Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Види красномовства
Читайте также:
  1. Подальший розвиток судового красномовства
  2. Тема 2. Види красномовства

Навчальна програма

Тема 1. Ораторське мистецтво − наука про красномовство. Основні поняття ораторського мистецтва

Мета, завдання, предмет і методологія вивчення дисципліни “ораторське мистецтво ”. Визначення риторики.Модуси публічного виступу.Риторика і “воля до влади”. Загальна характеристика розділів риторики. Основні категорії і поняття курсу. Взаємозв’язки дисципліни “ораторське мистецтво” з іншими дисциплінами.

Види ораторського мистецтва. Роди ораторського мистецтва.

Тема 3. Теорія ораторського мистецтва. Інвенція

Поняття про стратегію оратора. Типи підготовки до публічного виступу. Джерела знаходження матеріалу. Топіка.

Аргументація і критика. Структура і види аргументації. Поняття про критику та її види. Види аргументів.

Тема 4. Теорія ораторського мистецтва. Диспозиція

Вступ до промови.

Головна частина. Способи подання матеріалу. Типові помилки в аргументації та критиці.

Завершення промови. Активізація діяльності аудиторії.

Тема 5. Теорія ораторського мистецтва. Елокуція.

Мовленнєвий закон. Культура мовлення.

Форми мовленнєвого впливу. Фігуративна практика. Риторичні фігури. Тропи. Техніка мовлення.

Тема 6. Теорія ораторського мистецтва. Меморія і акція

Меморія: загальна характеристика. Акція. Закон ефективної комунікації. Способи запам’ятовування промови. Невербальні засоби оратора. Жести як невербальні сигнали. Засоби візуального спілкування. Аналіз публічного виступу

Тема 7. Історія ораторського мистецтва. Антична риторика

Давньогрецька культура як “пайдея”.

Риторика в Давній Греції класичного періоду. Софістичний ідеал єдності риторики та філософії. Риторика Сократа і Платона Освітня система Ісократа. Риторика Аристотеля. Видатні давньогрецькі оратори. Особливості елліністичної риторики.

Риторика в Давньому Римі. Риторика Цицерона. Програма освіти оратора Квінтіліана. К. Тацит про причини занепаду латинського красномовства

Риторика та раннє християнство.

Тема 8. Ораторське мистецтво в епоху Середньовіччя, Відродження і Нового часу

Середньовіччя (XIV - I половина XVIII ). Розквіт теорії красномовства в Україні.Розвиток риторики ( II половина XVIII – початок XX ст.). Сучасне ораторське мистецтво

Тема 9. Практичні аспекти загального ораторського мистецтва

Методика та етапи підготовки промови. Логіка та емоції в промові. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Структура ораторського твору. Типи промов. Зовнішня культура оратора.

Форми ділової комунікації. Ділова бесіда, наради, збори, переговори, дискусії. Етикет та культура ділового спілкування. Знайомство, вітання, звертання, вибачення, прощання як ділового спілкування. Етикетна атрибутика у діловому спілкуванні.Тема 10. Практичні аспекти судового ораторського мистецтва

Семіотичний характер неориторики. Загальна характеристика лінгвістичної риторики. Загальна характеристика аргументативної риторики.


2.Тематичний план дисципліни

“Ораторське мистецтво ”

№ з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за формами навчання та видами занять  
разом аудиторні позааудиторні заняття  
лекції   семінарські самостійна робота  
         
Модуль 1. Красномовство та його різновиди. Теорія ораторського мистецтва  
Тема 1. Ораторське мистецтво − наука про красномовство. Основні поняття класичного ораторського мистецтва  
Тема 2. Види красномовства  
Тема 3. Теорія ораторського мистецтва. Інвенція  
Тема 4. Теорія ораторського мистецтва. Диспозиція  
Тема 5. Теорія ораторського мистецтва. Елокуція
6. Тема 6. Теорія ораторського мистецтва. Меморія і акція  
7. Тема 7. Історія ораторського мистецтва. Античне ораторське мистецтво  
8. Тема 8. Ораторське мистецтво в епоху Середньовіччя, Відродження і Нового часу
  Разом за I модулем
Модуль 2. Сучасна риторика.Практикум з риторики.
9. Тема 9. Практичні аспекти загального ораторського мистецтва -
Тема 10. Практичні аспекти судового ораторського мистецтва  
  Разом за II модулем
  Разом
                   

3.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Модуль 1. Красномовство та його різновиди. Теорія ораторського мистецтва.

