Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз валового прибутку
Читайте также:
 1. III. Проаналізуйте описані нижче ситуації і дайте відповіді на запитання.
 2. III. Проаналізуйте тексти і дайте відповіді на за­питання.
 3. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 4. IV. Проаналізуйте подані нижче тексти і дайте від­повіді на запитання.
 5. IV.4. Завдання для аналізу історичних джерел
 6. SWOT-аналіз
 7. V. етап самоаналізу та групової рефлексії
 8. V. етап самоаналізу, групової рефлексії та саморозвитку
 9. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
 10. V. етап самоаналізу, групової рефлексії та саморозвитку
 11. VI. ПРИСТУПАЄМО ДО АНАЛІЗУ МАСИ
 12. АБСОРБЦІЙНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Аналіз чистого прибутку

 

Фінансові результати підприємства наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Прибутки та збитки підприємства за звітний рік, тис. грн.

Показник   У звітному році Відхилення фактичних даних від плану  
за планом   фактично    
сума %  
1 . Валовий прибуток -40 6,1  
2. Операційні доходи і витрати -200 -203 -3 -1,5  
3. Фінансові результати від операційної діяльності ( 1 +2) -43 9,3  
4. Фінансові результати від інвестиційної діяльності - + 15 + 15    
5. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (3 + 4) -28 5,9  
6. Податок на прибуток -8 5,8  
7. Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (5 - 6 ) -20 6,2  
8. Надзвичайні доходи і витрати - -18 -18    
9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8) -38 -11,8  

 

За даними табл. 6.1 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку підприємство не виконало (88,2%), недобір прибут­ку становив 38 тис. грн. Це сталося передусім через значне невиконання плану з валового прибутку (-40 тис. грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (15 тис. грн.). Проте в роботі підприємства є й 18 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.

 

 

Аналіз виконання плану з прибутку від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього необхідно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній рік, а також відомості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Приклад необхідних технічних роз­рахунків наведено в табл. 6.2.

 

Вплив факторів розраховується таким чином:

1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:

437 - 460 = - 23 (тис. грн.)

або

460 • (- 5 ) : 100 = - 23 (тис. грн.) (негативний вплив);

2) вплив зміни цін:

572 - 437 = +135 (тис. грн.) (позитивний вплив),

у тому числі:

а) вплив зміни цін на готову продукцію:

1243 - 950 = 293 (тис. грн.) (позитивний вплив);

б) вплив зміни цін на сировину, напівфабрикати, енергію тощо:

-(671 -513 ) = -158 (тис. грн.) (негативний вплив);

3) вплив собівартості продукції та асортиментно-структурних зрушень

620-572 = +48 (тис. грн.).

Загальний вплив усіх факторів:- 23 + 135 + 48 = +160 (тис. грн.).

Зростання прибутку порівняно з показниками минулого року становило:

620 - 460 = +160 (тис. грн.).

 

Таблиця 6.2

Показники формування валового прибутку, тис. грн.

Показник За звітом у мину­лому році Реалізація у звітному році за цінами, собівартістю та структурою минулого року Фактична реалізація за звітний період за структурою та собівартістю минулого року Фактично у звітному періоді
1 . Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 035) 950*
2. Собівартість реалізованої продукції (ряд. 040) 513** 671***
3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (ряд. 050)
4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (2: 1 цієї табл.), к. 50,1

Примітка. Обсяг реалізації у незмінних цінах у звітному періоді становив 95% торіш­нього.

*1000-0,95 = 950 (тис. грн.);

**540-0,95 = 513 (тис. грн.);

***1243 -0,54 = 671 (тис. грн.).

 

Якщо аналізується прибутковість реалізованої продукції одно­го виду, то визначають дію лише трьох факторів. Розрахунки їх­нього впливу рекомендується здійснювати на підставі внутріш­ньогосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для розрахунків наведено в табл. 6.3.

 

Таблиця 6.3

Фінансові показники реалізації продукції

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення (+,-)
1 . Реалізовано продукції:      
а) у тис. грн. -50
б) в одиницях -2000
2. Ціна за одиницю продукції, грн. + 15
3. Собівартість реалізованої одиниці, грн. +5
4. Прибуток на одиницю продукції, грн. + 10
5. Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (16-4), тис. грн. +50

Розрахунок впливу факторів на величину валового прибутку від реалізації товарної продукції:

1) вплив обсягу реалізації продукції в натуральному виразі:

(-2000)- 15 = -30 000 (грн.)

або

2) вплив зміни собівартості продукції:

- (+5) • 8000 = - 40 000 (грн.);

3) вплив зміни цін:

.

 

На суму прибутку негативно впливали два фактори, що призве­ло до зменшення його на 70 тис. грн., резерв - лише 30 тис. грн.

Під час аналізу прибутків або збитків від іншої реалізації не­обхідно зіставляти фактичні дані з планом або аналогічними су­мами за попередній період. Далі визначають причини їх появи або відхилень. Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів зростання прибутку підприємства.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 132; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.004 сек.