Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ №44
Читайте также:
 1. CЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
 2. VI. Підсумок заняття-гри.
 3. Аналіз індивідуального заняття
 4. ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
 5. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 1 страница
 6. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 2 страница
 7. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 3 страница
 8. Визначити мету та показники для спостереження за навчальним заняттям 4 страница
 9. ВИЗНАЧИТИ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ.
 10. Вступне заняття
 11. Вступне заняття
 12. Вступне заняття № 1

ТЕМА: Хімія елементів підгрупи Арсену.

Лабораторна робота №18.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:майбутні провізори повинні знати властивості елементів підгрупи Арсену та їх біологічну роль для застосування в наступній фармацевтичній практиці.

.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчити хімічні властивості елементів підгрупи Арсену. Навчитися проводити хімічні досліди та складати рівняння хімічних реакцій, які характеризують властивості елементів підгрупи Арсену та їх сполук. Ознайомити студентів з біологічною роллю даних елементів та їх застосуванням в медичній практиці.

 

ЗНАТИ:-фізичні та хімічні властивості елементів підгрупи Арсену;

-характерні ступені оксидації елементів підгрупи Арсену в

нормальному та збудженому стані;

-особливості хімічних властивостей сполук елементів підгрупи

Арсену.

 

ВМІТИ:-записати характерні хімічні реакції елементів підгрупи Арсену;

-визначати Арсен за методом Марша;

-писати реакції послідовних перетворень молекул та йонів елементів

підгрупи Арсену;

-розв'язувати типові розрахункові задачі;

-за допомогою хімічних реакцій характеризувати властивості

елементів підгрупи Арсену.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Загальна характеристика елементів підгрупи Арсену. Найважливіші природні сполуки.

2.Методи одержання елементів підгрупи Арсену. Охарактеризувати процеси за допомогою рівнянь реакцій.

3.Водневі сполуки Арсену, Стибію та Бісмуту в порівнянні з аміаком та фосфіном.

4.Хімічні властивості простих речовин підгрупи Арсену. Відношення до неметалів. Взаємодія з нітратною кислотою.

5.Арсин, його одержання і властивості. Застосування в хіміко-токсикологічних дослідженнях. Реакція Марша.

6.Стибін та бісмутин, одержання і властивості.

7.Сполуки Арсену (III), Стибію (III), Бісмуту (III) з киснем, їх добування і хімічні властивості.

 

8.Оксиди та гідроксиди елементів із ступенем оксидації +3, їх кислотно-основні та оксидаційно-відновні характеристики.

9.Закінчіть рівняння реакцій:

AsH3 + KMnO4 + H2SO4

NaBiO3 + Mn(NO3)2 + HNO3

As + HNO3 (к.) →

As2O3 + Sn + H2SO4

SbCl3 + HCl + Zn →

Sb2S3 + HNO3 (к.) →

AsH3 + NaClO →

As + H2SO4 (к.) →

Sb + Br2 + NaOH →

SbCl3 + Na2CO3 + H2O →

10.Які форми оксигеновмісних аніонів Арсену (V) та Стибію (V) відомі? Зіставте їх з фосфатними йонами, знайдіть причини подібності та відмінності. Як впливають умови на склад арсенат- та стибат-йонів?

11.Написати електронні формули атомів елементів As, Sb, Bi. Вказати їх валентні можливості.

12.У вигляді яких сполук Арсен, Стибій та Бісмут знаходяться в природі? Який загальний принцип добування цих елементів з мінералів? Написати відповідні реакції.13.Як реагують арсен, стибій та бісмут з хлором, киснем? Написати відповідні рівняння реакцій.

14.Охарактеризуйте відношення арсену, стибію та бісмуту до хлоридної, сульфатної та нітратної кислот. Напишіть рівняння реакцій.

15.Як і чому змінюється кислотно-основний характер оксидів та гідроксидів тривалентних елементів при переході від Арсену до Бісмуту?

