Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. для спеціальності 6.030102 «Психологія »

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Київ 2012

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Київ 2012

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для спеціальності 6.030102 «Психологія »

 

напрям підготовки 0301«Соціально-політичні науки »

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

 

за вимогами кредитно-модульної системи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО»   «ЗАТВЕРДЖЕНО»
     
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи   Вченою радою Інституту психології та соціальної педагогіки
протокол № __ від «__» _______ 2012 р.
_________________О. Б. Жильцов   Учений секретар_______ Т. В. Мельніченко
«___»_____________ 2012 р.    

 

для спеціальності 6.030102 «Психологія »

 

напрям підготовки 0301«Соціально-політичні науки »

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

 

за вимогами кредитно-модульної системи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри практичної психології

протокол № _ від «__» _______ 2012 р.

Завідувач кафедрою_____________ О. М. Лозова

УДК

ББК

 

Диференціальна психологія. Програма навчальної дисципліни. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 27 с.

 

Укладач: Подшивайлова Лідія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

 

 

ББК

© КМПУ, 2012 р.

© Подшивайлова Л. І.


Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Диференціальна психологія».

Курс «Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною циклу професійно-практичної підготовки фахівців за спеціальністю «Практична психологія» у межах освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Дисципліна вивчається у шостому семестрі та складається з таких тем:· Загальні положення та методологічні засади диференціальної психології.

· Сучасні підходи до вивчення проблем диференціальної психології.

· Індивідуальна специфіка психічних процесів.

· Темперамент як психобіологічна основа особистості.

· Базові компоненти характеру.

· Здібності та інтелект.

· Індивідуальний стиль діяльності та поведінки людини.

· Особистісні відмінності.

· Структурно-функціональна модель індивідуальності людини.

· Статево-вікові відмінності між людьми.

Мета курсу – ознайомити студентів із основними положеннями диференціальної психології як галузі психологічної науки, показати можливості використання диференціально-психологічних знань у психологічній практиці, формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному зростанню.

 

Вимоги до знань та умінь.Вивчивши курс «Диференціальна психологія» студент повинен:

Знати:

– структуру, предмет, основні завдання та методи диференціальної психології;

– орієнтуватися в існуючих підходах до вивчення диференціальної психології;

– індивідуальну специфіку перебігу психічних процесів;

– типологічні та індивідуальні відмінності в темпераменті, характері та здібностях людини;

– особистісні відмінності та структурно-функціональну модель індивідуальності людини;

– індивідуальні відмінності стилю діяльності та поведінки людини;

– статево-вікові відмінності.

Уміти:

- виявляти індивідуально-типологічні особливості людини та індивідуальний стиль її діяльності;

- налагоджувати ефективні взаємовідносини між людиною і оточуючим середовищем;

- використовувати диференціально-психологічні знання для діагностичної, консультативної, корекційної, реабілітаційної та психотерапевтичної практики.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Диференціальна психологія» є нормативним курсом циклу професійно-практичної підготовки фахівця з психології, що розширює та поглиблює знання із загальної психології і тісно пов’язана з історією психології, експериментальною, соціальною, віковою, педагогічною, практичною психологією, психодіагностикою тощо. Вивчення її рекомендується планувати протягом третього року навчання після вивчення загальної психології.

Обсяг курсу – 144 години, з яких 20 годин лекцій, 20 годин семінарських занять, 2 години практичних занять, 6 годин індивідуальної роботи, 6 годин модульного контролю, на самостійну роботу відводиться 54 години, семестровий контроль – 36 годин..

Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються доповіді та відповіді студентів на семінарських заняттях, реферати з окремих питань, письмові тестові експрес-опитування, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, самостійні роботи, модульні контрольні роботи, завершується вивчення курсу екзаменом.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 4 кредити   Змістові модулі: 3 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 144 годин   Тижневих годин: 3 години Шифр та назва галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» Шифр та назва напряму підготовки: 6.030102 «психологія»   Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» Нормативна   Рік підготовки: 3.   Семестр: 5   Аудиторні заняття: 54 години, з них: лекції: 20 годин, семінарські заняття: 20 годин, практичні заняття: 2 години, індивідуальна робота: 6 годин, модульний контроль: 6 годин. Самостійна робота: 54 годин Семестровий контроль: 36 годин Вид контролю: екзамен.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

  № з/п   Назва теми   Кількість годин
Разом Аудиторні: лекцій практичні заняття семінарських Індивідуальна робота Самостійна робота Семестровий контроль Модульний контроль
Змістовий модуль I «Методологічні засади диференціальної психології»
Загальні положення та методологічні засади диференціальної психології.      
Сучасні підходи до вивчення проблем диференціальної психології.      
Індивідуальна специфіка психічних процесів.    
Модульна контрольна робота            
Разом: -
Змістовий модуль II «Індивідуально-типологічні особливості темпераменту, характеру та здібностей людини»
Темперамент як психобіологічна основа особистості.      
Базові компоненти характеру.      
Здібності та інтелект.    
Модульна контрольна робота            
Разом: -
Змістовий модуль III «Особистісні, статево-вікові відмінності та індивідуальний стиль діяльності людини»
Індивідуальний стиль діяльності та поведінки людини.      
Особистісні відмінності.    
Структурно-функціональна модель індивідуальності людини.      
Статево-вікові відмінності між людьми.    
Модульна контрольна робота            
Разом:
  Усього
                       

 


Зміст модуля I

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.