Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A.Меридиан торы. 4 страница

A.Скафис.

B.Стерескоп.

C.Ф.В.Дробышевтың картографикалық проекторы.

D.УТП-2.

E.Барометр.

$$$293D

ГГ-1 инелі қаламсабы түсіру резервуары тушпен толтырылған құралы қалай аталады:

A.Барометр.

B.Скафис.

C.Микроскоп.

D.Рапидограф.

E.Анероид.

$$$294В

Санды мәлімет не үшін керек:

A.Текстік мәліметті қағазға шығару.

B.Суретті сандық түрге айналдыру.

C.Карта құру, бағалау, сақтау.

D.Жердің дәл өлшемін алу.

E.Картада өлшеу әдістерін құру.

$$$295С

АСТҚ алфавитті сандық теруші құрылғы не үшін керек:

A.Суретті сандық түрге айландыру.

B.Карта құру бағалау сақтау.

C.Текстік мәліметті қағазға шығару.

D.Картада өлшей әдістерін құру.

E.Жердің дәл өлшемін алу.

$$$296А

КПА-1200 прецезионды координатографы не үшін қолданылады:

A.Магнитті лентадан, перфолентадан дискіден ЭЕМ дан ақпарат алу.

B.Жердің дәл өлшемін алу.

C.Жер бетін математикалық заңдылықпен анықтау.

D.Әр түрлі картографиялық проекцияларда жылжу өлшемдерін анықтау.

E.Картада өлшеу әдістерін құру.

$$$297Е

Фотожиынтықтың жазу атауына қай құрылғы қолданылады:

A.Анероид.

B.Стерескоп.

C.УТП, ПКВ.

D.Барометр.

E.ФН-2, ФА-1000, 2НФА қондырығысы.

$$$298D

Фотожиынтық құрылғысының өнімділігі:

A.Сағатына 60 мың белгі.

B.Минутына 50 белгі.

C.Сағатына 5 мың белгі.

D.Сағатына 55 мың белгі.

E.Сағатына 70 мың белгі.

$$$299А

Фототергіш шеттің және оның бейнесінің негізін түсіру қабатына орналастыру қалай аталады:A.Аппликация.

B.Ортодромия.

C.Локсодромия.

D.Румб.

E.Абрис.

$$$300С

Шартты белгілерді жеке сөздерді не белгілерді (литер түрінде) қолмен тергенде қандай құрылғы қолданылады:

A.Барометр.

B.УТП, ПКВ.

C.ФН-2.

D.Стерескоп.

E.Анероид.

$$$301C

Жер шарының радиусын кім алғаш рет кім есептеді:

A.Геродот.

B.Птолемей.

C.Эратосфен.

D.Гипарх.

E.Ликатор.

$$$302Е

Картографиялық генерализация–ол:

A.Картаны толықтығы, дәлдігі, жаңалығы бойынша сипаттайтын негізгі құжат.

B.Көмекші жазықтығы тиісті немесе сәйкес жазықтық болып табылатын картографиялық проекция.

C.Шамамен материк астынан жалғастырылған тыныш жағдайдағы көлдер мен мұхиттардың деңгейлік беті.

D.Дөңгелек меридианның концентрирлі параллельдің түзу сызығының ортогональді проекция түрі.

E.Обьектілердің мақсаттары мен карта масштабтарына байланысты картографиялық облыстарының ерекшеліктеріне байланысты таңдау.

$$$303А

Генерализация сипатын анықтайтын негізгі фактор:

A.Карта типі және масштаб.

B.Ұзындық.

C.Бұрыштар теңдігі.

D.Масштаб.

E.Аудан және ұзындық.

$$$304В

Өзен желісінің қалыңдығының анықтау формуласы:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$305С

Қай жағдайда өзен желісі үлкейеді:

A.Өзен санының азаюына байланысты.

B.Жер сілкінісінің көп болуы.

C.Ұсақ өзендердің санының көбеюіне байланысты.

D.Құламаға байланысты.

E.Ұсақ өзендердің азаюына байланысты.

$$$306D

1:200000 масштабты картада рельеф қиысуы:

A.50м.

B.40м.

C.6м.