Тема 1. Ораторське мистецтво − наука про красномовство. Основні поняття ораторського мистецтва

Термінологічний словник

Етос (грец. Ethos – норов, звичай) – це засоби впливу, що апелюють до моральних принципів людини.

Логос (грец. Logos – слово) – основна категорія класичної риторики, яка апелює до розуму.

Оратор(від лат. orare – говорити) вказує на:

1 ) особу, що виголошує промову, виступає з промовою на зборах;

2) красномовну людину, яка володіє даром майстерності слова.

Ораторське мистецтво являє собою комплекс знань, умінь і навичок оратора стосовно підготовки й проголошення промови. Ораторське мистецтво — це діяльність, спрямована на переконання аудиторії засобами живого слова.

Пафос (грец. pathos – пристрасть, почуття) – це інтелектуальне, вольове, емоційне устремління мовця (автора), яке виявляється і в процесі мовної комунікації, і в його продукті – тексті.

Риторика(грец. – наука про ораторське мистецтво) – наука про способи підготовки та виголошення ораторської промови з метою певного впливу на аудиторію.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Ораторське мистецтво є засобом спілкування людей і вираження думок, почуттів, волевиявлень. Важливою професійною навичкою управлінця, керівника є вміння переконувати, адже процес управління – невід’ємний від процесу спілкування. Навчитися переконливості, навчитися робити слабку думку сильною — таке завдання можна виконати за допомогою ораторського мистецтва. Хто володіє таким мистецтвом, той може переконати будь-кого й добитися перемоги своєї думки. У сфері управління персоналом ораторське мистецтво виступає чи не основним знаряддям діяльності, оскільки є дієвим інструментом впливу на розум і поведінку підлеглих і послідовників.

Бажання, щоб інша людина прийняла якесь положення, здійснила якийсь вчинок, співвідноситься з такою філософською категорією, як „воля до влади”. Вона набула значного поширення завдяки роботам відомого німецького філософа Фрідріха Ніцше. „Воля до влади” – потужний стимул людської поведінки, наявний у кожної людини. Людина прагне підкорити собі оточуючий світ, до складу якого входять і інші люди.

Мистецтво переконання– реалізується через такі основні поняття риторики: логос, етос, пафос.

Кожен з етапів ораторської діяльності вивчається у відповідному розділі риторики.

РОЗДІЛИ КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ

 

       
 
 
   
Елоквенція

 

 


Семінарське заняття 1

Тема: Риторика − наука про красномовство. Основні поняття класичної риторики

2 год.

Теоретичні завдання

1.1. Визначення риторики

1.2. Модуси публічного виступу

1.3. Риторика і “воля до влади”

1.4. Загальна характеристика розділів риторики

Практичні завдання

Проаналізуйте інтонаційні особливості нижченаведених текстів або ж текстів публічних виступів за власним вибором і виразно прочитайте їх. Спробуйте визначити основні недоліки власного голосу, дикції, використовуючи магнітофон. Прокоментуйте з точки зору використання модусів публічного виступу прочитані тексти. Яким чином модуси публічного виступу використовуються у реальній мовній практиці.

Стаття Генерального секретаря Ради Європи Террі Девіса
про побутове насильство(уривок)

Щодня і щохвилини в кожній з європейських країн є жінки, які потерпають від насильства у власному домі, спричиненого їхніми чоловіками або партнерами. Одна з чотирьох жінок в якийсь із періодів свого життя була жертвою насильства, а одна з десяти жінок зазнала сексуального насильства. Деякі не пережили цього – побутове насильство залишається головним убивцею жінок у віці від 16 до 44 років.

