Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні ипии НС визначені постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій»

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення визначається за такою формулою 5.36:

 

(5.36)

 

де Σ ВТРР - втрати від вибуття трудових ресурсів із виробництва;
  Σ ВДП - витрати на виплату допомоги на поховання;
  Σ ВВТГ - витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника;

 

а) втрати від вибуття трудових ресурсів із виробництва розраховуються на підставі даних, наведених у таблиці 5.12, за формулою 5.37:

 

(5.37)

 

де M Л - втрати від легкого нещасного випадку;
  M Т - втрати від тяжкого нещасного випадку;
  M і - втрати від отримання людиною інвалідності;
  M З - втрати від загибелі людини;
  N - кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.

 

Таблиця 5.12

Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів

з виробництва

Вид нещасного випадку Втрати на одну людину, тис.гривень
1.Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до 90 днів М Л = 0,28*

 

Продовження табл. 5.12

2.Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності з втратою працездатності понад 90 днів М Т = 6,5
3. Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий отримав інвалідність із втратою працездатності М і = 37*
4. Нещасний випадок, що призвів до загибелі:  
дорослої людини віком до 60 років М З = 47*
дитини віком до 16 років М З = 22*

Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1-3 цієї таблиці, розраховуються для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для не працевлаштованих громадян віком до 60 років розраховуються лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути менше ніж його п’ятирічний заробіток, тобто втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена у таблиці. 

б) витрати на виплату допомоги на поховання розраховуються за такою формулою 5.38:

 

(5.38)

 

де M ДП - 0,15* тис. гривень/людину – допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення);
  N - кількість загиблих;

 

в) витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника розраховуються на кожну дитину за такою формулою 5.39:

 

(5.39)

 

де - кількість місяців у році;
  М ВТГ - 0,037* тис. гривень – розмір щомісячної ренсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років (за даними органів соціального забезпечення);
  В Д - вік дитини.

Примітка. Нормативні розміри видатків затверджуються з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

 

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуються за такою формулою 5.40:

 

, (5.40)

 

де Ф В - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення;
  Ф Г - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення;
  П Р - збитки від втрат готової продукції промислової та сільськогосподарської продукції;
  П РС - збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції;
  С Н - збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції;
  М ДГ - збитки від втрат майна громадян та організацій

 

а) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення.

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються зі збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за такою формулою 5.41:

 

, (5.41)

 

де ∆Р і - зменшення балансової вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;
  К іа - коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів виробничого призначення;
  n - кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані;
  Л в - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування;

 

б) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) розраховуються, виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об’єктів за такою формулою 5.42:

 

, (5.42)

 

де ∆Р і - балансова вартість і-го виду повністю зруйнованих фондів невиробничого призначення з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;
  К іа - коефіцієнт амортизації і-го виду фондів невиробничого призначення;
  n - кількість видів зазначених фондів, що були повністю зруйновані;
  Л в - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування;

 

в) розрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції

Розрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції проводиться за формулою 5.43:

 

, (5.43)

 

Збитки від втрат готової промислової продукції (ПnP) розраховується, виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації за такою формулою 5.44:

 

, (5.44)

 

де С і - собівартість одиниці і-го виду промислової продукції;
  q i - кількість втраченої продукції і-го виду;
  m - кількість видів промислової продукції, втрачених під час НС.

 Збитки від втрат готової сільськогосподарської продукції (ПСP) розраховується на базі середніх оптових цін для різних регіонів України за такою формулою 5.45:

 

, (5.45)

 

де Ц jі - середня оптова ціна і-го виду сільськогосподарської продукції в j-му регіоні;
  q i - кількість втраченої сільськогосподарської продукції і-го виду;
  m - кількість видів сільськогосподарської продукції, втрачених під час НС.