D.20м.

E.80м.

$$307С

Рельеф қиысуы жиілігі неге байланысты:

A.Масштаб.

B.Бұрмалау.

C.Рельеф сипаты не карта типі.

D.Шкалаға.

E.Рельефке.

$$$308Е

Картографиялық тордан өзге топографиялық картаға қандай тор салады:

A.Горизонталь тор.

B.Түзу не қисық тор.

C.Жіңішке және бағытты.

D.Вертикаль тор.

E.Тікбұрышты километрлік тор.

$$$309С

ПК-1 координатографының нүктелік дәлдігі:

A.0,99мм.

B.5мм.

C.0,05мм.

D.0,1мм.

E.0,008мм.

$$$310Е

1:100000 масштаб картасына рельеф қиысуының биіктігі:

A.30м.

B.5м.

C.10м.

D.40м.

E.20м.

$$$311А

1:1000000 масштабты картасының әрбір бетінде қанша меридиан мен параллель бар:

A.7 меридиан мен 5 параллель.

B.5 меридиан мен 7 параллель.

C.4 меридиан мен 6 параллель.

D.7 меридиан мен 3 параллель.

E.3 меридиан мен 9 параллель.

$$$312В

Картографиялық тор құру үшін неше координат нүктесі белгілі болу керек:

A.20 нүкте.

B.35 нүкте.

C.10 нүкте.

D.80 нүкте.

E.5 нүкте.

$$$313С

Меридиан мен параллельдің қиылысу нүктелерінің дәлдігі:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$314D

Картада таңбалар не үшін керек:

A.Жер бетін білгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша құру.

B.Әр түрлі картографиялық проекцияларда бұрмалау өлшемдерін анықтау.

C.Жердің дәл өлшемдерін алу үшін.

D.Обьектілердің тура орналасуын және сандық және сапалық қасиеттерін көрсетеді.

E.Картада өлшеу әдістерін құру.

$$$315А

Қала бейнесі таңбаларының түрі:

A.Геометриялық, бейнелік, әріптік.

B.Жіңішке сызық.

C.Горизонталь сызық.

D.Бағыттармен.

E.Бояумен

$$$316С

Картадағы қолданатын шкала типі:

A.Вертикаль.

B.Горизонталь.

C.Абсолютті және шартты үздіксіз, абсолютті және шартты сатылы.

D.Желілік.

E.Геометриялық.

$$$317D

Картадағы бейнеленген обьектілердің және таңба өлшемдерінің пропорционалдығының сақталуы принципімен салынуы тиіс және шеңберлерінің аудандары қала тұрғындарының санына пропорционал болуы тиіс шкала:

A.Тереңдік және биіктік шкаласы.

B.Желі шкаласы.

C.Вертикальные.

D.Абсолютті үздіксіз шкала.

E.Горизонталь.

$$$318С

Барлық қалаларға қатысты шеңбер диаметрінің формуласы:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$319А

Бейнеленген обьектілер сандық көрсеткіштеріне байланысты ерекшеленгенде қолданылатын шкала:

A.Шартты үздіксіз.

B.Тереңдік және биіктік.

C.Абсолютті үздіксіз.

D.Горизонталь.

E.Желі шкаласы.

$$$320В

Сатылы шкаланы жасауда қанша саты қолданылады:

A.15 көп.

B.12 көп емес.

C.5 кем.

D.40 көп.

E.9 көп емес.

$$$321С

Көлемі бойынша таңбаларды жақсы айыру үшін оптимальды саты саны:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

$$$322В

Шкаланы анықтау үшін қандай математикалық есептеу принципі қолданылады:

A.Арифметикалық прогрессия ғана.

B.Арифметикалық және геометриялық прогрессия.

C.Интервалды шешу.

D.Дифференциалдық теңдіктерді шешу.

E.Геометриялық прогрессия.

$$$323С

Ареал не үшін қолданылады:

A.Жердің дәл көлемін алу үшін.

B.Картаны құру, бағалау және сақтау үшін.

C.Территорияда орынсыз орналасқан қандай да бір құбылыстардың таралу аумағын анықтау үшін.

D.Картада өлшеу әдістерін құру.

