Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів 1 страница

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам перерахову­ються з рахунків державного бюджету органами Державного казначейства України бюджетові Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Киє­ва й Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласно­го значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти.

Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюють органи державного казна­чейства відповідно до положень Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет на відповідний рік, рішення відповідної ради про місцевий бюджет і Поряд­ку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №490 (зі змінами та до­повненнями). На рис. 19.6 представлено схему перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам із державного бюджету. Дотація вирівнювання з державного бюд­жету бюджетові Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого са­моврядування, для яких у Державному бюджеті України визначені міжбюджетні трансферти, перераховують управління Державного казначейства у спосіб застосуван­ня нормативів щоденних відрахувань (додаток до закону про Державний бюджет України) від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на аналі­тичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території.


 

 

Рахунок 3112 в ДКУ (центральний рівень) ^ Котловий рахунок
  3112(1) 3112 (2)

 

І

Рахунок 3141 з обліку дотацій вирівнювання районного бюджету

Рахунки з обліку надходжень загального фонду районного бюджету (3141)

Акумуляція доходів

Акумуляція доходів районного бюджету на:


 

 


рахунок 3141 з обліку дотації вирівнювання міських (селищних, сільських) бюджетів

Акумуляція доходів місцевих бюджетів на рахунках 3142

Перерахування доходів на видаткові рахунки 3142 місцевих бюджетів

рахунок 3141 з обліку дотації вирівнювання міських (селищних, сільських) бюджетів
1 <
Акумуляція доходів місцевих бюджетів на рахунках 3142
і  

Перерахування доходів на видаткові рахунки 3142 місцевих бюджетів

 

Перерахування доходів районному бюджету на рахунок 3142


 

 
Рис. 19.6. Схема перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам із державного бюджету


Для нарахування дотації вирівнювання в управліннях Державного казначейства бюджетам Автономної Республіки Крим, обласним та районним бюджетам відкри­ваються аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів. У випадках, якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису Державного бюджету України, Державне казначейство зобов'язане перерахувати недоотриману місячну су­му дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Дотація вирівнювання бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань перераховується органами казначейства у спосіб щоденних відрахувань від доходів загального фонду районних та міських (міст Києва та Севас­тополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим) бюджетів з урахуван­ням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з місце­вих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду місцевих бюджетів, відкриті в управліннях казначейства. Суми дотацій вирівнюван­ня встановлюються рішеннями відповідних рад, нормативи відрахувань за ними до­водяться до управлінь Державного казначейства.

Перерахування коштів до державного бюджету (міських і районних бюджетів) із відповідних місцевих бюджетів здійснюють органи Державного казначейства Украї­ни за рахунок фактичних надходжень кошика доходів відповідних місцевих бюдже­тів згідно з нормативами щоденних відрахувань, які визначені законом про Держав­ний бюджет України на відповідний бюджетний рік (рішенням міської чи районної ради про місцевий бюджет). Схему перерахування коштів до державного та районно­го бюджетів із відповідних місцевих бюджетів демонструє рис. 19.7.

Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань наростаючим підсумком від початку року не повинен перевищувати однієї дванадця­тої річної суми, визначеної законом про Державний бюджет України (рішенням місь­кої чи районної ради про місцевий бюджет), помноженої на кількість місяців у звіт­ному періоді.

Кошти, що передаються до міських (міст Києва та Севастополя, міст республі­канського Автономної Республіки Крим та обласного значення) та районних бюдже­тів із бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення перераховують головні управління Державного казначейства за рахунок фактичних надходжень до­ходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів відпо­відних бюджетів, згідно з нормативами та в обсягах, установлених рішеннями відпо­відних рад (районних у містах, сільських, селищних, міст районного значення).

Склад кошика доходів державного бюджету для надання міжбюджетних транс­фертів визначено Бюджетним кодексом України.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам перераховує Державне казна­чейство на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюдже­тів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення й районних бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, відкриті в

і 1. При здійсненні перерахування коштів, і і 2. При здійсненні перерахування коштів, і що передаються до державного бюджету [ [ що передаються до районного бюджету |

 

 

Рис. 19.7. Схема перерахування коштів до державного та районного бюджетів із відповідних місцевих бюджетів

 

управліннях казначейства. Субвенції перераховуються із загального фонду державного бюджету — згідно з розписом державного бюджету, зі спеціального фонду державного бюджету — пропорційно до планових річних обсягів та в межах і за рахунок відповідних надходжень, затверджених законом про Державний бюджет України.

Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються із загального фонду бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом місцевого бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки з обліку доходів загального фонду бюджету, яко­му вони перераховуються.


