Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тест тапсырмалары

 

050711 бағытындағы топтар үшін

050711 мамандықтары үшін

 

Құрастырушылар:

Аға оқытушы Құттықадамов М.Е.

Оқытушы Кульбеков А.М.

 

 

Бөлім Бөлімнің атауы (модул) Жалпы бөлімде (модулде) Таңдау Салмағы
Картография: пәні және зерттелетін объекттер. Геоид және жер бедері  
Карта мазмұны.    
Географиялық карта классификациясы.    
Карталар масштабы .    
Картографиялық проекциялар.  
Шартты белгілер және оның мінездемесі.    
Зерттеудің картографиялық әдісі.    
Геоинформациондық картография әдісі.  

@@@ Картография: пәні және зерттелетін объекттер.

Геоид және жер бедері

$$$1A

Географиялық карта дегеніміз:

А.Алынған масштаб бойынша жер бетін жазықтықта шартты белгілер арқылы математикалық тәсілмен бейнелеу.

B.Шартты белгілермен парақ бетінде көрсетілген жер бетінің кескінделуі.

С.Жазықтықтағы жердің кескінделуі.

D.Жер бетінің шағын бөлігінің кескінделуі.

Е.Глобус.

$$$2B

Жер өлшемдерін өлшеген кім:

A.Аристотель.

B.Эратосфен.

C.Дикарх.

D.Пифагор.

E.Птоломей.

$$$3E

Жердің радиусы неше км:

A.520км.

B.1450км.

C.7500км.

D.4080км.

E.6371км.

$$$4A

Геоид–бұл:

A.Материк астынан ойша жалғасатын тыныш жатқан мұхит пен теңіздердің деңгейлік беті.

B.Жердің нақты пішіні.

C.Жердің дөңес пішіні.

D.Эллипс.E.Эллипсоид.

$$$5А

Геоид терминін ұсынған ғалым:

A.И.Листинг.

B.Аристотель.

C.Эратосфен.

D.Пифагор.

E.Птоломей.

$$$6В

Эратосфен ойлап тапқан аспапты көрсетіңіз:

A.Теодолит.

B.Скафис.

C.Гелиограф.

D.Мензула.

E.Нивелир.

$$$7С

Масштабына қарай карталар неше топқа жіктеледі:

A.5.

B.4.

C.3.

D.2.

E.7.

$$$8Е

Географиялық атлас дегеніміз:

A.Жердің кішірейтіле бейнеленген бейнесі.

B.Жердің шағын бөлігі.

C.Ірі масштабтағы карталар.

D.Орташа масштабтағы карталар.

E.Географиялық карталардың жүйелі жинағы.

$$$9В

1:10000 қандай масштаб түріне жатады:

A.Сызықты масштаб.

B.Сандық масштаб.

C.Атаулы масштаб.

D.Сызықты атаулы масштаб.

E.Сандық атаулы масштаб.

$$$10С

1см-де 100 метр болса, қандай масштаб түріне жатады:

A.Сызықты масштаб.

B.Сандық масштаб.

C.Атаулы масштаб.

D.Сызықты атаулы масштаб.

E.Сандық атаулы масштаб.

$$$11Е

Картография пәнінің міндеттері :

А.Карталарды жүйелеу (жіктеу), оларға талдау жасау, бағалау, сақтау және тарату мәселелерімен айналысу.

В.Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін шешу.

С.Карта бойынша өлшеу әдістерін құрастыру.

D.Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және геометриялық әдістерін құрастыру.

E.Табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа шығармаларда көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларды құрастыру және пайдалану әдістерін жасау.

$$$12С

Картографиялық бейне дегеніміз:

A.Жер бедерінің кедір-бұдырлы беті.

B.Тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүние жүзілік мұхиттің беті.

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі.

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті.

E.Картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.

$$$13A

План дегеніміз:

A.Ірі масштабпен жазықтықта ортогонды проекциясында бейнелеу.

B.Эллипсоидтың бетін жазықтықпен алмастыру.

C.Белгілі бір нақтылықпен жазықтық деп алынған бөлікшенің өлшемдерін бейнелеу.

D.Орта масштабты карта.

E.Кіші масштабтағы карта.

$$$14B

Жазықтықта жер шарының немесе жер эллипсоидының бетін бейнелеу әдісі қалай аталады:

A.Меридиан торы.

B.Картографиялық проекция.

C.Картографиялық генерализация (жалпылау).

D.Картографиялық тор.

E.Параллель торы.

$$$15D

Карта бойынша кез келген нүктенің географиялық координаталарын анықтауға мүмкіндік беретін сызықтар жүйесі:

A.Меридиан торы.

B.Картографиялық проекция.

C.Картографиялық генерализация (жалпылау).

D.Картографиялық тор.

E.Параллель торы.

$$$16E

Экватор нүктесінен шеңбер градустары арқылы көрсетілген қашықтықты анықтауға мүмкіндік беретін картадағы сызықтар:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1418; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.