Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства за фінансовою звітністю

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 4 Аналіз фінансових звітів

 

Практичне заняття на тему :

 

Для аналізу фінансової звітності використовуються наступні прийоми:

читання звітності (вивчення абсолютних показників звітності);

- горизонтальний аналіз – вивчення змін статей звітності порівняно з попереднім періодом;

- вертикальний (структурний) аналіз – визначення питомої ваги різних статей звітності в загальному результаті (підсумку);

- трендовий аналіз – визначення відносних відхилень показників звітності за декілька років від рівня базисного року, для якого всі показники приймаються за 100%;

- аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – визначення пропорцій між різними статтями звітності;

- факторний аналіз.

Аналіз фінансового стану - обов'язкова складова фінансового менеджменту будь-якого підприємства. Задача цього аналізу - визначити які параметри роботи підприємства прийнятні і їх необхідно зберігати на сформованому рівні, а які вимагають оперативного втручання, тобто, щоб успішно працювати, підприємство повинне оцінити причини погіршення свого фінансового стану і знайти способи його корективи. Стандартної системи оцінки фінансового стану підприємства не існує, аналітики можуть використовувати різні комплекти показників. Проте є проблеми і показники, що найбільш часто трапляються у діяльності СПД.

Дослідження діяльності ряду підприємств, що відносяться до різних галузей, дозволили виділити три основні проблеми, що впливають на їх фінансовий стан :

- дефіцит коштів і зниження платоспроможності, про що можна судити по значній кредиторській заборгованості перед бюджетом, персоналом, постачальниками й ін.; зростанню рівня кредитів. Ці проблеми пов'язані з можливими труднощами щодо погашення зобов'язань і підтверджуються зниженням коефіцієнтів ліквідності.

- власник одержує доходи, неадекватно малі своїм інвестиціям і виникає проблема „низької рентабельності власного капіталу”.

- зниження фінансової незалежності в зв'язку з проблемами погашення зобов'язань може загрожувати підприємству втратою самостійності. Індикатором зростаючої залежності підприємства від кредиторів є зниження коефіцієнтів автономії (коефіцієнтів фінансової незалежності).Взаємозв’язок фінансових показників використовують в аналізі при розробці заходів щодо покращення фінансового стану СПД, найбільш поширений взаємозв’язок одержав назву моделі Дюпона. Це формула, що розкриває залежність рентабельності активів, рентабельності реалізації продукції і оборотності активів підприємства:

 

Рентабельність активів   = Рентабельність продажу × Оборотність активів
Чистий прибуток Вартість активів = Чистий прибуток Виручка від реалізації × Виручка від реалізації Вартість активів

Існує різновидність моделі Дюпона, яка включає елемент, що характеризує платоспроможність СПД і показує залежність рентабельності власного капіталу від рентабельності реалізації, оборотності активів і долі власного капіталу в активах:

Вартість активів / Власний капітал = 1 / коефіцієнт автономії  
Чистий прибуток Власний капітал = Чистий прибуток Виручка від реалізації × Виручка від реалізації Вартість активів × Вартість активів Власний капітал
               

 

Указана залежність дає можливість підбираючи показники оборотності і рентабельності визначити, яке з поєднань цих значень дасть найбільший приріст рентабельності власного капіталу.

Доцільно розрахувати темпи змін прибутку, виручки від реалізації та активів і порівняти динаміку показників.

Якщо підприємством дотримується співвідношення

Тпр >Твир >Такт> 100% ,

де Тпр, Твир, Такт - темпи змін відповідно прибутку, виручки і активів, то воно ефективно використовує ресурси, зменшує витрати на виробництво, реалізацію і випуск продукції.

В оцінці і прогнозуванні фінансового стану підприємства значну роль відіграє прогнозування грошових потоків (за формою №3).

Основні елементи вхідного потоку – чистий прибуток і амортизація. В процесі аналізу порівнюються вхідний і вихідний грошові потоки. Стійке перевищення притоку коштів над їх відтоками свідчить про надійний фінансовий стан підприємства. Різкі коливання цього перевищення, чи перевищення відтоків коштів над їх притоками свідчать про нестійкий фінансовий стан підприємства.

Фінансова звітність підприємства служить основним джерелом аналізу фінансового стану підприємства як внутрішнім так і зовнішнім користувачам.

З метою оцінки фінансового стану підприємств студенти, керуючись показниками звітності СПД (де вони проходили практику) за два останні роки та даними додатку до практичного заняття №3, проводять апробацію фінансової звітності та виконують наступні завдання:

Завдання 1. За даними бухгалтерського балансу дайте попередню оцінку фінансового стану підприємства на початок і кінець звітного року. Обґрунтуйте висновки, спираючись на відповідні показники балансу. Які допоміжні джерела і показники можна використовувати для вивчення загального фінансового стану підприємства?

 

Завдання 2. На основі балансу проаналізуйте коефіцієнти поточної ліквідності, забезпечення підприємства власними обіговими коштами на початок і кінець звітних періодів. Зробіть висновки.