Субвенції з одного місцевого бюджету іншому зі спеціального фонду бюджету пе­рераховуються пропорційно до планових річних обсягів, передбачених у рішеннях ради — надавача субвенції про бюджет на відповідний рік у межах і за рахунок від­повідних надходжень на рахунки за надходженнями спеціального фонду бюджету, якому вони перераховуються.

Суми субвенцій, зараховані як надходження загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів, у межах одного операційного дня зараховуються на видаткові рахунки цих бюджетів для подальшого здійснення видатків.

Кабінет Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дота­цій із державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на вирівнюван­ня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими бюджетами у межах за­гального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. Обсяги субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Установлений порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій із дер­жавного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюд­жету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюдже­тами дає змогу забезпечити своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту їх перерахування.

Із метою стимулювання місцевих органів влади до нарощування доходів бюдже­тів усіх рівнів передбачено зарахування до загального фонду місцевих бюджетів 50- ти відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного збору понад річні розрахункові обсяги, визначені в законі про Державний бюджет України, в по­рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Питання для самоконтролю

1. Які є види міжбюджетних трансфертів? Охарактеризуйте їх.

2. Із якою метою і яким місцевим бюджетам надається дотація вирівнювання ?

3. Які місцеві бюджети є отримувачами субвенцій? Із якою метою надається цей вид міжбюджетного трансферту?

4. Яке спрямування має такий вид міжбюджетних трансфертів, як »додаткові до­тації» ?

5. Які види трансфертів може бути передбачено в Державному бюджеті України для місцевих бюджетів?

6. Яким чином здійснюється розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фі­нансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами?

7. Який порядок перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету бюдже­тові Автономної Республіки Крим, обласним, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районним бюд­жетам?

8. Який порядок перерахування дотації вирівнювання з районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласно­го значення) бюджетів бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значен­ня та їх об'єднань?

9. Який порядок перерахування коштів, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів?

10. Який порядок перерахування коштів, що передаються до міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних бюджетів із бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного зна­чення та їх об'єднань?

11. Який порядок перерахування субвенцій із державного бюджету місцевим бюдже­там?

12. Який порядок перерахування субвенцій з одного місцевого бюджету іншому?

13. Який порядок перерахування додаткової дотації з державного бюджету бюдже­тові Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів?

14. Який порядок перерахування додаткової дотації на вирівнювання фінансової за­безпеченості місцевих бюджетів із районних та міських (міст республіканського Авто­номної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань)?

15. Яким чином визначається дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Се­вастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у держав­ному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти ?

16. Які видатки враховуються при визначенні обсягів дотації вирівнювання бюдже­там міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самовряду­вання, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти ?

17. Які види доходів включаються до розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів під час визначення дотації вирівнювання для бюджетів міст Києва та Севас­тополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, ін­ших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначають­ся міжбюджетні трансферти?

18. Які види доходів включаються до розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів під час визначення дотації вирівнювання для районних бюджетів ?

19. Яким чином визначається індекс відносної податкоспроможності під час розра­хунку обсягу доходів місцевих бюджетів?

20. На яких основних засадах ґрунтується процес надання субвенцій на виконання ін­вестиційних програм (проектів) із державного бюджету місцевим бюджетам? Укажіть основні принципи реалізації цього процесу.

21. У складі яких бюджетів можуть передбачатися субвенції на проведення видат­ків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів?Які умови та порядок їх надання?

22. Висвітліть порядок перерахування міжбюджетних трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам.

23. Які види міжбюджетних трансфертів можуть передбачати у відповідних бюд­жетах міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Респуб­ліки Крим та обласного значення) й районні ради для бюджетів районів у містах, сіл, се­лищ, міст районного значення?

24. Які вимоги слід враховувати під час визначення міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування?

25. Як визначається обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджету місцевого самоврядування?

26. Що визначає індекс відносної податкоспроможності бюджету місцевого самов­рядування ?

27. Чи може бути більшим прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету району від та­кого показника, врахованого при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району?

28. У який термін районна державна адміністрація здійснює розрахунки міжбюджет­них трансфертів і подає їх Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній держав­ній адміністрації для перевірки й надання висновку щодо відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюдже­тами місцевого самоврядування?

29. У який термін обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування доводяться до відповідних органів місцевого самоврядування?

30. Як визначається обсяг міжбюджетного трансферту для відповідного бюджету місцевого самоврядування, якщо на території села, селища, міста районного значення не­достатньо бюджетних установ, які забезпечують надання гарантованих послуг, в обся­зі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості?

