Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Б. Данило Галицький

Авари

Склавини

Анти

Роксолани

Венеди

Алани

Аорси

Склавини

Венеди

А. 1,2,3

Б. 2,3,5

В. 2,3,6

Г. 1,4,6

8. Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи технікою виготовлення сталі:

А племена трипільської культури.

Б східні слов’яни.

В кіммерійці.

Г скіфи.

9. У 513 р. до н.е. військо перського царя Дарія І було розбите:

А. Кіммерійцями

Б. Скіфами

В. Сарматами

Г. Роксоланами

10. Вкажіть, як називають державу, що виникла 480 р. до н. е. та об'єднала більш як 20 грецьких міст на Керченському півострові.
А. Велика Скіфія.
Б. Боспорське царство.
В. Перське царство.
Г. Кримське ханство.

11. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто

А Фанагорія.

Б Херсонес.

В Ольвія.

Г Тіра.

12. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків.

А 1, 3, 4

Б 2, 4, 6

В 1, 3, 5

Г 2, 4, 5

13. З якою територією пов’язується у сучасній науці прабатьківщина слов’ян?

А. між Віслою та Одрою

Б. між Віслою та Дніпром

В. між Одрою та Дніпром

Г. землі, розташовані на північний схід від Карпат, Поділля і Волині

14. Остання згадка про антів у джерелах датується:

А. 527 р.

Б. 607 р.

В. 602 р.

Г. 577 р.

15. Археологічним відповідником якого етноплемінного об'єднання давніх слов'ян є празько-корчацька культура, пам'ятки якої знаходять на території між Дністром і Дунаєм?
А. Кіммерійці.
Б. Анти.
В. Склавини.
Г. Авари.

 

Тема 2. Україна в княжу добу

Передумови утворення Київської Русі. Особливості державотворчого процесу у Східній Європі. Київ як політичний центр. Теорії походження Київської Русі. Соціально-економічні і політичні фактори об'єднання слов'ян. Утворення міст. Розвиток і характер землеволодіння. Правління Аскольда. Утвердження династії Рюриковичів. Утворення Київської Русі.

Перші великі київські князі. Піднесення та розквіт держави. Податкова, адміністративна, віськова реформи. Прийняття християнства. Відносини з Візантією. Русь і Степ (до початку ХІІІ ст..). Міжнародні зв'язки і місце Київської Русі в історії Європи. Етнічні процеси в Київській Русі. Початок формування української народності. Соціально-економічний розвиток. Соціальна структура населення. «Руська правда».Причини політичної роздробленості. Поліцентралізація Русі. Система колективного сюзеренітету. Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське князівства. Змагання князів за політичне лідерство. Наслідки роздробленості.

Монголо-татарська навала. Політична, економічна, військова залежність руських земель від завойовників. Відносини з Золотою Ордою. Наслідки навали для давньоруських земель.

Утворення Галицько-Волинського князівства та етапи його розвитку. Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Галицько-Волинське князівство в останній третині ХІІІ – першій половині ХІV ст.. Останні князі. Занепад Галицько-Волинської держави. Культура Київської Русі.

Основні поняття та терміни: племінний союз, князь, бояри, дружина, волхви, верства, данина, полюддя, язичництво, християнство, роздробленість, федеративна монархія, колективний сюзеренітет, монголо-татари, орда, Золота Орда, золотоординське ярмо, ярлик, вотчинне землеволодіння, верв, ікони, патріарх, митрополит, билини, літопис, мозаїка, фреска, книжкова мініатюра.

 

План лекції

1. Виникнення Давньоруської держави

2. Піднесення та розквіт Київської Русі

3. Київська Русь у добу політичної дезінтеграції та князівських міжусобиць

4. Монголо-татарська навала

5. Галицько-Волинська держава

 

Теми рефератів

1. Політична організація давньоруської спільноти. Державна влади та управління (середина ХІ - початок ХІІІ ст.)

2. Етнічний розвиток Русі ІХ – ХІІІ ст.

3. Давньоруські міста та села

4. Феодальні повинності та землеволодіння

5. Писемність та освіта в Київській Русі

6. Повсякденне життя та світоглядні уявлення давньоруської людини

7. Міжнародні зв'язки Київської Русі

Завдання для самостійного опрацювання

1. Здійснити огляд джерел вивчення історії Київської Русі

2. Якою була роль варягів у формуванні давньоруської державності?