E.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша анықтау.$$$324Е

Палетка дегеніміз не:

A.Жай қағаз.

B.Ватман.

C.Қағазға салынған диаграммма.

D.Мөлдір пластик.

E.Мөлдір пластик не калькада сызылған ұсақ квадраттар торы.

$$$325С

Құрылымды диаграммалар:

A.Мөлдір пластик не калькада сызылған ұсақ квадраттар торы.

B.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша анықтау.

C.Келісілген бөліктерге диаграмма фигураларын бөлу жолымен. картографиялық құбылыстың сапалы құрамын көрсететін диаграмма.

D.Әр түрлі картографиялық проекцияларды бұрмалау өлшемдерін көрсететін диаграммалар.

E.Картада өлшеу әдістерін құрастыруды көрсететін диаграммалар.

$$$326Е

Тақырыпты карталарда картограмма әдісімен не көрсетіледі:

A.Иілу бұрышы.

B.Жер бетінің бейнесі.

C.Бастапқы меридиан жазықтығы мен меридиан жазықтығының арасындағы екі шекті бұрыш.

D.Дешифирирлеудегі дәлдікті үлкейту.

E.Административті бірлік бойынша құбылыстың қалпы мен дамуының жағдайының орташа сипаттамасы.

$$$327B

Гипсометриялық карталар карталардың қай тобына жатады:

A.Ұсақмасштабты.

B.Континентальды.

C.Рельеф пен гидрография басты болып табылатын топ.

D.Топографиялық карта.

E.Орта масштабты.

$$$328D

Картаның түсті негізі:

А.Құрғақ және батпақты аудандардың үлкен жүйелерін көрсету үшін.

B.Қателіктерді табу, жұмыс сапасын бағалау үшін.

C.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша анықтау.

D.Карта құрамындағы барлық элементтердің қандай түсте болу керектігін көрсетеді.

E.Жазбадағы штрихтерінің элементтерінің формаларын анықтаудағы шрих элементтерін бөледі.

$$$329B

Карта элементтерінің қайсысы картаның мазмұнына жатады:

A.Масштаб.

B.Тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы.

C.Гидрографиялық торап.

D.Үзінді-карта.

E.Табиғи зоналар.

$$$330С

Фондық бояудың макеті:

А.Көгілдір горизонттың жақын бағыты.

B.Рельеф салуда.

C.Фондық элементтердің фотоформын дайындауда негізделеді.

D.Инженерлік графика.

E.Бағыттарды анықтауда.

$$$331В

Карта жасауда технологиялық планның басты бөлігі болып табылатын өңдеудің графикалық құрастырылуына арналған басты құжат:

A.Климат көрсеткіші.

B.Бояулы негіз.

C.Комплексті карта.

D.Гринвич меридианы.

E.Жергілікті жер.

$$$332D

Корректура мақсаты:

A.Карта құрамындағы барлық элементтердің қандай түсте болу керектігін көрсетеді.

B.Құрғақ және болоталы аудандардың үлкен жүйелдерін көрсету үшін.

C.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша анықтау.

D.Қателіктерді табу, жұмыс сапасын бағалау үшін.

E.Жазбадағы штрихтерінің элементтерінің формаларын анықтаудағы шрих элементтерін бөледі.

$$$333Е

Мелиоративті каналды картаға не үшін салады:

A.Қателіктерді табу, жұмыс сапасын бағалау үшін.

B.Карта құрамындағы барлық элементтердің қандай түсте болу керектігін көрсетеді.

C.Жазбадағы штрихтерінің элементтерінің формаларын анықтаудағы шрих элементтерін бөледі.

D.Жер бетін белгілі бір математикалық заңдылықтар бойынша анықтау.

E.Құрғақ және батпақты аудандардың үлкен жүйелерін көрсету үшін.

$$$334В

Престі көлдер қандай түспен белгіленеді:

A.Қызыл.

B.Көгілдір.

C.Көк.

D.Жасыл.

E.Қоңыр.

$$$335А

Картада тұзды көлдер қандай түспен белгіленеді:

A.Қызғылт.

B.Көк.

C.Жасыл.