31. За рахунок якого виду міжбюджетного трансферту проводяться видатки місце­вих бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту?

32. Яким чином надаються пільги населенню на придбання твердого та рідкого піч­ного побутового палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам?

33. У яких обсягах затверджуються натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких йому надава­тимуться пільги й житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання ?

34. Як здійснює Кабінет Міністрів України перерозподіл обсягів субвенцій із держав­ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захис­ту між їх видами та між місцевими бюджетами?

35. Які права мають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самовря­дування з питань надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердо­го та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу?


Тестові задачі, ситуаційні вправи, екзаменаційні питання до 16, 17, 18 і 19 тем

1. Метою регулювання міжбюджетних відносин є:

а) розмежування доходів та видатків між бюджетами;

б) забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених зако­нодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати ви­конання цих повноважень;

в) підтримка »бідних» у фінансовому розумінні територій (відповідних бюджетів) та вилучення коштів у «багатих» в фінансовому розумінні територій (з відповідних бюджетів).

2. Забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів такі видатки:

а) видатки, не віднесені до місцевих бюджетів;

б) видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів;

в) видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, визначених Бюджетним кодексом.

3. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів:

а) заборонено;

б) заборонено, крім визначених Законом про Державний бюджет;

в) заборонено, крім випадків, визначених Бюджетним кодексом.

4. Умовами здійснення видатків на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів є:

а) рішення відповідної місцевої ради про їх здійснення;

б) наявність вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання загального фон­ду відповідного бюджету;

в) відсутність заборгованості відповідного бюджету за захищеними статтями ви­датків протягом року на будь-яку дату;

г) усі відповіді правильні.

5. Основними критеріями розмежування видів видатків між місцевими бюджетами є:

а) принцип субсидіарності;

б) критерій повноти надання гарантованих послуг;

в) правильні відповіді а), б).

6. За рахунок яких коштів фінансується державна допомога сім'ям з дітьми:

а) за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

б) за рахунок субвенцій з Державного бюджету;

в) правильні відповіді а), б).

7. За рахунок яких коштів проводиться фінансування місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення:

а) за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

б) за рахунок субвенцій з Державного бюджету;

в) правильні відповіді а), б).

8. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюд­жетів здійснюється на підставі:

а) рішень відповідних місцевих рад;

б) укладених договорів;

в) правильні відповіді а), б).

9. В який термін повинні бути укладені договори на передачу коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджет- них трансфертів:

а) до 1 серпня року, що передує плановому;

б) до 1 вересня року, що передує плановому;

в) до ж овтня року, що передує плановому.

10. В який термін повинні бути укладені договори на передачу коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюд- жетних трансфертів:

а) до 1 серпня року, що передує плановому;

б) до 1 вересня року, що передує плановому;

в) до 1 жовтня року, що передує плановому.

11. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується:

а) для визначення бюджетних програм;

б) для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів;

в) для визначення видаткових потреб.

12. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості врахо­вують:

а) відмінності у структурі видатків згідно із затвердженим розподілом;

б) відмінності у вартості надання гарантованих послуг;

в) відмінності у видатковій потребі соціальних послуг.

13. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості затверджує:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство фінансів України.

14. Трансферти — це:

а) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі;

б) обов 'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління;

в) обов 'язкові, безоплатні та безповоротні платежі, отримані від інших органів дер­жавного управління;

г) кошти на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюд­жету сум.

15. Міжбюджетні трансферти — це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

б) кошти, що передаються до Державного бюджету;

в) кошти, які не враховуються при формуванні місцевих бюджетів.

16. Дотація вирівнювання — це:

а) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;

б) міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначе­ному тим органом, який прийняв рішення про її надання;

в) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

г) безповоротне і безвідплатне виділення коштів з бюджету.

17. Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету місцевого самовря­дування — це:

а) рівень податкоспроможності відповідного бюджету у порівнянні з аналогічним се­реднім показником по Україні у розрахунку на одну людину;

б) рівень податкоспроможності бюджету, який розраховується з використанням економіко-математичних методів та коригуючих коефіцієнтів на основі даних про фак­тичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди;

в) співвідношення між середньою податкоспроможністю по країні та податкоспро- можністю окремої території та в розрахунку на одну людину.

18. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть зміню­ватися і переглядатися частіше, ніж:

а) два рази на рік;

б) один раз на рік;

в) один раз на три роки;

г) правильно а) і б).

19. Індекс відносної податкоспроможності визначається для:

а) бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Рес­публіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, інших бюджетів місцевого са­моврядування;

б) бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

в) правильні відповіді а), б).