3. Проаналізувати заповіт Ярослава Мудрого синам. Чи призвів він, на Вашу думку, до роздробленості єдиної держави на окремі удільні князівства?

4. Які наслідки мав Любецький з’їзд князів 1097 р. та хто з князів отримував найбільшу користь з його ухвал?

5. Проаналізувати такі політичні інститути давньоруської держави, як князівська рада, віче, снем, собор

6. Яку роль виконувала церква у політичній системі Київської Русі періоду її розквіту та доби удільної роздробленості

7. Який вплив справила візантійська культура на розвиток духовної культури Київської Русі?

8. Проаналізувати особливості архітектури у різних регіонах Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 9, 11 - 14

Додаткова література:22, 29, 45, 52, 64, 65, 72, 82, 88, 101, 111, 113, 166

 

Тестові завдання

1. Під 862 р. київським князем у «Повісті минулих літ» названий:

А. Олег

Б. Святослав

В. Ігор

Г. Аскольд

2. Княгиня Ольга встановила «уроки». Це означало, що було:

А. визначено розміри повинностей на користь київських князів

Б. запроваджено обов’язкове відвідування Києва князями сусідніх земель

В. створено школи при церквах і монастирях, які давали початкову освіту

3. «І послали вони до нього [мужів своїх], кажучи: «Чого йдеш знову? Ти забрав єси всю данину». І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало». Подія, описана у літопису, трапилася в:

А. 912

Б. 945

В. 956

Г. 972

10. 968 року Святослав вирушає у похід на:

А. Візантію

Б. Хозарський каганат

В. Подунав’я

Г. Північний Кавказ

4. Процес формування території давньоруської держави і остаточного визначення її кордонів завершився за князя:А. Ігоря

Б. Святослава

В. Володимира Великого

Г. Ярослава Мудрого

5. Якого давньоруського князя історики часто називають «тестем Європи»?

А. Володимира Великого

Б. Ярослава Мудрого

В. Володимира Мономаха

Г. Святополка Ізяславовича

6. Хто з князів входив у тріумвірат, який після смерті Ярослава Мудрого намагався втримати єдність Руської землі:

А. Святослав, Ярополк, Ізяслав

Б. Ізяслав, Святослав, Всеволод

В. Ізяслав, Володимир, Ярополк

Г. Ізяслав, Володимир, Всеволод

7. Битва монголо-татарських військ з руськими дружинами на річці Калці відбулася в:

А. 1223

Б. 1237

В. 1238

Г. 1240

8. Галицьку і Волинську землі в єдину державу вперше об’єднав:

А. Роман Мстиславович

В.Лев Данилович

Г. Мстислав Данилович

9. Розпад Хозарського каганату був наслідком походів:

А. Ігоря

Б. Святослава

В. Олега

Г. Володимира

10. Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована велика держава – Київська Русь, відбулося в:

А. 866

Б. 882

В. 907

Г. 911

11. За якого князя у Києві були побудовані «Золоті ворота» та Собор св. Софії?

А. Володимира Великого

Б. Ярослава Мудрого

В. Ізяслава Ярославича

Г. Святослава Ярославича

12. На з’їзді у Любечі 1097 р. князі домовилися про:

А. Припинення усобиць між князями

Б. Зосередження влади в Руській землі у руках великого князя Київського

В. Спільний похід проти половців

13. Роки княжіння Володимира Мономаха:

А. 1072 - 1093

Б. 1093-1113

В. 1113—1125

Г. 1125—1132

14. Монголо-татари захопили Київ в:

А. 1223

Б. 1237

В. 1238

Г. 1240

15. Останнім Галицько-Волинським князем був:

А. Данило Галицький

Б. Лев II

В. Юрій І

Г. Юрій ІІ Болеслав

 

Тема 3. Політичні особливості і наслідки перебування українських земель під владою іноземних держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

Ослаблення українських земель. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави. Входження Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського в другій половині XIV ст. Кревська унія. Боротьба проти наступу німецьких лицарів. Грюнвальдська битва. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика. Ліквідація удільних князівств. Зміцнення Московської держави та її боротьба з Великим князівством Литовським за Сіверську землю. Українські землі в складі Угорщини та Молдавії. Утворення Кримського ханства, напади татар і турків на українські землі.