…Неймовірно, але в столітті, яке стало свідком розвитку законодавства з прав людини та фундаментальних змін на краще в поводженні з людьми, ми все ще перебуваємо в такому стані, коли половина населення систематично піддається небезпеці. Це й є рушійною силою Кампанії Ради Європи, спрямованої на ліквідацію насильства в побуті. Кампанія, про яку буде оголошено в Мадриді 27 листопада цього року (2011 р.), є намаганням змінити життя багатьох жінок в Європі, що потерпають щодня від насильства, приниження та образ. Зважаючи на те, що Рада Європи є охоронцем Європейської конвенції з прав людини, Кампанія знаходиться в самому серці місії, що її виконує Рада Європи протягом останнього півстоліття.

Промова Стіва Джобса перед випускниками Стенфорда (уривок)

"Для мене велика честь бути з вами сьогодні на врученні дипломів одного з найкращих університетів світу. Я не закінчував інститутів. Сьогодні я хочу розповісти вам три історії з мого життя. І все. Нічого грандіозного. Просто три історії.

Перша історія – про з'єднання крапок.

Я кинув Reed College після перших 6 місяців навчання, але залишався там у якості "гостя" ще близько 18 місяців, поки нарешті не пішов. Чому ж я кинув навчання?

Все почалося ще до мого народження. Моя біологічна мати була молодою, незаміжньою аспіранткою і вирішила віддати мене на усиновлення. Вона наполягала на тому, щоб мене усиновили люди з вищою освітою, тому мені було призначено бути усиновленим юристом і його дружиною. Правда, за хвилину до того, як я виліз на світло, вони вирішили, що хочуть дівчинку. Тому їм подзвонили вночі і запитали: "Зненацька народився хлопчик. Ви хочете його? ". Вони сказали: "Звичайно". Потім моя біологічна мати довідалася, що моя прийомна мати - не випускниця коледжу, а мій батько ніколи не був випускником школи. Вона відмовилася підписати папери про усиновлення. І тільки кілька місяців потому все ж поступилася, коли мої батьки пообіцяли їй, що я обов'язково піду в коледж.

І 17 років потому я пішов. Але я наївно вибрав коледж, який був майже таким же дорогим, як і Стенфорд, і всі накопичення моїх батьків були витрачені на підготовку до нього. Через шість місяців, я не бачив сенсу мого навчання. Я не знав, що я хочу робити у своєму житті, і не розумів, як коледж допоможе мені це усвідомити. І от, я просто витрачав гроші батьків, які вони збирали все життя. Тому я вирішив кинути коледж і повірити, що все буде добре. Я був спочатку наляканий, але, оглядаючись зараз назад, розумію, що це було моїм кращим рішенням за все життя. В ту хвилину, коли я кинув коледж, я міг перестати говорити про те, що необхідні уроки мені не цікаві і відвідувати ті, які здавалися цікавими.

Не все було так романтично. У мене не було кімнати в общазі, тому я спав на підлозі в кімнатах друзів, я здавав пляшки Коли по 5 центів, щоб купити їжу і ходив за 7 миль через все місто кожен недільний вечір, щоб раз на тиждень нормально поїсти в храмі кришнаїтів. Мені він подобався. І багато з того, з чим я стикався, слідуючи своїй цікавості і інтуїції, виявилося пізніше безцінним.

Ось вам приклад:

Reed College завжди пропонував кращі уроки по каліграфії. По всьому кампусу кожен постер, кожна мітка були написані каліграфічним почерком від руки. Так як я відрахувався і не брав звичайних уроків, я записався на уроки по каліграфії. Я дізнався про serif і sans serif, про різні відступи між комбінаціями букв, про те, що робить прекрасну типографіку прекрасною. Вона була красивою, історичною, майстерно витонченою до такої міри, що наука цього не змогла б зрозуміти.

Ніщо з цього не здавалося корисним для мого життя. Але десять років опісля, коли ми розробляли перший Макінтош, все це згодилося. І Мак став першим комп'ютером з красивою типографікою. Якби я не записався на той курс у коледжі, у Маку ніколи б не було кілька гарнітур і пропорційних шрифтів. Ну а оскільки Windows просто здули це з Маку, швидше за все, у персональних комп'ютерів узагалі б їх не було. Якби я не відрахувався, я б ніколи не записався на той курс каліграфії і у комп'ютерів не було б такої дивовижної типографіки, як зараз.

Звичайно, не можна було з'єднати всі крапки воєдино тоді, коли я був у коледжі. Але через десять років все стало дуже, дуже ясно.

