Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расписание ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ 5 страница
| интеграцияланған өсім+

| қысқарту

| шоғырланған өсім

| жою

| диверсификацияланған өсім

~ Басқарудың әлеуметтiк-психологиялық әдiстеріне... жатпайды
| тестілеу+
| мадақтау
| сауал-сұрақ жүргiзу
| жетекшiлiк
| уәждеме

~ Шешімді қабылдаудың типтік моделіне... жатады

| физикалық, сәйкестік, математикалық+

| химиялық, сәйкестік, математикалық

| физиологиялық,физикалық, сәйкестік

| физикалық, сәйкестік,стратегиялық

| стратегиялық,физикалық,математикалық

~ Ұжымдағы қолайлы әлеуметтiк-психологиялық ауа райының болуына ... мүмкiндiк туғызады:
| еңбекті айқын ұйымдастыру+
| ұтымды таңдап алу және кадрларды орналастыру
| басқарудағы келiсушiлiк
| ұжымдағы қарым-қатынастың төменгі мәдениетi
| ұтымды кадрлық саясат

~ Жетекшінің стиліне мiнездеме берiңiз егер жетекшi әдеттегiдей шешiмді жекеқабылдаса, қол астындағылардың қызметі қатты реттеледi, қол астындағы әрекетімақұлдамайды:
| авторитарлық+
| дербес
| либералды
| демократиялық
| либералды-демократиялық

~ Қажеттiлiк - бұл ...

| адамның қажеттiлiгiн оның мәдениеттiлiк деңгейiне байланысты

қанағаттандыру әдiсi+

| екi тараптардың арасындағы құндылықтармен коммерциялық айырбас

| адамда сезілетін тапшылықтың сезiмi

| бiреуден бірнәрсені алып, орнына беру

| сатып алушылық қабiлетпен бекiтiлген талап

~ Мәселенiң пайда болуын кезеңінде шиеленісті (үзу ) шешудiң әдiсіне ...

ұсынылады
| кездесу, мәселені пiкiрталаспен талқылау+
| үшiншi жақпен шешiмді қабылдау
| мәселенi елемеу
| жетекшiнiң жекеменшiк шешiмi
| үшiншi жақтың қатысуымен процедуралары

~ Төмендегі көрсетілген маркетинг түрлері туралы пікірлердің қайсысы дұрыс айтылған:

| Тауарлы-дифференцияланған маркетинг тауарды нарықта позициялауды талап етеді+

| Мақсаты маркетингте барынша үлкен əлеуетті нарық қалыптасады

| Көпшілік маркетинг барлық күшін сатып алушыларға шоғырландырады| Мақсатты маркетингте нарықтың əрбір сегменті үшін жеке тауарлар мен маркетинг кешендері жасалады

| Көпшілік маркетинг сатып алушылар үшін əралуан тауарлар жасау мақсатында қолданылады.

~ Жауапты реакцияға түрткі ненің басты сипаты болып табылады:

| Жарнаманың+

| Жеке сатудың

| Жарнама мен өткізуді ынталандырудың

| Насихаттың

| Жарнама мен насихаттың

~ Жарнама берушілер шетелдік нарықта қандай мəселеге кездеседі:

| Жарнама бөлімдері+

| Жарнама агенттіктері

| Жарнама берушілер

| Өндірушілер

| Шығын деңгейі

~ Жарнаманы стандарттаудың мақсаты:

| БАҚ жаза тартқызған жағдайда хабарламалардың жаңылысуынан аулақ болу+

| Жарнаманы жасау мен шығаруға шығынды қысқарту

| Əртүрлі елдердің нарығына синхронды шығуды тездету

| Тауардың халықаралық имиджін жасау

| Шығындар деңгейін қою

~ Маркетингтік зерттеулер мақсатында толық немесе ішінара пайдаланылуы ықтимал ақпарат немесе мəліметтерді жинау қажет болғанда, қызметкерлермен тікелей немесе жанама əдіс қолданылатын қатынас түрі:

| Сұхбат+

| Сауалнама

| Таңдау

| Анкеттеу

| Тауар

~ Өнімді таңдаумен байланысты бұрыс тəуекел түрін көрсетіңіз:

| Қаржылық тəуекел+

| Уақыт жоғалту тəуекелі

| Табысты жоғалту тəуекелі

| Психологиялық тəуекел

| Сауда

~ Оқиғаның негізгі белгілерінің ішінен болмашы белгіні таңдаңыз:

| Басты кейіпкердің болуы+

| Белсенді əрекекеттік бастаманың болуы

| Оқиға шындықпен жанасатын болуы керек

| Мəңгілік тақырыптарға байланысты болу ықтималдығы

| Мемлекетпен байланыс

~ Төменде аталған тармақтардың қайсысы телевизиядағы жарнаманың артықшылығы болып табылмайды:

| Пациенттің санасына агрессивті түрде күшпен кіру+

| Бейне мен дыбыстың комбинациясы

| Тауарды тікелей көрсету мүмкіндігі

| Сенім факторы

| Басты кейіпкердің болуы

~ Өткізуді ынталандыру мəселесін шешуге түрлі құралдардың көмегімен қол жеткізіледі Бұл қандай құралдар:

| Сертификаттар+

| Жеңілдетілген бағамен үлгілер, купондар, орауыштар, сыйлық ақылар мен есептік талондар

| Сауалнама тəсілі

| Сыйлық ақылар

| Ақша

~ Қолдану орнына байланысты жарнамалық құралдар қалай жіктеледі:

| Дүкен ішіндегі, сыртқы+

| Баспа, радиожарнама

| Кино, бейне жəне тележарнама

| Тораптық жарнама

| Кескіндемелік-графикалық құралдар

~ Адамның сезімдік мүшелеріне əсер ету əдісі бойынша жарнамалық құралдар былай бөлінеді:

| Дүкен ішіндегі, сыртқы+

| Баспа, радиожарнама

| Көру, есту, көру-есту

| Тораптық жарнама

| Кескіндемелік-графикалық құралдар

~ Жасырын жарнама бұл-:

| Маркетинг кешені элементтерінің бірі+

| Тұтынушыларды қажеттіліктеріндегі өзгешеліктер негізінде топтарға жіктеу үрдісі

| Маркетингтік қызметті жоспарлаудың бір сатысы

| Фирма үшін жағымды ақпараттар берілген баспасөздегі материалдардың жəне көркем шығармалардың жалпы атауы

| Сыртқы жарнаманың бір формасы

~Бастапқы қажеттіліктерге ... қажеттіліктер жатады.

| физиологиялық+

| әлеуметтік

| өзін-өзі ізденудің

| сыйластықтағы

| биліктегі

~ Сұраныс - бұл ...

| белгiлi бiр бағамен әлдебiр уақыт кезеңiнде медициналық ұжымның көрсетуге қабiлеттi медициналық қызметтер саны+

| адамның қажеттiлiгiн оның мәдениеттiлiк деңгейiне байланысты

қанағаттандыру әдiсi

| екi тараптардың арасындағы құндылықтармен коммерциялық айырбас

| біреуден бірнәрсені алып, орнына беру

| сатып алушылық қабiлетпен бекiтiлген талап

~ Жеке байланыс арнасына ... кіреді.
| аудиториямен бір адамның байланысы+
| тікелей пошталық жарнама
| телевидениедегі жарнама
| жарнамалық баспа
| ауызекі жарнама

~ Жарнамадан насихаттың басты өзгешелігін көрсетіңіз:
| қоғамдық мінез+
| дербес мінез
| жалпыға қолжетімді
| ақылы
| кері байланыс

~ Маркетингтік коммуникацияның кешені ... құралады.
| бес элементтен+
| алты элементтен
| тоғыз элементтен
| үш элементтен
| екі элементтен

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Эволюция теории строения. Значение теории для развития науки.

 

Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. Типы гибридизации. Геометрия молекул. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва. Электронные эффекты в молекулах.

Типы химических реакций в органической химии. Реакции присоединения, замещения, отщепления и изомеризации. Механизмы реакций.

 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета и функциональным группам. Гомологи и гомологический ряд. Номенклатура органических соединений (тривиальная, рациональная, номенклатура ИЮПАК).

 

Изомерия органических соединений, ее виды. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета, положения кратных связей и функциональных групп, межклассовая). Пространственная изомерия (геометрическая изомерия, оптическая изомерия).

Алканы, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. Способы получения, физические, химические свойства (SR), применение алканов.

 

Циклоалканы, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. Способы получения, физические, химические свойства (SR, AR), применение циклоалканов.

 

Галогенпроизводные углеводородов, общая формула и химическое строение (индуктивный эффект) гомологов данного ряда. Способы получения, физические, химические свойства (SR, SN1, SN2, E1, E2), применение галогенпроизводных углеводородов.

 

Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химическое строение (мезомерный, индуктивный эффект). Способы получения, физические, химические свойства (SR, E1, E2, АЕ), применение алкенов.

 

Диеновые углеводороды, их химическое строение (π-π-сопряженная система). Способы получения, физические, химические свойства (SR, АЕ), применение алкадиенов.

 

Общая характеристика высокомолекулярных соединений: классификация, состав, строение, реакции, лежащие в основе их получения, применение ВМС.

 

Виды каучуков, их свойства, получение и применение. Виды синтетических волокон, их характеристика

Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Строение алкинов. Способы получения, физические, химические свойства (SR, АЕ), применение алкинов.

 

Ароматические углеводороды. Структурная формула бензола. Электронное строение молекулы, полуторная связь. Химические свойства бензола (SE). Получение и применение бензола и его гомологов.

 

Характеристика ароматических галогенуглеводородов, ароматических сульфокислот, ароматических нитросоединений. Строение, способы получения, химические свойства (SE, SN) и применение.

 

Группа нафталина. Группа антрацена. Строение, свойства и применение данных соединений.

Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и его виды. Ароматизация нефти. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов.

студентов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки «Психология»,

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 203; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.92.160.119
Генерация страницы за: 0.009 сек.