Західноукраїнські землі під владою Польщі. Люблінська унія і її наслідки. Утворення Речі Посполитої. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії. Політика ополячення і окатоличення щодо українців.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. Магдебурзьке право. Церковне життя в другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст. Брестська церковна унія 1596 року. Становище православної церкви в Речі Посполитій. Церковні братства. Культура України XIV – першої половини ХVІІ ст.

Походження, джерела поповнення і час виникнення козацтва. Запорізька Січ – зародок нової української (козацької) державності. Початок морських походів козаків у турецькі володіння. Урядова політика щодо козаків. Виникнення реєстрового козацтва.

Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Козацька адміністрація. Старшина, заможні козаки і козацька голота (сірома). Козацькі ради. Господарство, побут і звичаї козаків. Військове мистецтво. Козацькі повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний та його діяльність. Запорозькі козаки в битвах під Цецорою і Хотином. Наступ магнатів і шляхти на козацькі права і вольності. Козацькі повстання 20-30-х років XVII ст. Місце повстань 20-30-х рр. XVII ст. у розвитку українського національно-визвольного руху. Ординація 1638 року. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя.

Основні поняття та терміни: шляхта, пани, кріпацтво, панщина, воєвода, каштелян, фільварок, магдебурзьке право, магістрат, рада, лава, війт, цехи, дума, ясир, яничари, українське козацтво, реєстрове козацтво, Запорозька Січ, гетьман, козацька старшина, кіш, курінь, козацькі клейноди, зимівник, покозачення, унія, греко-католицька церква, православні братства, ставропігія, національно-визвольний рух.

 

План лекції

1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

2. Українські землі під владою Польщі та Речі Посполитої

3. Українські землі у складі Угорського королівства, Молдавського князівства, Кримського ханства і Московської держави

4. Національний та релігійний рух в Україні у XVI – першій половині XVIІ ст.

 

План семінарського заняття № 2. Виникнення українського козацтва

1. Походження, джерела поповнення і час виникнення козацтва

2. Запорізька Січ – зародок нової української (козацької) державності

3. Формування суспільно-політичного устрою Запорозької Січі

4. Господарство, побут і звичаї козаків

5. Військове мистецтво та морські походи козаків

6. Козацько-селянські повстання кінця XVI – першої половини XVIІ ст. Становище козацтва на середину ХVIІ ст.

 

Теми рефератів

1. Люблінська унія

2. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині XIV - початку XVIІ ст.

3. Українська шляхта та її роль у політичному житті XIV - XVІ ст.

4. Берестейська унія

5. Проблеми козацтва в історіографії

6. Феномен козацтва в світовій історії: генезис, характерні риси та особливості

7. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

8. Українське культурне піднесення (к. XIV – початок XVІІ ст.)

Завдання для самостійного опрацювання

1. Розкрити відмінності суспільно-політичного устрою українських земель, що потрапили під владу різних держав.

2. Проаналізувати наслідки Кревської та Городельської уній для українських земель.

3. Окреслити основні тенденції розвитку українського суспільства XVI – першої половини XVIІ ст.

4. Проаналізувати зміни, які відбулися у соціальній структурі українського суспільства Окреслити основні тенденції розвитку українського суспільства XVI – першої половини XVIІ ст. у порівнянні з княжою добою.

5. Простежити еволюцію прав окремих станів і особи за Литовськими Статутами.

6. Яку роль у господарському житті України у XIV – XVІІ ст. відігравало Дике поле?

7. Які наслідки для розвитку української культури мало входження українських земель до складу Речі Посполитої?

8. Проаналізувати етнодемографічні зміни в українських землях у XIV – першій половині XVІІ ст.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 9, 11 - 14

Додаткова література:27, 46, 48, 52, 72, 82, 91, 104, 105, 106, 108, 112, 114, 115, 116.

 

Тестові завдання

1. Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.

«...З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що, коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і двоюрідного родича згаданого короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди».

А. Друга половина XII ст.
Б. Друга половина XIII ст.
В. Середина XIV ст.
Г. Середина XV ст.

2. Шлюбна угода між литовським князем Ягайлом та польською королевою Ядвігою, результатом якої стало посилення польського впливу у Великому князівстві Литовському була укладена у:

А. Кракові

Б. Вільно

В. Креві

Г. Любліні

3. Річ Посполита утворилася внаслідок укладення унії:

А. Кревської

Б. Люблінської

В. Городельської

Г. Берестейської

4. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі:

А Молдавського князівства.

Б Польського королівства.