Ще раз: ви не можете з'єднати крапки, дивлячись уперед; ви можете з'єднати їх тільки озираючись у минуле. Тому вам доведеться довіритися тим точкам, які ви як-небудь зв'яжете в майбутньому. Вам доведеться на щось покластися: на свій характер, долю, життя, карму - що завгодно. Такий підхід ніколи не підводив мене і він змінив моє життя.

Моя друга історія - про любов і втрати.

Мені пощастило - я знайшов те, що я люблю по життю робити досить рано. Woz і я заснували Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми посилено трудилися, і через десять років Apple виросла з двох чоловік в гаражі до $ 2-мільярдної компанії з 4000 працівників. Ми випустили наше найкраще творіння - Макінтош - роком раніше і мені тільки-тільки виповнилося 30. І потім мене звільнили. Як вас можуть звільнити з компанії, яку ви заснували? Ну, у міру росту Apple ми наймали талановитих людей, щоб допомагати мені управляти компанією і в перші п'ять років усі йшло добре. Але потім наше бачення майбутнього стало розходитися і ми в кінцевому рахунку посварилися. Рада директорів перейшла на його бік. Тому в 30 років я був звільнений. Причому публічно. Те, що було сенсом всього мого дорослого життя, пропало.

Я не знав, що робити кілька місяців. Я відчував, що я підвів минуле покоління підприємців - що я упустив естафетну паличку, коли мені її передавали. Я зустрічався з David Packard і Bob Noyce і намагався вибачитися за те, що накоїв. Це було публічним провалом і я навіть думав про те, щоб утекти куди подалі. Але щось повільно стало прояснюватися в мені - я все ще любив те, що робив. Хід подій в Apple лише злегка все змінив. Я був відкинутий, але я любив. І, врешті-решт, я вирішив почати все спочатку.

Тоді я цього не розумів, але виявилося, що звільнення з Apple було кращим, що могло відбутися зі мною. Тягар успішної людини змінився легковажністю початківця, менш упевненого в чому-небудь. Я звільнився і увійшов в один із найкреативніших періодів свого життя.

Протягом наступних п'яти років я заснував компанію NeXT, іншу компанію, названу, Pixar і закохався в дивовижну жінку, яка стала моєю дружиною. Pixar створив найперший комп'ютерний анімаційний фільм, Toy Story, і є тепер найуспішнішою анімаційною студією у світі. У ході разючих подій, Apple купила NeXT, я повернувся в Apple, і технологія, розроблена в NeXT стала серцем нинішнього відродження Apple. А Laurene і я стали чудовою родиною.

Я впевнений, що нічого з цього не сталося б, якби мене не звільнили з Apple. Ліки були гіркими, але пацієнтові воно допомогло. Іноді життя б'є вас по голові цеглою. Не втрачайте віри. Я переконаний, що єдина річ, яка допомогла мені продовжувати справу була те, що я любив свою справу. Вам треба знайти те, що ви любите. І це так само вірно для роботи, як і для відносин. Ваша робота заповнить велику частину життя і єдиний спосіб бути повністю задоволеним - робити те, що по-вашому є великою справою. І єдиний спосіб робити великі справи - любити те, що ви робите. Якщо ви ще не знайшли своєї справи, шукайте. Не зупиняйтеся. Як це буває з усіма серцевими справами, ви довідаєтеся, коли знайдете. І, як будь-які гарні відносини, вони кращають з роками. Тому шукайте, поки не знайдете. Не зупиняйтеся.

Моя третя історія - про смерть.

Коли мені було 17, я прочитав цитату - щось на зразок цього: "Якщо ви живете щодня так, начебто він останній, коли-небудь ви виявитеся праві." Цитата справила на мене враження і з тих пір, вже 33 роки, я дивлюся в дзеркало щодня і запитую себе: "Якби сьогоднішній день був останнім в моєму житті, чи захотів би я робити те, що збираюся зробити сьогодні?". І як тільки відповіддю було "Ні" протягом декількох днів підряд, я розумів, що треба щось міняти.

