Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 1. Предметное поле психологии развития и возрастной психологии

ОГЛАВЛЕНИЕ

Висновки

Емоційний світлюдини єскладним та різноманітним. У ньому виділяють власне емоції, почуття та емоційні стани, хоча цей поділ є досить умовним, оскільки емоційні стани вбирають у себе різні емоції.

Сила, темп і ритм емоційних реакцій, як і емоційна врівноваженість, бувають різними і є індивідуальними для кожної людини, оскільки обумовлені типом нервової системи. Емоції виступають як внутрішні спонукання до діяльності та обумовлюють її динаміку. Емоційні стани можуть підвищувати чи знижувати життєдіяльність людини.

Потрібно керувати власним емоційним станом.

Стресові впливи не повинні перевищувати пристосувальних можливостей людини, оскільки в таких випадках наступає погіршення її самопочуття, виникають хвороби і трапляється навіть смерть. Тривалий стрес пригнічує імунітет людей, робить їх піддатливими до інфекцій та злоякісних утворень.

Список рекомендованої літератури

1. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1976.

2.Дерябин В. С. Чувства, влечения, эмоции. – Л., 1974.

3.Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М. , 1978.

4.Изард К. Эмоции человека. – М., 1980.

5.Кириленко Т. С. Виховання почуттів. – К., 1989.

6.Кондаш О. Хвилювання. Страх перед випробуванням. – К., 1981.

7.Обуховский К. Психология влечений человека. – М., 1972.

8.Основи психології: Підручник /За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.,1996.

9.Пиз А. Язык жестов / Пер. с англ. – Воронеж, 1992.

10.Психология эмоций: Тексты. – М., 1984.

11.Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М., 1979.

12.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб, 2000 (Серия «Мастера психологии).

13.Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982.

14.Симонов П.В. Потребностно-информационная теория эмоций // Вопросы психологии. – 1982. – № 6.

15.Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. –М., 1975. Вып.5.

16. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2001. 

 

Завдання до індивідуальних занять та самостійної роботи студентів

Підготуйтесь до співбесіди за темами:

1. Використання категорії «стан» у психологічній науці.

2. Рівні вивчення психічного стану.

3. Вплив тривоги на зв’язок емоційних станів і властивостей особистості.

4. Особливості емоційного стресу.

5. Типи особистостей, схильних до стресу.

6. Розкриття особистості через емоційну готовність до творчої діяльності.

Поміркуйте!

1. Які види емоцій Ви знаєте?

2. Чи завжди характер емоційної реакції людини є адекватним до характеру самого впливу?

3. Чим почуття відрізняються від емоцій?

4. У чому проявляється суб’єктивність переживань?

5. Що розкривається в змісті почуттів?

6. Що таке стрес? Чим стрес відрізняється від дистресу?

7. Що мають на увазі вчені, які пишуть про «шкідливий вплив стресу»?

 

Ключові поняття теми

Емоції, почуття, настрій, власне емоції, афект, фрустрація, стрес, фаза резистентності, фаза виснаження, фізіологічний стрес, емоційний стрес, стресогенна ситуація, стресор, воля, спонукальна функція волі, гальмівна функція волі, фази вольової дії, позитивні вольові якості.

РЕЦЕНЗІЯ

 

на конспект лекцій з курсу «Психологія і педагогіка»

для студентів і аспірантів усіх форм навчання всіх спеціальностей

 

Опорний конспект лекцій призначено для студентів і аспірантів усіх форм навчання всіх спеціальностей, які вивчають нормативну дисципліну гуманітарного циклу “Психологія і педагогіка».

Автори опорного конспекту лекцій виходять зі специфіки завдань, що поставлені життям перед інтегрованим курсом “Психологія і педагогіка». Ці завдання вимагають розуміння особистості як найвищої цінності суспільства. Формування сучасного наукового уявлення про особистість стає вкрай необхідним для фахівців з економіки, які працюють у різних сферах суспільного життя. Сучасний висококваліфікований фахівець повинен уміти аналізувати та враховувати в своїй діяльності інтереси, потреби, риси характеру, інтелектуальні та психофізіологічні якості, стереотипи спілкування, розглядаючи їх у певній системі як у окремих індивідів, так і у контексті складних міжособистісних відносин.

Опорний конспект лекцій написано авторами на основі аналізу та критичного осмислення вітчизняних та зарубіжних навчальних посібників з курсу психології. Матеріал опорного конспекту забезпечує володіння основними термінами та поняттями психологічної і педагогічної науки.

Варто відзначити, що система подання навчального матеріалу (схеми, таблиці, лаконічні коментарі) сприяє швидкому та адекватному сприйманню та розумінню складного матеріалу курсу, націлює на активізацію навчальної діяльності.

Рецензовані матеріали представляють собою актуальний та корисний навчальний матеріал з курсу «Психологія і педагогіка», який доцільно рекомендувати до видання.

 

Зовнішній рецензент Соколов В.М.

доктор історичних наук,

професор

 

 

Завідувач кафедри С.М.Кіршо

 

Секретар С.Л.Каражей

 

 

Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій для студентів та аспірантів економічних спеціальностей (Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 р. - 94 с.)

 

 

Укладачі: Валентина Володимирівна Доброжанська

Світлана Михайлівна Кіршо

Клавдія Петрівна Добровольська

Валентина Іллівна Долинська

Антоніна Віталіївна Крижановська

Ірина Яківна Нікуліна

Лідія Костянтинівна Спиридонова

 

 

стр.

Лекция 1. Предметное поле психологии развития и

возрастной психологии 3

 

Лекция 2. Основные закономерности психического развития 21

 

Лекция 3. Психоаналитическая теория развития З. Фрейда 48

 

Лекция 4. Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона 58

 

Лекция 5. Учение Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии ребёнка 69

 

Лекция 6. Онтогенез психики и личности человека с точки зрения

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 75

 

Лекция 7. Периодизация детского развития Д.Б. Эльконина 84 

 

Список литературы………………………………………………………………………91

 


 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 498; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.