Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ознаки ринку чистої конкуренції

Ринок чистої (досконалої) конкуренції виділяють наступні взаємозумовлені ознаки:

1. Велика кількість (рахунок іде на тисячі) фірм, які на рівних умовах конкурують між собою.

2. Обсяг виробництва продукції кожної фірми незначний порівняно із загальною товарною масою, що реалізується на даному ринку.

З.У зв'язку з малим обсягом виробництва продукції окрема фірма не в змозі впливати на загальну його пропозицію, а отже і на ціну, яка на ринку досконалої конкуренції встановлюється в результаті взаємодії загального ринкового попиту і пропозиції даного продукту. В цих умовах фірма вимушена лише пасивно сприймати ринкову ціну. Можна дати визначення, що конкурентна фірма - це фірма, яка погоджується з ціною. Тому, хоча загальний ринковий попит на продукт залежить віл ціни (і навпаки), попит на продукт окремого виробника в умовах досконалої конкуренції не залежить від неї: скільки продукції не запропонує конкурентна фірма, це ніяк не впливає на ринкову ціну. Крива попиту (П) на продукт чисто конкурентної фірми, на відміну від ринкового попиту, с абсолютно еластична.

Особливості попиту на продукт чисто конкурентної фірми проявляються через динаміку основних показників, що характеризують її доходи залежно від обсягів реалізації.

Середній дохід (СД - дохід у розрахунку на одиницю продукції) і граничний дохід (ГД - приріст доходу в результаті реалізації кожної додаткової одиниці продукції) співпадають з ціною одиниці продукції, а валовий дохід (ВД - загальна виручка від реалізації всього обсягу збуту продукції) зростає пропорційно до обсягу продажі. Крива попиту П на продукт чисто конкурентної фірми в той же час є кривою її СД і ГД. Графічно залежність перелічених показників від обсягів виробництва. 4. Всі фірми виробляють стандартизований, тобто однаковий продукт і тому покупцю немає різниці, у кого 5. Стандартизація продукції зумовлює відсутність нецінової конкуренції, в основі якої полягає, як правило, диференціація товару.

6. Доступ до інформації про ціни на товар і ресурси, наявні та нові технології, однаковий для всіх фірм.7. Жодних обмежень аби перешкод (законодавчих, технологічних, фінансових і т.п.) для вступу нових фірм у і галузь та виходу з галузі немає: ринок факт їх появи або зникненні може навіть не помітити.

Досконала конкуренція у чистому вигляді зустрічається досить рідко, але в деяких галузях ринок наближується до них, хоча і в умовах певних порушень правил. Наприклад, у сільському господарстві виробничі одиниці, зазвичай, за малі, щоби впливати на ціни, а продукція однорідна; біржові товари (нафта, метал, зерно) також однорідні, і ціни при торгівлі через біржі не залежать від дій фірм; входження у роздрібну торгівлю, надання дрібних послуг, навіть продаж іноземної валюти в обмінних пунктах відносно вільний; кількість продавців у великих містах достатньо велика.

В Україні описані вище властивості конкуренції повною мірою можуть бути проявлені тільки за умов здійснення реформ, націлених на справжнє становлення ринкової економіки.

4.2. Ефективність чистої конкуренції

* Під економічною ефективністю розуміють отримання максимуму

можливих благ для задоволення зростаючих потреб при повному використанні обмежених (рідкісних) ресурсів. Для цього як споживачі, так і виробники благ постійно співвідносять вигоди та витрати, тобто намагаються вести себе раціонально, досягаючи найвищої ефективності - максимізуючи вигоди і мінімізуючи витрати.

У своїй діяльності кожна фірма виділяє короткостроковий період, протягом якого може максимізувати прибуток (або мінімізувати збитки), регулюючи обсяги виробництва шляхом зміни деяких ресурсів (напр. праці), та довгостроковий, коли є достатньо часу для зміни всіх ресурсів. У короткостроковому періоді конкурентна фірма може отримувати економічний (чистий) прибуток, який є додатковим доходом підприємця внаслідок його ефективної діяльності. У довгостроковому періоді фірма просто покриває свої витрати, задовольняючись лише нормальним прибутком як платою за виконання власником економічних ресурсів підприємницьких функцій.