Пам'ять про те, що я скоро помру - найважливіший інструмент, який допомагає мені приймати складні рішення в моєму житті. Тому що все інше - чужа думка, уся ця гордість, вся ця боязнь збентеження або провалу - усі ці речі падають перед обличчям смерті, залишаючи лише те, що дійсно важливо. Пам'ять про смерть - кращий спосіб уникнути думок про те, що вам є що втрачати. Ви вже голий. У вас більше немає причин не йти на заклик свого серця.

…Смерть тоді підійшла до мене найближче, і сподіваюся, ближче усього за кілька наступних десятків років. Переживши це, я тепер можу сказати наступне з більшою впевненістю, ніж тоді, коли смерть була корисною, але чисто вигаданою концепцією:

Ніхто не хоче вмирати. Навіть люди, які хочуть потрапити на небеса не хочуть вмирати. І все одно, смерть - пункт призначення для всіх нас. Ніхто ніколи не зміг уникнути її. Так і повинно бути, тому що Смерть, напевно, найкращий винахід Життя. Вона - причина змін. Вона очищає старе, щоб відкрити дорогу новому. Зараз нове - це ви, але колись (не дуже-то й довго залишилося) - ви станете старими і вас очистять. Вибачте за такий драматизм, але це правда.

Ваш час обмежений, тому не витрачайте його на життя якимось чужим життям. Не потрапляйте в пастку догми, яка говорить жити думками інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос. І найважливіше, майте хоробрість слідувати своєму серцю і інтуїції. Вони якимось чином уже знають те, ким ви хочете стати насправді. Все інше вторинне.

Коли я був молодий, я прочитав дивну публікацію The Whole Earth Catalog ("Каталог всієї Землі"), яка була однією з Біблій мого покоління. Її написав хлопець на ім'я Stewart Brand, що живе тут недалеко в Menlo Park. Це було наприкінці шістдесятих, до персональних комп'ютерів і настільних видавництв, тому вона була зроблена за допомогою друкарських машинок, ножиців і полароїдів. Щось на зразок Google у паперовій формі, 35 років до Google. Публікація була ідеалістичною і переповненою великими ідеями.

Steward і його команда зробили кілька випусків The Whole Earth Catalog і, зрештою, видали фінальний номер. Це було в середині 70-х і я був вашого віку. На останній сторінці обкладинки була фотографія дороги раннім ранком, типу тієї, на якій ви, можливо, ловили машини, якщо любили пригоди. Під нею були такі слова: "Залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними". Це було їхнє прощальне послання. Залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними. І я завжди бажав собі цього. І тепер, коли ви закінчуєте інститут і починаєте заново, я бажаю цього вам.

Залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними.

Усім велике спасибі."

2. Висловіть власні міркування з приводу сучасного стану мовлення, культури мови.

Питання для самостійного вивчення

1. Сила й краса красномовства.

2. Ораторське мистецтво і державне життя.

3. “Риторична формула” як сукупність семи законів організації та управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю.

4. Ораторське мистецтво в системі професійної підготовки студентів за напрямом підготовки «Управління персоналом і економіка праці».

Тести(за Н.А. Колотіловою)

1. Риторика – це наука яка вивчає:

А)способи ефективного мовлення;

Б)способи підготовки і виголошення ораторських промов;

В)способи переконання під час публічних виступів.

2. Предмет риторики – це публічний виступ:

А)так;

Б)ні.

3. Метою ораторської промови є:

А)вплив або інформування;

Б)інформування або переконання;

В)витонченість виразу думки або вплив.

4. Модусами публічного виступу є:

А)оратор, промова, аудиторія;

Б)етос, логос, пафос.

5.Етос – це засоби впливу, що апелюють до:

А)норм людської поведінки;

Б)почуттів;

В)розуму.

6.Пафос – це засоби впливу, що апелюють до:

А)норм людської поведінки;

Б)почуттів;

В)розуму.

7. Логос – це засоби впливу, що апелюють до:

А)норм людської поведінки;

Б)почуттів;

В)розуму.

8.Переконання є засобом реалізації «волі до влади»:

А)так;

Б)ні.

9. Ораторська діяльність складається з етапів:

А) трьох;

Б)чотирьох;

В) п’яти.

Література: 2;3;11.

 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1015; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.