Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Московського царства. 2 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У 70-90-ті рр.. ХІХ ст. сформувався український індустріальний район, що включав такі центри загальноімперського значення: ________ вугільно-металургійний, ________ залізорудний, _________ марганцевий.

А. Львівський, Київський, Нікопольський;

Б. Донецький, Катеринославський, Маріупольський;

В. Донецький, Криворізький, Нікопольський;

Г. Луганський, Криворізький, Харківський.

5. Вкажіть, як називалися напівлегальні непартійні об’єднання, які в 60-90-і роки ХІХ ст. були організаційною формою українського національного руху?

А. Братства

Б. товариства

В. громади

Г. союзи

6. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860 – 1880-х рр. був спрямований на

А об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух.

Б перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.

В організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.

Г створення підпільних терористичних організацій.

7. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називали

А москвофіли.

Б хлопомани.

В народовці.

Г радикали.

8. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з

А упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти.

Б заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.

Г утворенням перших гуртків хлопоманів і народників.

9. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

1. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»А москвофілів

Б хлопоманів

В народовців

Г радикалів

10. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?

1. Т. Шевченко

2. В. Антонович

3. Ю. Бачинський

4. М. Драгоманов

5. І. Франко

6. Ф. Вовк

7. О. Потебня

А 1, 2, 4, 5

Б 2, 3, 4, 7

В 1, 3, 5, 6

Г 2, 4, 6, 7

11. Вкажіть прізвища фундаторів таємної організації Братство тарасівців.

А. Гнат Галаган, Павло Чубинський, Володимир Антонович

Б. Іван Липа, Борис Грінченко, Микола Міхновський

В. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

Г. Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш

12. Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з

А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні.

В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.

Г виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».

13. Укажіть, як називалася перша українська політична партія.

А Головна руська рада;

Б Русько-Українська радикальна партія;

В Українська національна демократична партія;

Г Українська соціал-демократична партія.

14. Укажіть прізвище автора брошури «Україна irrendenta».

А. Іван Франко;

Б. Михайло Павлик;

В. Юліан Бачинський;

Г. Олексій Колесса.

15. Укажіть правильний варіант заповнення пропусків у тексті. Громадське товариство «Просвіта» було засновано в_____р. представ­никами______.

А 1855; народників;

Б 1866; москвофілів;

В 1868; народовців;

Г 1879; радикалів.

Тема 8. Україна на початку ХХ століття.

Соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії. Економічна криза 1900-1903 рр. Робітничі страйки та селянські виступи. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Створення та діяльність українських політичних партій у підросійській Україні на початку XX ст. Створення Революційної української партії (РУП) та її ідеологія. Самостійницька та автономістська течії в національному русі. Розкол РУПу. Українська народна партія. Українська соціалістична партія. Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). Українська демократична партія (УДП). Українська радикальна партія (УРП). Українська радикально-демократична партія (УРДП). Місце М. Грушевського у національному відродженні України.

Причини, характер, особливості революції 1905-1907 рр. Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Думські вибори та діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Піднесення українського національного руху. Виникнення україномовної преси. «Просвіти» в українському русі.

Третьочервневий переворот. Україна в пореволюційну добу (1907-1914 рр.). Посилення національного гніту. Столипінська аграрна реформа. Економічні і політичні наслідки реформи. Виникнення та діяльність Товариства українських поступовців (ТУП).

Західноукраїнські землі на початку XX ст. Соціально-економічний розвиток. Діяльність політичних партій Західної України на початку ХХ ст. Поява українських організацій «Січ», «Сокіл», «Пласт». Культурно-просвітницький рух. Церковне життя. Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях.

Україна в першій світовій війні. Причини та характер війни. Україна в планах воюючих країн. Воєнні дії на території України. Національно-визвольний рух в умовах війни. Ставлення до війни українських політичних сил. Утворення Головної української ради. «Спілка визволення України». Українські січові стрільці. Соціально-економічне становище в роки війни. Назрівання революційної ситуації.

Розвиток культури. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі ХІХ-ХХ ст. Освіта і наука. Література. Український театр. Зародження українського художнього кіно. Музика. Живопис. Архітектура.

Основні поняття та терміни: монополія, синдикат, артіль, акціонерне товариство, картель, трест, українська соціал-демократія, земства, кооперативи, Антанта, Четверний союз, Головна українська рада, Союз визволення України, Земгор. 

