Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Московського царства. 1 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

2 козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків.

3 козацькою територією визнавалися лише землі Київського воєводства.

А 1, 2

Б 1, 3

В 2, 3

Г 1, 2, 3

9. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити питання про:

А перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.

Б погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир’я.

В утворення українсько-швецької антипольської коаліції.

Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

10. Вкажіть, коли відбулися описані в історичному джерелі події.
«...Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василє довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля ...»

А. 1648 р.
Б. 1652 р.
В. 1657 р.
Г. 1659 р.

11. Яка з держав наприкінці 1650 р. року формально прийняла Військо Запорозьке під свою протекцію?

А. Річ Посполита

Б. Московське царство

В. Кримське ханство

Г. Османська імперія

12. Вкажіть, якої події стосується наведений уривок з історичного джерела.

«Бачу зле, бо видав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві... Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим каранням до того привів, що присягли всі... Тамтешні міщани, нерадо прийнявши московитів, роз'їхалися по різних містах і містечках... Отець митрополит і архімандрит київські ще не присягли і присягати не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть, ніж будуть присягати московському цареві, і твердо стоять на цьому...»
А. Зборівський договір 1649 р.
Б. Білоцерківський договір 1651 р.
В. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р.
Г. Гадяцька угода 1658 р.

13. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний

союз з Трансільванією та __________».А Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка,

Османською імперією.

Б Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським

ханством.

В Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького,

Швецією.

Г «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною.

14. Період Руїни характеризувався:

А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-

визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького.

Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду

внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля.

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини,

втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав.

Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та

повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

15. Хто був обраний гетьманом після смерті Б. Хмельницького?

А. Іван Брюховецький

Б. Павло Тетеря

В. Яким Сомко

Г. Іван Виговський

 

Тема 5. Україна наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.

Наступ на політичну автономію України. Обрання гетьманом Івана Мазепи. «Коломацькі статті». Зовнішня та внутрішня політика І. Мазепи. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр. Участь українських полків у Північній війні. Похід Карла ХІІ в Україну. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції московського царя проти України. Полтавська битва 1709 р. Гетьман у вигнанні Пилип Орлик. Ухвалення «Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького».

Становище України після Полтавської битви. Гетьманування І. Скоропадського.Наступ на українську автономію. Утворення Малоросійської колегії. Боротьба старшини за відновлення гетьманства. Гетьманування Д.Апостола. Діяльність «Правління гетьманського уряду».

Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьманування К.Розумовського. Судова реформа. Створення другої Малоросійської колегії. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.

Заснування Нової Січі. Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової Січі. Ліквідація козацької республіки – Запорозької Січі. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі.

Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі (друга половина ХVІІ -ХVШ ст.). Спустошення Наддніпрянського Правобережжя. Умови економічного розвитку. Відновлення козацтва. Правобережні українські землі в роки Північної війни. Відновлення польсько-шляхетської влади в 1714 р. Розвиток фільваркової системи господарювання. Гайдамацький рух, його причини, характер, розмах. Коліївщина. Західноукраїнські землі під чужоземною владою. Рух опришків. Поділи Польщі та українські землі.

Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. Приєднання Криму до Росії. Слобідська Україна у XVIII ст.

Культура України другої половини XVII - XVIII ст. Освіта і книговидання. Києво-Могилянська академія. Козацькі літописи. Архітектура українського бароко. Образотворче мистецтво. Музика.

Основні поняття та терміни: Малоросія, Малоросійський приказ, Малоросійська колегія, наказний гетьман, резидент, Синод, Правління гетьманського уряду, конфедерація, бароко, козацькі літописи, Четьї-Мінеї.

 

План лекції

1. Політичне становище України наприкінці XVII - поч. XVIII ст. Гетьманування І. Мазепи.

2. Обмеження козацької державності

3. Ліквідація української державності

4. Суспільно-політичне становище Південної, Слобідської, Правобережної та Західної України у XVIII ст.

 

План семінарського заняття № 3. Україна наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.

