Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної роботи

Функції філософії.

Які ж функції в складному комплексі сус­пільно-історичного життя виконує філософія?

Насамперед, функціюексплікації, тобто пояснення, розгор­тання і перебудови структур, що визначають ставлення люди­ни до світу у всьому розмаїтті його проявів. Вона виступає як єдність трьох аспектів - онтологічного, гносеологічного і праксиологічного, яка специфічно реалізується в процесі рефлексії різноманітних форм суспільної свідомості - науки, релігії, політичної, правової, моральної і естетичної свідомості. Зок­рема, філософський аналіз науки або її конкретної галузі пе­редбачає осмислення сущого, уточнення наукової картини світу, того або іншого з її структуроутворюючих елементів, приве­дення їх у відповідність з отриманими науковими даними, виявлення детермінант, що дозволяють оптимізувати процес подальшого розвитку наукового пошуку і практичного вико­ристання одержаних результатів.

Наступна з функцій філософії - функціяраціоналізації,переведення в логічну, поняттєву форму, а також систематиза­цію й теоретичне вираження сумарних результатів людського досвіду в усіх його формах.

Важливу роль у суспільно-історичному житті відіграють і такі функції філософії, як:

- критична функція - руйнації, розхитування догм, зас­тарілих поглядів, уявлень і «селекції», акумуляції світогляд­ного досвіду, а також його передача (передача наступним пе­ріодам історії); '

- функція асиміляції невідомого, творчого формуванняпринципово нових ідей, світоглядних уяв, ідеалів;

- функція узгодження, інтеграції, усіх форм людського дос­віду - практичного, пізнавального, ціннісного.

Такі основні функції філософії, що визначають особливу роль її як форми суспільної свідомості в житті суспільства.

1. Як співвідносяться філософія і світогляд ?

2. Чи зводиться філософія до науки ? Аргументуйте свою відповідь.

3. За який ситуацій суспільство й особистість потребують безпосереднього застосування філософії ?

4. Джерелами філософії є:

а) наука, культура;

б) наука, релігія;

в) мистецтво, наука;

г) міфологія, релігія.

5. Погляди які активно відстоюються людьми це:

а) знання; б) цінності; в) переконання; г) ідеали.

6. Слово “філософія” в перше ввів до вжитку:

а) Піфагор; б) Платон; в) Сократ; г) Геракліт.

7. У перекладі з давньогрецької мови термін “філософія” означає любов до :

а) мудрості; б) знання; в) людини; г) суспільства.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 403; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.