План лекції

1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.

2. Утворення політичних партій на початку ХХ ст.

3. Україна в період Першої російської революції (1905-1907 рр.)

4. Україна в пореволюційну добу (1907-1914 рр.)

5. Україна в роки Першої світової війни

Теми рефератів

1. Утворення Революційної української партії (РУП) та її ідеологія

2. М. Міхновський: історичний портрет

3. Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях

4. Українське питання напередодні і під час Першої світової війни

5. Українська культура початку ХХ ст.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Здійснити порівняльний аналіз становища українства у Західній Україні та у підросійській Україні на початку ХХ ст.

2. Дослідити причини популярності ідеї федералізму серед українських політичних сил на початку ХХ ст.

3. Проаналізувати наслідки Столипінської аграрної реформи для України.

4. Охарактеризувати становище української інтелігенції на початку ХХ ст.

5. Проаналізувати ставлення загальноросійських та єврейських партій до державної незалежності України напередодні Першої світової війни.

6. На основі аналізу брошури «Самостійна Україна» М. Міхновського та «Десять заповідей УНП» скласти уявлення про самостійницьку течію в національному русі поч. ХХ ст.

7. Проаналізувати діяльність українських організацій в роки Першої світової війни

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:26, 49, 72, 75, 82, 86.

Тестові завдання:

1. Укажіть хронологічні межі економічної кризи, яка охопила Україну на поч. XX ст.

А 1900—1903 pp.;

Б 1904—1905 pp.;

В 1900-1905 pp.;

Г 1900—1902 pp.

2. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла

А завершенню промислового перевороту.

Б створенню монополістичних об’єднань.

В формуванню ринку вільнонайманої праці.

Г подоланню залежності від іноземного капіталу.

3. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської

України на початку ХХ ст.?

А трест

Б картель

В концерн

Г синдикат

4. Вкажіть напрямки трудової міграції селян Наддніпрянщини на почат­ку XX ст.

1) Бессарабія; 2) США; 3) Далекий Схід; 4) Сибір; 5) Канада;

6) Італія.

А. 2, 3, 6;

Б. 1, 3, 4

В. 1, 5, 6

Г 2, 4, 5

5. Вкажіть правильний варіант заповнення пропусків у тексті.Основною метою російської економічної політики в Україні було увічнити стан України як сільськогосподарського району імперії, як постачальника сировини для російської промисловості та як ринку для її виробів. У результаті цього в Україні розвиваються тільки ті га­лузі промисловості, які не мали відповідних природних умов у Росії (_______промисловість), або ті, що постачали сировину та півфабрикати для російської індустрії (________, ___________ промисловість).

А Цукрова, металургія, кам'яновугільна;

Б бавовняна, цукрова, кам'яновугільна;

В текстильна, металургія, нафтодобувна;

Г цукрова, бавовняна, нафтодобувна.

6. Автором брошури «Самостійна Україна», яка вперше в Наддніпрянській Україні відкрито проголосила завдання боротьби за власну незалежну державу, був:

А Юліан Бачинський;

Б Дмитро Донцов;

В Іван Франко;

Г Микола Міхновський.

7. Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

А Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Б Оприлюднення Емського указу 1876 р.

В Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Г Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

8. Укажіть, коли розпочалася діяльність товариства «Просвіта» в Наддніпрянській Україні.

А 1868 p.;

Б 1873 p.;

В 1905 p.;

Г 1907 p.

9. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою

А. Союзу визволення України.

Б. Головної української ради.

В. Карпато-руського визвольного комітету.

Г.Товариства українських поступовців.

10. Наприкінці 1916 р. Товариство українських поступовців закликало українців

А. підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському

життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».

Б. бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби».

В. виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну

Україну від Карпатів аж по Кавказ».

Г.підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця».

11. Знайдіть помилку. Для промислового розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. було характерно:

А. Перетворення України на один з головних промислових районів Російської імперії

Б. Утворення монополій

В. Високий рівень концентрації промислового виробництва

Г. Незначний вплив іноземного капіталу

Д. Спеціалізація промислових районів

12. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела?

«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3».

А. Наддніпрянщина

Б. Закарпаття

В. Галичина

Г.Буковина

13. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок

А. початку Першої світової війни.

Б. окупації російською армією Галичини.