1. Гетьман І. Мазепа

2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

3. Правобережна Україна наприкінці XVII – у XVIII ст.

4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII – у XVIII ст.

5. Культура України наприкінці XVII – у XVIII ст.

 

Теми рефератів

1. Дипломатія І. Мазепи.

2. Культурно-освітня діяльність І. Мазепи3. Козацтво у Північній війні (1700 – 1721 рр.)

4. Роль інституту гетьманства в політичній системі козацької України ХVІІІ ст.

5. Українська політика Катерини ІІ

6. Запорозька Січ у складі Гетьманщини

7. П. Калнишевський – останній кошовий Запорізької Січі

 

Завдання для самостійного опрацювання

1. Чому І. Мазепу у народі називали «ляхом», «вітчимом України»?

2. На основі аналізу тексту «Конституції» Пилипа Орлика з’ясувати, яких змін зазнавав би інститут гетьманства у разі втілення цього документу у життя.

3. У чому полягали особливості функціонування політичної системи на Запорожжі і Слобожанщині у ХVІІІ ст.?

4. Проаналізувати становище і роль православної церкви в житті українського суспільства наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.

5. У чому полягала політика «волчьих зубов и лисьего хвоста» Катерини ІІ щодо України?

6. З’ясувати позицію Російської імперії щодо повстанських рухів на Правобережній Україні у ХVІІІ ст., якими були наслідки російського втручання у події на Правобережній Україні?

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:17, 18, 21, 24, 47, 61, 63, 67, 72, 74, 79, 82, 83, 106, 107, 108, 116.

 

Тестові завдання:

1. Вкажіть коли відбувся другий кримський похід?

А. 1686 р.

Б. 1687 р.

В. 1689 р.

Г. 1699 р.

2. Вкажіть ім’я фастівського полковника, який очолив повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні?

А. Самійло Іванович (Самусь)

Б. Захарій Іскра

В. Андрій Абазін

Г. Семен Палій

3. Вкажіть назву договору, який був підписаний між Іваном Мазепою та московським урядом?

А. Московські статті

Б. Глухівські статті

В. Коломацькі статті

Г. «Рішительні пункти»

4. За наказом Петра І знищенням Батурина та розправою з його жителями керував:

А. Василь Голіцин

Б. Федір Головнін

В. Олександр Меншиков

Г. Степан Вельямінов

5. Вкажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який підтримав союз Івана Мазепи з Карлом ХІІ

А. Кость Гордієнко

Б. Семен Палій

В. Пилип Орлик

Г. Іван Ніс

6. Козацьке повстання 1702 – 1704 рр. спричинено:

А початком Північної війни між Росією та Швецією.

Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ.

7. У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?

«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

А 1651 р.

Б 1681 р.

В 1686 р.

Г 1710 р.

8. Вкажіть назву Січі, яка була заснована після зруйнування в 1709 р. Чортомлицької.

А. Кам’янська Січ

Б. Олешківська Січ

В. Підпільненська

Г. Хортицька Січ

9. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і:

А шведським королем і козацькою старшиною.

Б козацькою старшиною та запорозькими козаками.

В запорозькими козаками та турецьким султаном.

Г турецьким султаном і шведським королем.

10. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» передбачали, що

1 «...у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».

2 «...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».

3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками має радитися гетьман... і всілякі публічні справи без їхнього дозволу й поради не починати своєю владою....»

А 1, 2 Б 2, 3 В 1, 3 Г 1, 2, 3

11. У 1727 р. гетьманом України став:

А. Павло Полуботок

Б. Данило Апостол

В. Кирило Розумовський

Г. Петро Рум’янцев

12. Першу Малоросійську колегію очолював:

А. Василь Голіцин

Б. Федір Головнін

В Андрій Ізмайлов

Г Степан Вельямінов

13. З якою метою було створено Правління гетьманського уряду (1734 р.)?

А Розслідування законності володіння та роздачі маєтків козацькій старшині та російським можновладцям у Гетьманщині.

