Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність та різновиди політичної пропаганди та агітації

Психологічна війна в політиці та основні прийоми її ведення

 

Психологічна війна – це сукупність різноманітних форм, методів і засобів впливу на людей з метою зміни у бажаному напрямку їх психологічних характеристик ( поглядів, думок, ціннісних орієнтацій, настроїв, мотивів, установок, стереотипів поведінки ), а також групових норм, масових настроїв, суспільної свідомості загалом ( В. Г. Крисько ). Сфери використання психологічної війни в політиці:
1. Діяльність окремих політиків;
2. Виборчі кампанії;
3. Політична реклама;
Головна мета психологічної війни: домогтися повороту від підтримки опонентів з боку мас до ворожого ставлення до них і відкритої боротьби.
Прийоми психологічної війни:
І. Прийоми психологічного тиску:
- багаторазові повторення однієї і тієї ж тези;
- посилання на авторитети;
- викривлення цитат, статистики;
- тенденційний підбір ілюстративного матеріалу;
ІІ. Прийоми соціологічного тиску:
- впровадження у певне суспільство цінностей іншого;
ІІІ. Прийоми, повязані з порушенням законів логіки:
- підміна тези;
- “рух по колу”;
ІІІ. Маніпуляція подачею інформації:
- дроблення інформації;
- підвищення швидкості подачі інформації;
- передача інформації без коментарів;
- маніпулювання зображенням;
- “спіраль замовчування” – замовчування думок опонентів;
- “смердючий оселедець” – “переключення” уваги громадськості на менш важливі політичні події;
ІV. Використання чуток, пліток, анекдотів;

 

 

Пропаганда (від лат. propaganda — поширення, розповсюдження) – позитивне повідомлення про неконкретний об’єкт для максимально широкої аудиторії. Пропаганда — це діяльність, спрямована на популяризацію і поширення ідей у суспільній свідомості. Пропагувати — означає усно, через радіо, телебачення, друковані засоби масової інформації чи за допомогою інших засобів поширювати їхні ідеї, теоретичні знання, погляди, переконання тощо.
Метою пропаганди є забезпечення загальної орієнтації, позитивного або негативного ставлення до певного об’єкту.
Головна мета пропаганди — довести головні ідеї та теоретичні знання до широких верств населення і перетворити на особисті переконання.
Пропаганда – процес закріплення в свідомості певних цінностей.
Агітація ( від лат. agitatio — спонукання до дії ) – пропагандистська діяльність з метою пробудження до політичної активності як окремих груп, так і широких верств населення.
Агітація— це вплив на свідомість людей шляхом поширення окремих ідей та гасел з метою мобілізації їх на виконання поставлених завдань.
Основні підходи до розуміння агітації:
а) це поширення політичних ідей і гасел з метою впливу на суспільну свідомість і настрої народних мас, спонукання їх до цілеспрямованої активності політичних дій;
б) це один з поширених засобів політичної боротьби;
в) це усна, друкована і наочна політична діяльність, за допомогою якої ті чи інші політичні сили впливають на свідомість і настрої мас з метою спонукати їх до активної дії у певному напрямі.
У політичній боротьбі агітація використовується як у явній, так і в прихованій формі.
Завдання пропаганди: поєднання теоретичного та буденного рівнів свідомості.
Механізм введення у буденну свідомість об’єктів теоретичної свідомості:
- надання ідеям образно-емоційних форм;
- спрощення ( примітивізація ) ідей;
- систематичне повторення одних і тих самих положень;
- використання перебільшення, неправди;
Фактори пропаганди:
1. Чим більший розрив між досвідом людей та ідеєю, тим більше викривлення і брехні у пропаганді;
2. Пропаганда має орієнтуватись на референтні групи ( “лідерів думок” );
Види пропаганди:
- “біла” пропаганда ( відоме джерело, правдиве повідомлення );
- “сіра” пропаганда ( джерело невідоме, істинність не встановлена );
- “чорна” пропаганда ( фальсифікація джерела і повідомлення );
Головна відмінність між пропагандою та агітацією полягає в тому, що пропагандист, розкриваючи одне питання, повинен висловити багато ідей, так багато, що їх не одразу в змозі засвоїти пересічні громадяни. Агітатор, розкриваючи те саме питання, візьме тільки одну його складову (частину), причому найбільш відому всім громадянам, і спрямує всі свої зусилля на те, щоб, спираючись на цей всім відомий факт (приклад), показати людям напрям дій, що приведуть до покращання загального стану. 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2673; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 2. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 3. Взаємозв'язок політичної нерівності і соціальної мобільності
 4. Види бідності та їх сутність
 5. Виникнення та розвиток політичної економії
 6. Власний капітал, його суть та різновиди
 7. Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?
 8. Дайте визначення поняття «економічна соціологія» та розкрийте сутність її предмету, завдання та функції.
 9. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?
 10. Дихотомічне уявлення про сутність наукового знання : інтерналізм та екстерналізм.
 11. Економічна сутність і класифікація інновацій
 12. Економічна сутність інвестиції. Основні поняття та суб’єкти інвестиційної діяльності

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.