В. Брусиловського прориву та поразки австрійської армії.

Г.захоплення російською армією Карпатських перевалів

14. Перша політична партія, яка виникла на східноукраїнських землях, мала назву:

А. Українська національна партія

Б. Українська соціал-демократична робітнича партія

В. Українська демократична партія

Г. Революційна українська партія

Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на

15. Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

А. надавала додаткові можливості для його розвитку

Б. підтримувала його патріотичні настрої

В. не звертала уваги на його існування

Г.посилювала репресії проти нього.

МОДУЛЬ ІІІ.

УКРАЇНА У НОВІТНЮ ДОБУ

Тема 9. Національно-визвольні змагання 1917 – 1921 рр.

Лютнева демократична революція 1917 р. Становище в Україні після повалення царизму. Піднесення національно-визвольного руху. Утворення Центральної Ради. Утворення рад робітничих, селянських та солдатських депутатів. Всеукраїнський національний конгрес. Курс на автономію України. Взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового Уряду. Всеукраїнські з'їзди: селянські, військові, робітничий. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Липнева політична криза. Корніловський заколот та Україна. Процес більшовизації рад в Україні. З’їзд народів Росії.

Зміна політичної ситуації в країні восени 1917 р. Жовтневий переворот у Петрограді і позиція УЦР. Жовтневі події в Києві. III Універсал Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки. Соціально-економічна політика Центральної Ради. Боротьба більшовиків за владу. Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Виникнення в Україні радянського уряду. Наступ радянських військ. IV Універсал Центральної Ради. Прийняття Конституції УНР.

Участь представників Центральної Ради в мирних переговорах у Брест-Литовську. Підписання Брестського миру. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами. Криза Центральної Ради навесні 1918 року. Гетьманський переворот. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: внутрішня політика, зовнішньополітичний курс, національно-культурна політика. Антигетьманська опозиція. Український національний союз. Утворення Директорії. Падіння гетьманського режиму. Інтервенція Антанти. Відновлення УНР. Соціальні програми Директорії. Трудовий конгрес. Криза влади. Війна з радянською Росією.

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Декларація про об’єднання українських земель Українсько-польська війна. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р. Визвольний рух у Північній Буковині та в Закарпатті.

Друге встановлення радянської влади в Україні. Українська соціалістична радянська республіка. Конституція УСРР 1919 р. «Воєнно-політичний союз» РСФРР та УСРР. Соціально-економічні перетворення більшовиків. Антибільшовицькі виступи в армії і на селі.

Зайняття України військами А.Денікіна. Денікінський окупаційний режим. Війська УНР і ЗУНР у боротьбі з денікінцями. Повстанський рух в тилу денікінської армії. Визволення України від денікінських військ і відродження радянських органів влади. Становлення однопартійної системи влади. Курс на комуністичне будівництво.

Варшавський договір Ю. Пілсудського і С. Петлюри. Радянсько-польська війна. Розгром білогвардійців П. Врангеля і петлюрівців. Ризький мирний договір. Причини невдач визвольних змагань українського народу за відродження національної державності у 1917 – 1920 рр. та їх історичні уроки.

Основні поняття та терміни: автономізація, самостійники, Українська Центральна рада, Український національний конгрес, універсали УЦР, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, українізація армії, гетьманат, Директорія, соціалізація, Українська Галицька армія.

План лекції

1. Лютнева революція 1917 р. Створення Центральної ради

2. Розвиток національного руху навесні – влітку 1917 р. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом

3. Жовтневі події 1917 р. Проголошення Української народної республіки

4. Брестський мирний договір 1918 р. УНР до гетьманського перевороту

 

План семінарського заняття № 5. Україна у боротьбі за державну незалежність (1918 – 1921)

1. Гетьманський переворот. Українська держава П. Скоропадського

2. Директорія. Відродження УНР

3. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях

4. Україна під владою більшовиків в 1918 – 1921 рр.

 

 

Теми рефератів

1. Акт злуки 22 січня 1919 р. та проблеми його реалізації

2. Отаманщина як історичний феномен періоду національно-демократичної революції 1917 – 1920 рр.

3. С. Петлюра: історичний портрет

4. Державотворчий процес на західноукраїнських землях 1918 – 1920 рр.