Б Контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної автономії Гетьманщини.

В Укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським законодавством.

Г Перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді, полкових і сотенних судах.

14. Вкажіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі.

А. Кость Гордієнко

Б. Петро Калнишевський

В. Максим Залізняк

Г. Семен Палій

15. На Лівобережній Гетьманщині інститут гетьманства остаточно скасовано

А 1709 р.

Б 1734 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

 

Тема 6. Українські землі під владою Російської і Австрійської імперій в першій половині ХІХ ст.

 

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель, чисельність населення. Національне та соціальне становище українців. Політичне становище українства. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна.

Соціально-економічне становище Наддніпрянщини в першій половині ХІХ ст. Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Стан сільського господарства. Промисловість. Торгівля. Транспорт. Загострення соціальних суперечностей.

Соціальна боротьба в першій половині ХІХ ст. Проведення інвентарної реформи. Селянські рухи, виступи робітніх людей і військових поселенців. Повстання під проводом Устима Кармалюка.

Російський суспільно-політичний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-х рр. ХІХ ст. Масонські ложі. Декабристський рух в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на Україну.

Початок українського національного відродження. Утворення Кирило-Мефодіївського товариства. Програмні твори кирило-мефодіївців. Спроби практичної діяльності. Т.Г.Шевченко в українському національному русі.

Західноукраїнські землі в першій половині XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українства. Соціально-економічний розвиток. Криза кріпосницького господарювання. Антикріпосницькі рухи в Галичині і на Буковині. Економічне становище Буковини і Закарпаття у складі Австрійської монархії. Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. «Руська трійця». Західноукраїнські землі в революції 1848—1849 рр. Утворення та діяльність Головної руської ради. Рух за національно-територіальну автономію Східної Галичини. «Руський собор». Перший з’їзд діячів української культури та науки у Львові. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під проводом Л. Кобилиці. Наслідки та значення подій 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях.

Українська культура в першій половині XIX ст. Політика царизму в галузі культури і освіти. Політика австрійського уряду щодо української культури. Розвиток освіти і науки. Формування національної інтелігенції. Українські вчені в галузі природознавства і точних наук. Розвиток гуманітарних досліджень. Розвиток мистецтва. Архітектура. Розвиток української літератури.

Основні поняття та терміни: намісництво, губернія, повіт, генерал-губернаторство, промисловий переворот, буржуазія, пролетаріат, інтелігенція, національне відродження, національна ідея, масонство, декабристи, просвітництво, романтизм

 

План лекції

1. Адміністративний поділ та політичне становище українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.

2. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст.

3. Суспільно-політичний рух у першій половині ХІХ ст.

4. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст.

Теми рефератів

1. Масонство в Україні у першій половині ХІХ ст.

2. Декабристський рух в Україні

3. Діячі національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

4. Діячі національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

5. Західноукраїнські землі в революції 1848—1849 рр.

6. Українська культура XIX ст.

 

Завдання для самостійного опрацювання

1. У чому полягала особливість інтеграції різних регіонів України у склад Російської імперії?

2. Здійснити порівняльний аналіз російської та австрійської політики щодо українських земель у першій половині ХІХ ст.

3. Яким було ставлення різних прошарків українського суспільства до воюючих сторін у російсько-французькій війні 1812 р.?

4. Яких змін зазнала соціальна структура українського суспільств у першій половині ХІХ ст.?

5. Чому, на Вашу думку, виступ декабристів зазнав поразки?

6. На основі аналізу програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства, Північного та Південного товариств декабристів, з’ясувати бачення цими організаціями прав і свобод громадян.

7. Яким було ставлення українського населення до польського повстання 1830-1831 рр., проаналізувати причини такого ставлення.

8. В чому полягала особливість національного відродження на західноукраїнських землях у порівнянні з національним відродженням у Наддніпрянській Україні?

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:15, 25, 49, 55, 72

Тестові завдання:

1. Вкажіть, які губернії були створені на Правобережній Україні після інтеграції українських земель до складу Російської імперії.