У довгостроковому періоді конкурентна фірма досягає рівноваги за умови рівності ціни (Ц), граничного доходу (ГД), граничних витрат (ГВ) та мінімальних середніх сукупних витрат (ССВ min):

Ц=ГД = ГВ = ССВmіn.

Вказана рівність відображає не тільки ефективність функціонування самої фірми, але й ефективність чисто конкурентної економіки з точки зору суспільства, коли максимізуються з задоволення потреб за рахунок ефектнішого використання всіх обмежених ресурсів.

Ефективність тої чи іншої моделі ринку продукту визначається в першу чергу тим, яким чином вона виконує покладені на неї головні функції: ефективніше виробляє необхідний продукт при найменших витратах обмежених ресурсів і забезпечує їх оптимальний розподіл між галузями та окремими виробництвами. Ще італійський економіст Вільфредо Парето (1848 - 1923) запропонував розглянути два види ефективності: виробничу та розподілу ресурсів.

Виробнича ефективність може бути забезпечена за рахунок виробництва продукції з мінімальними витратами, а ефективність розподілу обмежених ресурсів за галузями передбачає таке виробництво сукупних товарів і послуг, яке максимізує задоволення потреб.

Більшість економістів вважає, що найкраще відповідає вимогам ефек­тивності суспільного виробництва чиста конкуренція.

Виробнича ефективність чисто конкурентної фірми у довгостроково­му періоді обумовлена формуванням ціни на рівні мінімального значення середніх валових витрат (ССВ min - витрати виробництва одиниці продукції):

Ц = ССВ min

Для її забезпечення виробництво повинно здійснюватися з мінімальними витратами, щоби споживач одержав потрібні товари за найнижчи­ми з усіх можливих цін при існуючих технологіях виробництва. Ефективність розподілу ресурсів в умовах чистої конкуренції досягається за умов, при яких фірма, мета якої є максимізація прибутку, виробляє продукцію в обсязі, при якому ціна дорівнює граничним витратам:

Ц = ГВ Рівність ціни і граничних витрат вказує на ефективність розподілу з позиції суспільства, тому що в цьому випадку ринкові ціни зрівноважують граничні витрати виробника з граничною корисністю продукту для споживача, і таким чином досягається максимальна сукупна корисність, Будь-яке відхилення ціни від граничних витрат означає втрату вигодидля однієї із сторін.

В той же час не слід ідеалізувати конкурентний ринок, тому що існують певні обмеження його ефективності, обумовлені недосконалістю ринкового механізму саморегулювання:

В зв'язку з нерівністю доходів виробник в умовах чистої конкуренції готовий запропонувати предмети розкоші для багатих, ігноруючи потреби в товарах першої необхідності для бідних, що викликає несправедливий, з точки зору необхідності задоволення потреб всіх членів суспільства, розподіл ресурсів.

- Ефективний розподіл ресурсів обмежують побічні (зовнішні) витрати, яких приніс уникнути виробник (наприклад, витрати на охорону навколишнього середовища), незацікавленість у виробництві суспільних благ, які є явно збитковими, і за які немає можливості отримати відшкодування від споживачів.

- Не завжди конкурентний ринок сприяє використанню ефективної техніки та технології через відсутність у виробників зацікавленості в її запровадженні у довгостроковому періоді (коли отримується лише нормальний прибуток).

- Стандартизація продукції, обмеженість впровадження нової техніки не сприяють розширенню споживчого вибору наявних товарів та послуг і умов

для створення нових.

Ці обмеження обумовлюють необхідність у сучаснііі економіці доповнювати ринковий механізм державним регулюванням, ефективну систему якого в перехідних економіках і в Україні ще необхідно формувати.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 876; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.