Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Московського царства. 4 страница
2. З’ясувати, у чому полягала особливість процесу перебудови в Україні.

3. Які політичні наслідки мала Чорнобильська катастрофа?

4. Охарактеризувати особливості релігійної ситуації в Україні, які чинники обумовлюють складність релігійної ситуації?

3. Розкрийте проблеми становлення громадянського суспільства в Україні

4. Проаналізуйте соціальні та демографічні наслідки економічної кризи 1990-х рр..

5. Охарактеризуйте роль національної ментальності у житті суспільства

6. Простежити трансформації інституту президентства у незалежній Україні.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 11 - 14

Додаткова література:23, 34, 37, 49, 60, 69, 72, 78, 82, 87, 103.

Тестові завдання

1. Укажіть, коли була запроваджена посада Президента СРСР.

А 1985 p.;

Б 1987 p.;

В 1990 p.;

Г 1991 р.

2. Укажіть назву, яку отримала серія студентських акцій-голодувань, що відбулись у 1990 р.

А «Помаранчева революція»;

Б «співоча революція»;

В «революція на граніті»;

Г «оксамитова революція».

3. Назвіть подію з української історії, річниці якої була присвячена акція з утворення живого ланцюга, що з'єднав Львів, Київ та Донбас у 1990 р.

А Проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР (22 січня 1919 p.);

Б проголошення ЗУНР (19 жовтня 1918 p.);

В проголошення Третім Універсалом утворення Української Народної Республіки (20 листопада 1917 p.);

Г проголошення незалежності УНР (22 січня 1918 р.)

4. Укажіть, яке положення містила скасована в жовтні 1990 р. 6 стаття Конституції Української PCP.

А. Про право Української PCP на вихід зі складу Радянського Союзу;

Б. про принцип «Від кожного — за здібностями, кожному — за працею»;

В. про керівну і спрямовуючу роль Комуністичної партії Радянського Союзу в радянському суспільстві;

Г про належність державі основних засобів виробництва в промисло­вості, будівництві та сільському господарстві.

5. Укажіть прізвище українського радянського партійного діяча, який у 1989 р. обійняв посаду першого секретаря ЦК КПУ.

А Віктор Шевченко;

Б Леонід Кравчук;В Іван Плющ;

Г Володимир Івашко.

6. Поясніть значення виразу «Група 239».

А Опозиційна демократична фракція у Верховній Раді Української PCP 1990 p. скликання (офіційна назва — «Народна рада»);

Б консервативна комуністична більшість у Верховній Раді Української PCP 1990 p. скликання (офіційна назва — «За Радянську суверенну Україну»);

В група українських інтелектуалів, що підписали відкритий лист на підтримку незалежності України від СРСР;

Г група діячів КПУ, що виступила на боці заколотників під час серп­невої спроби державного перевороту в СРСР, організованої ДКНС.

7. Укажіть, які з наведених положень характеризують сутність «перебудови».

1) Прискорення соціально-економічного розвитку;

2) лібералізація цін;

3) приватизація майна державних підприємств;

4) розширення гласності та демократизація радянського суспільства;

5) зростання зацікавлення трудових колективів і кожної людини в ре­зультатах праці;

6) скасування галузевих міністерств і створення раднаргоспів.

А 2, 3, 6;

Б 1, 4, 5

В 1, 5, 6

Г 2, 3, 6

8. Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 р.?

А «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?»

Б «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»

В «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?»

Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

9. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами

А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.

Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.

В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва.

Г Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, С. Шушкевича.

10. Укажіть прізвище першого Президента незалежної України.

А Леонід Кравчук;

Б Левко Лук'яненко;

В Леонід Кучма;

Г Іван Плющ.

11. Укажіть назву політичної партії, яку очолював В'ячеслав Чорновіл.

А Народний рух;

Б Українська Консервативно-республіканська партія;

В Демократична партія;

Г Конгрес національно-демократичних сил.

12. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

А асиміляцію

Б депопуляцію

В дискримінацію

Г денаціоналізацію

13. У якому документі зафіксовано такі постулати:

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?

А Конституція України

Б Акт проголошення незалежності України

В Закон України «Про громадянство України»

Г Декларація про державний суверенітет України

14. У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки:

«...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон.

Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?

А 1993 р.

Б 1996 р.

В 2002 р.

Г 2006 р.

15. Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?

А Вступ України до Ради Європи.

Б Запровадження національної валюти – гривні.

В Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка.

Г Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев Ю.Н. История Украины: учеб. пособ. / Ю.Н. Алексеев. – К.: КСУ, 2005. – 248 с.

2. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с.

3. Гудзь В.В. Історія України: підруч. / В.В. Гудзь. – К.: Слово, 2003. – 616 с.

4. Історія України: навч. посіб. / Г.Д. Темко, Л.С. Тупчієнко, Н.В. Бем та ін..; за ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

5. Історія України: навч. посіб. для дист. навч. / В.Б. Павленко, А.М. Михненко, С.І. Лісова та ін.. – К.: Вид-во ун-ту «Україна», 2004. – 263 с.

6. Історія України: підруч. / В. Баран, Л. Войтович, Я. Грицак та ін..; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 2002. – 520 с.

7. Кормич Л.І. Історія України: підруч. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – К.: Алерта, 2004. – 407 с.

8. Литвин В. Історія України: підручн./ В. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 728 с.

9. Полонська-Василенко Н. Історія України: підруч. – 3-тє вид. – Т.1. / Н. Полонська-Василенко. –К.: Либідь, 1995. 589 с.

10. Полонська-Василенко Н. Історія України: підруч. – 3-тє вид. – Т.2. / Н. Полонська-Василенко. –К.: Либідь, 1995. 569 с.

11. Світлична В.В. Історія України: навч. посіб. / В.В. Світлична. – К.: Каравела, 2003. – 308 с.

12. Смолій В. А. Історія України. / В.А. Смолій. – К., Альтернативи, 2002. – 472 с.

13. Субтельний О. Україна: історія. / пер. з англ. Ю.І. Шевчука. – К.: Либідь, 1993. – 720с.

14. Юхименко П.І. Історія України: Події. Факти: дов.-інформ. посіб. / П.І. Юхименко, Т.Г. Талашова. – Біла Церква: Мустанг, 2005. – 288 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 825; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.