D.Қоңыр.

E.Қызыл.

$$$336D

1 дм2 картаға бағыттаушы болып табылатын болса, онда неше құдық бар:

A.1-3.

B.15-17.

C.5-7.

D.8-10.

E.15 құдық.

$$$337Е

Ғылыми шығармашылықта картаны құрау мен қолдану картографиялық бейнелеудегі кеңістіктік орналасу мен құбылыстардың қатынасының көрсетілуі мен бақылауын зерттейтін ғылым:

A.Астрономия.

B.Инженерлік графика.

C.Геодезия.

D.Топография.

E.Картография.

$$$338В

Қоршаған орта ғылым мен техниканың дамуын сипаттайтын адам мәдениетінің өнімі ол:

A.Атлас.

B.Карта.

C.Түсіріс.

D.Картограмма.

E.Диаграмма.

$$$339С

Картография бөлімін көрсетіңіз:

A.Жерді суретке түсіру.

B.Негативтерді өңдеу.

C.Картатану, математикалық картография, картаны құрау және өңдеу, карта шығару.

D.Карта өңдеу.

E.Карта шығару.

$$$340А

Картатану нені оқытады:

A.Картаның бүкіл түрін олардың қолдануын олармен методологиялық және теориялық жұмыстарын.

B.Картамен теориялық жұмыс істеу негізін.

C.Метеостанциялық сандық бақылауды.

D.Жер бетін бояуды.

E.Климаттық жағдайды.

$$$341С

Картографияның логикалық-методологиялық жүйесін құрап осы пән жөнінде мәлімет қалдырған ғалым кім:

A.В.В.Докучаев.

B.И.К.Кириллов.

C.А.Ф.Асланикашвили.

D.М.В.Ломоносов.

E.В.Н.Татищев.

$$$342D

Картографиялық бақылау әдісін тағы қалай атауға болады:

A.Түсірістерді қолдану.

B.Таңбаларды қолдану.

C.Масштабты қолдану.

D.Анализ және әлемді меңгеру мақсатында картаны қолдану.

E.Жер бетін бояу.

$$$343А

Кеңістік ол:

A.Материяның өмір сүру уақыты.

B.Ұзындық ендік.

C.Остік меридиан.

D.Көгілдір горизонт бағыты.

E.Географиялық координаттар.

$$$344В

Географиялық кеңістік:

A.Материяның өмір сүру уақыты.

B.Бір территориядағы геожүйенің негізі.

C.Градустық тор.

D.Ендік пен бойлық.

E.Жердің математикалық бейнесі.

$$$345С

Картаның қандай қасиеттері бар:

A.Көп түрлілік.

B.Масштабтылық, генералдылық.

C.Масштабтылық, генеральдылық, бейнелік, математикалық анықтамалық, көптүрлілік.

D.Ірі орташа ұсақ масштабты карталар.

E.Теңбұрыштық және тең масштабтық.

$$$346D

Математикалық негіз немен анықталады:

A.Жергілікті рельеф.

B.Картаның типі мен масштабы.

C.Гидрография.

D.Барлық математикалық анықтамадағы картографиялық бейнелерді құруға мүмкіндік беретін геодезиялық негіз масштаб және проекция.

E.Ұзындық пен ендіктің анықталуы.

$$$347В

Орналасу жағдайы жазықтық бойынша да биіктік бойынша да бірдей дәл анықталатын координат нүктелерінің жер бетіндегі жүйесі:

A.Математикалық негіз.

B.Геодезиялық негіз.

C.Генералдылық.

D.Картаның көптүрлілігі.

E.Таңбалылық.

$$$348С

Проекция қандай мүмкіндік береді:

A.Жер көлемін анықтау.

B.Әр түрлі картографиялық проекцияларда бұрмалау өлшемдерін анықтау.

C.Шар немесе глобусты жазықтыққа айналдыру, графикалық бейнелер салу.

D.Картаны бағалау өңдеу.

E.Өлшеу әдістерін құру.

$$$349А

Картографияның жаңа бағытындағы Жер бейнесінің әр түрлі типтері:

A.Геоиконика.

B.Азимут.

C.Локсодромия.