А. Харківська, Чернігівська, Полтавська

Б. Харківська, Катеринославська, Полтавська

В. Київська, Подільська, Волинська

Г. Катеринославська, Херсонська, Таврійська

2. Укажіть ознаки кризи в сільському господарстві Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.

1. Низька товарність господарства.

2. Посилення кріпосницького гніту.

3. Зменшення плати кріпакам за їхню роботу.

4. Зростання кількості безземельних селян.

5. Переведення всіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову.

6. Падіння цін на сільськогосподарську продукцію в зв’язку з її перевиробництвом.

А. 1, 2, 4 Б. 3, 5, 6

В. 1, 4, 5 Г. 2, 3, 6

3. Вкажіть прізвища українських підприємців.

1. Серебрякови; 2. Симиренки; 3. Дегтярьови; 4. Терещенки; 5. Харитоненки; 6. Бубнови

А. 2,4,5

Б. 1,3,5

В. 1,4,6

Г. 2,5,6

4. Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював

А У. Кармелюк.

Б І. Гонта.

В О. Довбуш.

Г М. Залізняк.

5. Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала

А повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту.

Б установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.

В скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду.

Г ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом.

6. Вкажіть, хто був автором програмного документа «Північного товариства».

А. Пантелеймон Куліш

Б. Микита Муравйов

В. Павло Пестель

Г. Микола Костомаров.

7. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

А Південне товариство декабристів

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Братство тарасівців

Г Руська трійця

8. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

Б «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

В «Енеїда» І. Котляревського

Г «Кобзар» Т. Шевченка

9. Які з указаних нижче подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?

1. Заснування Кирило-Мефодіївського братства.

2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.

3. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

4. Спорудження залізниці від Балти до Одеси.

5. Утворення «Товариства об’єднаних слов’ян».

6. Скасування панщини на західноукраїнських землях.

7. Упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.

А 1, 2, 4, 5

Б 2, 4, 6, 7

В 1, 3, 5, 6

Г 2, 4, 5, 7

10. Вкажіть, коли було скасоване кріпосне право на західноукраїнських землях.

А. 1848 р.

Б. 1847 р.

В. 1846 р.

Г. 1845 р.

11. Вкажіть, коли відбулося повстання під проводом Лук’яна Кобилиці.

А. 1830-1831 рр.

Б. 1831 р.

В. 1843-1844 рр.

Г. 1846 р.

12. У якому регіоні відбулися описані нижче події?

«Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».

А Закарпаття

Б Галичина

В Поділля

Г Волинь

13. Вкажіть, яка верства населення відігравала провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст..

А. Українська шляхта

Б. селянство

В. греко-католицьке духівництво

Г. міщанство

14. Вкажіть прізвища учасників «Руської трійці».

1. Іван Котляревський

2. Маркіян Шашкевич

3. Микола Гулак

4. Іван Вагилевич

5. Пантелеймон Куліш

6. Яків Головацький

7. Лук’ян Кобилиця

А. 2,4,6

Б. 1,3,5

В. 3,5,7

Г. 1,2,7

15. У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»?

А 1837 р.

Б 1848 р.

В 1863 р.

Г 1875 р.

 

Тема 7. Україна в другій половині ХІХ ст.

Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Кримська війна і загострення соціально-економічної ситуації. Підготовка селянської реформи. Маніфест і Положення 19 лютого 1861 р. Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Реформи 60-70-х років: земська, міська, судова, фінансова, шкільна, військова. Історичне значення реформ. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформений період. Промисловий розвиток українських земель в пореформену добу. Залізничне будівництво. Стан сільського господарства. Кріпосницькі пережитки у землеволодінні і землекористуванні. Поглиблення соціального розшарування села.

Початок громадівського руху. Діяльність Київської та інших громад. В.Антонович як ідеолог «хлопоманства». Польське повстання 1863 -1864 рр. і Україна. Національна політика російського царизму щодо України. Валуєвський циркуляр.

