Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для розв’язання
13.1. Визначити витрати підприємства, що пов'язані з операцій­ною та фінансово-інвестиційною діяльністю, за такими даними:

- нарахована заробітна плата працівникам підприємства в сумі 4000 грн.;

- акціонерам підприємства виплачено дивіденди у сумі 1000 грн.;

- для виробництва витрачено сировини на суму 20000 грн.;

- головному інженеру видано 480 грн. на відрядження, з яких згідно зі звітом він використав 370 грн.;

- придбано облігацій державної внутрішньої позики на суму 10000 грн.;

- придбано запасних частин на суму 3100 грн.;

- підприємство придбало автомобіль за 16000 грн.;

- нараховано платежів за електроенергію 1500 грн.;

- нараховано відсотків за користування короткотерміновим креди­том 930 грн.;

- підприємство погасило позичку в розмірі 15000 грн.

13.2. Визначити величину цехових витрат, що повинні бути вклю­чені в собівартість одиниці виробу, якщо відомо, що сума цехових витрат становила 80 тис.грн., основна заробітна плата виробничих робітників цеху — 30 тис.грн. За діючим технологічним процесом за повне виготовлення одного виробу основна заробітна плата стано­вить 3 грн.

13.3. Визначити розмір цехової, виробничої та повної собівартості продукції за такими даними:

- витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн.;

- витрати на оренду приміщення виробничого цеху — 15000 грн.;

- витрати сировини та матеріалів — 25000 грн.;

- витрати енергії, спожитої на технологічні цілі — 10000 грн.;

- витрати на відрядження директора підприємства — 1000 грн.;

- витрати енергії, спожитої на загальногосподарські цілі — 3100 грн.;

- витрати на оплату праці основних виробничих робітників — 16000 грн.;

- витрати на утримання адміністративного персоналу — 6500 грн.;

- витрати на утримання приміщення фірмового магазину підпри­ємства — 13500 грн.;

- амортизація виробничого обладнання — 2300 грн.

13.4. Річна виробнича потужність підприємства — 300 тис. од. про­дукції. Постійні витрати підприємства — 450 тис.грн., змінні — 540 тис.грн. Ціна, за якою підприємство може продати продукцію на ринку, — 4,5 грн. (без ПДВ). Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї ж ціни реалізації змінні витрати на один виріб збільшаться на 10 %.13.5. Річна виробнича потужність підприємства — 8000 од. про­дукції. Постійні витрати підприємства — 10 тис.грн., змінні на оди­ницю продукції — 2,5 грн. Виручка від реалізації 8 тис. од. продук­ції — 40 тис.грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва і виз­начити, як він зміниться, якщо постійні витрати підприємства збільшаться на 5 %.

13.6. До річних витрат підприємства входять витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї — 125 тис.грн., витрати сировини та матеріалів — 310 тис.грн., адміністративні витрати — 200 тис.грн., витрати на збут — 80 тис.грн. Річна потужність підпри­ємства — 10 тис. од. продукції, виручка від їх реалізації — 810 тис.грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції підприємства.

13.7. Протягом місяця підприємство виготовило три види продук­ції: А — 350 од., Б — 470 од., В — 240 од. Заробітна плата основних робітників, що зайняті виготовленням продукції за видами продукції становить: А — 2600 грн., Б — 3600 грн., В — 1700 грн. Сумарні місячні загальногосподарські витрати підприємства — 12000 грн. Здійснити розподіл накладних витрат між видами продукції і визна­чити величину загальногосподарських витрат, що припадає на оди­ницю виробленої продукції видів А, Б та В.

13.8. Собівартість товарної продукції — 35 тис.грн. Визначити, як вплине на собівартість продукції збільшення обсягу її випуску на 24 %, якщо сумарні умовно-постійні витрати підприємства станов­лять 14 тис.грн.

13.9. Визначити витрати на 1 грн. товарної продукції і процент зни­ження собівартості продукції у плановому періоді за даними таблиці.

 

Виріб Обсяг річного випуску, шт., за період Собівартість одиниці продукції, грн., за період Оптова ціна одиниці продукції, грн.
базовий плановий базовий плановий
А Б

13.10.У звітному кварталі собівартість товарної продукції підприєм­ства становила 95 тис.грн., питома вага основної заробітної плати ви­робничих робітників у ній — 24 %, матеріальних витрат — 51 %. Пе­редбачається, що у плановому періоді продуктивність праці одного пра­цюючого підвищиться на 2 %, середня заробітна плата — на 0,9 %, а матеріальні витрати зменшаться на 3,5 %. Визначити, як зміниться собі­вартість товарної продукції підприємства у плановому періоді.

13.11. Обсяг основної продукції підприємства — 32 тис.грн., послу­ги промислового характеру — 8,5 тис.грн. Обсяг напівфабрикатів, вироблених на підприємстві, — 15,4 тис.грн., з яких 60 % використо­вується для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшився на 2,6 тис.грн. Залишки готової продукції на початок року становили 8,7 тис.грн., на кінець — 4,5 тис.грн. Визна­чити обсяг товарної, валової, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних витрат має становити 50 % товарного ви­пуску.

13.12. Обсяг товарної продукції у минулому році становив 13500 тис.грн. Одна гривня товарної продукції містить 0,89 грн. вит­рат на виробництво. У плановому році передбачається збільшити об­сяг виробництва на 11 % за рахунок впровадження нової техніки. При цьому буде досягнуто економії у 125 тис.грн. Умовно-постійні витрати в минулому році становили 3100 тис.грн., а у зв'язку із зрос­танням обсягу виробництва вони збільшаться на 4,5 %. Визначити вплив факторів на собівартість товарної продукції та зміну рівня витрат на виробництво 1 грн. товарної продукції.

13.13. За звітний рік на підприємстві обсяг товарної продукції ста­новив 15 млн.. грн., її собівартість — 12 млн. грн., у тому числі заробіт­на плата з відрахуваннями на соціальні потреби — 4,8 млн. грн., мате­ріальні ресурси — 6,0 млн. грн. Частка постійних витрат у собівар­тості продукції дорівнює 50 %. У плановому році передбачається за рахунок реалізації організаційно-технічних заходів збільшити обсяг товарної продукції на 15 %, підвищити продуктивність праці на 10 %, середню заробітну плату — на 8 %. Норми витрат матеріальних ре­сурсів у середньому знизяться на 5 %, а ціни на них збільшаться на 6 %. Визначити планову собівартість товарної продукції і планові витрати на 1 грн. товарної продукції.


Змістовий модуль 4

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1817; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.