5. Формування комуністичного режиму в Україні

Завдання для самостійного опрацювання

1. Проаналізувати соціально-економічну політику УЦР, з’ясувати її прорахунки.

2. Охарактеризувати самостійницьку течію українського національного руху в роки національно-демократичної революції

3. Визначити причини непопулярності політики Гетьманського уряду серед населення України.

4. Проаналізувати зміну урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р.

5. Дати характеристику соціальної основи більшовицького руху в Україні наприкінці 1917 – на поч.. 1918 рр.

6. Розкрити вирішення питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції

7. Проаналізувати, яким чином вирішувалося земельне питання політичними силами протягом 1917 – 1920 рр.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:26, 42, 49, 56, 68, 72, 73, 80, 82, 84, 94, 98, 99, 100, 103.

Тестові завдання

1. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано:

А. створення Генерального Секретаріату.

Б. підтримку виступу самостійників.

В. засудження корніловського заколоту.

Г.проголошення автономії України

2. Збройний виступ Українського полку ім. Полуботка у Києві спричинено:

А. проголошенням радянської влади в Україні

Б висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

В. оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу

Г.наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

3 Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж:

А. жовтня 1917 р. – березня 1918 р.

Б. квітня – грудня 1918 р.

В. травня 1918 р. – вересня 1919 р.

Г. квітня – грудня 1919 р.

4. До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили:

А. С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.

Б. В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

В. М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.

Г.В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

5. Президентом проголошеної у листопаді 1918 р. Західноукраїнської народної республіки став:

А. К. Левицький

Б. А. Шептицький

В. С. Петлюра

Г. Є. Петрушевич

6. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада:

А. відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських

установчих зборів.

Б. включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

В. призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

Г.припинила українізацію військових частин російської армії.

7. За доби гетьманату Скоропадського було створено два українських державних університети в містах:

А. Київ, Львів.

Б. Львів, Харків.

В. Харків, Кам’янець-Подільський.

Г.Кам’янець-Подільській, Київ.

8. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

А. підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.

Б. боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.

В. організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.

Г.боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна

9. Всеукраїнський з’їзд Рад, який більшовики скликали у Харкові 11-12 грудня 1917 р. ухвалив такі рішення:

А. визнав УНР незалежною державою

Б. проголосив про створення радянської влади в Україні

В. визнавав УНР федеративною частиною Російської республіки

Г. проголосив перемир’я у збройній боротьбі Червоної армії та військ УНР

10. У квітні 1920 р. був підписаний Варшавський договір між:

А. урядами радянської України та Польщі

Б. урядами УНР та радянської Росії

В. урядами радянської Росії та Польщі

Г. урядами УНР та Польщі

11. У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено

1. прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.

2. 8-годинний робочий день, державний контроль над виробництвом

3. скасування поміщицького землеволодіння

А. 1, 2

Б. 1, 3

В. 2, 3

Г.1, 2, 3

12. Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це:

А. Український Національний союз.

Б. Всеукраїнські Установчі збори.

В. Всеукраїнський трудовий Конгрес.

Г.Головна Українська Рада.

13. Яку позицію зайняла Центральна Рада стосовно жовтневих подій 1917 р. у Петрограді та приходу до влади в Росії більшовиків?

А. Цілковито підтримала збройний переворот у Петрограді, який з точки зору українців повалив контрреволюційний Тимчасовий уряд

Б. Засудила дії більшовиків, визнала Раднарком лише урядом центральних районів Росії

В. Спочатку зайняла доброзичливу позицію стосовно більшовицького уряду, але з часом змінила її на негативну, зрозумівши, що більшовики не мають наміру ділитися владою

Г. Зайняла вичікувальну позицію, очікуючи на перші кроки більшовиків щодо України

14. Акт злуки Української Народної республіки і Західноукраїнської Народної республіки було проголошено:

А. 22 січня 1919 р.

Б. 1 листопада 1918 р.

В. 13 листопада 1918 р.

Г. 21 січня 1918 р.

15. Влітку 1919 р. значна частина Лівобережної та Південної України, Крим, Київщина були захоплені:

А. Більшовиками

Б. Польською армією

В. Військами Директорії УНР

Г. Добровольчою армією А. Денікіна.