20. Коефіцієнт вирівнювання враховує:

а) середньорічний темп приросту контингенту;

б) соціально-економічні особливості території;

в) середньорічний темп приросту доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

21. Коефіцієнт вирівнювання застосовується:

а) до обчисленого за формулою обсягу дотації вирівнювання;

б) до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державно­го бюджету;

в) правильні відповіді а), б).

22. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів затверджується:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України.

23. В якому випадку передаються кошти з місцевих бюджетів до державного бюджету:

а) при перевиконанні плану доходної частини місцевого бюджету;

б) при перевищенні розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, над розрахунковим обсягом видатків, що врахову­ються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

в) правильні відповіді а), б).

24. Субвенція — це:

а) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;

б) міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначе­ному тим органом, який прийняв рішення про її надання;

в) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

г) безповоротне і безвідплатне виділення коштів з бюджету.

25. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету на­зивається:

а) субсидія;

б) субвенція;

в) дотація вирівнювання;

г) запозичення.

26. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначе­ному органом, який прийняв рішення про їх надання називається:

а) субсидія;

б) субвенція;

в) дотація вирівнювання;

г) запозичення.

27. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються:

а) Верховною Радою України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Президентом України.

28. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання:

а) окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів;

б) разом для всіх місцевих бюджетів;

в) дотація вирівнювання у державному бюджеті не затверджується;

г) немає правильної відповіді.

29. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюдже­тів розподіляється для бюджету Автономної Республіки Крим у такому розмірі:

а) не більше ніж 35 відсотків;

б) не більше ніж 45 відсотків;

в) не більше ніж 25 відсотків;

г) не більше ніж 20 відсотків.

30. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюдже­тів розподіляється для бюджетів міст обласного значення у такому розмірі:

а) не менше ніж 75 відсотків;

б) не менше ніж 70 відсотків;

в) не менше ніж 65 відсотків;

г) не менше ніж 60 відсотків.

31. Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування доводяться до відповідних органів місцевого са­моврядування:

а) у дводенний строк з дня затвердження районного бюджету;

б) у триденний строк з дня затвердження районного бюджету;

в) у п 'ятиденний строк з дня затвердження районного бюджету;

г) немає правильної відповіді.

32. Надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) ґрунтується на таких основних принципах:

а) об'єктивності та відкритості, єдності, збалансованого розвитку, цільового вико­ристання коштів;

б) єдності, автономності, збалансованості, повноти, достовірності, гласності, на­очності, субсидіарності, відповідальності учасників бюджетного процесу, справедливос­ті, неупередженості;

в) єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності, самостійності, ефектив­ності, публічності, прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу, демок­ратизації;

г) об'єктивності та відкритості, єдності, автономності, достовірності, цільового використання коштів.

33. За рахунок яких коштів здійснюються видатки на виплату щорічної разової гро­шової допомоги ветеранам війни:

а) місцевих бюджетів;

б) державного бюджету;

в) державного та місцевих бюджетів.

34. Підставою для існування міжбюджетних відносин є:

а) розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;

б) невиконання місцевими органами влади зобов'язань щодо фінансування соціальних видатків;

в) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

г) гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень органам місце­вого самоврядування.

35. Індекс відносної податкоспроможності розраховується:

а) на основі даних про касове виконання відповідного бюджету, плюс недоїмка, мінус переплата;

б) на основі даних про фактичне нарахування податків і зборів до відповідного бюд­жету;

в) на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету, плюс втрати від пільг.

36. Кошти, які безоплатно передаються з одного бюджету до іншого, це:

а) міжбюджетні трансферти;

б) дотації вирівнювання;

в) субвенції.

37. Які трансферти передбачені в Державному бюджеті?

а) дотація вирівнювання, додаткова дотація, субвенції, інші додаткові дотації та субвенції;

б) дотація вирівнювання, додаткова дотація, субвенції, інші додаткові дотації та субвенції, запозичення;

в) дотація вирівнювання, додаткова дотація, субвенції.

38. Чи можуть надаватися субвенції на виконання інвестиційних проектів з одного місцевого бюджету іншому?

а) ні, заборонено Бюджетним кодексом;

б) так, на підставі договору;

в) правильної відповіді немає.

39. Дотації вирівнювання для сільських, селищних бюджетів затверджуються:

а) районною радою;

б) Верховною Радою;

в) обласною радою.

40. За рахунок якого бюджету утримується районне фінансове управління районної державної адміністрації:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державний і місцеві бюджети.

41. Які витрати фінансуються за рахунок місцевого бюджету?

а) утримання обласного контрольно-ревізійного управління;

Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 430; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.