D.Жер бейнесі.

E.Ортодромия.

$$$350D

Атластың жіктелуі:

A.Сипаттамасымен.

B.Мақсатымен.

C.Масштабымен.

D.Территория алуы, мазмұны, мақсаты мен форматы.

E.Мазмұны.

@@@Геоинформациондық картография әдісі.

$$$351С

Форматы бойынша атластардың бөлінуі:

A.Үлкен кіші.

B.Горизонталь және вертикаль.

C.Үлкен, кіші, орташа.

D.Үстел үсті және қалталы.

E.Үлкен.

$$$352В

Үлкен атластың форматын көрсетініңіз

A.5м2.

B.15м2.

C.1м2.

D.20м2.

E.30м2.

$$$353С

Орташа атластың форматын көрсетініңіз

A.5-10м2.

B.5м2.

C.6-14м2.

D.1-3м2.

E.25м2.

$$$354А

Нормальды атластың форматын көрсетіңіз:

A.5м2 көп емес.

B.7м2 кіші.

C.6м2.

D.10м2.

E.9м2 көп емес.

$$$355D

Триангуляцияны анықтау үшінтне қолданылады:

A.Жергілікті жерді дәл өлшеуді қажет ететін есептерді шешу, карта және топографиялық түсірістер құру үшін жасалатын пландық және биіктіктік негіздерді құру.

B.Әр түрлі картографиялық проекцияларда бұрмалаулардың өлшемін анықтау.

C.Карта бойынша өлшеу әдістері.

D.Топографиялық және геодезиялық өлшемдер үшін жер бетінде пландық пунктер салу.

E.Карта бетінің анықтау жүйесі.

$$$356В

Мемлекеттік геодезиялық тор не үшін керек.

A.Топографиялық түсірістер үшін пландық және биіктік негіз бен карталар құру, жерде дәл өлшеулердің есебін шешу.

В.Топографиялық түсірістер үшін негіз болатын пландық тірек торларын жерде тұрғызу және жердегі геодезиялық өлшеулер.

C.Карта бойыншв өлшеу әдісін құру үшін.

D.Карталарды тарату, сақтау, бағалау үшін.

E.Жердің көлемін анықтау үшін.

$$$357С

Триангуляция мемлекеттік торы неше класқа бөлінеді:

A.3 класс.

B.1 класс.

C.4 класс.

D.2 класс.

E.5 класс.

$$$358А

1-ші класты тор пункттері арасындағы қашықтық неге тең:

A.20км ден көп.

B.30км.

C.10км.

D.5км ден көп.

E.4км.

$$$359В

2-классты тор пункттері арасындағы қашықтық неге тең:

A.1-5км.

B.7-20км.

C.25-40км.

D.25км.

E.6км.

$$$360С

3-классты тор пункттері арақашықтығы:

A.1-5км.

B.5-20км.

C.5-8км.

D.10-12км.

E.10- 40км.

$$$361Е

4-классты тор пункттері арақашықтығы:

A.4-10км.

B.15-30км.

C.35-45км.

D.1-3км.

E.3-5км.

$$$362D

Масштабтың негізі дегеніміз:

A.Түзу сызықтар.

B.Бедер.

C.Өлшемдер.

D.Нөлден оңға қарай қалдырылатын тең кесінділер.

E.Жазықтық бағыты.

$$$363А

Курвиметр не үшін керек.

A.Қисық түзулерді өлшеу үшін.

B.Нүкте координаттарын анықтау үшін.

C.Жерде нүктелерді тарату үшін.

D.Картаға түзуді енгізу үшін.

E.Карта құру үшін.

$$$364С

Батыстан шығысқа қарай экватор бойынша зонаның ұзындығы неге тең:

A.400км.

B.200км үлкен емес.

C.666км жуық.

D.30км.

E.1000км.

$$$365В

Зонаның ортасымен өтетін меридиан аталады:

A.Бағыттауыш.

B.Өсьтік.

C.Вертикаль түзу.

D.Салыстырмалы биіктік.

E.Абсолюттік биіктік.

$$$366С

Шынайы (географиялық) азимут дегеніміз:

A.Абцисса өсіне параллель түзу арасындағы және берілген түзу бағыттындағы бұрыш.