Тема 10. Україна між світовими війнами

Соціально-економічне і політичне становище України на початку 20-х років. УСРР на міжнародній арені. Голод у південних губерніях 1921-1923 рр. Перехід до нової економічної політики. Ідеологічне обґрунтування Непу. Неп у промисловості. Неп у сільському господарстві. Розвиток товарно-грошових відносин. Доля непманів.

Державний статус УСРР в 1921 – 1922 рр. УСРР в системі «договірної федерації». Курс центрального партійно-державного керівництва на ліквідацію незалежності національних республік. «Автономізація» незалежних республік під виглядом утворення нової федерації - СРСР. Компромісна ідея В. Леніна. Декларація і союзний договір 1922 р. Конституція СРСР 1924 р. Зміни до Конституції УСРР 1925 р. Створення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської республіки у складі УСРР. Компартійно-радянський апарат у системі влади.

Національна політика більшовиків в Україні. Форма і зміст українізації. Феномен «націонал-ухильництва». Досягнення і прорахунки українізації. Культурне життя в Україні в 20-х рр.: кампанія щодо ліквідації неписьменності, розгортання мережі освітніх установ, створення закладів комуністичного виховання. Ліквідація університетської освіти і перенесення центру наукових досліджень в установи ВУАН. Національне відродження у літературі та мистецтві. Антицерковна політика державної партії.

Радянська модернізація України. Курс на індустріалізацію країни. Кінець Непу. Формування жорсткої централізованої системи управління народним господарством. Індустріальна гонитва. Підсумки індустріалізації. Поворот до суцільної колективізації сільського господарства. Ліквідація куркульства як класу. Утворення машинно-тракторних станцій. Деградація сільськогосподарського виробництва. Голодомор 1933 р. і його наслідки. Колгоспи в системі командної економіки після 1933 р.

Сталінська диктатура. Соціальні деформації. Масові репресії. Судові політичні процеси 30-х років в Україні. Сталінська конституція.

Національно-культурна політика державної партії в УРСР 30-х років. Боротьба з «буржуазним націоналізмом» і «націонал-ухильництвом». «Розстріляне відродження». Умови і результати культурного розвитку в 30-х роках. Підсумки «культурної революції».

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 1921 – 1939 рр. Українські землі у складі Польщі. Політика пацифікації (умиротворення). Національний визвольний рух. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). Комуністична партія Західної України (КПЗУ). Націоналістичний рух. Українські землі у складі Румунії. Українські землі у складі Чехословаччини. Українофільський рух. Русофіли. Проголошення Карпатської України. Окупація Угорщиною Закарпаття. Культурний стан західноукраїнських земель.

Основні поняття та терміни: Нова економічна політика (НЕП), націонал-комунізм, українізація, диктатура, автокефальна церква, «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ», форсована індустріалізація, стаханівський рух, колективізація, розкуркулення, голодомор, геноцид, тоталітаризм, репресії, «розстріляне відродження», осадництво, пацифікація, русофільство, русинство, українофільство.

 

План лекції

1. УСРР на початку 20-х рр. Нова економічна політика

2. Утворення Радянського Союзу

3. Українізація: сутність і наслідки

4. Культурне життя в 20-х рр.

 

План семінарського заняття № 6. Радянська модернізація України (1929 – 1938)

1. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, особливості, наслідки
2. Колективізація сільського господарства

3. Голод 1932- 1933 рр.

4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму й особливості його прояву в Україні (1929 – 1939 рр.)

5. Національно-культурна політика державної партії в УРСР 30-х років.

 

Теми рефератів

1. Утвердження державного атеїзму в 20-30-х рр. ХХ ст.

2. Селянський опір в Україні в 20-30-х рр.. ХХ ст.

3. Микола Скрипник: політичний портрет

4. «Культурна революція»

5. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.)

Завдання для самостійного опрацювання

1. Порівняти політичне становище українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччині (1918-1939 рр.)

2. Порівняти соціально-економічну політику польського, румунського та чехословацького урядів на українських землях у міжвоєнний період

3. Окреслити особливості культурного стану західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччині, порівняти з культурним розвитком в Радянській Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 11 - 14

Додаткова література:16, 26, 40, 41, 43, 49, 59, 72, 73, 77, 82, 89, 90, 93, 103.

Тестові завдання

1. Однією з причин упровадження в Україні НЕПу, як нової моделі господарювання, було:

А. продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.

Б. невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося в збройні виступи проти влади.

В. здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 925; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.084 сек.