Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Способи опису планів системи профілактичних і ремонтних робіт
Принципи і режими призначення періоду виконання профілактичних робіт

Розрізняють три принципи призначення періоду виконання профілак-тичних робіт: регламентний, календарний і комбінований. При регламентно-му принципі профілактику проводять після досягнення автомобілем певного напрацювання, що вимірюється в кілометрах пробігу або в годинах роботи. У тих випадках, коли автомобіль перебуває на зберіганні (не працює) або коли інтенсивність спрацювання залежить в основному від тривалості зберігання (залежність від напрацювання знехтувано мала), профілактичні роботи проводять за календарними періодами. Інакше кажучи, при календарному принципі період виконання профілактичних робіт залежить від віку автомобілів, а не від напрацювання.

Таким чином, відмінність між регламентним і календарним принципами полягає лише в тому, від якого параметра (від напрацювання чи від календарного періоду) залежать характеристики надійності. Окремі елементи автомобіля спрацьовуються як під час роботи, так і при зберіганні їх. У таких випадках застосовують комбінований принцип.

Профілактику проводять за плановим або мішаним режимами. Плановий режим полягає в тому, що профілактику здійснюють через певну величину або час експлуатації автомобіля незалежно від кількості відмов, що сталися. Мішаний режим охоплює планову і непланову профілактику. Останню проводять після відмов, включаючи до неї, крім ремонту, ще й профілактичні роботи.

Плановий режим дає змогу прогнозувати пробіг або час надходження автомобіля на профілактику, планувати обсяг робіт із ТО, цим самим забезпечуючи рівномірне завантаження обслуговуючого персоналу. При мішаному режимі час надходження автомобіля на ТО заздалегідь не відомий, що утруднює планування робіт ремонтно-обслуговуючого персоналу.

 

Основні способи опису планів системи профілактичних і ремонтних робіт — це словесний опис, лінійні (стрічкові) графіки, матриці (таблиці), сіткові графіки й аналітичні описи.

Найпростіша форма графічного зображення календарних планів систе-ми робіт із ТО автомобілів — лінійні графіки. На них горизонтальними відрізками зображують послідовність і терміни виконання робіт. Часто також зазначають обсяг робіт і кількість виконавців. Взаємозв'язок окремих робіт показують лініями.Матричні моделі систем робіт поки що застосовують мало, проте вже розробляються алгоритми для побудови матриць, які відповідають опти-мальному планові виконання системи робіт. На сітковому графіку зобра-жують взаємні зв'язки і результати профілактичних робіт усіх автомобілів.

Як приклад розглянемо опис плану капітального ремонту автомобілів на наступний (що планується) рік.

Технічна служба ВАТ АТП на підставі планових завдань експлуатації автомобілів для кожного автомобіля у наступному (що планується) році, а також залишку ресурсу розробляє проект плану капітального ремонту автомобілів (табл. 12.1). У проекті плану зазначають модель і кількість автомобілів, які треба направити в капітальний ремонт у році, що планується, бажаний термін проведення такого ремонту. У плані капітального ремонту також зазначають місячний і річний пробіг для кожного автомобіля. При цьому середньомісячний пробіг для кожного автомобіля планують так, щоб на момент відправки автомобіля в капітальний ремонт його ресурс був використаний повністю.

Перспективний план використання автомобілів складають в основному на місяць, рідше на квартал і рік. Основою перспективного планування є плани ТО і ремонту автомобілів. У перспективному плані зазначають використання кожного автомобіля за днями; час відправки на ТО, ремонт та інші простої. Перспективні плани допомагають службі експлуатації уточнити план перевезень на відповідний плановий період. На підставі перспективних планів уточнюють також потребу в обмінному фонді й автоексплуатаційних матеріалах, чисельність виконавців робіт та інші питання.

Перспективні плани використання автомобілів для наочності та зручності рекомендується складати на великих щитах із застосуванням легкознімних умовних позначень у вигляді прямокутників, квадратів, кружків, трикутників та інших фігур різного кольору (рис. 12.1).

Оперативне планування використання автомобілів технічна служба здійснює на добу. Оперативні плани слугують для уточнення і часткової зміни планів використання автомобілів залежно від конкретних виробничих умов. Форма оперативних планів аналогічна до перспективних. У кінцевому підсумку оперативні плани мають забезпечити виконання планів перевезень на кінець кожного місяця за допомогою оптимального переміщення авто-мобілів. Про зміни в планах технічна служба інформує службу експлуатації.

Модель автомобіля   Гаражний № Міжремонтний ресурс, тис. км Залишок ресурсу на 0,1 0,1 08р., тис.км Пробіг автомобіля, тис. км
січень лютий березень грудень За рік
А 0,5 6.01   1,5
20—25.01
(АРЗ№1)
  4,5 3,5 18.02  
25—28.02
(АРЗ №3)

Таблиця 12.1

Примітки:

1. У чисельнику дата відправки автомобіля в КР, а в знаменнику — одержання з КР.

2. Цифри в таблиці умовні.

 
 


Рис.12.1. Частина плану перспективного використання автомобілів:

1 — експлуатація; 2 — ТО-1; 3 — ТО-2; 4 — заміна двигуна

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1112; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.