В Угорського королівства.

Г Великого князівства Литовського.

5. Вкажіть, яка з подій спричинила боротьбу литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави.
А. Грюнвальдська битва 1410 р.
Б. Кревська унія 1385 р.
В. Городельська унія 1413 р.
Г. Вількомирська битва 1435 р.

6. Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало

А відновлення удільних князівств на українських землях.

Б збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві.

В входження українських земель до складу Польського королівства.

Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства.

7. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували

А Закарпаття, Буковина.

Б Галичина, Східне Поділля.

В Холмщина, Підляшшя.

Г Волинь, Полісся.

8. Початок утворенню реєстрового козацтва було покладено в:

А. 1578

Б. 1572

В. 1552

Г.1551

9. Повстання К. Косинського відбувалося в:

А. 1591-1592 рр.

Б. 1591-1593 рр.

В. 1595-1596 рр.

Г. 1637-1638 рр.

10. Яка з версій походження козацтва пов’язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад вільних озброєних людей, котрі прибували сюди на промисли за рибою, бобрами, сіллю тощо?

А. Соціальна

Б. Бродницька

В. Уходницька

Г. Болохівська

11. Коли з’являється перша писемна згадка про Запорізьку Січ?

А. 1551

Б. 1552

В. 1556

Г. 1572

12. Хто з названий службовців на Січі відав заготівлею провіанту на випадок війни?

А. Військовий товмач

Б. Військовий довбиш

В. Військовий кантаржій

Г. Військовий осавул

13. Перший великий напад на Київ кримських татар, очолених ханом Менглі-Гіреєм, відбувся:

А. 1447 р.

Б. 1468 р.

В. 1482 р.

Г. 1490 р.

14. У якому джерелі вперше зустрічається слово «козак»?

А. Кодексі Куманікус

Б. Повісті минулих літ

В. Грецькому збірнику житій святих «Синаксарь»

Г. Початковій монгольській хроніці

15. Які події пов’язані з іменем гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?

А Здобуття турецької фортеці Кафа, битва під Хотином.

Б Заснування Чортомлицької Січі, Молдавський похід.

В Укладення Куруківської угоди, битва під Цецорою.

Г Вступ Війська Запорозького до Київського братства, здобуття фортеці Кодак.

МОДУЛЬ ІІ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НОВОГО ЧАСУ

Тема 4. Українська національна революція

Українська національна революція: причини, характер та рушійні сили, її періодизація. Гетьман Б. Хмельницький. Хід воєнних дій. Перемоги під Жовтими Водами і Корсунем. Битва під Пилявцями. Облога Львова і Замостя. Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія. Зборівський договір. Молдавські походи козацтва. Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Розгром польського війська під Батогом. Жванецька кампанія та її наслідки.

Політико-правові аспекти створення української козацької держави. Ліквідація старого державного ладу і зародження української козацької держави. Її територія і адміністративно-територіальний устрій. Поділ на суспільні групи-стани. Соціальний аспект подій Визвольної війни. Органи влади. Господарсько-фінансова політика. Збройні сили.

Дипломатія гетьмана Б.Хмельницького. Переяславська рада і «Березневі статті» 1654 року та їх історична оцінка у вітчизняній і зарубіжній літературі. Перебіг воєнних дій протии Польщі в 1654 – 1655 рр. Віленське московсько-польське перемир’я 1656 р. Зміна зовнішньополітичного курсу Б. Хмельницького. Дії українського війська в Галичині та Польщі в 1656 – 1657 рр.

Становище в українській державі після смерті Б. Хмельницького. Політика гетьмана І. Виговського. Гадяцький договір. Гетьманування Ю. Хмельницького. Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенського трактату.

Руїна: розпад України на Лівобережну і Правобережну; формування промосковських, пропольських, протурецьких таборів в Україні і їх боротьба за владу. Андрусівський мир. Гетьман Петро Дорошенко. Бучацька угода. Гетьмани Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович. Чигиринські походи (1677-1678). Бахчисарайська угода. "Вічний мир" і остаточне закріплення поділу України.

Соціально-економічні наслідки національної революції. Зміна соціального і національного складу населення. Форми землеволодіння. Розвиток сільського господарства. Цехове ремесло та промисли. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної України і Слобожанщини.