 

г) розрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської продукції

Збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції (ПРС) розраховується на базі показників середньої врожайності основних видів сільськогосподарських культур для різних регіонів України середнього прогнозованого рівня оптових закупівельних цін на відповідну сільськогосподарську продукцію з урахуванням нездійснених витрат, необхідних для доведення її до товарного виду, за такою формулою 5.46:

 

, (5.46)

 

де S і - площа пошкодженої і-ої сільськогосподарської культури;
  k i - середній коефіцієнт пошкодження посівів і-ої сільськогосподарської культури;
  y jі - середня очікувана прогностична урожайність і-ої сільськогосподарської культури в j-му регіоні;
  Ц jі - прогнозна середня оптова ціна і-го виду сільськогосподарської продукції в j-му регіоні на час після збирання врожаю;
  З iдод - витрати, необхідні для доведення всього обсягу втраченої і-го виду сільськогосподарської продукції до товарного виду;
  m - кількість видів втраченої незібраної сільськогосподарської продукції.

 

Розрахунок ( ) потребує обов’язкового перерахування після збирання врожаю;

 

ґ) розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції

Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції та надання послуг (СН), розраховуються, виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за такою формулою 5.47:

 

, (5.47)

 

де Ц ісер - середня оптова ціна одиниці і-ї сировини, матеріалів та напівфабрикатів на момент виникнення втрат;
  q i - обсяг втрачених сировини, матеріалів та напівфабрикатів.
       

 

Збитки від втрат проміжної продукції (СН пром) підприємств розраховуються, виходячи з собівартості за такою формулою 5.48:

 

, (5.48)

 

де С Н пром - собівартість і-го виду проміжної продукції;
  q i - кількість втраченої проміжної продукції і-го виду.
       

 

д) розрахунок збитків від втрат майна громадян та організацій

Збитки від втрат іншого майна ( МДГ) розраховуються для організацій, виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян – виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом, за такою формулою 5.49:

 

, (5.49)

 

де Рі - балансова вартість і-го виду втраченого майна організацій;
  Кіа - коефіцієнт амортизації і-го виду втраченого майна організацій;
  k i - індекс зміни цін стосовно часу придбання і-го виду майна;
  q iорг - кількість втраченого майна організацій і-го виду;
  Ц іс.р - середня ринкова ціна і-го виду втраченого майна громадян;
  q iгр - кількість втраченого майна громадян j-го виду;
  m - кількість видів майна, втраченого організаціями;
  n - кількість видів майна, втраченого громадянами.

 

Розрахунок збитків від вилучення або порушення сільськогосподарських угідь внаслідок виникнення НС провадиться на базі нормативних показників збитків для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономної Республіці Крим за такою формулою 5.50:

 

, (5.50)

 

Збитки від вилучення сільськогосподарських угідь з користування (РС/Г) розраховуються за такою формулою 5.51:

 

, (5.51)

де Н - норматив збитків (узагальнюючий вартісний показник розміру заподіяної шкоди, який умовно відповідає вартісному виміру унеможливлення використання продуктивності землі) для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономної Республіці Крим (таблиця 5.13).

Таблиця 5.13

Нормативи збитків для різних видів сільськогосподарських угідь областей і Автономної Республіці Крим (тис.гривень/гектар)

Регіон Види сільськогосподарських угідь
рілля і багаторічні насадження сіножаті пасовища
Автономна Республіка Крим 495,5 182,1 158,5
Області:      
Вінницька 502,3 261,3 228,3
Волинська 466,5 226,5 198,8
Дніпропетровська 537,6 225,6 198,4
Донецька 509,1 215,6 188,9
Житомирська 424,4 215,1 188,4
Закарпатська 368,2 124,6 108,7
Запорізька 235,5
Івано-Франківська 374,6 175,3 153,5
Київська 225,6 198,8
Кіровоградська 516,3 241,9 212,9
Луганська 225,6 198,8
Львівська 424,4 220,1 192,5
Миколаївська 473,8 173,9 152,6
Одеська 459,7 165,3 142,2
Полтавська 502,3 240,5 211,1
Рівненська 445,7 231,5 202,5
Сумська 495,5 276,7 241,4
Тернопільська 234,6
Харківська 523,1 250,9 220,6
Херсонська 445,7 199,3 174,4
Хмельницька 509,1 247,8 218,3
Черкаська 551,7 324,8 283,5
Чернігівська 523,1 286,3 253,6
Чернівецька 424,4 233,3 203,4

 

  П - площа сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з користування, у гектарах.

