операцій. Обсяг транспортної партії деталей — 20 шт.

 

Показник Значення за операціями
1 2 3 4 5 6 7
Норма часу на виконання операції, хв. Кількість задіяних верстатів, од.

12.5. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з 10 шт. при послідовному та паралельному поєднанні опера­цій за наведеними в таблиці даними про тривалість технологічних операцій. Кількість задіяних верстатів за технологічними операціями відповідно 2; 3; 1; 1 і 3. Визначити, наскільки економніше паралельне поєднання операцій.

 

Тривалість операції
1-ї 2-ї 3-ї 4-ї 5-ї
6,4

12.6.Розрахувати швидкість конвеєру, якщо його добова продук­тивність становить 230 деталей, режим роботи однозмінний, трива­лість зміни — 8 год. Протягом зміни передбачена технологічна пере­рва 45 хв. Добові технологічні втрати деталей — 3,5 %, відстань між двома сусідніми виробами на конвеєрі — 3,5 м.12.7. Визначити довжину конвеєру безперервно-потокової лінії на виробничому підприємстві, якщо такт технологічної лінії — 8 хв., тривалість виконання першої технологічної операції — 5 хв., дру­гої — 6 хв., третьої — 8 хв. Відстань між центрами двох суміжних ро­бочих місць на конвеєрі — 2,5 м.

12.8.Обчислити такт безперервно-потокової лінії і кількість робо­чих місць на окремих технологічних операціях, якщо лінія розрахо­вана на випуск 400 деталей за дві восьмигодинні робочі зміни. Регла­ментовані технологічні простої лінії за зміну — 20 хв., передбачувані технологічні втрати деталей у процесі обробки — 5 % одноденної програми їх випуску. Тривалість виконання операцій така: першої — 9,2 хв., другої — 8 хв., третьої — 17 хв.

12.9.Розрахувати швидкість конвеєра, якщо його годинна продук­тивність становить 48 деталей, режим роботи Двозмінний, тривалість зміни — 8 год. Протягом доби передбачені технологічні перерви три­ватимуть 30 хв. Відстань між двома сусідніми виробами на конвеєрі дорівнює 2,5 м.

12.10. У звітному році підприємство виготовило 1800 одиниць ви­робу А, з яких 60 % вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80 % у загальному обсязі ви­робництва. Ціна виробу 1-ї категорії якості — 1260 грн., вищої кате­горії якості — 1300 грн. Визначити суму доходу за рахунок додатко­вої реалізації продукції А вищої категорії якості.

12.11. У звітному році підприємство виготовило 1500 виробів, з них 60 % вищої якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї про­дукції до 85 % у загальному обсязі. Ціна виробів вищої категорії якості 1260 грн., а ціна виробів нижчого сорту 1210 грн. Визначити суму додаткового доходу за рахунок збільшення випуску підприєм­ством більш якісної продукції.

12.12.Завод планує виготовляти побутову електротехніку поліпше­ної якості. Термін служби нової моделі подовжиться, але підвищиться ціна. Крім того, завод уклав новий договір постачання комплектую­чих з фірмою, яка територіально перебуває набагато ближче до заво­ду, ніж попередня. Це сприятиме зменшенню транспортних витрат. За даними таблиці розрахувати економічний ефект виробника побутової електротехніки, економічний ефект у її споживачів і загальногоспо­дарський ефект. Нормативна ефективність Ен=0,2.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 697; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.