B.Магниттік меридианның солтүстік бағыттында өлшенетін бұрыштан затқа дейінгі бұрыш.

C.Географиялық меридианнан солтүстік бағытта сағат тілі бойынша заттың бағыттында анықталатын бұрыш.

D.Меридианның ең жақын бағытынан берілген түзуге дейінгі бұрыш.

E.Географиялық меридиан мен километрлік тор түзуі арасындағы бұрыш, берілген нүктеден өтетін.

$$$367D

Географиялық меридиан мен километрлік тор түзуі арасындағы берілген нүктеден өтетін бұрыш:

A.Шынайы (географиялық) азимут.

B.Абсолют биіктіктер.

C.Салыстырмалы биіктіктер.

D.Меридианның жақындауы.

E.Румб.

$$$368А

Балтық теңізі деңгейімен өлшенетін нүкте биіктіктері:

A.Абсолют биіктіктер.

B.Салыстырмалы биіктіктер.

C.Бергштрих.

D.Көлбеу.

E.Қию.

$$$369С

Бір нүктенің басқа нүктелерден биіктігі немесе жергілікті деңгей бойынша нүктелер биіктігі:

A.Абсолютті биіктіктер.

B.Бергштрих.

C.Салыстырмалы биіктіктер.

D.Көлбеу.

E.Қию.

$$$370В

Горизонталь жазықтық бойынша жергілікті жердегі артудың өлшемінің қатынасы:

A.Қатынасты биіктік.

B.Иілу.

C.Бергштрих.

D.Қиық.

E.Абсолютті биіктік.

$$$371С

Басқа тілде ақпарат беруші формасы:

A.Фонетика.

B.Дәстүрлік.

C.Фонетикалық, дәстүрлік аудармалы.

D.Аудармалы.

E.Сандық.

$$$372D

Репер деген не:

A.Меридиан комплексі.

B.Шартты сызық.

C.Сызу формасы.

D.Жерге орналастырылған биіктік желісі.

E.Ауданды анықтау.

$$$373С

Жергілікті жерде артуды анықтау:

A.Дешифрирлеу.

B.Трансформирлеу.

C.Нивелирлеу.

D.Масштаб.

E.Ұзындық пен ендікті анықтау.

$$$374В

Аэротүсірістегі обьектілердің мазмұнының ашылуы:

A.Трансформирлеу.

B.Дешифрирлеу.

C.Нивелирлеу.

D.Масштабтау.

E.Ұзындық пен ендікті анықтау.

$$$375С

В.В.Каврайскийдің нормальды конустық проекциясы қашан дайындалды:

A.1927ж.

B.1905ж.

C.1931ж.

D.1945ж.

E.2000ж.

$$$376В

Тақырыптық және арнайы карталар:

A.Биік және кіші ауданды белгілеу карталары.

B.Физикалық-географиялық, әлеуметтік-экономикалық сипаттағы бейнелеу картасы.

C.Климаттық көрсеткіш.

D.Өсімдік жамылғысы.

E.Жергілікті жер.

$$$377А

Эпюра бұл:

A.Ленталы картодиаграмма.

B.Сызу формасы.

C.Математикалық бағыт.

D.Шартты сызық.

E.Анықталатын аудан.

$$$378D

Эпюр ені немен сипатталады:

A.Нүктелер саны.

B.Сызық пен нүкте координаттары.

C.Бұрмалау.

D.Обьект саны.

E.Сызық пен нүкте бағыты.

$$$379Е

Тең және бірдей сипатты сандық сызық:

A.Репер.

B.Эпюр.

C.Ортодромия.

D.Локсодромия.

E.Изосызық.

$$$380С

Обьектілер санына байланысты нүктелер:

A.Нүктелер саны.

B.Нүктелер негізі.

C.Нүктелер салмағы.

D.Нүктелер әртүрлілігі.

E.Координат нүктелері.

$$$381D

Кез келген геобейнедегі карталық графикалық сурет ол.

A.Карта және құрылғымен саналатын кеңістіктік таңбалық композиция.

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2536; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.19 сек.