Основні поняття та терміни: національно-визвольна війна, національна революція, Військо Запорозьке, Гетьманщина, універсал, полк, сотня, генеральна старшина, генеральна військова канцелярія, протекторат, руїна, сердюки, компанійці, бунчукові товариші, значкові товариші.

 

План лекції

1. Українська національна революція: причини, характер та рушійні сили, її періодизація

2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 р. – серпень 1657 р.)

3. Утворення Української гетьманської держави

4. Громадянська війна і поділ України на два гетьманства

5. Доба Руїни та її наслідки

Теми рефератів

1. Особливості національної революції, її історичне значення та місце у контексті європейського революційного руху ХVІ – ХVІІІ ст.

2. Богдан Хмельницький – людина і міф

3. Дипломатія Б. Хмельницького

4. М. Кривоніс, Д. Нечай, І Богун – народні герої визвольної війни

5. Переяславська Рада, “Березневі статті” 1654рр.та їх оцінка в історичній літературі

6. Гадяцький договір

7. Українсько-російська війна 1658-1659 рр.

8. Гетьманування Д. Дорошенка

 

Завдання для самостійного опрацювання

1. Чому сучасні історики схильні тлумачити події 1648-1657 рр. як національну революцію. Чи погоджуєтеся Ви з такою інтерпретацією?

2. Проаналізувати наслідки Зборівської кампанії 1649 р.

3. Яких змін зазнала соціальна структура суспільства на українських землях у роки національної революції середини ХVІІ ст.?

4. Проаналізувати Жванецьку кампанію 1653 р. Чому її наслідки виявилися несприятливими для Української гетьманської держави?

5. На основі аналізу текстів козацьких літописів (Літопис Самовидця, літопис Самійла Величка, літопис Григорія Грабянки) з’ясувати сприйняття сучасниками Переяславської ради та українсько-московської угоди 1654 р.

6. Визначте причини існування в історії України доби Руїни

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:18, 19, 24, 28, 38, 39, 52, 69, 72, 82, 92, 96, 106, 107, 108, 116.

 

Тестові завдання

1. Вкажіть, які з подій відбулися за доби Національно-визвольної війни проти польського володарюванню.
1. Похід козацького війська на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним у Москву на допомогу польському королевичу Владиславу. Укладення Деулінського перемир'я

2. Укладення союзної угоди з кримським ханом про надання військової допомоги

З. Зборівська битва. Укладення Зборівського перемир'я;

4. Перший кримський похід об’єднаного українсько-російського війська. Укладення Коломацьких статей з російським урядом;

5. Укладення українсько-російської міждержавної угоди.

6. Зруйнування фортеці Кодак запорожцями на чолі з Іваном Сулимою.
А. 1, 2, 4.
Б. 2, 4, 6.
В. 2, 3, 5.
Г. 4, 5, 6.

2. У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж червня 1652 р. – серпня 1657 р.?

А. Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську війну й спричинила розкол козацької держави на два гетьманства, виділення Запоріжжя в окрему політичну силу.

Б. Погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної держави всіх українських земель.

В. Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави.

Г. Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, московськими військами.

3. Вкажіть, з якого документа часів Національно-визвольної війни наведено уривок.
«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тис. чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатись».
А. Зборівський договір 1649 р.
Б. Білоцерківський договір 1651 р.
В. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р.
Г. Гадяцька угода 1658 р.

4. Вкажіть, якому історичному діячеві належать висловлювання.
«Правда те, що я мала и незначна людина, але Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським... Виб'ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру...»
А. П. Конашевичу-Сагайдачному.
Б. Б. Хмельницькому.
В. І. Виговському.
Г. П. Дорошенку.

5. У якій битві селянсько-козацьке військо Богдана Хмельницького вперше перемогло польську армію?

А. під Берестечком

Б. під Жовтими Водами

В. під Пилявцями

Г. під Білою Церквою

6. Союзниками козаків у боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі в Україні у 1648 р. були:

А. московіти

Б. молдавани

В. татари

Г. литовці

7. Причинами укладення у листопаді 1648 р. перемир'я з поляками під Замостям були:

1. погіршення боєздатності козацького війська,

2. поразка, завдана польською армією війську Б. Хмельницького під Замостям

3. захист козацькою старшиною власних вузькостанових інтересів

А. 1,2

Б. 1,3

В. 2,3

Г. 1,2,3

8. За умовами Білоцерківського договору 1651 р.

1 польський король зобов’язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана –

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 863; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.14 сек.