Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині. Погляди Б. Хмельницького

Після тривалого золотоординського панування на Русі в сер XIV ст. більшість південно-руських земель опи­нились під владою Польщі і Литви. Люблінська унія поклала початок польської коло­нізації, кріпацтву, політичному і національно-релігійному гніту українців. Через Польщу, Чехію і Литву в Україну почали проникати з Заходу ідеї Відродження і Реформа­ції,що підривали панування феодалів і католицької церкви. з´явився головний суб´єкт захисту неписаних давніх прав і вольностей русів, фор­мування державної ідеї — запорізьке козацтво.Саме воно ств в XVIст. християнську демократичну республіку,лише номінально підлеглу королівській юрисдикції, звича­єве козацьке право, яке справило вплив на націо­нальну політико-правову ідеологію. Утворення Московської державив XIIIст., звільнення від татаро-монгольського ярма стали умовою відродження власної державності. Т.ч, вітчизняна політико-правова думка відроджу­валася в надзвичайно складних історичних умовах, під впливом політико-правових систем сусід­ніх народів.

Вона еволюціонувала в руслі двох течій: духовної і світської.

Відродження укр державності пов´язано з Хмельницьким, очоливши казацько-селянське повс­танняйого завданнямбув захист козацької республіки, прав Запорізького Війська, селян, міщан, православної церкви.

Успіхи казацько-селянської армії додають сміливості планам Хмельницького: домогтися політичної автономії України в складі Речі Посполитої. Програма Хмельницького перед­бачала повернення західних земель Київської Русі, слави її кня­зів. Оптимальним варіантом союзу геть­ман обрав союз із православною Росією, пе­редбачав збереження козацької республіки з усіма правами і при­вілеями козаків і їх старшини, невтручання царських намісників у козацьке самоврядування і судочинство, збереження виборно­сті гетьмана, 60-тис. козацького реєстру і т.п. Гетьман сподівався, що Росія стане надійним союзником і гарантом безпеки України, її кордонів з Польщею і кримським ханством. Він усвідомлював свою відповідальність за народ України, його державність і права. Державотворчий геній Хмельницького проявився і в тім, що він зміг очолити перемо­жну визвольну війну народу, втілити його національні і держа­вні інтереси, відродити державу на демократичних началах, по­роджених народним досвідом і творчістю. Гетьман був першим і, на жаль, останнім харизматичним лідером, хто зміг сконсолі­дувати українське суспільство, пом´якшити гостроту соціальних протиріч, провести ряд важливих соціально-економічних пере­творень. Намір Хмельницького дати українській державі в оточенні феодальних монархій форму козацької республіки зі спадковою гетьманською владою.77. Політико-правова ідеологія анархізму П. Ж. Прудон ( Франція), Макс Штірнер ( Каспар Шмідт) ( Німеччина).

Починаючи з античності, в пошуках оптимального державного устрою політ-правова думка розглядала анархію негативно як безлад. З кінXVIIIст. формується інше ставлення до анархії

Прудон.Рушійна сила розвитку суспільства - проти­річчя,породжувані вимогами розу­му особистості і суспільства. Капіталістична експлуатація праці, яка існує в буржуаз­ному суспільстві, на думку Прудона, тримається на нееквіва­лентному обміні, що порушує закон трудової вартості і веде до по­грабування всіх працюючих класів.

Тому необхідний не політичний, а економічний переворот,немож­ливий без зміни погляду на власність. Експлуатація людини людиною походить з права сильного. Другий результат власності — деспо­тизм. Держава експлуатує суспільство, здійснює то­тальний нагляд за всіма діями людей, обплутує їх законами. Влада людини над людиною, яку б форму вона не прий­мала, є гноблення. Вища ступінь досконалості суспільства полягає у з´єднанні порядку з анархією,тобто в безвладді.

Посилаючись на підсумки сучасних йому революцій і прак­тику здійснення різних конституцій, Прудон доводив марність політичних перетворень для реального звіль­нення трудящих. Політична організація суспільства повинна бути замінена в результаті економічного пере­вороту.До цього приведуть поширення ідей позитивної анархії, безкоштовний кредит, за­міна приватної власності володінням.Майбутнє суспільство буде організовано як федерація віль­них асоціацій.

Таким чином, мета соціалізму — звільнити особистість від експлуатації, злиднів, поневолення буржуазією, державою, церквою. Соціалізм— справедливий лад. Ко­мунізм — гніт і рабство.

Штірнер: Бог, людство ба­чить тільки себе, піклується тільки про себе.З метою свого розвитку воно змучує, примушуючи служити собі, народи, особистості. Його справа — егоїстична.Істина, свобода, гуманність, справедливість вимагають також служіння їм. Тру­пи патріотів удобрюють грунт для процвітання народу. Тому най­краще не служити великим егоїстам, а самому стати егоїстом. Єдина реальність — неповторне «Я», якому протистоять дер­жава і суспільство. Ту ж функцію виконує право.Так чинить всяка дер­жава —абсолютна, конституційна, демократична.Штірнер відкидає усі форми тиску на особистість, складаючи кодекс індивідуалістичного анархізму.Він відкидає комунізм, що прагне зрівняти особистість за допомо­гою держави.Суспільний ідеалШтірнера — «союз егоїстів», близь­кий до асоціації автономних особистостей у Прудона.

 

Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Антична філософія. Думка Стар. Греції.
 2. Бароко та його значення в українській культурі
 3. Визначте причини появи в українській літературі XVI—XVII ст. полемічних творів та назвіть їх основні риси.
 4. ВИМОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
 5. Виховання,зародження елементів педагогічної теорії в Стародавній Греції.Педагогічні погляди :Демокріта,Платона,Арістотеля
 6. Воєнні та політ. Передумови утв. Гетьманської держави. Держ. Концепція Б. Хмельницького.
 7. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 1 страница
 8. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 10 страница
 9. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 11 страница
 10. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 12 страница
 11. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 13 страница
 12. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка. 14 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.