 

Таблиця 4.1 – Розрахунок показників ліквідності

 

Показник   Формула розрахунку На початок першого звітного періоду На кінець першого звітного періоду На кінець другого звітного періоду Відхилення  
1. Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) Оборотні активи / Поточні зобов’язання        
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов’язання        
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов’язання        

 Завдання 3. Визначте показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахуйте коефіцієнти ліквідності в табл.4.1. Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки.

Завдання 4. За даними балансу проаналізуйте джерела формування активів підприємства. Зверніть увагу на порядок розрахунку суми власних обігових коштів підприємства і визначення впливу чинників на їх величину. Зробіть висновки відносно типу фінансової стійкості підприємства.

Виконайте коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 4.2. Поясніть, про що свідчать одержані результати.

 

Таблиця 4.2 - Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства

 

Показник   Формула розрахунку   На початок першого звітного періоду На кінець першого звітного періоду На кінець другого звітного періоду Відхи- лення  
1 . Коефіцієнт незалежності (автономії) Власний капітал / Валюта балансу        
2. Коефіцієнт фінансової стійкості (Власний капітал + довгострокові зобов’язання)/ Валюта балансу        
3. Коефіцієнт маневреності ВОК / Власний капітал        

 

Завдання 5. Проаналізуйте показники ділової активності і ефективності роботи підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 4.3. Поясніть, про що свідчить динаміка одержаних результатів.

Таблиця 4.3 - Розрахунок показників ділової активності і ефективності роботи підприємства.

Показник   Формула розрахунку   На початок першого звітного періоду На кінець першого звітного періоду На кінець другого звітного періоду Відхи- лення  
1 . Коефіцієнт оборотності оборотних активів Чиста виручка від реалізації / Середня сума оборотних активів        
2 . Коефіцієнт оборотності запасів Собівартість реалізованої продукції / Середня вартість запасів        
3 . Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Чиста виручка від реалізації / Середня сума дебіторської заборгованості        
4 . Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Чиста виручка від реалізації / Середня сума кредиторської заборгованості          

 


Прод. табл. 4. 3 .

 

5.Тривалість одного обороту оборотних активів Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності оборотних активів        
6.Тривалість одного обороту запасів Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності запасів        
7.Рентабельність активів Прибуток до оподаткування (або чистий прибуток)/ Середня сума оборотних активів        
8.Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток/ Середня сума власного капіталу        
9.Рентабельність продажу Прибуток( від операційної діяльності або чистий прибуток)/ Чиста виручка від реалізації        
10.Рентабельність продукції Прибуток від операційної діяльності/ Собівартість реалізованої продукції        
11.Рентабельність чистих активів Чистий прибуток/ Середня вартість чистих активів (різниця між активами і зовнішніми зобов’язаннями підприємства)        

Завдання 6. На основі даних попереднього завдання факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства. Зробіть висновки щодо динаміки та можливостей росту цього показника.

 

Завдання 7. Розрахуйте темпи змін прибутку, виручки від реалізації та активів і порівняйте динаміку показників. Розрахуйте елементи вхідного і вихідного грошових потоків згідно табл.. 4.4. За одержаними даними зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства.

Таблиця 4.4 - Розрахунок елементів грошового потоку підприємства

 

Елементи грошового потоку
Приток коштів Минулий період Звітний період Відтік коштів Минулий період Звітний період
Чистий прибуток     Додаткове вкладення коштів у запаси    
Амортизаційні відрахування     Приріст дебіторської заборгованості    
Додаткові надходження у статутний фонд, продаж акцій     Зменшення кредиторської заборгованості    
Залучення нових кредитів і позик     Виплати дивідендів (грошові)    
Зростання кредиторської заборгованості     Зменшення статутного фонду (викуп і вилучення з обігу своїх акцій)    
Збільшення інших пасивів          

 

 

Завдання для самостійної роботи

За даними електронної програми студенти виконують аналіз фінансового стану підприємства, де вони проходили практику, або за даними фінансової звітності, які наведені у додатках. Завдання може бути опрацьоване у вигляді електронних таблиць (пропонується до виконання під керівництвом викладача).

Питання до теми:

 

1. Перелічіть вимоги, які ставляться до змісту фінансових документів.

2. Перелічіть основні статті основного і оборотного капіталу підприємства.

3. Перелічіть основні статті власного та позикового довго - та короткострокового капіталу.

4. В чому полягає сутність основного балансового рівняння?

5. Наведіть структуру Звіту про фінансові результати.

6. Які основні фактори впливають на суму дебіторської і кредиторської заборгованостей?

7. Що являє собою операційний прибуток?

8. Перелічіть основні складові звіту про власний капітал

9. Яка технологія проведення горизонтального і вертикального аналізу звітності?

10. За допомогою яких показників оцінюється оборотність засобів і які з них найбільш поширені?

11. Як оцінити рентабельність власного капіталу?

12. Як за допомогою потоків грошових коштів можна оцінити фінансовий стан підприємства?

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 1374; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.048 сек.