Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інші наслідки відсутності юридичної особи за її місцезнаходженням
Читайте также:
 1. Банкрутство як особливий порядок ліквідації юридич­ної особи
 2. Виникнення права на найменування в юридичної особи
 3. Вопр.46.Нейрофизиология эмоций. Соотношение позитивных и негативных эмоций. Роль в приспособительной деятельности.
 4. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання.
 5. Захист інтересів юридичної особи
 6. К21Прикладная военная психология. — СПб.: Питер, 2006.— 480с: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
 7. КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПРИНОСИЛИ ВАМ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ
 8. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення
 9. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии
 10. Лекція №5. Способи здійснення міжнародних платежів
 11. Методи вивчення особистості

Відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням може бути підставою для інших наслідків, зокрема:

а) для закриття розгляду справи щодо порушення законодавства про
захист економічної конкуренції (ч. З ст. 49 Закону Україну «Про захист
економічної конкуренції»)2;

б) для прийняття судом рішення про призначення або заміну
управителя, у разі не встановлення місцезнаходження емітента іпо­
течних сертифікатів (ч. 6 ст. 25 Закону України «Про іпотечне кре­
дитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні
сертифікати»)3.

Новий закон з того ж питання скасовує дію попереднього.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-Ш // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV // Офіційний сайт Верховної Ми України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi.


so ^gJKb-

§ 4. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

v Стаття 94. Особисті немайнові права юридич-рр? ноїособи

1. Юридична особа має право на недоторканність її 2 ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інфор­мацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до глави 3 цього Кодексу.

Юридична особа, відповідно до ч. 1 ст. 94 ЦК України f наділена низкою особистих немайнових прав. Особисті не­майнові права відповідно до ст. 269 ЦК України - це різновид цивільних прав, які не мають економічної природи походжен­ня та економічного змісту, а також тісно (нерозривно) пов'язані з особою. Об'єктом цих особистих немайнових прав є особисте немайнове благо (ст. 201 ЦК України) чи інше нематеріальне благо юри­дичної особи.

Однак з огляду на те, що юридична особа не є реальною, а фіктивною (похідною) особою, то і поняття щодо неї особистих немайнових прав та відповідно їх перелік суттєвим чином різниться від аналогічного поняття та переліку особистих немайнових прав, якими наділена фізична особа.

Насамперед, особисті немайнові права юридичної особи виникають у момент її створення (державної реєстрації) та чинні до моменту її припинення. При цьому окремі особисті немайнові права юридичної особи можуть належати їй з моменту, що прямо передбачений в законі (наприклад, право на комерційну таємницю виникає з моменту ство­рення (придбання) об'єкта, на який поширюється правовий режим комерційної таємниці).Суттєві відмінності містяться і щодо переліку особистих немайнових прав, які належать юридичній особі. Адже відповідно до ч. 1 ст. 94 ЦК України вказаний орієнтовний перелік особистих немайнових прав, які


-М^*Э si

може мати юридична особа. До них, зокрема, відносяться право на не­доторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на ін­формацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати. Як видно із цього формулювання, список цей відкритий, і юридична особа може мати й інші особисті немайнові права. При цьому важливо лише те щоб вказані особисті немайнові права не суперечили сутності юри­дичної особи. Це означає, що юридична особа не може за своєю сутністю (природою) мати права на життя, здоров'я, честь, гідність тощо, оскіль­ки ці права опосередковують тільки особисті немайнові блага, якими може бути наділена виключно особа фізична.

Утім, слід мати на увазі: якщо юридичні особи приватного права, можуть мати інші особисті немайнові права, ніж ті, що встановлені Конституцією України, ЦК України та законами (ч. З ст. 270 ЦК Укра­їни), то юридичні особи публічного права, які є органами державної влади або органами місцевого самоврядування, можуть мати лише такі особисті немайнові права, які відповідають повноваженням цієї юри­дичної особи та здійснюються в порядку та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України).

4.1. Особисті немайнові права юридичних осіб,

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 178; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.