Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прийменники, що вимагають давального

Прийменники

17.1. Прийменники, що вимагають родового відмінка:

außerhalb поза
innerhab всередині, протягом
diesseits по цей бік
jenseits по той бік
oberhalb поверх, зверху
unterhalb внизу
laut згідно з
trotz незважаючи на
unweit недалеко
während під час, протягом
wegen із-за
(an)statt замість
längst уздовж
ungeachtet незважаючи на

 

відмінка:

mit з
nach після, до, на
aus із
zu до, на, для
von від, з
bei біля, при
außer крім
seit з (про час)
entgegen назустріч, всупереч
gegenüber навпроти
dank завдяки

 

17.3. Прийменники, що вимагають знахідного відмінка:

durch через, по
für за, для
gegen проти, майже, біля
ohne без
bis до
um навколо, в, за
entlang уздовж
wider проти, всупереч

17.4. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком:

На питання: wo? (де?), wann? (коли?) вживаються прийменники з давальним відмінком, на питання: wohin? (куди?) зі знахідним:

an на, біля, до
auf на
hinter за, позаду
in в, через, на, по
neben біля, поруч
über над, по, через, понад
unter під, між, серед
vor перед, до
zwischen між

 

18. Порядок слів

18.1. Просте розповідне речення

У німецькому реченні повинні бути обидва головні члени речення – підмет і присудок. Якщо підмет невідомий, то в його функції виступає неозначено-особовий займенник man або безособовий займенник es.

Присудок у німецькій мові може бути простим і складеним. Простий присудок завжди дієслівний, він може бути виражений будь-якою часовою формою в активному чи пасивному стані. Складений присудок може бути дієслівний або іменний.Складений дієслівний присудок може бути виражений модальним дієсловом в особовій формі, дієсловами haben, sein, scheinen,brauchen, glauben та інші з інфінітивом.

Складений іменний присудок складається з дієслова-зв’язки і предикатива, тобто іменної частини присудка, яка виражена іменником, прикметником, займенником або числівником.

Особливістю німецького речення є певний порядок слів, а саме, у простому розповідному реченні відмінювана частина присудка стоїть завжди на другому місці. Невідмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть у кінці речення.

Для простого речення характерні два основні види порядку слів – прямий і зворотний.

За прямого порядку слів на першому місці стоїть підмет, на другому присудок або його відмінювана частина, після неї йдуть другорядні члени речення. Невідмінювана частина присудка, якщо вона є, стоїть у кінці речення.

За зворотного порядку слів на першому місці стоїть другорядний член речення, на другому – присудок або відмінювана частина присудка, на третьому – підмет, а невідмінювана частина присудка займає останнє місце. Отже, у простому розповідному реченні присудок займає друге місце.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 515; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.