Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 8 Монополістична ринкова система

Висновки

1. Попит - це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу.

2. Між величиною попиту і ціною існує зворотна залежність. На будь-якому ринку за незмінних всіх інших чинників зниження ціни збільшує величину попиту. Тику зворотну залежність економісти називають законом попиту. В основі закону Попиту лежать психологічний фактор, принципи спадної граничної корисності, ефект доходу та ефект заміщення.

3. Графічне зображення зворотної залежності між величиною попиту і ціною називають кривою попиту. Для її зображення по горизонталі відкладаємо величину попиту, а по вертикалі - ціну. Крива попиту має спадний характер.

4. На купівлю будь-якого продукту впливають нецінові фактори: смаки і уподобання споживачів, кількість споживачів на ринку, грошові доходи споживачів, ціни на сумісні товари, сподівання споживачів щодо майбутніх цін і доходів. Зміна одного або декількох нецінових факторів спричиняє зсув кривої попиту. Її переміщення праворуч означає збільшення попиту, а переміщення ліворуч - зменшення попиту.

5. "Зміну попиту" необхідно відрізняти від "зміни величини попиту" - "Зміна попиту" виражається у переміщенні кривої попиту внаслідок зміни нецінових факторів. "Зміна величини попиту" означає переміщення з однієї точки до іншої: на постійній кривій попиту внаслідок зміни ціни продукту.

6. На конкурентному ринку сили попиту і пропозиції вступають у взаємодію для встановлення рівноважної ціни, або ринкової рівноваги. Рівноважною с ціна, за якою величина попиту і величина пропозиції зрівноважуються.

7. За ціни, вищої від рівноважної, на ринку виникає надлишок товарів, оскільки виробники бажають постачати більшу кількість товарів, ніж покупці купувати. Це спричиняє падіння ціни до рівноважної.

8. Ціна, що нижча від рівноважної, призводить до дефіциту товарів. Ціна підвищується, доки не досягне рівноважної.

9. Зміна будь-якого нецінового фактора, що викликає зсув кривої попиту або пропозиції, призводить до зміни рівноважної ціни і рівноважної кількості на ринку.10. Пропозиція - це кількість продукту, яку виробник бажає виробляти і

постачати для продажу на ринку за кожну ціну Із низки можливих цін за деякий проміжок часу.

11. Між величиною пропозиції і ціною існує пряма залежність. Виробники вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість свого продукту за високу ціну, ніж за низьку. Таку залежність називають законом пропозиції.

12. Графічне зображення прямої залежності між величиною пропозиції і ціною називають кривою пропозиції. По вертикалі відкладаємо ціну, а по горизонталі - величину пропозиції. Крива пропозиції мас висхідний характер.

13. Пропозиція будь-якого продукту залежить від нецінових факторів, до яких належать ціна на ресурси, технологія виробництва, податки і субсидії, ціни інших товарів, сподівання змін цін, кількість продавців на ринку. Зміна будь-якого з цих факторів спричиняє зсув кривої пропозиції, ЇЇ переміщення праворуч означає збільшення пропозиції, а переміщення ліворуч - зменшення пропозиції.

14. "Зміни пропозиції" не можна плутати із "зміною величини пропозиції". "Зміна пропозиції" відбувається внаслідок зміни нецінових факторів і виражається у переміщенні кривої пропозиції. "Зміна величини пропозиції" означає переміщення з однієї точки до іншої на постійній кривій пропозиції внаслідок зміни ціни на продукт.

 

1. Поняття монополістичної ринкової системи та причини її виникнення. Основні типи монополістичної системи.

2. Ефективність функціонування монопольних ринкових систем.

3. Антимонопольне законодавство та антимонопольна практика. Обмеження монополізму в Україні.

 

Монополізм супроводжує людську цивілізацію майже з перших ії кроків. Згадку про нього знаходимо ще у старогрецького філософа Арістотеля (384 - 322 до н.е.), який трактує його як "мистецтво наживати майно". Ми зустрічаємо його і в пізніші епохи, в різних економічних системах. Економічна історія свідчить про те, що монополізм є універсальним явищем господарського життя.

Новітня історія монополізму починається з останньої третини 19 століття. Відправною точкою можна вважати світову економічну кризу 1873 року, яка послужила потужним поштовхом для розвитку монопольних утворень. Це дало підставу називати їх "дітьми кризи". Кінець 19 ст. і все 20 ст. пройшли під знаком потужної монополізації економіки.

Під господарським монополізмом слід розуміти появу та розвиток монопольних утворень.

* Монопольні утворення - це окремі потужні підприємства, господарські товариства, об'єднаним підприємств, які виробляють значну кількість продукції даного виду, внаслідок чого:

- посідають домінуюче (монопольне) становище на ринку;

- набувають можливість впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних для себе цін;

- мають можливість, отримувати вищий, монопольний (економічний) прибуток.

Таким чином, монопольну практику слід розглядати як надійний та ефективний механізм отримання підвищених прибутків. Звідси стає зрозумілим повсюдне прагнення підприємців до завоювання (захоплення) монопольного становища на ринку. Монополізм можна розглядати як самостійний фактор прибутковості фірми.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 559; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.