Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ознаки

Ознаки.

Наявність інфінітива з часткою zu в кінці групи.

Наявність інших слів, які разом з інфінітивом утворюють інфінітивну групу.

Наявність коми, що відокремлює інфінітивну групу в реченні.

Порядок перекладу.

Першим перекладіть дієслово в неозначеній формі (інфінітив), яке стоїть в кінці інфінітивної групи.

Потім перекладіть інші слова від початку до кінця інфінітивної групи. Якщо перед інфінітивом є прислівник, то спочатку необхідно перекласти прислівник, а потім інфінітив. Безособовий займенник es в реченні з інфінітивною групою не перекладається. Якщо в реченні є декілька інфінітивних груп, то вони перекладаються по черзі.

Вживання інфінітива з часткою zu:

Після більшості дієслів.

Із усіма прикметниками та іменниками.

Як підмет, коли він стоїть на першому місці.

Із дієсловами haben i sein.

Інфінітив із zu з дієсловом sein має значення необхідності (або можливості) і має пасивний характер.

Вживання інфінітива без частки zu:

Після модальних дієслів.

Із дієсловами, які виражають рух.

Після дієслів: lernen, lehren, helfen, bleiben, lassen, heißen.

Із дієсловами: sehen, hören, fühlen.

 

14.2. Інфінітивні звороти

У німецькій мові є три інфінітивні звороти. Усі вони виконують у реченні роль обставин. Слід підкреслити, що інфінітивні звороти можливі лише за умови, якщо в обох частинах речення один і той же підмет.

Зворот: um... zu + Infinitiv є обставиною мети й українською мовою перекладається підрядним реченням мети зі сполучником для того, щоб або щоб .

Зворот: ohne... zu + Infinitiv є обставиною способу дії із запереченням. Ця конструкція відповідає підрядному реченню способу дії зі сполучником ohne dass. Українською мовою ohne... zu + Infinitiv перекладається дієприслівником із запереченням не.

Зворот: statt... zu + Infinitiv є також обставиною способу дії. Він показує, що одна дія була замінена іншою. Українською мовою цей зворот перекладається сполучником замість того, щоб та інфінітивом дієслова.Інфінітивні звороти.

Наявність на початку звороту сполучників: um – для того щоб, statt – замість того щоб, ohne – без того щоб.

Наявність інфінітива з часткою zu в кінці звороту.

3.Кома, що відокремлює інфінітивний зворот в реченні.

Порядок перекладу.

Спочатку перекладіть сполучник і інфінітив.

Потім перекладіть слова, що відносяться до інфінітиву.

Інфінітивний зворот ohne….zu перекладається українською мовою дієприслівниковим зворотом з часткою не .

15. Дієприкметники (Die Partizipien)

15.1. Дієприкметник 1 (Partizip І)

Дієприкметник І завжди має значення недоконаного виду, тобто дія, яку він виражає, не закінчилась, вона триває.

Дієприкметник І утворюється від основи дієслова і суфікса -(e)nd. Він може використовуватись у повній чи короткій формі. У повній формі дієприкметник І є означенням; він стоїть перед іменником, узгоджуючись із ним у роді, відмінку і числі.

Українською мовою перекладається дієприкметником недоконаного виду або означальним підрядним реченням.

У короткій формі виступає як обставина способу дії і перекладається дієприслівником недоконаного виду.

15.2. Дієприкметник ІІ (Partizip ІІ)

Дієприкметник ІІ дієслів слабкої дієвідміни утворюється з кореня дієслова, префікса ge- і суфікса -t.

Якщо корінь дієслова закінчується на -t, -d, -bn, -gn, -gn, -chn, -fn, -dm, -tm, то перед суфіксом -t вживається -e.

У дієприкметнику ІІ дієслів з відокремлюваними префіксами префікс ge- ставиться між відокремлюваною частиною і основою.

Без префікса ge- тільки з суфіксом -t або –en утворюється PartizipII дієслів із невідокремлюваними префіксами.

Без префікса ge- і завжди з суфіксом –t утворюється PartizipII дієслів із суфіксом –ieren.

Дієприкметник ІІ використовується для утворення складних дієслівних форм (перфект та плюсквамперфект) активного та для всіх часових форм пасивного стану. У таких випадках дієприкметник ІІ є частиною присудка і перекладається відповідним станом і часом.

Дієприкметник ІІ використовується також у повній формі (як означення) і короткій (як обставина). Він перекладається українською мовою доконаним видом дієприкметника або дієприслівника.

16. Займенникові прислівники

Займенникові прислівники мають ознаки прислівника і займенника.

Вони поділяються на вказівні і питальні. Питальні займенникові прислівники утворюються з прислівника wo(r)- і відповідного прийменника: worbei, woran, а вказівні займенникові прислівники утворюються з прислівника da(r) і прийменника: dabei, daran. Якщо прийменник починається з голосного звука, то вживається wor- або dar-, якщо з приголосного – wo- або da-.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 645; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.