Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 5. 1. "Природничий матеріалізм" як напрям філософії був розроблений

1. "Природничий матеріалізм" як напрям філософії був розроблений

К.Марксом. Ні

2. Найпершою заслугою шкіл пізньої античної філософії можна вважати відкриття автономії людського розуму щодо обставин життя. Так

3. Ф.Бекон був засновником раціоналізму в філософії Нового часу.Ні

4. За Б.Спінозою субстанція і Бог - це тотожні поняття. Так

5.Перші ідеї атомістичної будови речовини були сформульовані в епоху Відродження.Ні

6. Знання, за І.Кантом, постає: б) синтезом матеріалу чуттів та форм розсудку.

7. Позиція "імморалізму" була обґрунтована: в) Ф.Ніцше, який вважав, що життя не підлягає моральним оцінкам.

8. Вислів "Людина — це мислячий очерет" належить: в) Б.Паскалю.

9. Згідно Аристотелю всі речі складаються із: в) форми і матерії.

10. Логічний позитивізм (неопозитивізм) у перший третині XX ст. розробляв процедуру: б) верифікації, тобто перевірки наукових положень на істинність;

ТЕСТИ В. 1. Філософія екзистенціалізму намагалась довести в своїх міркуваннях те, що : А) людина не може пізнава­ти себе засобами науки, а лише способом внутрішньо­го переживання власного життя, в процесі якого їй відкриваються власна свобо­да, неузасадненість, закинутість у цей світ, що супро­воджуються відчуттями ту­ги, страху, відчаю.

2. Підкреслюючи роль освіти, науки та знань у людському житті, представники європейського Просвітництва доводили, що: В) людину можна покращи­ти лише шляхом освіти, при' тому серед усіх знань для неї найбільш корисними та потрібними постають знан­ня моральних норм та доб- рочесностей; філософія повинна сприяти людському самовдосконаленню.

Тести Г) Завдання з опрацювання філософських текстів

„Єство, що лише мислить і при тому мислить абстрактно, не має ніякого уявлення про буття, про існування, а) Міркування автора даного фрагмента розгортаються у полеміці з позицією, що буття – це загальне поняття, яке можна відокремити від речей. Автор відстоює позицію єдності буття із тим, що існує; те, що складає сутність, і є буття. Цікавою є думка, що лише там, де знаходиться твоє серце, там ти існуєш

б) Автор пояснює сутність буття як границю мислення, адже єство, як тільки мислить, не має уявлення про саме буття, існування чи про дійсність Буття є тим, що існує, те що є, його не можливо уявити. Уявлення буття є лише його вигадкою, чимось поза самою сутністю буття. Тому випливає з міркувань автора, що буття дорівнює сукупності речей, і його не можна розглядати у багатоманітності сутностей. І якщо забрати з буття всі важливі якості речей, то буття буде лише уявленням про нього, а не самим буттям.

в) Автор фрагмента виділяє ситуацію людини з – поміж інших явищ дійсності у її відношення до буття думкою про те, що лише в людському житті буття і сутність можуть бути відокремлені. Наприклад, серце людини знаходиться там, де вона сама. Її буття, існування певним чином відокремлене від неї.

г)Автор фрагмента абстрактному мисленню протиставляє невизначеність буття, у якому не можна нічого розрізняти та мислити. Ірраціоналізм припускає існування певних областей світобачення, які недоступні розуму і що їх можна досягнути через інтуїцію, почуття та віру, тому можна зробити висновок із думок автора про те, що буття має ірраціональний характер.

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 1967; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.