Збитки від порушення сільськогосподарських угідь (РС/Г2) розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності за такою формулою 5.52:

 

, (5.52)

 

де Н - норматив збитків для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономної Республіці Крим (таблиця 5.13).
  П - площа сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з користування, у гектарах.
  k - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя.

 

Збитки від втрати тваринництва розраховуються, виходячи з вартості 1 тонни живої ваги тварини, що зазнала пошкодження внаслідок НС, та загальної ваги постраждалих тварин. Вартісні показники відображають середні регіональні заготівельні ціни на заріз худоби. Розрахунок збитків проводиться за такою формулою 5.53:

 

, (5.53)

 

де М ТВ - розмір збитків, тис.гривень;
  В - вартість 1 тонни живої ваги постраждалої тварини за середніми цінами, які склалися на підприємстві, що зазнало втрат у період, який безпосередньо передував НС, але не більше ніж протягом 6 місяців;
  N - загальна вага постраждалих тварин.
       

 

Розрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів унаслідок виникнення НС провадиться для груп лісів по областях і Автономної Республіці Крим із урахуванням коефіцієнта продуктивності лісів за типами лісорослинних умов за такою формулою 5.54:

 

, (5.54)

 

Збитки від знищення лісу та вилучення земельних ділянок лісового фонду для цілей, не пов’язаних з веденням лісового господарства ( РС/Г1 ), розраховуються за такою формулою 5.55:

, (5.55)

де Р Л/Г1 - розмір збитків, тис.гривень;
  Н - норматив збитків (узагальнюючий показник розміру заподіяної шкоди, яка умовно відповідає вартісному виміру втрат внаслідок неможливості господарського використання лісів чи іншої корисності, пов’язані із природними властивостями деревини та іншої лісової продукції) для груп лісів по областях і Автономної Республіці Крим (таблиця 5.14).

Таблиця 5.14

Нормативи збитків для груп лісових угідь областей і Автономної Республіці Крим (тис.гривень/гектар)

Регіон Нормативи збитків
для лісів 1 групи для лісів 2 групи
Автономна Республіка Крим 123,1  
Області:    
Вінницька 84,7 50,2
Волинська 77,7
Дніпропетровська  
Донецька  
Житомирська 44,4
Закарпатська 29,8 17,9
гірська частина області 123,1 123,1
Запорізька 250,9  
Івано-Франківська 31,9 19,9
гірська частина області 123,1 123,1
Київська 80,5 47,7
Кіровоградська 159,1 94,3
Луганська 118,6  
Львівська 70,1 41,6
гірська частина області 123,1 123,1

Продовження табл. 5.14

Миколаївська 241,6  
Одеська 141,8  
Полтавська  
Рівненська 74,1 43,9
Сумська 79,6 47,1
Тернопільська 100,4 59,5
Харківська 91,9  
Херсонська 167,3  
Хмельницька 93,2 55,2
Черкаська 75,8 44,9
Чернігівська 44,4
Чернівецька 31,1 18,7
гірська частина області 123,1 123,1

 

  K - коефіцієнт продуктивності лісів за типами лісогосподарських умов областей і Автономної Республіці Крим (табл.5.15);
  П - площа лісової ділянки, що вилучається або знищується, у гектарах.

Збитки від пошкодження лісів (РС/Г2) розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності угідь за такою формулою 5.56:

, (5.56)

 

де Р Л/Г2 - розмір збитків, тис.гривень;
  Н - норматив збитків для груп лісів за регіонами України (таблиця 5.14).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.054 сек.