Відродження громадівського руху на поч. 70-х рр. ХІХ ст. Заснування і діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Громадівський соціалізм. Емський указ. М. Драгоманов, його діяльність за кордоном. Студентські громади. «Братство тарасівців». Створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО).

Селянський рух. Поява народників і «ходіння в народ». «Чигиринська змова». Народовольці в Україні. Робітничий рух. Соціал-демократичний рух.

Економічний розвиток західноукраїнських земель після революції 1848-1849 рр. Формування ринкових відносин. Становище робітників. Національний склад буржуазії і робітників. Стан сільського господарства. Суспільно-політичний рух після революції 1848-1849 рр. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли і народовці. Заснування і діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім.. Т. Шевченка. Утворення першої політичної партії в Україні – РУРП. «Україна ірредента» Ю. Бачинського. Виникнення Української соціал-демократичної і Української національно-демократичної партій. Іван Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки.

Тенденції культурного розвитку в другій половині ХІХ ст. Освіта та наука. Література. Музеї. Мистецтво. Український театр. Жанри музичної культури. Образотворче мистецтво. Архітектура. Українські меценати та благодійники.

Основні поняття та терміни: земства, монополія, громадівство, українофіли, хлопомани, народники, народовольці, Чигиринська змова, Братство тарасівців, соціалізм, Просвіти, москвофіли, народовці.

 

План лекції

1. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та їх соціально-економічні наслідки

2. Економічна політика російського царизму в Україні у пореформений період

3. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні

4. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії

План семінарського заняття № 4. Українське національне відродження

1. Початок національного відродження

2. Російський суспільно-політичний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30-х рр. ХІХ ст.

3. Український національний рух наприкінці 40-х років ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство

4. Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. Руська трійця

5. Суспільно-політичні течії: хлопомани, українофіли, москвофіли, народники, народовці

6. Робітничий і соціалістичний рухи в Україні ХІХ ст. Перші українські партії.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Проаналізувати особливості проведення селянської реформи 1861 р. у різних регіонах України, чим були викликані ці особливості?

2. З’ясувати сутність соціальних змін в українському селі після аграрної реформи 1861 р. у порівняні з дореформеним періодом.

3. На основі праць В. Антоновича «Про українофілів та українофільство» та «Погляди українофілів» скласти уявлення про українофільство як суспільно-політичну течію.

4. Яких етнодемографічних змін зазнали українські землі у пореформений період?

5. М. Грушевський Галичину другої половини ХІХ ст. називав «українським П’ємонтом». Які аргументи свідчать на користь такої характеристики? Чи погоджуєтеся Ви з даною точкою зору?

6. Дати характеристику твору Ю. Бачинського «Україна ірредента».

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна література: 1 – 8, 10 - 14

Додаткова література:49, 53, 62, 72, 76, 82, 85, 86, 95, 109.

 

Тестові завдання:

1. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

2. Викуп селянами польових наділів.

3. Скасування селянської земельної общини.

4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.

5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.

6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.

А 1, 2, 4

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 6

Г 3, 5, 6

2. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?

1. Формування високого рівня концентрації виробництва.

2. Завершення промислового перевороту.

3. Витіснення іноземного капіталу національним.

4. Формування ринку вільнонайманої праці.

5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.

6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 4

Г 3, 5, 6

3. Вкажіть, правильний варіант заповнення пропусків у тексті.За аграрною реформою 1861 р. скасовувалася особиста залежність селянина від поміщика. За отриманні наділи селяни повинні були сплатити платежі протягом _____ років. До укладення викупної угоди з поміщиком селянин вважався ____________ і за користування земельним наділом мав виконувати старі повинності - ______________.

А. 20, тимчасовозобов’язаним, подимне

Б. 49, тимчасовозобов’язаним, оброк чи панщину

В. 20, вільновідпущеними, подимне

Г. 49, вільновідпущеними, панщину.

4. Вкажіть правильний варіант заповнення пропусків у тексті:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1046; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.173 сек.