16.Як одержати тіоарсеніти та тіоарсенати? Що спостерігається при підкисленні розчинів цих солей? Написати рівняння реакцій.

17.Біологічна роль елементів підгрупи Арсену.

18.В яких умовах протікає реакція взаємодії натрію арсеніту з йодом? Чому?

19.Написати рівняння гідролізу стибію хлориду.

20.Хіміко-токсикологічне значення сполук Арсену.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Електронна структура атомів елементів підгрупи Арсену в нормальному та збудженому стані.

2.Сполуки Арсену (V), Стибію (V), Бісмуту (V) з киснем, їх добування і хімічні властивості.

3.Відновна здатність сполук із ступенем оксидації +3 в ряду As-Sb-Bi.

4.Мета- та ортоарсенітні кислоти, їх хімічні властивості, взаємоперетворення.

5.Дисоціація гідроксиду арсену як амфотерного електроліту.

6.Арсенатна кислота, її добування та оксидаційні властивості.

7.Арсеніти та арсенати, їх кислотно-основні та оксидаційно- відновні властивості.

8.Якісна реакція на йон AsO43-.

9.Cолі катіонів Стибію та Бісмуту, їх гідроліз.

10.Сульфіди арсену, стибію та бісмуту, їх характер, розчинення в лугах та сульфіді амонію.

11.Одержання натрію бісмутату та його властивості як сильного оксидника.

12.Стибіатна кислота та її солі.

13.Застосування сполук Арсену, Стибію та Бісмуту в медицині та фармації.

14.Сполуки елементів підгрупи Арсену з галогенами. Утворення комплексних сполук та пентагалогенідів.

15.Яку масу натрію бісмутату можна одержати при оксидації хлором в лужному середовищі 4,66 г бісмуту (III) оксиду?

16.Знайдіть масову частку натрію арсенату у 0,5М розчині (ρ=1,07 г/см3).

17.Обчисліть процентний вміст: а) As в скородиті (FeAsO4•2H2O); б) Sb в кермезиті (3Sb2S3•Sb2O3).

18.Який об’єм 0,5М розчину йоду необхідно взяти для оксидації 450 см3 0,1н розчину натрію арсеніту?

19.Один із способів розділення сполук Арсену та Стибію грунтується на пропусканні сірководню крізь розчин трихлоридів у концентрованій хлоридній кислоті. Спочатку осаджується сульфід лише одного з елементів. Після відфільтровування осаду і розбавляння розчину осаджують сірководнем сульфід іншого елемента. Дайте інтерпретацію тому, що відбувається. Поясніть дію концентраційного фактора на ці перетворення.

20.Цинкову пластинку масою 19,5 г занурили у розчин солі бісмуту. Через деякий час її маса збільшилася до 26,6 г. Скільки грамів бісмуту виділилося? Чим доводиться нехтувати при розв’язанні задачі?

21.Наведіть приклади кількох реакцій, за допомогою яких можна добути натрій бісмутат. Охарактеризуйте перетворення солі під дією хлоридної, сульфатної та нітратної кислот. Напишіть рівняння реакцій.

22.Чому розчини SbCl3 та Bi(NO3)3 при розбавлянні водою стають каламутними? Як зробити їх знову прозорими, не відокремлюючи осадів?

23.Напишіть рівняння реакцій гідролізу трихлоридів арсену, стибію, бісмуту. Що спільного і що відмінного у перетвореннях цих сполук під дією води?

24.Охарактеризуйте термічну стійкість арсину, стибіну, бісмутину. Як використовується відповідна властивість сполук для визначення Арсену, Стибію, Бісмуту в різних речовинах?

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Виконання дослідів, описаних в даних методичних вказівках.

2.Обговорення результатів та оформлення висновків.

3.Оформлення та захист протоколу.

4.Відповіді на запитання, запропоновані викладачем, з використанням записів на дошці.

5.Розв'язування розрахункових задач, запропонованих викладачем.

 

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 615; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.226.36.60
Генерация страницы за: 0.004 сек.